Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - ORDENANZA FISCAL N 7 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DA REDE DE SUMIDOIROS

Publicación provisional : 02-12-1995 BOP N 54 -- Publicación definitiva : 06-03-1996 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 30-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.-Fundamento e natureza
 - Artigo 2..-Feito impoible.
 - Artigo 3.-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5-Cota tributaria.
 - Artigo 6.-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7 .-Devengo.
 - Artigo 8.-Xestin, liquidacin e ingreso.
 - Artigo 9.-Infraccins e sancins.
 - Disposicin Adicional Unica. Modificacin do Imposto
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.-Fundamento e natureza   redacciones
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa pola prestacin do servicio da rede de sumidoiros do Concello de Cario", que se rexir pola presente Ordenanza fiscal, onde as normas atenden previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 2..-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa:

a) A actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para autoriza-la acometida rede de sumidoiros municipal.

b) A prestacin dos servicios de evacuacin de excretas, de augas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiros municipal, e o seu tratamento para depuralas.

   
  Artigo 3.-Suxeito pasivo.   redacciones
 

1.-Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que sexan:

a) No suposto do feito impoible sinalado na letra a) doi artigo 2, o propietario, usufructuario ou titular do dominio til da finca.

2.-En calquera caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do contribuinte o propietario destes inmobles, quenes podern repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4.-Responsables.   redacciones
 

1.-Respondern solidariamente das obras do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren o artigo 42 da Le i Xeral Tributaria.

2.-Sern responsables subsidiarios as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5-Cota tributaria.   redacciones
 

1.-A cota tributaria correspondente feito impoible establecido na letra a) do artigo 2 esixirase por unha soa vez e consistir na conta fixa de 60,10 euros.

2.A cota tributaria a esixir pola prestacin dos servizos de sumidoiro e depuracin consistir nunha conta fixa de 3,57 euros por cuatrimeste.

   
  Artigo 6.-Exencins e bonificacins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin algunha na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 7 .-Devengo.   redacciones
 

1. O perdo impositivo o catrimestre natural.

2. Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir, nos casos de alta, no momento no que se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible, entendendose a mesma:

a) Na data de presentacin da oportuna licencia de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Desde que tea lugar a efectiva acometida rede de sumidoiro municipal. O devengo por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que se obtivese ou non a licencia de acometida e sen perxuizo da iniciacin do expediente administrativo que poida instruirse para a sa autorizacin.

3. Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cotas devengaranse o primeiro da do perodo impositivo, dicir, do catrimestre natural, salvo nos supostos de inicio ou cese no suso do servicio, no que o importe da cota prorratearase por das naturais.

No caso de inicio no servicio en data diferente do primeiro da do catrimestre natural, as cotas calcularanse proporcionalmente nmero de das naturais que restan para rematar o perdodo impositivo, includo o de comezo de prestacin da actividade.

No caso de cese no servicio, as cotas sern prorrateables por das naturais excludo aquel no que se produza o devandito cese.

4. Os servicios de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais e a sa depruacin ten carcter obrigatorio para tdalas fincas do municipio que tean facahada a calles, prazas ou vas pblicas nas que exista rede de sumidoiro, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de cen metros, e devengarase a taxa anda cando os interesados non procedan a efectuar a acometida rede.

   
  Artigo 8.-Xestin, liquidacin e ingreso.  
 

1.-A inclusin inicial no padrn farase de oficio unha vez concedida a licencia de acometida da rede. Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins da alta e a baixa no padrn de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data na que se produza a variacin na titularidade do terreo e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins surtirn efecto a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez rematado o prazo de presentacin de ditas declaracins de alta e baixa.

2.-As cotas esixibles por sta taxa liquidaranse e recadaranse polos mesmos perodos e nos mesmos prazos que os recibos de subministro e consumo de auga.

3.-No suposto de licencia de acometida. O contribunte formular a oportuna solicitude e os servicios tributarios deste Concello. unha vez concedida aquela, practicarn a liquidacin que proceda, que ser notificada para o seu ingreso directo na forma e prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 9.-Infraccins e sancins.   redacciones
 

En todo o relativo s infraccins tributarias. as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto na Lei Xeral Tributaria e nas demis Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento, de conformidade con que ordea o artigo 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo.

   
  Disposicin Adicional Unica. Modificacin do Imposto  
 

As modificacins que se instroduzcan na regulacin do Imposto, polas Leis de Orzamentos Xerais do Estado ou por calesquera outras Leis ou disposicins, e que resulten de aplicacin directa, producirn, no seu caso, a correspondente modificacin tcita da presente Ordenanza fiscal.

   
  Disposicin final.   redacciones
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da provincia, e comezar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2005, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios