Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coristanco - ORDENANZA FISCAL N 19 REGULADORA DA TAXA POLO SERVIZO DE SUMIDOIROS E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS

Publicación provisional : 21-11-2011 BOP N 221 -- Publicación definitiva : 30-12-2011 BOP N 248
Redacción Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoible.
 - Artigo 3.- Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Cota tributaria.
 - Artigo 6.- Exenccins e bonificacins.
 - Artigo 7.- Devengo.
 - Artigo 8.- Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - Artigo 9.- Infraccin e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1- Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa polo servizo de sumidoiros e depuracin de augas residuais.

   
  Artigo 2.- Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa:

a) A actividade municipal, tcnica e administrativa tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para autoriza-la acometida rede de sumidoiro municipal.

b) A prestacin dos servizos de evacuacin de excretas, de augas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiro municipal, e o seu tratamento para depuralas.

   
  Artigo 3.- Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan:

a) Cando se trate da concesin da licenza de acometida rede: o propietario, o usufructuario ou o titular do dominio til da finca.

b) No caso de prestacin de servizos da letra b) do artigo anterior, os ocupantes ou os usuarios das fincas do termo municipal beneficiarios deses servizos, calquera que sexa o seu ttulo (propietario, usufructuario, habitacionista ou arrendatario, includo en precario).

2. En calquera caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais, o propietario destes inmobles, que podern repercutir, de se-lo caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servizo.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

Sern responsables solidarios ou subsidiarios da dbeda tributaria, xunto cos debedores pincipais, as persoas ou as entidades s que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria correspondente concesin da licenza ou autorizacin de acometida rede de sumidoiro esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade fixa de 40,43 euros.

2. A cota tributaria a esixir pola prestancin dos servizos de rede de sumidoiros e depuracin determinarase en funcin da cantidade de auga, medida en metros cbicos, utilizada na finca.

A tal efecto aplicarse a seguinte tarifa:

A) Vivendas:

Por rede de sumidoiros, cada metro cbico: 0,1402 euros

Por depuracin, cada metro cbico: 0,2374 euros.

B) Fincas e locais non destindos exclusivamente a vivendas:

Por rede de sumidoiros, cada metro cbico: 0,1402 euros

Por depuracin, cada metro cbico: 0,2374 euros.

3. En ningn caso poder tomarse un consumo de auga que sexa inferior ao mnimo facturable polo seu abastecemento. A cota resultante da consideracin deste consumo ter o carcter de mnimo esixible.

   
  Artigo 6.- Exenccins e bonificacins.  
 

Non se concedern exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da taxa.

   
  Artigo 7.- Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible, entendndose inciada sta:

a) Na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Desde que tea lugar a efectiva acometida rede de sumidoiros municipal. O reporto por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que se obtivese ou non a licenza de acometida e sen perxuizo da autorizacin do expediente administrativo que pode instrurse para a sa autorizacin.

2. Os servizos de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais e da sa depuracin teen carcter obrigatorio para todas as fincas do municipio que tean fachada a ras, prazas ou vas pblicas en que exista rede de sumidoiros, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de cen metros, e devengarase a taxa anda cando os interesados non procedan a efectuar a acometida rede.

   
  Artigo 8.- Declaracin, liquidacin e ingreso.  
 

1. A inclusin incial no padrn farase de oficio unha vez concedida a licenza de acometida rede.

Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins da alta e a baixa no padrn de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data na que se produzca a variacin na titularidade da finca e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas timas declaracins producirn efecto a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez finalizado o prazo de presentacin das declaracins de alta e baixa.

2. As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadaranse polos mesmos perodos e nos mesmos prazos que os recibos de subministracin e consumo de auga.

3. No suposto de licenza de acometida, o contribunte formular a oportuna solicitude e os Servizos tributarios deste Concello, unha vez concedida a licenza, practicarn a liquidacin que proceda, que ser notificada para o seu ingreso directo na forma e prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recaudacin.

   
  Artigo 9.- Infraccin e sancins.  
 

En todo o relativo s infraccins tributarias, as como das sancins que correspondan, aplicarase o que dispn a Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada por acordo plenario de data 9 de novembro de 2011. Entrar en vigor logo da sa publicacin no BOP o da 1 de xaneiro de 2012, permanencendo en vigor ata que sexa acordada a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios