Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA PARA A PRESTACIN DO PAVILLN POLIDEPORTIVO E OUTRAS INSTALACINS ANLOGAS

Publicación provisional : 28-12-2011 BOP N 246 -- Publicación definitiva : 10-02-2012 BOP N 29
Aplicable desde 11-02-2012

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1 CONCEPTO
 - ARTIGO 2 FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3 OBRIGACIN DE CONTRIBUIR
 - ARTIGO 4 SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 5 BASE DE GRAVAME E TARIFAS
 - ARTIGO 6 EXENCINS E BONIFICACINS
 - ARTIGO 7 DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA
 - ARTIGO 8 DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA
 - ARTIGO 9 DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA
 - ARTIGO 10 DISPOSICIN ADICIONAL CUARTA
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1 CONCEPTO  
 

De conformidade co previsto no artigo 56 da Lei 2/2004, de 5 de marzo , reguladora das facendas locais, o Concello de Boqueixn establece a taxa pola utilizacin do pavilln municipal.

   
  ARTIGO 2 FEITO IMPOIBLE  
 

Constiteo a utilizacin do pavilln polideportivo de propiedade e xestin municipal.

   
  ARTIGO 3 OBRIGACIN DE CONTRIBUIR  
 

Orixnase pola utilizacin do pavilln polideportivo municipal do Concello de Boqueixn.

   
  ARTIGO 4 SUXEITO PASIVO  
 

Estn obrigados o pagamento:

a) As persoas naturais ou xurdicas que soliciten a utilizacin das instalacins.

b ) As entidades, organismos, asociacins, federacins, clubs, etc, en nome das que solicite no concello autorizacin para a utilizacin das instalacins.

   
  ARTIGO 5 BASE DE GRAVAME E TARIFAS  
 

A) Instalacins deportivas

Instalacins do ximnasio municipal:

* Sala de actividades monitorizadas, 12 euros/mes; comprende unha hora de actividade semana. Seis euros mis pola segunda actividade. As actividades que requiran dun monitor alleo ao concello, tern uns prezos especiais dependendo do tipo de actividade e do nmero de alumnos.

* Sala de musculacin 12 euros/mes.

* Non empadroados : 24 / mes.

* Pista de pdel 5 euros/hora.

Campo de ftbol:

* 30 euros sen luz, medio campo.

* 40 euros con luz, medio campo.( 2 focos ) , 60 torre completa.

* 60 euros sen luz, todo o campo.

* 70 euros con luz todo o campo.( 2 focos ) , 90 torre completa.

Os horarios de luz son: sen luz ata as 17:00 horas.Con luz desde as 17:00 horas ata as 23:00 horas.

3)Pavilln polideportivo:

a) Empadroados no concello de Boqueixn : 7 euros hora polo consumo de enerxa elctrica.

b) Non empadroados no concello de Boqueixn : 10 euros hora pola utilizacin do pavilln, mis 7 euros hora, polo consumo de enerxa elctrica.

4) Aluger das instalacins para actividades alleas ao concello, 200 euros/da

Os prezos aplicables s persoas non empadroadas no municipio sern o dobre do regulado nos apartados anteriores , salvo a utilizacin do pavilln polideportivo que ser o importe establecido no segundo pargrafo do apartado 3 deste artigo.

B) Espectculos deportivos especiais e culturais alleos concello:

a) Con entrada libre: 18.51 /hora

b) Sen entrada libre: 30,86 /hora

   
  ARTIGO 6 EXENCINS E BONIFICACINS  
 

Non estarn suxeitas a esta taxa as utilizacins das instalacins que correspondan:

6.1) Horas destinadas educacin fisica escolar ou actividades escolares dos centros de ensaios coa supervisin dun profesor, en horario lectivo.

6.2 ) Actividades de clubs deportivos entidades coas que se convean algn tipo de actividades (escolas deportivas, actividades do deporte de base, etc )

6.3 ) Actividades de colectivos especiais.

6.4) Actividades deportivas doutros departamentos municipais.

6.5 ) As actividades non deportivas autorizadas expresamente polo concello.

Os interesados na obtencin de exencins ou bonificacins sobre o importe das tarifas debern solicita-lo concello facendo constar as circunstancias que xustifiquen a sa solicitude.

   
  ARTIGO 7 DISPOSICIN ADICIONAL PRIMEIRA  
 

- A taxa orixinarase no momento en que se inicie a prestacin do servizo.

- O concello poder esixir un depsito previo s organizadores dalgn acto feito nas sas instalacins.

   
  ARTIGO 8 DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA  
 

Os usuarios debern abonar as tarifas nas oficinas municipais o na conta bancaria disposta polo concello, cando obtean a correspondente autorizacin de uso.

   
  ARTIGO 9 DISPOSICIN ADICIONAL TERCEIRA  
 

As dbedas por este concepto poderanse esixir pola va de prema.

   
  ARTIGO 10 DISPOSICIN ADICIONAL CUARTA  
 

A non celebracin do espectculo s dar dereito devolucin da taxa pagada cando sexa o propio concello o responsable, non tendo dereito o solicitante a reclamar por danos e perdas, sempre que a anulacin do permiso se notifique con 24 horas de antelacin.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

Queda derrogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa para prestacin do pavilln polideportivo e outras instalacins anlogas, anteriormente aprobada.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor o da seguinte da sa ntegra publicacin no BOP, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios