Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA FISCAL NMERO 13, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DO SERVICIO PBLICO DE SUBMINISTRACIN DE AUGA POTABLE A DOMICILIO

Publicación provisional : 18-01-2002 BOP N 15 -- Publicación definitiva : 18-01-2002 BOP N 15
Redacción Aplicable desde 20-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito impoible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. .-Responsables.
 - Artigo 5. .-Base impoible e liquidable.
 - Artigo 6. .-Cota tributaria.
 - Artigo 7. .-Percepcin.
 - Artigo 8. .-Normas de xestin.
 - Artigo 9. .-Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades que aos Concellos lles conceden os artigos 133.2 e 142 da Constitucin e o artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co que dispoen os artigos 15 e 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ponteceso establece a taxa por prestar o servizo de sumidoiro, que se rexer por esta ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ao que preve o artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2. .-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a prestacin no Concello dos seguintes servicios:

a) Subministracin de auga potable a domicilio.

b) Acometidas rede xeral de abastecemento de auga.

c) Conservacin de acometidas e contadores.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou as xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, e que soliciten, resulten beneficiadas ou sexan usuarias dos servizos que se describen no pargrafo anterior

2 Tern a condicin de substitutos do contribunte os propietarios das vivendas ou locais s que se provea do servicio, podendo repercutir, de se-lo caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4. .-Responsables.  
 

Sern responsables solidarios ou subsidiarios da dbeda tributaria, xunto cos debedores principais, as persoas ou as entidades s que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. .-Base impoible e liquidable.  
 

A base do presente tributo estar constituda por:

a) Na subministracin ou distribucin de auga: os metros cbicos de auga consumida no inmoble onde estea instalado o servicio.

b) Nas acometidas rede xeral: a seccin da rede de distribucin e do ramal de conexin.

   
  Artigo 6. .-Cota tributaria.  
 

1. A conta da taxa que se regula neste texto ser a que fixen as seguintes tarifas:

a) Abastecemento de auga.

Abonados domsticos:

Mnimo (12,5 m3/abonado/mes): 0,500000 euros/m3

Excesos: 0,611563 euros/m3.

Abonados industriais:

Mnimo (31,0 m3/abonado/mes): 0.611563 euros/m3

Excesos: 0,688925 euros/m3.

Cota de enganche para calquera uso (dunha soa vez): 150,25 euros.

2. As tarifas anteriores non inclen o IVE, que o Concello engadir en todo caso

b) Cota de conservacin dos contadores.

Calibre (mm).-Cota mensual

13 mm: 0,21 euros/mes

25/30 mm: 0,37 euros/mes

40/50 mm: 0,68 euros/mes

65 mm: 4,16 euros/mes

80 mm: 5,19 euros/mes

100 mm: 6,49 euros/mes

150 mm: 9,36 euros/mes

200 mm: 18,95 euros/mes

250 mm: 23,88 euros/mes

300 mm: 32.15 euros/mes

400 mm: 47.11 euros/mes

500 mm: 60,54 euros/mes

c) Cota de conservacin da acometida.

0,22 euros/unidade

   
  Artigo 7. .-Percepcin.  
 

A presente taxa percibirase dende o momento en que se inicie a prestacin do servicio, previa a correspondente solicitude ou desde que se utilice este sen ter obtido a previa licencia.

   
  Artigo 8. .-Normas de xestin.  
 

1.-Altas e baixas:

A) Usos domsticos.-Para poder d-la alta futuro abonado de usos domsticos, o interesado deber presentar, xunto coa correspondente solicitude, o ltimo dos recibos efectivos do imposto de bens inmobles da vivenda na que pretenda a subministracin e aboa-la cota de enganche fixada no artigo 6. .

B) Usos industriais.-Ademais do esixido no apartado anterior, interesado poderselle esixi-lo ltimo dos recibos efectivos do imposto de actividades econmicas.

C) Usos para obras en construccin.-O interesado deber presentar, xunto coa solicitude de enganche, a correspondente copia da solicitude da licencia de obra e aboa-la cota de enganche mencionada.

D) No caso de que, por motivos hixinico-sanitarios, a comisin de goberno o considere oportuno, poder conceder altas provisionais aplicando, neste caso, a tarifa que corresponde s usos industriais.

E) No caso de que, para cada un dos conceptos anteriormente indicados, o interesado non presente os documentos que se citan, o Concello desestimar a solicitude.

F) Respecto s baixas, o Concello non outorgar baixas temporais.

2.-O pagamento desta taxa farase no momento en que se lle presente interesado, obrigado a realizalo, a correspondente factura, que se realizar con periodicidade trimestral.

3.-As dbedas correspondentes prestacin do servicio podern esixirse polo procedemento de constrinximento, de conformidade co establecido no Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 9. .-Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo a infraccins tributarias e sa cualificacin, as como s sancins que correspondan en cada caso, aplicaranse as normas contidas na Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

1. A modificacin desta ordenanza fiscal entrar en vigor ao da seguinte en que se publique integramente no Boletn Oficial da Provincia, comenzar a aplicarse nesa data e permanecer en vigor ata que o Concello a modifique ou a derrogue expresamente.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios