Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boimorto - ORDENANZA FISCAL N. 5, REGULADORA DA TAXA POLA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 19-02-1998 BOP N 41 -- Publicación definitiva : 19-02-1998 BOP N 41
Redacción Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1 .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2 .-Feito impoible.
 - Artigo 3 .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4 .-Responsables.
 - Artigo 5 .-Base impoible.
 - Artigo 6 .-Cota tributaria.
 - Artigo 7 .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8 .-Devengo.
 - Artigo 9 .-Declaracin.
 - Artigo 10 .-Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11 .-Infraccins e Sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1 .-Fundamento e natureza.   redacciones
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relacin co 20 do Real Decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por licencia de apertura de establecementos , que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2 .-Feito impoible.   redacciones
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a unificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes Ordenanzas e Regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licencia de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de Servicios das Corporacins Locais.

2. A tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comezo as sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin das mesmas.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda, e que:

a) Se dedique exercicio dalgunha actividade empresarial ( inclundo agrcolas e gandeiras), fabril, artesn, da construcin, comercial de servizos.

b) Anda sen desenvolverse aquelas actividades que sirvan de auxilio ou complemento para as mesmas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como, por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3 .-Suxeito pasivo.   redacciones
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e s entidades a que se refire o artigo 41 da Lei Xeral Tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais emprazados nos lugares, prazas, ras ou vas pblicas en que se preste o servizo, xa sexa a ttulo de propietario ou de usufructuario, habitacionista, arrendatario ou, incluso, en precario.

   
  Artigo 4 .-Responsables.   redacciones
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5 .-Base impoible.  
 

Constite a base imponible desta taxa a superficie do establecemento industrial ou mercantil que se pretende abrir.

   
  Artigo 6 .-Cota tributaria.  
 

1) A cota tributaria determinarase aplicando as seguintes tarifas por m2 de local:

a) En solo urbano: 1,50 euros/m2.

b) En ncleos rurais e solo rstico: 1,00 euros/m2.

2) A cota tributaria esixirase por unidade de local.

3) En caso de variacin ou ampliacin da actividade realizada no establecemento suxeito, da cota que resulte por aplicacin dos apartados anteriores deste artigo, deducirase o devengado por este concepto tributario con ocasin da concesin das anteriores licencias de apertura, sendo a cantidade a ingresar a diferencia resultante.

4) En caso de desistimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin da licencia, as cotas a liquidar sern do 50% das sinaladas nos apartados anteriores.

   
  Artigo 7 .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se concedern exencin nin bonificacin algunha na exaccin da taxa.

   
  Artigo 8 .-Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obrigacin de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito imponible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando a apertura xa tivo lugar sen haberse obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para autoriza-la apertura do establecemento ou decretar o seu cerre, se non fora autorizable dita apertura.

3. A obrigacin de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada, en modo algn, pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 9 .-Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licencia de apertura de establecemento industrial ou mercantil presentarn previamente, no Rexistro Xeral, a oportuna solicitude, con especificacin da actividade ou actividades a desenvolver no local, acompaada do contrato de alugueiro ou ttulo de adquisicin do local, indicando neste ltimo caso se o local non tivera asignado valor catastral, o prezo de adquisicin ou o custo de construccin do mesmo, no seu caso.

2. Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura se variase ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins habern de poerse en coecemento da Administracin Municipal co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  Artigo 10 .-Liquidacin e ingreso.  
 

Finalizada a actividade municipal e unha vez dictada a resolucin municipal que proceda sobre a licencia municipal de apertura, practicarase a liquidacin correspondente pola taxa, que ser notificada suxeito pasivo para o seu ingreso nas arcas municipais utilizando os medios de pago e os prazos sinalados no Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 11 .-Infraccins e Sancins.   redacciones
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos181 a 212 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final   redacciones
 

A presente modificacin desta ordenanza fiscal entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2012, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios