Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - REGULAMENTO DE UTILIZACIN DAS INSTALACINS DO XIMNASIO MUNICIPAL

Publicación provisional : 30-12-2000 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-2000 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 11-02-2012

Redacciones Redacciones
 - Introducin.
 - Normas xerais de uso.
 - Dereitos e deberes dos usuarios.
 - Clubs, asociacins, entidades deportivas ou culturais.
 - Autorizacins e horarios.
 - Disposicins adicionais.
 - Disposicin final.
   
  Introducin.  
 

Co fin de promocionar o feito deportivo e a actividade fsica entre os vecios do Concello, faise necesario regula-lo uso da instalacin deportiva do ximnasio xestionada directamente polo Concello. Bscase unha mellora no uso e goce desta instalacin, polo que se establecen unha serie de normas de utilizacin, que tern que cumprirse polos usuarios sempre que se acollan prctica de actividades neste recinto.

   
  Normas xerais de uso.  
 

Artigo 1.

obxecto destas normas a instalacin deportiva do ximnasio municipal, propiedade do Concello de Boqueixn.

Artigo 2.

Como norma xeral esta instalacin destinarase prctica de actividades deportivas, competicins, espectculos de natureza deportiva ou recreativa, sen prexuzo de usala nalgunha ocasin para outras manifestacins artsticas ou culturais, e tamn naquelas que sexan de interese para a comunidade. Neste ltimo caso ser necesaria unha autorizacin especfica da Alcalda, do concelleiro de Cultura ou do tcnico que corresponda.

Artigo 3.

Nesta instalacin deportiva municipal poderanse practicar, preferentemente, aqueles deportes s que especificamente estea destinada. Tamn se podern practicar outros deportes ou actividades sempre que sexa tecnicamente posible e previa autorizacin do Concello.

Artigo 4.

Durante o horario lectivo do curso escolar, tern acceso preferente instalacin os centros docentes sen instalacins deportivas para imparti-la materia de educacin fsica.

Artigo 5.

Fora do horario lectivo, tern preferencia no uso do ximnasio municipal tdolos programas de promocin de actividades deportivas levadas a cabo polo Concello.

Artigo 6.

O Real decreto 1992/1988, do 4 de marzo, ten prohibido fumar nos recintos deportivos (exceptuando as zonas autorizadas), e tampouco se poder acceder con botes e/ou recipientes de vidro nos espazos deportivos.

   
  Dereitos e deberes dos usuarios.  
 

Artigo 7.

Esta instalacin deportiva municipal estar aberta a tdolos cidadns en condicins de igualdade ou segundo os principios democrticos de convivencia e as normas aqu establecidas, as como s instrucins de execucin das autoridades municipais e dos tcnicos encargados do servizo.

Artigo 8.

Os usuarios debern axustarse s horarios e caractersticas do concepto de reserva da instalacin.

Artigo 9.

Para unha correcta utilizacin do ximnasio municipal e imprescindible e obrigado o uso de calzado e vestimenta adecuada para tdolos participantes (adestradores, xogadores, delegados, rbitros, etctera).

Non se pode acceder co calzado da ra nas salas ou na pista de pdel.

Artigo 10.

As avaras, danos e desperfectos que se ocasionen no material ou na instalacin por unha actuacin neglixente ou impropia darn lugar responsabilidade por parte do seu autor/es, que lle poder ser reclamada polo Concello de conformidade co disposto no ordenamento xurdico vixente. Os sancionados podern dirixir Concello o prego de alegacins pertinente.

O incumprimento da normativa pode con levar a expulsin da instalacin.

Artigo 11.

O Concello de Boqueixn non se fai responsable dos accidentes ou lesins que se produzan, por unha actuacin neglixente ou na prctica deportiva, as como os distintos roubos que sucedan na instalacin.

Artigo 12.

O Concello de Boqueixn recomenda a tdalas persoas que fan algn deporte a realizacin de recoecementos mdicos de forma peridica.

Artigo 13.

As normas a cumprir na sala de musculacin son as seguintes:

a) Non podern acceder instalacin os menores de 16 anos.

b) Os rapaces con idades comprendidas entre 16 e 17 anos podern acceder a esta sala con autorizacin paterna por escrito.

c) Non cuspir dentro da instalacin.

d) Respectar s usuarios.

e) Colocar no seu sitio o que se use.

f) Non deixar caer de golpe os aparatos.

g) Coida-lo material da instalacin.

h) Cando se encontre, entrar ou sar da instalacin, con algn desperfecto deber poelo en coecemento dos encargados.

Todo o que non cumpra estas normas ser sancionado segundo o regulamento aplicable.

   
  Clubs, asociacins, entidades deportivas ou culturais.  
 

Artigo 14.

Os clubs, entidades ou asociacins deportivas e culturais son responsables solidarias cos seus membros polos danos e prexuzos que se causen na instalacin.

Artigo 15.

Cada equipo usar o vestiario que se lle asigne. Os equipos escolares irn acompaados polos mestres ou adestradores que lles correspondan.

Artigo 16.

O uso da instalacin durante unha hora determinada longo dunha tempada non presupn a adquisicin de dereitos de uso para a seguinte.

Artigo 17.

Os clubs, asociacins ou entidades que colaboren na realizacin de programas municipais tern preferencia no uso da instalacin. Esta preferencia ser avaliada e determinada polo propio Concello.

   
  Autorizacins e horarios.  
 

Artigo 18.

O horario de utilizacin da instalacin deportiva ser elaborado polo persoal do Concello e dado a coecer pblico en xeral.

O horario de apertura establcese desde as 16.00 ata as 22.00 horas, de luns a venres.

Artigo 19.

O Concello poder introducir modificacins nos horarios establecidos, cando razns urxentes de interese pblico, as o recomenden. Estas modificacins sern notificadas s afectados.

Artigo 20.

Ningn particular, equipo ou entidade poder cede-los seus dereitos de utilizacin a terceiros, excepto coa autorizacin expresa do Concello.

   
  Disposicins adicionais.  
 

Artigo 21.

O Concello resrvase o dereito de admisin e a modificacin da presente normativa.

Artigo 22.

O Concello contestar a tdalas reclamacins debidamente presentadas e rexistradas nas sas oficinas.

Artigo 23.

No previsto nesta normativa, rexer a lexislacin de rxime local.

   
  Disposicin final.  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez publicado no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da seguinte ao da citada publicacin, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios