Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA OCUPACIN TEMPORAL DE ESPAZOS EXTERIORES CON MESAS, CADEIRAS, VELADORES E INSTALACINS ANLOGAS QUE CONSTITUAN ACTIVIDADE DE HOSTELERA

Publicación provisional : 05-12-2011 BOP N 231 -- Publicación definitiva : 10-02-2012 BOP N 29
Redacción Aplicable desde 28-02-2012

Redacciones Redacciones
 - TTULO I.-DISPOSICINS XERIS
 - Captulo I
 - Captulo II.-Modalidades de aproveitamentos suxeitos a licenza municipal
 - Captulo III.-Prohibicins e limitacins
 - TTULO II.-CARACTERSTICAS DAS INSTALACINS
 - Captulo I.-Condicins das instalacins.
 - Captulo II.-Actividades excludas
 - Captulo III
 - TTULO III.-OBRIGAS E BENEFICIARIOS
 - Captulo I.-Obrigas do titular da licenza
 - TTULO IV.-RXIME XURDICO. NORMAS XERAIS
 - Captulo I.-Tramitacin das peticins de licenzas
 - Captulo II.-Procedemento, determinacin de superficie a ocupar, obriga de resolver.
 - Captulo III.-Vixencia das licenzas e retirada das instalacins.
 - Cpitulo IV.-Rxime Sancionador.
 - Captulo V Procedemento Sancionador
 - DISPOSICIN TRANSITORIA
 - DISPOSICINS FINAIS
   
  TTULO I.-DISPOSICINS XERIS  
 

   
  Captulo I  
 

1. Obxecto e mbito de aplicacin.

Artigo 1. .

As presentes normas teen por obxecto establecer o rximen tcnico e xurdico a que debe someterse o aproveitamento de terreos dentro do termo municipal de Negreira, de dominio pblico, limtrofes a establecementos de hostelera mediante a sa ocupacin temporal con terrazas de mesas, cadeiras, veladores ou instalacins anlogas que constitan complemento da actividade que se ven exercendo no interior de ditos locis.

Aqueles terreos de dominio pblico sobre os que recaia competencia doutras administracins ou institucins de carcter pblico, sobre os que se pretendan ubicar as instalacins anteriormente definidas, se suxeitarn en todo a as determinacins e condicins da presente ordenanza, sen prexuizo das propias condicins que se impoan por ditas administracins no mbito das sas respectivas competencias.

2. Definicins.

Artigo 2. .

Os aproveitamentos obxecto da presente ordenanza podern efectuarse nalgunha das seguintes modalidades:

1.-Ocupacin mediante terraza sen cubrir anexa establecemento hosteleiro, ubicada en espazo exterior, de dominio pblico, limtrofe baixo do inmoble onde est situado dito establecemento.

2.-Ocupacin mediante terraza cuberta anexa o establecemento hosteleiro, ubicado en espazo exterior, de dominio pblico, limtrofe baixo do inmoble onde est ubicado dito establecemento.

3.- Ocupacin en zonas destinadas a estacionamento.

Artigo 3.

1.-s efectos da presente ordenanza, entenderase, en xeral, por terraza, aquela zona de solo de dominio pblico, cuberta ou sin cubrir, susceptible de aproveitamentos relacionados con actividades propias da hostelera, mediante a colocacin de mesas, cadeiras ou cualquer outro elemento similar, colocados en lia de fachada ou fronte establecemento, como zona de extensin ou ampliacin da actividade que se exerce dentro de ditos establecementos. Ditas instalacins tern, en todo caso, carcter temporal.

2.-Prohbese a colocacin nas terrazas de: frigorficos, mquinas expendedoras de productos, mquinas de xogos ou similares.

Artigo 4. .

Con carcter xeral, as ocupacins temporais de terreos definidas no artigo 2 da presente ordenanza, suxeitaranse en todo caso a previa licenza municipal.

Artigo 5. .

No son obxecto desta ordenanza a instalacin de quioscos ou instalacins permanentes en espazos exteriores de dominio pblico municipal. Ditas ocupacins se suxeitarn a previa concesin administrativa.

Artigo 6. .

Con carcter xeral as instalacins suxeitaranse s prescripcins a que se refire a presente ordenanza en canto a sua ubicacin, rxime de distancias e proteccin do entorno urbn, non permitndose en ningn caso colocar en torno ou nas proximidades armazns, estanteras, cortaventos, plsticos ou calquer outro elemento que poida dificultar o trnsito de persoas ou supoa deterioro do medio urbn. O mobiliario e os elementos decorativos que pretendan instalarse para o exercicio das actividades regradas nas presentes normas sern homologadas polo Departamento de Servizos Tcnicos.

Artigo 7. .

1.-Non se permitir a instalacin e uso de aparatos de reproduccin de msica nas terrazas, excepto en supostos de terrazas cubertas, nos que se autorizar a utilizacin de msica ambiental ou fio musical, ata un tope de 55 decibelios.

   
  Captulo II.-Modalidades de aproveitamentos suxeitos a licenza municipal  
 

Artigo 8. .

Os aproveitamentos temporais de espazos exteriores obxecto da presente ordenanza realizaranse baixo a modalidade de terrazas temporais en terreos de dominio pblico.

Trtanse das ocupacims temporais de terreos de dominio pblico municipal con terraza de veladores anexos a establecementos ubicados no inmoble ou local, mediante a colocacin de mesas, cadeiras, parasois ou calquer outro elemento anlogo, en lia de fachada ou fronte o establecemento e sen barra de servizo distinta da do propio establecemento.

Sen prexuzo do disposto no apartado anterior, en determinadas circunstancias poder autorizarse con carcter temporal, previa valoracin tcnica e puntual do proxecto presentado polos interesados, a modalidade de terrazas cubertas en prazas e ras peatonais con arranxo s condicins especficas que se lle indiquen en cada suposto polos Servizos Tcnicos Municipais ou a Polica Local, e as xerais que se sinalan na presente ordenanza.

Artigo 9. .

Uniformidade das terrazas cubertas.

A instalacin de terrazas cubertas nunha praza ou ra peonil farase extensiva totalidade dos locais ou establecementos ubicados en dito emprazamento, non permitndose por razns de esttica a alternancia con terrazas sen cubrir.

Artigo 10. .-Obrigas econmicas.

Os aproveitamentos obxecto da presente ordenanza estarn igualmente suxeitos pago das taxas establecidas nas respectivas ordenanzas fiscais, en funcin do tipo de aproveitamento e titularidade de emprazamento,

   
  Captulo III.-Prohibicins e limitacins  
 

Artigo 11. .

1.-Con carcter xeral, as instalacins temporais a que se refiren a presente ordenanza suxeitaranse s prescripcins establecidas en canto a sa ubicacin, rxime de distancias e proteccin do entorno urbn, non permitndose en ningn caso colocar calquer outro elemento que non sexa o mobiliario de hostelera detallado no artigo 3 e expresamente autorizado.

No suposto de terrazas cubertas, podern instalarse tamn, previa valoracin dos Servizos Tcnicos Municipis ou a Policia Local: luz, calefaccin, aire acondicionado, etc., sempre con total respeto medio ambiente e sen ruidos o exterior, que en todo caso debern ser expresamente autorizados.

2.-O mobiliario e os elementos decorativos que pretendan instalarse, nos terreos de dominio pblico municipal, para o exercizo das actividades reguladas nas presentes normas, axustarse en canto as suas caractersticas s contidas na presente ordenanza.

   
  TTULO II.-CARACTERSTICAS DAS INSTALACINS  
 

   
  Captulo I.-Condicins das instalacins.  
 

Artigo 12. .

Con independencia do disposto nos artigos anteriores, as instalacins, que afecten a emprazamentos de dominio pblico, debern cumprir as seguintes condicins:

1.-O ancho mnimo das beirarras, sobre as que se permite a instalacin de terrazas, ser de tres metros.

2.-O ancho de beirarra libre para o paso de pens, unha vez instalada a terraza, ser o que se sinale nas condicins da licenza.

3.- A autoridade municipal competente poder denegar a solicitude destas instalacins temporais en calquera dos seguintes supostos:

* Que supoa prexuizo para a seguridade viaria (disminucin da visibilidade, distraccin para o conductor, etc.) ou dificulte sensiblemente o trfico de pens.

* Que poda incidir sobre a seguridade (evacuacin) dos edificios e locais prximos

* Que resulte inadecuada ou discordante co seu entorno ou dificulte sensiblemente o trfico de pens.

4.-Nas ras peons e prazas, as solicitudes de terraza sen cubrir, resolveranse segn as peculiaridades de cada caso en concreto e se disporn, de xeito que exista un paso mnimo de 3,50 metros.

5. -Fora do horario autorizado para o exercicio da actividade establecida na respectiva licenza de apertura de establecemento, o titular da licenza de terraza vir obrigado a retirar do exterior os elementos das terrazas: mesas, cadeiras, parasois, que sern recollidas diariamente no interior do local a que pertenza a terraza ou en local habilitado para tal finalidade polo interesado.

No suposto de terrazas cubertas, durante a vixencia da licenza poderase deixar o mobiliario dentro de dita instalacin.

Baixo ningunha circunstancia permitiranse fora do recinto acotado para ditas terrazas, a colocacin de mesas, cadeiras e mobiliario de hostelera en xeral; esta prohibicin faise extensiva s terrazas sen cubrir.

6.-A zona ocupada pola terraza, deber manterse en permanente estado de limpeza, correspondendo titular da licenza a limpeza da superficie ocupada; a limpeza que deba efectuar o servizo municipal de limpeza, en substitucin do titular da licenza, liquidarase polo procedemento previsto para as execucins subsidiarias.

7.-Queda expresamente prohibida a celebracin de espectculos, actuacins musicais e, en xeral, a produccin de sons amplificados nas terrazas.

8.-Non podern efectuarse anclaxes no pavimento, permitndose as fixacins non definitivas.

9.-As concesins de licenzas de terrazas onde exista mobiliario urbn, sern discrecionais.

10.-Debern, en todo caso, deixarse completamente libres para a sa utilizacin inmediata, si fora preciso, polos servizos pblicos correspondientes:

- Os accesos a inmobles.

- As entradas a galeras visitables.

- As bocas de rega.

- Os hidrantes.

- Os rexistros de rede de sumidoiros.

- As sadas de emerxencia.

- As paradas de transporte pblico.

- Os aparatos de rexistro e control de trfico.

- Os accesos a garaxes.

O incumprimento das normas contidas nos apartados anteriores, dar lugar revogacin da licenza.

   
  Captulo II.-Actividades excludas  
 

Artigo 13. .

As presentes normas non sern de aplicacin s actos que impliquen ocupacin de terreos de domino pblico ou de dominio privado que se realicen con ocasin de celebracin de feiras, festexos, actividades deportivas e anlogas, que se suxeitarn as sas normas especficas.

   
  Captulo III  
 

Outras condicins

Artigo 14. .

1.-Tdalas as licenzas se outorgarn deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo do de terceiro.

2.-A licenza outorgarase a quen ostente a titularidade da licenza de apertura de establecemento de hostelera que linde co espazo exterior que se pretende ocupar. Dita licenza entenderase como complementaria do establecemento limtrofe terraza, polo que podern ser obxecto de inspeccin conxunta ou separada, afectando a decisin municipal a todo o conxunto ou s parte correspondente a terraza.

3.-No caso de falecemento do titular, subrogaranse na mesma seus herdeiros, sempre que se mantea a licenza para a actividade do establecemento e a terraza; dita subrogacin deber ser solicitada, aportando o interesado a documentacin que acredite a sa condicin de herdeiro e xustificando o cambio de titularidade da licenza para a actividade do establecemento anexo terraza.

4.-Cando xurdiran circunstancias imprevistas ou sobrevenidas de urbanizacin, as coma de implantacin, supresin ou modificacin de servizos pblicos, o Concello, mediante resolucin motivada, poder revogar a licenza concedida sen dereito a indemnizacin algunha.

5.-Igualmente poder requerirse a retirada temporal das terrazas con motivo de eventos e obras municipais, polo tempo que sexa necesario, sen dereito a indemnizacin algunha.

   
  TTULO III.-OBRIGAS E BENEFICIARIOS  
 

   
  Captulo I.-Obrigas do titular da licenza  
 

Artigo 15. .

Ser obriga do titular da licenza de terrazas:

1.-Manter stas e cada un dos elementos que as compoen nas debidas condicins de limpeza, seguridade e ornato. A tal efecto, ser requisito indispensable para o titular da instalacin dispor dos correspondentes elementos de recollida e almacenamento dos residuos que poidan ensuciar o espazo exterior.

2.-Non se permitir almacenar ou apilar productos ou materiais xunto a terrazas con veladores as coma residuos propios das instalacins, tanto por razns de esttica e decoro como de hixiene.

3.-Tampouco se permitir almacenar o mobiliario da terraza, excepto cando se trate de terrazas cubertas, debendo ser retirado nos termos establecidos no artigo 12.5 da presente ordenanza.

4.-Non podern afectarse bens, obras ou servizos municipais, polo que unha vez retirada a instalacin ou a terraza, se resultara afectado o pavimento pola instalacin, sern responsables dos danos ocasionados, debendo repor as cousas seu estado inicial nun prazo mximo de sete das hbiles.

5.-Igualmente sern responsables dos danos ocasionados s personas ou s cousas con motivo da instalacin da terraza, retirada da mesma e durante o perodo de vixencia da licenza, para o cal suscribirn a correspondente pliza de responsabilidade civil que cubra en dito perodo ou con motivo da instalacin ou retirada da terraza, posibles danos s persoas ou s cousas, dos que en todo caso sern responsables; sern igualmente responsables do mantemento e conservacin de dita instalacin.

6.-O titular da licenza deber ter en todo momento a disposicin dos inspectores ou Axentes da autoridade, tanto a licenza para o exercicio da actividade como o plano debidamente selados relativo instalacin que se autoriza, nos que se indique a superficie e mobiliario autorizado e o sistema de ubicacin autorizado.

   
  TTULO IV.-RXIME XURDICO. NORMAS XERAIS  
 

   
  Captulo I.-Tramitacin das peticins de licenzas  
 

Artigo 16. .

As licenzas tramitaranse con arranxo procedemento establecido na lexislacin de rxime local, e no expediente incluirase informe tcnico e xurdico, conforme establecen a L.O.U.G.A e o Regulamento de Disciplina Urbanstica.

   
  Captulo II.-Procedemento, determinacin de superficie a ocupar, obriga de resolver.  
 

Artigo 17. .

Procedemento.

O procedemento de determinacin dos espazos susceptibles de licenza municipal leva aparellado a presentacin por parte do interesado da correspondente solicitude no Rexistro Xeral do Concello.

1.-Suposto terrazas sen cubrir:

Nas instancias deber facerse constar de xeito detallada o seguinte:

- Elementos de mobiliario urbn que se pretendan instalar, que debern reunir as caractersticas que para ese emprazamiento se reflicten na presente ordenanza.

a) Se se trata da primeira instalacin, deberse achegar a seguinte documentacin:

- Licenza de actividade e funcionamento do establecemento a nome de quen presente a solicitude; a licenza deber estar en vigor e non atoparse incursa en expedientes de disciplina urbanstica que afecten licenza de apertura do local; non obstante, podern solicitar estas licenzas os que estn tramitando a licenza de apertura, se ben, en tal caso, a licenza definitiva s se lle conceder cando o interesado obtea a licenza de apertura.

- Plano de situacin, acotado o punto de referencia mis prximo.

- Plano de distribucin acotado da terraza que se pretende, no que se reflictan claramente os elementos de mobiliario que se van a instalar.

- Plano de perspectiva

- Plano das instalacins

- Presuposto total das obras e instalacins que se pretendan efectuar, as coma do mobiliario.

- Memoria explicativa na que se indique o tipo de mobiliario que se vai a instalar as como a sa clase, natureza, nmero, dimensins e colocacin destos.

- Xustificante de subscripcin dunha pliza de responsabilidade que cubra posibles danos s personas ou s cousas con motivo da instalacin, retirada e durante o perodo de vixencia da licenza.

b) Se se trata dunha instalacin xa realizada en perodos anteriores, non ser necesario presentar a documentacin anteriormente sinalada; nestes supostos, o interesado far constar na peticin ditas circunstancias, sinalando que se mantn o mesmo titular, a mesma actividade e mesmas condicins da instalacin.

c) No suposto contemplado no apartado a) do presente apartado, non poder realizarse a instalacin en tanto non se conceda a licenza; no suposto contemplado no apartado b), a instalacin deber ser retirada nos termos establecidos no artigo 18, non podendo instalarse en tanto non se conceda nova licenza.

2.-Suposto de terrazas cubertas:

Nestos supostos, os interesados debern presentar xunto coa solicitude, a seguinte documentacin:

a) Se se se trata da primeira instalacin:

- Proxecto, confeccionado polo tcnico competente, da instalacin que se pretende na praza ou ra peonil; dito proxecto incluir: presuposto total das obras e instalacins que se pretendan efectuar as coma do mobiliario, establecementos afectados, plano de detalle da estructura cuberta e anexo de clculo da estrutura da cuberta subscrito por tcnico competente, detallando tipo de anclaxe; no suposto de que polo Departamento de Servizos Tcnicos municipais, dito anclaxe implicase a necesidade de perforar o firme, deber comprometerse formalmente restitucin do mesmo a sua costa, unha vez retirada a instalacin; deber indicarse igualmente o tipo de mobiliario que se vai a instalar as como a sa clase, natureza, nmero, dimensins e colocacin destes.

- Licenza de actividade e funcionamento dos establecementos englobados no proxecto a nome dos que presenten a solicitude; a licenza deber estar en vigor e non atoparse incursa en expedientes de disciplina urbanstica que afecten licenza de apertura do local; non obstante, podern solicitar estas licenzas os que estn tramitando a licenza de apertura, se ben, en tal caso, a licenza definitiva s se lle conceder cando o interesado obtea a licenza de apertura.

- Xustificante de subscricin dunha pliza de responsabilidade que cubra posibles danos s personas ou s cousas con motivo da instalacin, retirada e durante o perodo de vixencia da licenza.

b) Se se trata dunha instalacin xa realizada en perodos anteriores, non ser necesario presentar a documentacin anteriormente sinalada; nestos supostos, os interesados farn constar na peticin ditas circunstancias sinalando que se manteen os mesmos titulares, a mesma actividade e mesmas condicins da instalacin.

No suposto contemplado no apartado a) anterior, non poder realizarse a instalacin en tanto non se conceda a licenza; no suposto contemplado neste apartado b), sempre que est dentro do perodo de prrrogas tcitas contemplado no artigo 18 da presente ordenanza para este tipo de instalacins, non ser necesaria a retirada da instalacin, sempre que se mantean os titulares e as actividades iniciais; finalizado o perodo de prrrogas tcitas, deberase retirar a instalacin, nos termos establecidos no precitado artigo.

3.- No suposto de instalacin en zonas destinadas a estacionamento, a documentacin a presentar e condicins a observar sern as seguintes;

a) Se se trata da primeira instalacin, deberse achegar a seguinte documentacin:

- Licenza de actividade e funcionamento do establecemento a nome de quen presente a solicitude; a licenza deber estar en vigor e non atoparse incursa en expedientes de disciplina urbanstica que afecten licenza de apertura do local; non obstante, podern solicitar estas licenzas os que estn tramitando a licenza de apertura, se ben, en tal caso, a licenza definitiva s se lle conceder cando o interesado obtea a licenza de apertura.

- Plano de situacin, acotado punto de referencia mais prximo.

- Plano de distribucin acotado da terraza que se pretende, no que se reflictan claramente os elementos de mobiliario que se van a instalar.

- Plano de perspectiva

- Plano das instalacins

- Presuposto total das obras e instalacins que se pretendan efectuar, as coma do mobiliario.

- Memoria explicativa na que se indique o tipo de mobiliario que se va a instalar as como a sa clase, natureza, nmero, dimensins e colocacin destes.

- Xustificante de subscripcin dunha pliza de responsabilidade que cubra posibles danos s personas ou s cousas con motivo da instalacin, retirada e durante o perodo de vixencia da licenza.

b) Se se trata dunha instalacin xa realizada en perodos anteriores, non ser necesario presentar a documentacin anteriormente sinalada; nestes supostos, o interesado far constar na peticin ditas circunstancias, sinalando que se mantn o mesmo titular, a mesma actividade e mesmas condicins da instalacin.

En todo caso, debern cumprirse as seguintes condicins:

1.- Permitir o paso de persoas, de non ser as, habilitarase paso alternativo.

2.-A superficie susceptible de ser ocupada, ser con carcter xeral a da beirarra colindante co establecemento, salvo en supostos en que pola estreiteza da va ou outras circunstancias poda ser autorizada nas proximidades do local, sempre que non prexudique s intereses de establecementos colindantes ou de particulares. En todo caso, de exceder a fronte da fachada do establecemento soporte da actividade, ser necesaria autorizacin por escrito dos colindantes s que se lle ocupe total ou parcialmente a fachada.

3.- Os pasos de pens deben permanecer totalmente libres e despexados, as coma as ramplas de accesibilidade.

   
  Captulo III.-Vixencia das licenzas e retirada das instalacins.  
 

Artigo 18. .

1.-As licenzas solicitarnse con arranxo procedemento establecido na presente ordenanza, dentro do primeiro trimestre do ano en curso, salvo cando se trate de locais cuxas licenzas de apertura fosen concedidas fora de dito perodo, e concedern para o perodo que se sinale de dito ano. Finalizado dito perodo, deber proceder retirada do mobiliario e instalacins nun prazo mximo de corenta e oito horas.

O feito de ter sido titular de licenza en situacins anteriores non xera para o interesado dereito algn en posteriores peticins.

2.-Cando se trate de terrazas cubertas e sempre que se mantea a actividade e titular inicial, a fin de compensar os gastos que supoan as propias instalacins, as conduccins de luz, calefaccin etc., autorizaranse prrrogas tcitas anuais, sin que o perodo de vixencia e as prrrogas sucesivas poda exceder de vinte anos.

Finalizado o perodo de vixencia destas instalacins, procederase desmontaxe da mesma nos oito das seguintes, deixando o emprazamento en perfecto estado de conservacin.

Non obstante, poderase solicitar nova licenza de instalacin de terraza cuberta, revestindo carcter de anualidade, seguindo o procedemento establecido na presente ordenanza, sin que o feito de ter sido titular da licenza en situacins anteriores xere para o interesado dereito algn.

   
  Cpitulo IV.-Rxime Sancionador.  
 

Artigo 19. Infraccins.

1) Ser infraccin administrativa o incumprimento das obrigas, prohibicins e requisitos establecidos na presente Ordenanza, as como das condicins impostas nas licenzas e autorizacins administrativas outorgadas seu amparo.

2) Responsabilidade: sern responsables das infraccins a esta Ordenanza as persoas fsicas ou xurdicas titulares das licenzas e autorizacins administrativas da ocupacin temporal de espazos exteriores que se refire esta Ordenanza.

Artigo 20. Clasificacin das infraccins.

1.- As infraccins a esta Ordenanza clasificaranse en moi graves, graves e leves.

Artigo 21. Infraccins leves

Son infraccins leves:

1) A ocupacin con maior nmero de veladores s autorizados en menos dun dez

por cento.

2) Non instalar elementos fixos ou mviles e deixalos apilados na va pblica ou as cadeas, correas ou outros dispositivos utilizados para asegurar a terraza durante a noite.

3) Os incumprimentos da presente Ordenanza que non estn calificados como graves ou moi graves.

Artigo 22. Infraccins graves

Son infraccins graves:

a) A ocupacin con maior nmero de veladores s autorizados en mis dun dez por

cento e en menos dun trinta por cento.

b) Non instalar tdolos veladores autorizados, deixando parte deles apilados na va pblica durante o exercicio da actividade.

c) Non manter a terraza e o seu mbito de influencia nas debidas condicins de

limpeza, seguridade e ornato.

d) Colocacin na terraza de aparatos ou equipos amplificadores ou reproductores de imaxe, son ou vibracins acsticas.

e) Non respectar os horarios de peche e apertura da terraza de xeito grave.

f) A comisin de tres faltas leves no periodo dun ano.

Artigo 23. Infraccins moi graves

Son infraccins moi graves:

A. A instalacin de terraza sen licenza municipal.

B. A instalacin de calquer elemento na terraza sen a debida autorizacin municipal, sen estar homologado cando elo sexa preceptivo, ou sen reunir os requisitos de colorido e outros esixidos na presente Ordenanza.

C. A instalacin de terraza en emprazamento distinto autorizado.

D. A ocupacin con maior nmero de veladores dos autorizados en mis dun trinta por cento.

E. A instalacin de terraza de xeito que se obstaculicen zonas de paso peonil, ou acceso a centros ou locais pblicos ou privados e o trnsito de vehculos de emerxencia, as coma cando non se respecte o horario de carga e descarga.

F.A falta de recollida diaria da terraza.

G. A falta de retirada da terraza finalizar a tempada.

H. Non respectar os horarios de peche e apertura da terraza de xeito reiterada e grave.

I. Ceder por calquer ttulo ou subarrendar a explotacin da terraza a terceiras personas.

J. A negativa a recoller a terraza despois de ser requerido efecto pola Autoridade Municipal ou os seus Axentes, con motivo da celebracin dalgn acto na zona de ubicacin ou influencia da terraza.

K. Desobedecer as ordes dos Servizos Municipais, as coma obstruir a sa labor inspectora.

L. A comisin de das infraccins graves nun periodo dun ano.

Artigo 24. Das medidas cautelares.

A. As medidas cautelares que se poidan adoptar para esixir o cumprimento da presente Ordenanza consistirn na retirada do mobiliario e demis elementos da terraza nos supostos establecidos no presente artigo, as coma o seu depsito nas dependencias municipais.

B. Potestade para adoptar medidas cautelares:

a) O rgano competente para iniciar o procedemento sancionador, por propia iniciativa ou a proposta do Instructor, poder adoptar motivadamente as medidas cautelares de carcter provisional que sexan necesarias para asegurar a eficacia da resolucin final que puidese recaer.

b) Excepcionalmente, a Polica Local, por propia autoridade, est habilitada para adoptar as medidas cautelares que foran necesarias para garantir o cumprimento da presente Ordenanza, nos seguintes supostos:

1. Instalacin de terraza sen licenza municipal.

2. Ocupacin de maior superficie da autorizada, coa finalidade de recuperar a disponibilidade do espazo indebidamente ocupado para o disfrute dos pens.

3. Cando requerido o titular ou representante para a recollida, retirada ou non instalacin de terraza e se incumpra o ordenado pola Autoridade Municipal ou os seus Axentes nos supostos establecidos nesta Ordenanza.

Nestes supostos, os funcionarios da Polica Local requerirn ao titular ou persona que se atope cargo do establecemento para que proceda inmediata retirada da terraza ou recuperacin do espazo indebidamente ocupado. De non ser atendido o requerimento, os funcionarios da Polica Local solicitarn a presencia dos servizos municipais que correspondan para que procedan a sa retirada, efectuando a correspondente liquidacin dos gastos ocasionados pola prestacin de dito servizo, segn o establecido na Ordenanza Fiscal correspondente.

As medidas cautelares durarn o tempo estrictamente necesario e debern ser obxecto de ratificacin ou levantamento dentro dos dez das seguintes acordo de iniciacin.

Artigo 25. Sancins. As infraccins a esta Ordenanza darn lugar imposicin das seguintes sancins:

1) As infraccins leves: Multa de ata 300 euros e/ou suspensin temporal da licencia municipal de 1 a 7 das.

2) As infraccins graves: Multa de 301 a 600 euros e/ou suspensin temporal de la licencia municipal de 8 a 15 das.

3) As infraccins moi graves: Multa de 601 a 900 euros e/ou suspensin temporal ou definitiva da licenza municipal.

   
  Captulo V Procedemento Sancionador  
 

Artigo 26. Procedemento Sancionador.

En canto Procedemento Sancionador, ste axustarase disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro, e Real Decreto 3.981/1993, de 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do Procedemento para o exercicio da Potestade Sancionadora e demis normativa especfica de vixente aplicacin.

Artgo 27. rgano competente.

Ser rgano competente para iniciar o procedemento sancionador o Alcalde do Concello de Negreira ou Concelleiro en quen delegue.

A funcin instructora exercerase pola Autoridade ou funcionario que designe o rgano competente para a incoacin do procedemento. Esta designacin non poder recaer en quen tivera competencia para resolver o procedemento.

Ser rgano competente para resolver o procedemento o Alcalde-Presidente do Concello de Negreira ou Concelleiro en quen delegue.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA  
 

As licenzas para a utilizacin privativa ou aproveitamento especial constituido pola ocupacin dos terrenos de uso pblico mediante a sa ocupacin con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa para o servizo de establecementos de hostelera outorgadas con anterioridade entrada en vigor da presente Ordenanza, debern adaptarse s preceptos da mesma no prazo de dous (2) meses dende a sa entrada en vigor.

   
  DISPOSICINS FINAIS  
 

PRIMEIRA

Facltase Alcalde-Presidente do Concello de Negreira para dictar as disposicins necesarias para desenvolver a presente Ordenanza, que se incorporarn como anexo mesma.

SEGUNDA

A presente Ordenanza entrar en vigor unha vez que se publique completamente o seu texto e transcurrido o prazo de quince das (15) previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rximen Local.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios