Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA FISCAL N 4, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 16-11-1999 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 16-11-1999 BOP N 263
Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1
 - Artigo 2
 - Artigo 3
 - Artigo 4
 - Artigo 5
 - Artigo 6
 - Artigo 7
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1  
 

1. De conformidade co previsto no artigo 101 da Lei 39/88 de decembro, reguladora das facendas locais, constite o feito impoible do imposto, a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obra urbanstica, obtivrase ou non a dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este municipio.

2. As construccins, instalacins ou obras s que se refire o apartado anterior poder consistir en:

a) Obras de construccin de edificacins e instalacins, de todas as clases, de nova planta.

b) Obras de demolicin

c) Obras en edificios, tanto as que modifiquen a sa disposicin interior como o seu aspecto exterior.

d) Aliacins e rasantes. Obras de fontanera e sumidoiros.

e) Obras en cemiterios.

f) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requiran licencia de obra urbanstica.

   
  Artigo 2  
 

Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, propietarios dos inmobles sobre os que se realicen as construccins, instalacins ou obras sempre que sexan donos das obras; nos demais casos, considerarase contribunte quen ostente a condicin de dono da obra.

Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte os que soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras, se non foran os propios contribuntes.

   
  Artigo 3  
 

1. A base impoible deste imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra.

2. A cota do imposto ser o resultado de aplicar base impoible o tipo de gravame.

3. O tipo de gravame ser o 2,40 por 100.

4. O imposto devngase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 4   redacciones
 

1. O imposto esixirase en rxime de autoliquidacin, estando obrigados os suxeitos pasivos a practicar a dita autoliquidacin no e a abonala previamente retirada da licencia concedida e, en todo caso, dentro do prazo mximo dun mes contado a partir do momento en que se inicie a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non se tivera solicitado, concedido ou denegado anda a dita licenza, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin ou acto declarativo de dereitos a favor de aqueles.

2. O pago da autoliquidacin presentada ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra. vista da documentacin achegada ou de calquera outra relativa a estas construccins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas as coma do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible estimada anteriormente, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte, sen prexuzo da imposicin das sancins que sexan aplicables, de acordo co establecido na normativa reguladora respecto.

3. Cando se modifique o proxecto da construccin, instalacin ou obra e tivera un incremento no orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferencia entre o orzamento inicial e o modificado con suxeicin s prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

4. Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

Opedimento das bonificacins deben facerse no momento de solicitar a oportuna licenza, isto , coa iniciacin do procedemento polo suxeito pasivo.

Establcense as seguintes bonificacins fiscais na cota do imposto:

1. Obras realizadas no parque empresarial, bonificacin do 95%.

2. Obras realizadas no medio rural, sempre que estean subvencionadas pola Consellera de Poltica Territorial por rehabilitacin de vivenda rural, polo Ministerio de Obras Pblicas ou pola Deputacin Provincial dentro do plan de recuperacin de arquitectura popular ou outro plan que puidera substitulo, gozarn dunha bonificacin do 95%.

3. Casas destinadas a turismo rural, sempre e cando as obras realizadas estean subvencionadas pola administracin autonmica ou por programas comunitarios, o 95%.

4. Fundacins e asociacins de carcter cultural declaradas de especial interese polo Pleno da corporacin, bonificacin do 95%.

5. Rehabilitacin e conservacin de vivendas e edificios da zona histrica o 75% sempre que non requiran proxecto tcnico (obra menor), no caso de obra maior a bonificacin ser do 50%. En ningn caso podern acollerse mesma as obras novas.

6. Establcese unha bonificacin do 75 por cento na cota ntegra do imposto a favor das construccins, instalacins ou obras que se realicen coa finalidade de adaptar vivendas ou locais de negocio construdos con anterioridade lexislacin de esixencia obrigatoria de accesibilidade de discapacitados a edificios para facilitar as condicins de acceso e habitabilidade destes.

A peticin ter carcter rogado e deber ser solicitada polo contribunte con carcter previo prctica da liquidacin do imposto e comprender exclusivamente a parte da obra que tea por finalidade directa a adaptacin do edificio accesibilidade de discapacitados.

A acreditacin destes requisitos efectuarase polo tcnico director da obra.

As bonificacins contempladas nos apartados anteriores non tern carcter acumulativo.

A aprobacin das anteriores bonificacins ser acordada polo Pleno da Corporacin, logo da solicitude do suxeito pasivo e informe do departamento de urbanismo do Concello, e no caso do punto 4 informado pola Comisin Municipal de Cultura.

   
  Artigo 5  
 

A inspeccin e recadacin do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  Artigo 6  
 

En todo o relativo cualificacin das infraccins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o rxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a contemplan e desenvolven.

   
  Artigo 7  
 

No non expresamente previsto na presente ordenanza, rexern os preceptos contidos na subseccin 5, da seccin 3 do captulo II do ttulo II da referida Lei 39/88, concordantes e complementarios dela, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza fiscal a redaccin definitiva da cal foi aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o vinten de xullo de 1.989, entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do da un de xaneiro de 1.990, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa. Modificada en sesins plenarias do 28/10/1999 e 12/11/2003.

(BOP n 263 BIS, do 16/11/1999)

(BOP n 299, do 31/12/1999)

(BOP n 267, do 20/11/2003)

(BOP n 299 do 31/12/2003)

(BOP n 300, do 31/12/2007)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios