Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Melide - ORDENANZA FISCAL N 21, REGULADORA DAS TAXAS POLA PRESTACIN DE SERVICIOS E USO DAS INSTALACINS DEPORTIVAS E CULTURAIS DO CONCELLO DE MELIDE

Publicación provisional : 20-11-2003 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 31-12-2003 BOP N 299
Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Cota tributaria
 - Artigo 5. Devengo e ingreso
 - Artigo 6. Infraccins e sancins tributarias
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLFL), este Concello establece a taxa por prestacin de servizos e uso das instalacins deportivas e culturais do Concello de Melide que se rexera pola presente Ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ao prevido no artigo 57 do TRLFL.

   
  Artigo 2. Feito impoible   redacciones
 

1- O feito impoible est constitudo pola utilizacin das instalacins seguintes:

a) Pavilln polideportivo da Martagona.

b) Pazo de Congresos e Exposicins.

c) Auditorio municipal.

d) outros edificios ou instalacins municipais a que se refire o artigo 4 desta Ordenanza.

A favor das persoas fsicas e/ou xurdicas que soliciten a utilizacin das devanditas instalacins.

2- Non estarn suxeitas, pois, as actividades e a utilizacin da piscina municipal, que se rexer pola sa propia ordenanza reguladora.

3- O Concello resrvase o dereito de programar cursos ou actividades de carcter gratuto.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

1- Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, de 18 de decembro, xeral tributaria, a favor dos cales se conceda o aproveitamento especial das citadas instalacins.

   
  Artigo 4. Cota tributaria   redacciones
 

A cota tributaria da taxa regulada nesta ordenanza ser a fixada na tarifa contida neste apartado para cada unha das instalacins previstas:

a) Utilizacin do Pazo de Congresos e Exposicins:

1) Alugamento primeiro da: 717,36 euros.

2) Alugamento 2. da: 536,56 euros.

3) Alugamento 3. da: 359,27 euros.

4) Alugamento por cada da sucesivo: 116,64 euros.

b) Utilizacin do Auditorio municipal

1) Alugamento primeiro da: 179,63 euros.

2) Alugamento 2. da: 118,97 euros.

3) Alugamento 3. da: 89,82 euros.

4) Alugamento por cada da sucesivo: 59,48 euros.

c) Utilizacin do polideportivo da Martagona:

c.1) Para actividades deportivas sen recadacin:

1) Xuvens: 10 euros/hora.

2) Sniors: 20 euros/hora.

c.2) Para actividades deportivas con despacho de billetes: 60 euros/hora.

c.3) Actividades extradeportivas, con despacho de billetes: 360 euros/da.

c.4) Utilizacin do ximnasio do polideportivo: 2 euros/hora.

d) Utilizacin das pistas de pdel:

Por cada turno de 1 hora:

- sen electricidade: 4 euros.

- con electricidade: 6 euros.

e) Utilizacin da sala de exposicins:

Por cada da: 54,50 euros.

f) Utilizacin da aula de informtica:

Por cada da: 54,50 euros.

g) Utilizacin do Telecentro:

Por cada da: 54,50 euros.

h) Utilizacin de aulas do edificio multiusos, local de ensaio e local de gravacin:

Por cada da: 30,93 euros.

i) Sala de conferencias do edificio multiusos:

Por cada da: 54,50 euros.

k) No caso de utilizacin dos locais municipais para pasar a noite, instalacins deportivas municipais, pazo de congresos, albergues de titularidade municipal e os locais sociais ou outras instalacins; so se poder solicitar das noites por persoa ou grupo de persoas. O horario permitido de estancia ser de dezaseis horas dun da s nove horas do da seguinte. A tarifa por pernoctar ser de 5 euros por persoa e noite. Neste caso o aboamento da taxa realizarase no momento da entrada no local sinalado a partir das dezaseis horas, excepto no caso de entrada en pavillns deportivos, a cal ser a partir das vinte horas, a cuxo efecto ser entregado o ticket correspondente polos medios que poa a disposicin o Concello. A Alcalda determinar as tempadas anuais nas que se poder facer uso das instalacins citadas para esta finalidade.

No caso previsto no apartado E), F), G), H) e I) por razns de interese social e cultural, estarn exentas do pagamento das taxas as asociacins culturais, musicais e deportivas inscritas no Concello de Melide.

1- No caso previsto no apartado b) a tarifa incrementarase nun 50 por cento en todo tipo de actividades con despacho de billetes.

2- No caso previsto no apartado c) , por razns de interese social e cultural, estar exenta do pagamento da taxa:

1) A utilizacin do polideportivo para a celebracin de campionatos escolares, tanto durante a xornada escolar como en poca de vacacins.

2) Sempre que o uso do polideportivo sexa para a celebracin de actividades promovidas polo Concello por si ou a peticin de entidades supramunicipais.

3) A utilizacin do polideportivo por equipos federados municipais.

4) As persoas cunha minusvala nun grao superior ao 33 por cento, sempre que o acrediten con certificado do rgano competente da Comunidade Autnoma de Galicia.

   
  Artigo 5. Devengo e ingreso   redacciones
 

1- Devngase a taxa e nace a obriga de contribur no momento no que se presente a solicitude de utilizacin das instalacins deportivas e/ou culturais.

2- O pagamento da taxa efectuarase:

a) No caso da utilizacin do Pazo de Congresos e exposicins e/ou do Auditorio, na/s oficina/s bancaria/s sinaladas polo Concello unha vez notificada ao interesado a autorizacin para a sa utilizacin, e, en todo caso, antes da posta a disposicin destes. Non obstante, no caso de utilizacin das instalacins por mis de 3 das consecutivos, poder fraccionarse o pagamento, de forma que previa solicitude no dito senso efectuada polo obrigado ao pagamento e unha vez concedido o fraccionamento polo rgano competente, deber abonarse o 60% no momento da solicitude e o 40% restante antes de iniciarse a actividade no 3 da da utilizacin, quedando paralizada a actividade en cuestin en tanto non se realice o dito pagamento.

b) No caso da utilizacin do pavilln polideportivo efectuarase no momento de entrar na instalacin persoa responsable deste.

   
  Artigo 6. Infraccins e sancins tributarias  
 

En todo o relativo a infraccins tributarias e s sas cualificacins, as como s sancins que correspondan, estarase ao disposto na Lei xeral tributaria e nas disposicins que a complementan e desenvolven.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno corporativo, en sesin celebrada o da 12 de novembro, e entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no BOP e ser de aplicacin a partir do da 1 de xaneiro de 2004, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

A partir da data da sa aplicacin quedan derrogadas a ordenanza fiscal reguladora da "taxa por prestacin de servicios e uso de instalacins no pavilln polideportivo do Marco ou Martagona desta vila" e o prezo pblico pola prestacin do servicio "Conservatorio Municipal de Msica".

(BOP n 267, do 20/11/2003)

(BOP n 299, do 31/12/2003)

(BOP n 298, 30/12/2005)

(BOP n 293, do 23/12/2006)

(BOP n 300, do 31/12/2007)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios