Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Camarias - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DE SERVICIOS CULTURAIS E DEPORTIVOS

Publicación provisional : 31-12-1998 BOP N 299 -- Publicación definitiva : 31-12-1998 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 25-11-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito imponible.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Devengo.
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 7.- Normas de xestin.
 - Artigo 8.- Obrigacin de pago.
 - Artigo 9.- Beneficios fiscais.
 - Disposicin Final.-
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDLex 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e amparo do disposto nos artigos 57 e 20 da mesma lei, este Concello establece a Taxa pola prestacin de servicios culturais e deportivos, que se rexir pola presente Ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.- Feito imponible.  
 

1. Constite o feito imponible da taxa o uso das instalacins deportivas municipais e prestacin dos servicios de que estn dotadas estas, as como a prestacin de servicios de escolas, cursos e outras actividades culturais e deportivas, nos termos especificados nas tarifas da presente Ordenanza.

2. Non estn suxeitos pago da taxa:

a) Os actos organizados polo Concello de Camarias ou patrocinados polo mesmo nos que se faga constar expresamente a non suxeicin pago da taxa, patrocinio que haber de resultar en todo caso dun previo acordo plenario ou resolucin da Alcalda .

b) As utilizacins que sexan consecuencia de intercambios ou convenios con outras institucins, que se rexirn polo respectivo convenio.

c) As actividades ordinarias escolares de carcter deportivo ou cultural que se realicen durante a xornada escolar, as como os campeonatos deportivos escolares con participacin de alumnos deste Municipio.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas e xurdicas as como as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas polos servicios que constiten o feito imponible da taxa.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refieren os artigos 41.1 e 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Devengo.  
 

Considrase devengada a taxa, nacendo a obriga de contribuir, cando se inicie a prestacin dos servicios suxeitos a gravame, entendndose a estes efectos que dita iniciacin se produce coa solicitude daqueles.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria.  
 

1. A conta deste taxa ser a establecida na seguinte Tarifa:

Conceptos

Euros

I. Utilizacin dos Pavillns Polideportivos

I.1. Aluguer para uso libre dos pavillns polideportivos, por hora:

10

I.2. Aluguer para uso libre dos pavillns polideportivos, por hora, cada semana durante un mes:

30

I.3 Aluguer para adestramento de equipos federados, das horas:

10

I.4 Aluguer para competicin federada sen pago de entrada, das horas:

10

I.5 Aluguer para competicin federada con pago de entrada, das horas:

20

I.6. Aluguer para actividade fsico deportiva: campus, cursos, competicin non federada, prctica de calquera modalidade deportiva e outras actividades de tipo docente, organizada por entidades, sen pago de matrcula, por hora:

10

con pago de matrcula, por hora:

20

I.7. Actos de acceso gratuito e carcter non deportivo organizados por asociacins, partidos e entidades de todo tipo, por cada acto:

180

I.8. Actos con pago de entrada alleos deporte, festivais e espectculos recreativos e artsticos de carcter profesional, por cada acto:

480

II. Utilizacin dos Campos de ftbol municipais

II.1. Aluguer para uso libre dos campos de ftbol, por hora e media, sen luz artificial:

15

con luz artificial:

25

II.2 Aluguer para adestramento de equipos federados, das horas, sen luz artificial:

15

con luz artificial:

25

II.3 Aluguer para competicin federada sen pago de entrada, das horas, sen luz artificial

15

con luz artificial:

25

II.4 Aluguer para competicin federada con pago de entrada, das horas, sen luz artificial:

30

con luz artificial:

50

II.5. Aluguer para actividade fsico deportiva: campus, cursos, competicin non federada, prctica de calquera modalidade deportiva e outras actividades de tipo docente, organizada por entidades, sen pago de matrcula, por hora, sen luz artificial:

10

sen pago de matrcula, por hora, con luz artificial:

20

con pago de matrcula, por hora, sen luz artificial:

30

con pago de matrcula, por hora, con luz artificial:

50

II.6. Actos de acceso gratuito e carcter non deportivo organizados por asociacins, partidos e entidades de todo tipo, por cada acto:

200

II.7. Actos con pago de entrada alleos deporte, festivais e espectculos recreativos e artsticos de carcter profesional, por cada acto:

600

III. Escolas culturais e deportivas municipais

III.1. por inscripcin en actividades de 12 horas ou mis mensuais, por persoa e mes:

10

III.2. por inscripcin en actividades de 8 a 11 horas mensuais, por persoa e mes:

8

III.3. por inscripcin en actividades de 4 a 7 horas mensuais, por persoa e mes:

5

III.4. Inscripcin Escola de Vela, cada 10 das de clase 30 mailo importe de licencia da escola. Abono familiar para Escola de Vela: o primeiro membro da unidade familiar 30 , o segundo membro 18, o terceiro membro 12 , o cuarto membro ou mis 6.

III.5.Por inscripcin en actividades de comedor de 12 horas ou mis, por persoa e mes:

8

III.6. Por incripcin en actividades de comedor de 8 a 11 horas mensuais, por persoa e mes:

5

III.7. Por inscripcin en actividades de comedor de 4 a 7 horas mensuais, por persoa e mes:

3

IV. Cursos municipais

IV.1. Cursos especficos de duracin superior a 20 horas, 15 por inscripcin; en caso de inscripcins de mis membros da unidade familiar, 6 por cada nova inscripcin.

IV.2. Cursos especficos de menos de 20 horas, 12 por inscripcin, en caso de inscripcins de mis membros da mesma unidade familiar, 3 por cada nova inscricin.

IV.3. Cursos de artesana, por persoa e curso: 60

V. Obradoiros

V.1. Obradoiro deportivo-cultural: o primeiro membro da unidade familiar 20 ; o segundo membro: 10 , o terceiro membro e seguintes: 0 por quenda. No caso de repetir quenda: o primeiro membro da unidade 10 ; o segundo membro: 5 , o terceiro membro e seguintes: 0 por quenda. Cada quenda ter unha duracin de 10 das laborais de actividade.

V.2. Obradoiro deportivo multiaventura: o primeiro membro da unidade 20 ; o segundo membro: 10 , o terceiro membro e seguintes: 0 por quenda. No caso de repetir quenda: o primeiro membro da unidade 10 ; o segundo membro: 5 , o terceiro membro e seguintes: 0 por quenda. Cada quenda ter unha duracin de 10 das laborais de actividade.

VI. Actividades para adultos

Taxa de actividade, tres das semana, por persoa e mes:

10

Taxa de actividade, dous das semana, por persoa e mes:

8

Taxa de actividade, un da semana, por persoa e mes

5

VII. Utilizacin doutros centros municipais

VI.1. Actividades deportivas ou culturais que o Concello organice e que considere necesario o cobro de entrada ao pblico, precio entrada:

3

VI.2. Actividades culturais organizadas por Entidades rexistradas no Concello de Camarias con pago de entrada con luz artificial, por da:

6

VI.3. Actividades culturais organizadas por Entidades non rexistradas no Concello de Camarias con pago de entrada con luz artificial, por da

12

VI.4. Actos de acceso gratuto de carcter non cultural organizados por asociacins ou empresas non pertencentes Concello de Camarias, por cada acto:

60

VI.5. Actos con pago de entrada de carcter non cultural organizados por asociacins ou empresas non pertencentes Concello de Camarias, por cada acto:

90

2. Tdalas cotas levan incluido o IVE correspondente e son de carcter irreducible.

3. A conta dos epgrafes I.7, I.8, II.6 e II.7 da anterior Tarifa incrementarase nun 50 por 100 por cada da de utilizacin do Pavilln, con anterioridade ou posterioridade celebracin dun acto, para a preparacin ou arranxo do mesmo.

   
  Artigo 7.- Normas de xestin.  
 

1. A utilizacin das instalacins e servicios obxecto da presente taxa haber de ter lugar, en todo caso, fra do horario escolar. Os horarios e calendarios de utilizacin de instalacins municipais sern fixados por resolucin da Alcalda que se publicar no Tabln de edictos do Concello e nos centros correspondentes.

2. As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello e lugares que se determine, cunha antelacin mnima de dous das hbiles, ags no caso de torneos ou competicins deportivas e actos extradeportivos, nos que dita antelacin ser de cinco das hbiles. As inscripcins en escolas, cursos e actividades realizarse nos termos das correspondentes convocatorias

3. As autorizacins sern concedidas pola Alcalda, quen poder condicionalas previa constitucin dunha garanta en metlico cando a natureza ou circunstancias da autorizacin solicitada poidan representar danos ou deterioros para as instalacins municipais, sendo o importe da garanta o da valoracin estimada dos posibles danos feita polos servicios municipais.

O documento xustificativo da concesin da autorizacin haber de ser presentado persoal encargado do servicio no momento de inicio do mesmo.

4. A coincidencia de solicitudes para a mesma data, cando as mesmas sexan incompatibles, resolvernse aplicando a seguinte orde de prioridade: 1) Escolas deportivas municipais, 2) Competicin de equipos federados, 3) Competicin de equipos non federados, 4) Entrenamento de equipos federados, 5) Entrenamento de equipos non federados, 6) Prctica deportiva privada. As coincidencias na mesma prioridade resolveranse a favor da precedencia na presentacin da solicitude.

5. Corrern a conta e cargo do solicitante os medios persoais e materiais que este considere necesarios para a organizacin de calesquera actos, cando ditos medios sexan superiores s destinados polo Concello de ordinario prestacin do servicio.

   
  Artigo 8.- Obrigacin de pago.  
 

1. A obrigacin de pago da taxa nace desde o momento en que se preste ou realice calquera dos servicios ou actividades s que se refire esta Ordenanza.

O pago da taxa ter lugar por ingreso directo no momento de solicita-la utilizacin das instalacins ou de formaliza-la inscripcin, con carcter de depsito previo conforme disposto no artigo 26.1.a) do RDLex 2/2004, poidendo empregarse o procedemento de declaracin-liquidacin ou de autoliquidacin.

3. Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo o servizo non chegue a prestarse proceder a devolucin do importe correspondente. Para os casos de actividades que se prestan mensualmente, cando por circunstancias de calendario non se preste as horas previstas, poder acordarse o prorrateo da cuota en funcin do servizo efectivamente prestado.

   
  Artigo 9.- Beneficios fiscais.  
 

Gozarn de exencin aqueles contribuintes pertencentes a nucleos familiares beneficiarios da Renta de Integracin Social de Galicia(RISGA) as como as persoas maiores de 65 anos e ademis, respecto tarifa contida no artigo 6.V Obradoiros, todas aquelas persoas membros de unidades familiares usuarias de servizos sociais que conten co preceptivo informe favorable exencin de Servizos Sociais do Concello de Camarias.

   
  Disposicin Final.-  
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin ordinaria celebrada o da 30 de Setembro de 2011, entrar en vigor unha vez publicada ntegramente no Boletn Oficial da Provincia, nos termos sinalados na normativa vixente, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios