Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE ALCANTARILLADO

Publicación provisional : 07-11-2011 BOP N 211 -- Publicación definitiva : 19-12-2011 BOP N 239
Redacción Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito Impoible.
 - Artigo 3.Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.Responsables.
 - Artigo 5.Cota tributaria.
 - Artculo 6.Excenciones y bonificaciones.
 - Artigo 7.Devengo.
 - Artigo 8.Liquidacin e recaudacin.
 - Artigo 9.Infraccins e sancins.
 - Artigo 10.Normas de xestin.
 - Disposicion final.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 y 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e os artigos 15 a 19 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello de Aranga acorda a imposicin e ordenacin da taxa pola prestacin do servizo de abastecimento de auga potable que se rexir pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito Impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a prestacin do servizo de evacuacin de auas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiros municipal e o seu tratamento para depuracin.

   
  Artigo 3.Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas ou locais situados nos lugares, prazas, ras ou vas pblicas nas que se preste o servizo, xa sexa a ttulo de propietario, usufructuario, habitacionista, arrendatario ou incluso de precario.

2. Tern a condicin de suxeitos pasivos, substitutos do contribunte, os propietarios das vivendas ou locais, que podern repercutir as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servizo.

   
  Artigo 4.Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas ou xurdicas s que se refiren os artigos 38.2 e 39 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de sociedades, ou sindicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades e entidades en xerall, nos supostos e cos alcances que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.Cota tributaria.  
 

A cota tributaria a exisir pola prestacin do servicio, incle a cota de vertido, a cota de alta e a cota de enganche, ser a seguinte:

Cota de vertido:

Vivendas: 21,00 trimestrais.

Resto de locais: 30,00 trimestrais.

A estas cotas engadirselles o IVE correspondente.

Cota de alta: 100,00 que se aboarn ao darse de alta no servizo.

Cota de enganche, que incle a acometida: clip de conexin, tubera para saneamento de pared compacta de 160 mm de dimetro e profundidade mxima de 1,50 m, arqueta de conexin con tapa de fundicin de 400 X 400 mm, excavacin, recheo e reposicin de pavimento no seu caso.

Segundo o tramo: 480,00 ata os 10 m.

580,00 ata os 20 m.

680,00 ata os 30 m.

A estas cotas engadirselles o IVE correspondente.

A partir da lonxitude de 30 m, profundidades superiores aos 1,50 m ou dimetros da tubera superiores a 160mm exisirase estudo particular co orzamento concreto que ser aboado polo particular.

   
  Artculo 6.Excenciones y bonificaciones.  
 

Non se aplicarn bonificacins, exencins nin reduccins para a determinacin da dbeda. S se admitirn os beneficios que vean establecidos nas normas con rango de lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 7.Devengo.  
 

A taxa devengarase cando se firme o contrato que inicie a prestacin do servizo pertinente, que non se realizar sen que previamente se efecturara o pago das taxas de alta municipais correspondentes e os importes das facturas de conexin rede.

Establecido o servizo a taxa devengarase o un de enero de cada ano e o perodo impositivo comprendera o ano natural, salvo os caso de inicio o cese do servizo, nos que a taxa prorratearase semestralmente.

   
  Artigo 8.Liquidacin e recaudacin.  
 

1.As tarifas liquidaranse trimestralmente.

2. O periodo voluntario de cobranza ser de dous meses, a contar dende o da en que se poan ao cobro os recibos, efectundose o pago polo obrigado.

3. A deuda poder exisirse polo procedemento administrativo de apremio, segundo o establecido no regulamento xeral de recaudacin.

4. O pago da taxa efectuarase obrigatoriamente mediante domiciliacin bancaria dos recibos.

   
  Artigo 9.Infraccins e sancins.  
 

Nesta materia estarase ao establecido nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e nas disposicins concordantes, as como na normativa de desenvolvemento.

   
  Artigo 10.Normas de xestin.  
 

As persoas ou entidades interesadas na prestacin do servizo de sumidoiros que se citan no artigo segundo desta ordenanza, debern presentar solicitude por escrito, na que se detalle o lugar para o que se solicita e demais requisitos que exisa o concello.

Unha vez autorizada a prestacin do servizo entenderase prorrogado mentras non se presente a declaracin de baixa do interesado.

Cando remate a necesidade do servizo por cambio de propietario ou declaracin de runa do inmoble, os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins de baixa no padrn da taxa e surtir efectos ao final do perodo da sa presentacin.

   
  Disposicion final.  
 

A presente ordenanza fiscal, unha vez publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, entrar en vigor unha vez de conformidade co artigo 70.2 en relacin co artigo 65.2 da Lei reguladora das facendas locais e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2012, continuando vixente ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios