Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE LICENZAS URBANSTICAS

Publicación provisional : 22-11-2004 BOP N 269 -- Publicación definitiva : 30-12-2004 BOP N 299
Redacción Aplicable desde 02-12-2011

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2.Feito imponible
 - Artigo 3. Supostos de non suxeicin
 - Artigo 4. Suxeito pasivo
 - Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios
 - Artculo 6.-Cota tributaria
 - Artculo 7.-Tarifa
 - Artculo 8.-Devengo
 - Artculo 9.-Beneficios Fiscais
 - Artculo 10.-Normas de Xestin
 - Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso
 - Artigo 12.Caducidade e duracin das licencias
 - Artgo 13. Infraccins e sancins
 - Disposicin Final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 de da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local e de conformidade c disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Negreira establece a Taxa pola expedicin de Licencias Urbansticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do Texto Refundido aprobado polo RDLex. 2/2004, que se rexir pla presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao previsto no artigo 58 do citado Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  Artigo 2.Feito imponible  
 

Constite o feito imponible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construccin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axstanse ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade c establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sua normativa de desenrolo.

   
  Artigo 3. Supostos de non suxeicin  
 

Non estarn suxeitos pagamento da taxa, pero si da obriga de solicita-la oportuna licencia:

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

f) As instalacins, construccins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas que estiveran suxeitas a licencia urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito imponible de este imposto, de conformidade co establecido no artigo 2 da presente ordenanza.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as personas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan solicitantes dunha licencia ou que executen as instalacins, obras ou construccins sen ter obtido a preceptiva licencia.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios  
 

1. Respondern solidariamente das obligacins tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refieren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das perosas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades i entidades en xeral, nos supostos e coa extensin que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artculo 6.-Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumar outra cantidade en funcin da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacins terase en conta a totalidade das sas plantas e espacios construdos.

   
  Artculo 7.-Tarifa  
 

1. Licencias de autorizacin para a segregacin de parcelas urbanas, por cada parcela resultante: 60,00 euros.

2. Licencias de primeira ocupacin de vivendas unifamiliares:

a) vivendas de ata 200 m2 de superficie construida: 60,00 euros.

b) vivendas de 201 m2 a 400 m2 de superficie construida: 90,00 euros.

c) vivendas de mais de 400 m2 de superficie construida: 120,00 euros.

3. Licencias de primeira ocupacin de vivendas colectivas:

a) cota fixa por inmoble: 90,00 euros.

b) por cada unidade de vivenda e por cada 100m2 ou fraccin comercial ou industrial: 15,00 euros.

c) por cada 100 m2 ou fraccin de garaxes, trasteiros e demais dependencias auxiliares: 10,00 euros.

4. Licencias de primeira ocupacin de naves e instalacins industriais e comerciais:

a) cota fixa por unidade: 90,00 euros.

b) por cada 200m2 ou fraccin: 12,00 euros.

5. Instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., as como outros depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares: 60,00 euros.

6. Instalacin de quioscos en va pblica:

a) cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b) por cada metro cadrado: 30,00 euros.

7. Instalacin de carteis publicitarios:

a) cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b) por cada metro cadrado: 30,00 euros.

8. Fixacin de lias e rasantes de edificacins:

a) Cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b) por cada metro: 1,50 euros.

9. Construccin de edificacins:

a) Os primeiros 200 metros cadrados construidos: 0,30 euros por metro cadrado.

b) Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construidos: 1,50 euros por cada metro cadrado deste tramo.

c) A partir de 1.000 metros cadrados construidos: 2,16 por cada metro cadrado deste tramo.

d) Cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 60,00 euros.

10. Demolicin de edificacins:

a) Os primeiros 1.000 metros cadrados: 0,15 euros por metro cadrado.

b) A partir de 1.000 metros cadrados: 0,30 euros por metro cadrado deste tramo.

c) cando non se acade esta conta, a taxa mnima a cobrar ser de 60,00 euros.

11.No caso de obras mayores: expedicin e subministro do cartel de obra normalizado segundo o modelo establecido na normativa urbanstica: 120,00 euros.

12.Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito imponible desta ordenanza en no apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 60,00 euros.

   
  Artculo 8.-Devengo  
 

1. Devengase a tasa e xurde a obriga de contribuir cando se comenze a actividade municipal que constite o seu feito imponible. A estos efectos, entenderase comenzada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente sta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se comence a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algunho pola denegacin da licencia solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artculo 9.-Beneficios Fiscais  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artculo 10.-Normas de Xestin  
 

1.- Os interesados na obtencin dunha licencia de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no Registro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emplazamento, importe estimado da mesma, medicins e destino.

2.-Cando se trate de licencia para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude un presuposto das obras a realizar as como unha descripcin precisa da superficie afectada, materiais a empregar, i en xeral, das caractersticas da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu coste.

3.-Se despois de formulada a solicitude de licencia se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso  
 

1.- vista da documentacin presentada polos interesados, previo estudio e valoracin da mesma pola oficina tcnica municipal, practicarase liquidacin provisional tomando como base imponible para esta liquidacin o presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial corrrespondente cando elo constita un requisito preceptivo.

2.- vista das construccins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base imponible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, i esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.-O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 12.Caducidade e duracin das licencias  
 

1.-Consideranse caducadas as licencias si despois de ser concedidas transcorren mais de seis meses sen dar comenzo s obras, ou cando, unha vez comenzadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licencia antes de que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

2.-Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen valor nin efecto algunho a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obtea a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licencia orixinaria.

   
  Artgo 13. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artculo 11 do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a regulacin contida nos artigos 178 e seguientes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenrolen.

   
  Disposicin Final  
 

1.A presente ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno do Concello de Negreira en sesin celebrada o da 11 de novembro de 2004, comenzar a aplicarse a partires do da 1 de xaneiro do 2005, mantenendo a sa vixencia ata a sa modificacin ou derogacin expresas. Negreira, 22 de decembro de 2004.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios