Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA FISCAL N 15, REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA REALIZACIN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS

Publicación provisional : 09-01-2012 BOP N 5 -- Publicación definitiva : 17-02-2012 BOP N 34
Redacción Aplicable desde 17-02-2012

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO.
 - ARTIGO 3.- CONTA.
 - ARTIGO 4. NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 5. EXENCINS E BONIFICACINS.
 - DISPOSICIN DERRADEIRA.
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

De conformidade co establecido no artigo 41 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello de Aranga establece o prezo pblico por actividades deportivas e culturais desenvolvidas polo concello de Aranga.

   
  ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGAMENTO.  
 

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades que se beneficien das actividades s que se refire esta ordenanza.

   
  ARTIGO 3.- CONTA.  
 

O importe do prezo pblico fxase para cada tipo de actividade:

- Asistencias a escolas deportivas ou culturais, obradoiros, cursos e outras actividades que se desenvolvan nas instalacins municipais:

Horas/semana

Euros/mes

Unha hora

5

Unha hora e media

6,25

Das horas

7,5

- Asistencia a escolas deportivas ou culturais, obradoiros, cursos e outras actividades que se desenvolvan en instalacins non municipais:

Horas/semana

Euros/mes

Unha hora

6,25

Unha hora e media

6,25

Das horas

10

- Para outras actividades de carcter puntual que organice o concello, o prezo pblico cubrir o custo total do curso ou actividade, segundo o estudo de custos presentado polo oportuno departamento, correspondndolle a Alcalda a aprobacin individualizada do prezo. Non obstante, poderanse establecer prezos que non cubran o custo da actividade cando concorran razns sociais, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen e sempre que exista consignacin orzamentaria para a cobertura dos custos.

   
  ARTIGO 4. NORMAS DE XESTIN.  
 

1. Para a participacin nas actividades os interesados presentarn a sa solicitude e, unha vez elaborada a listaxe de admitidos, na que tern preferencia os empadroados no concello e as asociacins inscritas no Rexistro Municipal, estes debern facer efectivo o ingreso correspondente nas entidades bancarias nas que o concello tea conta aberta.

2. A obriga de pagamento nace dende que se inicie a realizacin das actividades.

3. Cando, por causas non imputables ao obrigado, o servizo ou a actividade non se preste, proceder a devolucin do importe correspondente.

4. As dbedas derivadas do impago do prezo pblico podern ser esixidas pola va de prema.

   
  ARTIGO 5. EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

1. Darn dereito exencin do prezo pblico as seguintes situacins:

- Casos de emerxencia social, acreditados polos servizos sociais do concello de Aranga, mediante informe social no que se faga constar a dificultade econmica para acceder ao servizo.

- Unidades familiares nas que a renda per cpita sexa igual ou inferior ao 25% do IPREM anual (indicador pblico de renda de efectos mltiples).

- Unidade familiar na que todos os membros adultos se atopen en situacin de desemprego.

2. Darn dereito bonificacin do 50% do prezo pblico:

- As familias numerosas de categora especial.

- As unidades familiares cunha renda per cpita igual ou inferior ao 50% do IPREM anual.

3. Darn dereito bonificacin do 10%:

- As familias numerosas de categora xeral.

- Os posuidores do Carn Xove emitido pola Direccin Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia.

- Os usuarios cunha discapacidade recoecida superior ao 33%.

As bonificacins non sern acumulables.

   
  DISPOSICIN DERRADEIRA.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor a partir da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e manterase en vigor en tanto non se proceda sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios