Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cedeira - ORDENANZA FISCAL 3.2, REGULADORA DA TAXA DE VAOS POR ENTRADAS DE VEHCULOS A TRAVS DE BEIRARRAS E RESERVAS DE VA PBLICA PARA APARCADOIRO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHCULOS, E DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORAS DE CALQUERA CLASE

Publicación provisional : 09-11-2011 BOP N 213 -- Publicación definitiva : 28-12-2011 BOP N 246
Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATURALEZA
 - ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE
 - ARTIGO 3: SUXEITO PASIVO
 - ARTIGO 4: RESPONSABLES
 - ARTIGO 5: BENEFICIOS FISCAIS
 - ARTIGO 6: BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 7: DEVENGO
 - ARTIGO 8: XESTIN
 - ARTIGO 8: XESTIN
 - ARTIGO 9: INGRESO
 - ARTIGO 10: INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS
 - ARTIGO 11: NORMAS DE XESTIN
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA
 - DISPOSICIN DERROGATORIA
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1: FUNDAMENTO E NATURALEZA  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/04, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Excmo. Concello de Cedeira establece a taxa de vaos por entradas de vehculos a travs de beirarras e reservas de va pblica para aparcadoiro exclusivo, parada de vehculos, e de carga e descarga de mercadoras de calquera clase, que se refire o artigo 20.3 do propio Real Decreto Lexislativo na sa letra h), e cuxas normas atenden previndo no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo.

   
  ARTIGO 2: FEITO IMPOIBLE  
 

Constite o feito impoible da taxa a utilizacin privativa o aproveitamento especial do dominio pblico municipal con entradas de vehculos a travs de beirarras e reservas de va pblica para aparcadoiro exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase e outras reservas anlogas.

   
  ARTIGO 3: SUXEITO PASIVO  
 

3.1. Son suxeitos pasivos a ttulo de contribuntes desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/03, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio pblico local en beneficio particular.

3.2. En todo caso, sern substitutos do contribunte propietarios dos terreos e locais s que dea acceso estas entradas de vehculos, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  ARTIGO 4: RESPONSABLES  
 

4.1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas s que se refire o artigo 42 da Lei 58/03, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

4.2 Sern responsables subsidiarios as persoas s que se refire o artigo 43 da Lei 58/03, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5: BENEFICIOS FISCAIS  
 

So se admitirn os beneficios fiscais que vean establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  ARTIGO 6: BASE IMPOIBLE  
 

As tarifas a aplicar sern as seguintes:

1. Entrada a locais destinados a garaxes pblicos considerados como tales no imposto de actividades econmicas, ano por plaza: 10,00 .

2. Entrada a locais, destinados a garaxes individuais ou vivendas unifamiliares ano: 20,00 .

3. Entrada de vehculos en aparcamentos ou garaxes colectivos (comunidades de propietarios), ano por plaza: 7,00 .(Mnimo 21,00 ).

4. Entradas de vehculos en talleres ou locais comerciais ou industriais ano por metro lineal ou fraccin: 20,00 .

5. Reserva de espacios nas vas de e terreos de uso pblico.

Para carga e descarga, por cama metro lineal ou fraccin ano:

5.1. Reservas durante 4 horas da como mximo: 20,00 .

5.2. Reservas durante 8 horas da como mximo: 30,00 .

5.3. Reservas durante as 24 horas do da: 40,00 .

6. Por cada placa de vado: 30,00

7. Por cada placa de outras reservas de espazos: 70,00

   
  ARTIGO 7: DEVENGO  
 

7.1. A taxa devengarase cando se solicite a autorizacin ou concesin do aproveitamento especial, proratendose por trimestres naturais.

7.2. Cando se producira a utilizacin do aproveitamento especial sen solicitar licenza, o devengo da taxa ter lugar no momento do inicio de aquel aproveitamento.

7.3. Tratndose de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o da primeiro de xaneiro devengarse a taxa, salvo os casos de baixa nos que se proratear a cota por trimestres naturais.

   
  ARTIGO 8: XESTIN  
 

8.1. Cando se trate de aproveitamentos non prorrogables a outros anos, novos aproveitamentos ou ampliacins de licenzas xa autorizadas liquidarase e esixirase a taxa en Rxime de autoliquidacin no momento da solicitude. Este ingreso ter o carcter de depsito previo, de acordo co disposto no artigo 26.1 do Real Decreto Lexislativo 2/04, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, elevndose a definitivo concederse a autorizacin ou concesin da licenza correspondente.

8.2. Cando se trate de aproveitamentos prorrogados, liquidarase a taxa e esixirase mediante aprobacin do correspondente padrn nos perodos que oportunamente se sinalen.

Este padrn formarase anualmente polos servizos econmicos do Concello e estar constitudo por censos que comprendan os suxeitos pasivos, o seu domicilio, o local onde se establece vao e as sas datas de alta e baixa.

8.3. Se se realiza o aproveitamento ou utilizacin do dominio pblico municipal sen mediar concesin ou autorizacin, liquidarase e notificarase a dbeda tomando como data a do inicio do aproveitamento, sen prexuzo de abri-lo oportuno expediente sancionador por infraccin tributaria.

   
  ARTIGO 8: XESTIN  
 

8.1. Cando se trate de aproveitamentos non prorrogables a outros anos, novos aproveitamentos ou ampliacins de licenzas xa autorizadas liquidarase e esixirase a taxa en Rxime de autoliquidacin no momento da solicitude. Este ingreso ter o carcter de depsito previo, de acordo co disposto no artigo 26.1 do Real Decreto Lexislativo 2/04, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, elevndose a definitivo concederse a autorizacin ou concesin da licenza correspondente.

8.2. Cando se trate de aproveitamentos prorrogados, liquidarase a taxa e esixirase mediante aprobacin do correspondente padrn nos perodos que oportunamente se sinalen.

Este padrn formarase anualmente polos servizos econmicos do Concello e estar constitudo por censos que comprendan os suxeitos pasivos, o seu domicilio, o local onde se establece vao e as sas datas de alta e baixa.

8.3. Se se realiza o aproveitamento ou utilizacin do dominio pblico municipal sen mediar concesin ou autorizacin, liquidarase e notificarase a dbeda tomando como data a do inicio do aproveitamento, sen prexuzo de abri-lo oportuno expediente sancionador por infraccin tributaria.

   
  ARTIGO 9: INGRESO  
 

O pago da taxa regulada nesta ordenanza realizarase mediante autoliquidacin, liquidacin ou recibo, emitido polo Concello ou Deputacin Provincial da Corua.

   
  ARTIGO 10: INFRACCINS E SANCINS TRIBUTARIAS  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que a estas correspondan estarase disposto na Lei Xeral Tributaria e na normativa de desenvolvemento.

   
  ARTIGO 11: NORMAS DE XESTIN  
 

11.1. As persoas ou entidades interesadas na concesin ou autorizacin do aproveitamento do dominio pblico municipal que fai referencia esta ordenanza realizarn o ingreso da autoliquidacin que ter o carcter de depsito.

No caso de existir diferenzas entre os importes declarados e os existentes, se emitirn as liquidacins complementarias que procedan, sen perxuicio da regularizacin polos propios suxeitos pasivos mediante autoliquidacin.

11.2. No caso de denegarse a solicitude de autorizacin, o interesado poder solicita-la devolucin do ingreso, sempre que non se houbera efectuado dito aproveitamento.

11.3. Unha vez autorizada a licenza de aproveitamento, e no caso de que na solicitude se solicitara a prrroga da mesma, esta entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa do interesado ou se acorde a sa caducidade polo rgano competente do Concello. As liquidacins posteriores realizaranse a travs do padrn municipal.

11.4. Os aproveitamentos entenderanse sempre concedidos en precario e sen prexuzo de terceiros. O suxeito pasivo non poder solicitar indemnizacin algunha cando o Concello acorde retira-la licenza por motivos de trfico, circulacin, urbansticos ou de outra ndole.

11.5. Os titulares das licenzas para vaos debern proverse no Concello das placas regulamentarias para a sinalizacin do aproveitamento mediante o pago do seu custe establecido na presente ordenanza. Nas placas constar o nmero da licenza e o titular da mesma.

11.6. Cando finalice o aproveitamento, os suxeitos pasivos presentarn a solicitude de baixa correspondente tendo efectos tal declaracin no perodo impositivo seguinte. A non presentacin da solicitude da baixa supor a obriga de continuar aboando a taxa.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA  
 

As modificacins que introduzan na regulacin desta ordenanza as Leis de Presupostos Xerais do Estado ou calquera outra Lei ou disposicin e que resulten de aplicacin directa, producirn, de se-lo caso, a correspondente modificacin tcita da presente ordenanza fiscal.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA  
 

A partir da entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a anterior ordenanza que regulaba a taxa por entrada de vehculos a travs das beirarras privado e reservas de va publica para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase, publicada no Boletn Oficial da Provincia o 30 de decembro de 1998.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza Fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir do da 1 de xaneiro de 2012, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios