Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - ORDENANZA FISCAL N. 8, REGULADORA DA TAXA DE SUBMINISTRO DE AUGA

Publicación provisional : 19-02-1998 BOP N 41 -- Publicación definitiva : 19-02-1998 BOP N 41
Redacción Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .-Fundamento legal.
 - Artigo 2 .-Feito impoible.
 - Artigo 3 .-Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4 .-Responsables.
 - Artigo 5 .-Cota tributaria.
 - Artigo 6 .-Bonificacins.
 - Artigo 7 .-Retribucin.
 - Artigo 8 .-Obrigacin de pagamento.
 - Artigo 9 .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1 .-Fundamento legal.   redacciones
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relacin co 20 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa de subministro de auga, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2 .-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servicio de distribucin de auga, includo os dereitos de enganche e colocacin e utilizacin de contadores e instalacins anlogas.

   
  Artigo 3 .-Suxeitos pasivos.   redacciones
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades as que se refire o artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais emprazados nos lugares, prazas, ras ou vas pblicas en que se preste o servizo, xa sexa a ttulo de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, en precario.

2. Ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do contribunte o propietario das vivendas ou locais, que podern repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servizo.

   
  Artigo 4 .-Responsables.   redacciones
 

1. Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 .-Cota tributaria.   redacciones
 

A cota tributaria establecida nesta ordenanza axustarase s seguintes tarifas:

a) Cota de conexin rede municipal de abastecemento de auga: 50 .

b) Subministro de auga:

Cota mnima trimestral: 3 .

Ata 60 m3 trimestrais: 0,25 /m3.

De 60 m3 a 120 m3 trimestrais: 0,50 /m3.

A partir de 120 m3 trimestrais: 0,75 /m3.

A estas tarifas aplicarselle o importe do IVE correspondente.

   
  Artigo 6 .-Bonificacins.  
 

Non se conceder bonificacin ningunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 7 .-Retribucin.  
 

1.-Retribese a taxa e nace a obrigacin de contribur desde o momento en que se inicie a prestacin do servicio, entendndose iniciada, dada as naturais de recepcin obrigatoria do mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o servicio municipal obxecto da presente regulacin.

2. As cotas retribuiranse o primeiro da de cada trimestre natural, salvo que a retribucin da taxa se producise con posterioridade a dita data, en tal caso ser a partir a mesma cando se produza a retribucin.

   
  Artigo 8 .-Obrigacin de pagamento.  
 

O pagamento da taxa efectuarase mediante recibo. A lectura do contador, a facturacin e cobro do recibo, farase trimestralmente e efecto de simplifica-lo cobro, podern ser includos nun recibo nico, que incla de forma diferenciada, as cotas ou importes correspondentes a outras taxas que se retriben no mesmo perodo, tales como recollida de lixo, rede de sumidoiros, etc...

   
  Artigo 9 .-Infraccins e sancins.   redacciones
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 a 212 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.   redacciones
 

A presente modificacin de ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2012, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios