Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Arteixo - Ordenanza fiscal n 4, reguladora do imposto sobre construccins, instalacions e obras

ver en Gallego
Publicación provisional : 27-12-2004 BOP N 296 -- Publicación definitiva : 27-12-2004 BOP N 296
Aplicable desde 28-02-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime.
 - Artigo 2. Feito imponible
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Exencins.
 - Artigo 5. Base imponible.
 - Artigo 6. Cota tributaria integra e lquida
 - Artigo 7. Bonificacins
 - Artigo 8. Retribucin
 - Artigo 9. Normas de xestin
 - Artigo 10. Infraccins e sancins
 - Disposicin final
 - ANEXO I
 - ANEXO II
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime.  
 

1. No uso das facultades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, de bases do rxime local, e de acordo co previsto no
artigo 59.2 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o
Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.
2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do R.D. lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na
presente Ordenanza Fiscal.

   
  Artigo 2. Feito imponible  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, tase obtido ou non a mesma, sempre que a sa expedicin competa a este Concello.

2. Son actos suxeitos a previa licencia, sen prexuzo das demais autorizacins que poidan esixirse segundo a lexislacin que sexa aplicable caso concreto, e constitutivos do feito impoible deste imposto:

a) Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.

b) Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

c) Obras de modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

d) Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.

e) Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.

f) Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.

g) Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servicios pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licencia outorgada.

h) A demolicin das construccins, ags nos casos declarados de runa inminente.

i) As instalacins subterrneas adicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servicios pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.

j) As obras de construccin de infraestructura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

k) As construccins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.

l) A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.

m) A instalacin de invernadoiros.

n) A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.

o) Os cerramentos e valados de predios.

p) As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.

q) Aliacins e rasantes.

r) Obras de fontanera e sumidoiros.

s) Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc..., de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.

t) Obras nos cemiterios.

u) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licencia urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se fagan as construcins, instalacins ou obras, sempre que sexan os donos das obras. Noutro caso, considerarase contribunte ao que ostente a condicin de dono da obra.

Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins e obras, se non fosen os propios contribuntes.

   
  Artigo 4. Exencins.  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra das que sexa dono o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia, a Provincia de A Corua ou o Consorcio das Marias, sempre que estean directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e de augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos dependentes dos mesmos, tanto se trate de obras de investimento coma de conservacin.

   
  Artigo 5. Base imponible.   redacciones
 

1. A base impoible do imposto est constituda polo coste real e efectivo da construccin, instalacin u obra e se entende por tal, a estes efectos, o coste de execucin material de aquela. Non forman parte da base impoible o Imposto sobre o Valor Aadido e demis impostos anlogos propios de rexmenes especiales, as tasas, precios pblicos, e demis prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o coste de execucin material.

2. Para o clculo da base impoible a determinar na autoliquidacin, non se ter en conta o presuposto presentado polos interesados, senn que ser determinada polo Departamento de Urbanismo tomando como referencia o Anexo I desta Ordenanza (Manual de Estimacin Simplificada dos Presupostos de Execucin Material da edificacin aprobado pola Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia na sesin 13/2000 de 15 de decembro, para obras de nova planta, reforma, rehabilitacin ou grande reparacin, e o Anexo II (Base de Datos da Construccin de Galicia aprobada polo Instituto Tecnolxico de Galicia) para as restantes construccins, instalacins ou obras.

3. Anualmente actualizarse de xeito automtico o mdulo base de valoracin contido no Anexo I desta Ordenanza, segundo sexa aprobado pola Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. O mesmo resultar de aplicacin s mdulos de valoracin das obras menores contido no Anexo II (aprobacin do Instituto Tecnolxico de Galicia).

   
  Artigo 6. Cota tributaria integra e lquida  
 

1. A cota tributaria ntegra vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible. O tipo de gravame queda fixado no 3,1 por cento.

2. A cota tributaria lquida ser o resultado de practicar, no seu caso, sobre da cota tributaria ntegra, a bonificacin prevista no artigo seguinte, que reducir a sa conta na porcentaxe a que haxa dereito.

   
  Artigo 7. Bonificacins   redacciones
 

1. Estabelecense as bonificacins estabelecidas no seguinte cadro:

A) Construccins, instalacins ou obras declarables

de especial interese ou utilidade municipal

Porcentaxe de bonificacin

Construccins, instalacions e obras declaradas de especial interese

ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, que

xustifiquen tal declaracin

95%

b) Edificios histrico-artsticos catalogados como tales no

Plano xeral de ordenacin urbana

70%

2. As bonificacins estabelecidas no apartado A) do nmero anterior sern de natureza regrada e tern carcter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante este Concello, no mesmo momento de achegar a documentacin necesaria para a obtencin da correspondente licenza. Deber achegar tamn a pertinencia da declaracin de especial interese ou utilidade municipal, aportando orzamento desglosado das construccins, instalacins e obras para as que se solicita a declaracin do seu especial inters ou utilidade municipal e justificantes de estar ao corrente no pago do Imposto sobre Actividades Econmicas. Dita declaracin deber ser apreciada polo Pleno da Corporacin, por voto da mayora simple dos seus membros.

3. As bonificacins estabelecidas no apartado B) do nmero 1, sern igualmente de natureza regrada e tern carcter rogado, debendo ser solicitadas expresamente polo suxeito pasivo ante este Concello, no mesmo momento de achegar a documentacin necesaria para a obtencin da correspondente licenza. A aplicacin desta bonificacin estar condicionada ao cumprimento dos seguintes criterios:
a) Que as instalacins para a produccin do calor incluian colectores que dispoan a correspondente homologacin da Administracin competente.
b) Que o solicitante est, no seu caso, ao corrente no pagamento dos tributos municipais.

   
  Artigo 8. Retribucin  
 

O imposto retribuirase no momento de comenza-la construccin, instalacin ou obra, anda que non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 9. Normas de xestin  
 

1. O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin, estando obrigados os suxeitos pasivos a practicar dita autoliquidacin no impreso habilitado efecto pola Administracin municipal, e a abonala, en calquera entidade colaboradora autorizada, previamente retirada da licencia concedida e, en todo caso, dentro do prazo mximo dun mes contado a partir do momento en que se inicie a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non se tivera solicitado, concedido ou denegado anda dita licencia, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin ou acto declarativo de dereitos a favor de aqueles.

2. O pago da autoliquidacin presentada ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra. vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa a estas construccins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas as coma do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible estimada anteriormente, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte, sen prexuzo da imposicin das sancins que sexan aplicables, de acordo co establecido na normativa reguladora respecto.

3. Cando se modifique o proxecto da construccin, instalacin ou obra e tivera un incremento no orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferencia entre o orzamento inicial e o modificado, segundo os Anexo I ou II desta Ordenanza, con suxeicin s prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

4. Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins  
 

1. En materia de infraccins e de sancins, ser aplicabel, segundo dispn o artigo 11 do R.D. lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, a regulacin contida nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria e polas disposicins que a desenvolvan.

   
  Disposicin final   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 30 de novembro de 1989.

Foi modificada posteriormente segundo acordos plenarios de data 22 de outubro de 1991, 22 de agosto de 1996, 26 de setembro de 2002, 28 de outubro de 2004, 28 de setembro de 2006 e 4 de setembro de 2008.

A presente modificacin foi aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 28 de maio de 2009. Entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresas.

   
  ANEXO I  
 

ESTIMACIN SIMPLIFICADA DOS PRESUPOSTOS DE EXECUCIN MATERIAL DA EDIFICACIN.

2.1. DEFINICINS

Mb.-Mdulo Bsico.

Cg.-Coeficiente xeogrfico.

Mc.-Mdulo de construccin ou de referencia.

S.-Superficie total construda, en m2

Si.-Superficie construda por uso de acordo co destino predominante da mesma.

Ct.-Coeficiente corrector en funcin da tipoloxa da edificacin.

Cu.-Coeficiente corrector en funcin do uso da edificacin.

PM b.-Presuposto de Execucin Material segundo Mdulos Bsicos.

PEM.-Presuposto de Execucin Material do proxecto.

2.2. VALORES DE APLICACIN.

2.2.1. Mdulo bsico: Mb.

Establece un prezo en euros por cada m2 de edificacin en funcin dos datos coecidos tanto de carcter oficial, Precio Bsico Nacional, Mdulos Ponderados, ndices de prezos consumo e do custo da vivenda, actualizacins catastrais, cadro de prezos oficiais de organismos pblicos (IGVS), licitacins e adxudicacins de obras oficiais,como de carcter xeral procedentes do mercado da construccin e do mercado inmobiliario.

O seu valor ser fixado e actualizado periodicamente por acordo da Xunta de Goberno.

2.2.2. Coeficiente Xeogrfico: Cg.

Establcese un coeficiente corrector por situacin xeogrfica de acordo reparto das reas xeogrficas establecidas no Decreto 345/1998 publicado no Diario Oficial de Galicia de 4 de Decembro de 1998, que modifica a insercin dos municipios da Comunidade Autnoma nas reas vixentes ata esa data (circular colexial nmero 107/98).

Coeficiente Xeogrfico para a rea 1: Cg = 1

Coeficiente Xeogrfico para a rea 2: Cg = 0,9

Municipios integrados na rea 1: Arteixo.

2.2.3. Superficie construida por uso: Si

Un traballo considerarase includo no apartado que lle corresponda de acordo co uso predominante da superficie, inclundose ou non naquel as superficies con destinos minoritarios, tal como se especifica no apartado 1.1.1.

2.2.4. Coeficiente tipoloxas: Ct.

Ct.-Tipo edificatorio

1. En edificacins de nova planta e adicins.

Edificacin illada (4 fachadas). Vivenda unifamiliar illada. Sotos a partir do 3 .

Agrupacin en fila ou ringleira. Sotos 1 e 2 .

Edificio en maz pechada. Edificacin aberta vivenda colectiva.

2. En obras de reforma e rehabilitacin.

Rehabilitacin total inclundo o desmontaxe de fachadas.

Adecuacin interior de plantas baixas e entreplantas. Rehabilitacin integral

do edificio conservando exclusivamente as fachadas.

0,65 Reforma interior de instalacins e acabados conservando a estructura

existente.

Reformas de elementos estructurais.

Rehabilitacin de fachadas. Substitucin de carpintera e cerramentos

(aplicada superficie de fachada).

Reformas de pouca entidade que no afecten a elementos estructurais nin a

instalacins (acabados interiores).

Demolicins e derribos

(aplicada superficie total das plantas que se derruban).*
* Coeficiente de uso Cu = 1

1.2.5. Coeficientes de usos: Cu

1. Edificacin

Cu.-Usos da edificacin.

1,60 Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios.

Hospitais. Laboratorios. Igrexas.

Bibliotecas. Facultades e Escolas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios

penitenciarios. Terminais Martimas e Areas.

Clubes sociais. Cines. Centros de Sade. Balnearios. Hoteis 3*. Salas de

festas. Discotecas. Colexios con Residencia.

Casas da Cultura. Locais Bancarios. Consultorios. Residencias 3 idade.

Apartahoteis. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros.

Vivenda. Hoteis de 2*. Residencias universitarias. Moteis.

Residencial VPO. Oficinas. Garderas. Centros docentes. Hoteis de 1*.

Ambulatorios. Hostais-Residencias. Restaurantes. Estacins de Autobuses.

Salas de exposicins. Piscinas cubertas.

0,90 Bares. Mercados.

0,80 Centro comercial. Pavillns deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows.

Servicios campings.

0,65 Edificios de aparcamentos. Local comercial. Establecementos comerciais,

industria escaparate.

Piscinas descubertas. Cemiterios.

Garaxes e Aparcamentos. Estacins de Servicio.

Trasteiros. Locais en planta baixa ou semisoto sen uso especfico. Porches e

terrazas abertas.

Almacns e naves industriais. Instalacins deportivas descubertas. Naves.

Granxas. Cobertizos. Depsitos. Graderos. Pantens (por nicho).

Acondicionamento de naves con obras mnimas

Proxectos de Urbanizacin (adscritos edificacin). Parcelas campings. **

Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamento de espacios exteriores.

Acondicionamento de terreos**

** Coeficiente de Tipoloxa Ct = 1

2.3. OBTENCIN DO PRESUPOSTO DE EXECUCIN MATERIAL SEGUNDO MDULOS BSICOS: PM b.

O valor obtido polo procedemento exposto neste manual un custo de avaliacin aproximada, que se recomenda utilizar coma valor de referencia, de carcter orientativo, e que cubre as esixencias legais e deontolxicas de congruencia, veracidade, responsabilidade civil profesional, e credibilidade do traballo de arquitectura.

O custo da execucin material de todo tipo de proxectos e traballos de edificacin que os arquitectos leven a cabo, poder obterse en funcin do Mdulo de construccin Mc, e da superficie construda para cada uso, de acordo cs seguintes frmulas:

2.3.1. Mdulo de construccin:

O mdulo de construccin Mc obtense pola seguinte frmula:

Mc = Mb x Cg x Ct x Cu

Sendo:

Mc = Mdulo de construccin.

Mb = Mdulo bsico.

Cg = Coeficiente xeogrfico.

Ct = Coeficiente de tipoloxa.

Cu = Coeficiente de uso.

Nos casos nos que un coeficiente corrector non se axuste tipoloxa ou s usos antes definidos, aconsllase aplicar a media entre os que mis se asemellen.

2.3.2. Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos: PM b

O Presuposto de execucin material segundo mdulos bsicos, PMb, obtense pola seguinte frmula:

PM b = S S (Mci x Si)

Sendo:

PM b = Presuposto de Execucin Material segundo Mdulos Bsicos.

Mci = Mdulo de construccin de acordo co destino predominante da superficie.

Si = Superficie construda por cada uso parcial de acordo co destino predominante da

mesma.

   
  ANEXO II   redacciones
 

1. PECHAMENTO DE FINCAS
Basamento cego de bloque cara vista ou revestido (H. de 0,90 m. mx. 1,30m)
35,30 /m
Basamento cego de pedra, mampostera
Cachote/mampostera
100,05 /m
Taco de Santiago o sillares
148,50 /m
Perpiao
105,35 /m
Basamento cego de formign
74,15 /m
Celosa
Metlica
108,40 /m
Prefabricada
21,30 /m
De pedra serrada
56,70 /m
De rede plastificada
22,45 /m
Cerramento de postes e rede
Con zapata
38,00 /m
Con zapata e un bloque
41,55 /m
Sen zapata
25,35 /m
Muro de bloque con colindantes (at 2,50 m.)
57,10 /m
Postes e arame exclusivamente
15,50 /m
Muros de contencin de formign armado (espesor at 30 cm.)
206,75 /m2

2- DEMOLICINS
Demolicin de tabiquera interior
5,90 /m2
Demolicin taboado forxado de madeira
15,85 /m2
Desmontaxe de cuberta tella, pizarra ou fibrocemento
7,20 /m2
Desmontaxe de entramado de cuberta
18,00 /m2
Picado de azulexados ou aplacados
8,10 /m2
Demolicin de pavimento baldosa, cermico ou madeira
7,51 /m2
Picado de enfoscados verticais ou horizontais
10,02 /m2
Levantado mobilario cocia
20,15 /m2
Levantado sanitarios bao/aseo
43,75 /bao
Desmontaxe instalacin elctrica, fontanera ou saneamento/vivenda
143,30
3- CUBERTAS
Cubricin con tella
19,20 /m2
Cubricin con pizarra
25,85 /m2
Cubricin con fibrocemento
18,15 /m2
Cubricin con fibrocemento e tella
37,35 /m2
Cubricin con materiais metlicos
24,75 /m2
Substitucin de viguetas de formign
16,80 /m2
Baixante de PVC ou outros
29,85 /m2
Canaln de PVC ou outros
32,65 /m2
Vent tipo velux para cubertas
285,40 /m2
4.- REMATES DE FACHADA
Pintura impermeable en fachadas a duas mans
15,90 /m2
Recebado e pintado en paramentos exteriores ou interiores
33,30 /m2
Revocadura con morteiro monocapa
20,50 /m2
Chapado das fachadas con material ptreo
91,90 /m2
Chapados das fachadas con aplacado de pizarra
26,10 /m2
Rexuntado con morteiro de cemento de fbrica de mampostera
24,55 /m2
Limpeza de fachadas con area ou auga a presin
15,90 /m2
Verteaugas de pedra
142,15 /m
Xamba ou lintel de pedra
75,80 /m
Enfoscados verticais ou horizontais
17,40 /m2
5.- CARPINTERA EXTERIOR (INCLUSO ACRISTALAMENTO)
Pintura e/ou restauracin de carpintera exterior
17,05 /m2
Substitucin ou colocacin de carpintera de madeira
178,42 /m2
Substitucin ou colocacin de carpintera de aluminio ou PVC
195,85 /m2
Portal de aluminio ou PVC
960,40 ud
Apertura de ocos para colocacin de vents
77,00 /m2
6.- REMATES INTERIORES
Porta de entrada a vivenda de madeira maciza e/ou seguridade
653,50 /ud
Porta de paso aglomerado rechazado
177,15 /ud
Varanda de madeira
106,35 /m
Varanda escaleira/balcn aceiro
178,60 /m
Pavimento cermico ou sinttico
34,85 /m2
Pavimento de madeira
54,90 /m2
Azulexar o azulexo cermico
26,75 /m2
Divisin interior de ladrillo totalmente acabada polas das caras
42,90 /m2
Falso teito de escaiola lisa
12,35 /m2
Fbrica de bloque cara vista cor ou branco
43,20 /m2
Persiana PVC
115,30 /m2
Toldo de tea con brazos abatibles
589,75 /m2
7.- OBRAS DIRIXIDAS A GARANTIR AS CONDICINS HIXINICO-SANITARIAS E DE HABITABILIDADE
Instalacin saneamento
Bao completo
130,75 /ud
Cocia completa
152,00 /ud
Instalacin de fontanera
Bao completo
321,80 /ud
Cocia completa
316,55 /ud
Substitucin de bao calidade media (Pezas, chan e azulexado)
De 2,00 a 2,50 m2
1.998,80 /ud
De 2,50 a 4,00 m2
2.728,30 /ud
De 4,00 a 6,00 m2
3.301,65 /ud
Maior de 6,00 m2
3.937,10 /ud
Mellora e/ou substitucin inst. elctr. Vivenda calidade media
2.887,50 /ud
Arqueta de rexistro
137,85 /ud
Tubo de formign
5,20 /m
Fosa sptica (para 5 persoas)
533,15 /ud
Quentador de auga, por cada 100 litros
390,45
Depsito de auga, por cada metro cbico de capacidade
317,75
8.- VARIOS URBANIZACIN XARDINERA
Roza e limpeza de terreo
Medios manuais
6,10 /m2
Medios mecnicos
0,50 /m2
Corta e descoutado de rbores (porte medio)
51,70 /ud
Recheo, extendido e compactado de terras medios mecnicos
4,10 /m3
Escavacin e provisin de terra medios mecnicos
0,80 /m3
Transporte de terras a vertedoiro (at 10 km)
1,90 /m3
Soleira de formign e encachado de pedra(at 20 cm. de espesor)
22,90 /m2
Formacin de beirarras con baldosas de formign e bardo
30,20 /m2
Impermeabilizacin
Lmina de PVC
14,35 /m2
Lmina bituminosa
8,85 /m2
Emulsin bituminosa
5,15 /m2
No suposto de que unha construccin, instalacin ou obra non atope un encadre directo nas anteriores tipificadas, aplicarselle o prezo medio que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados neste anexo ou na base de datos da construccin de Galiza aprobada polo Instituto Tecnolxico de Galiza.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios