Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - ORDENANZA FISCAL N 25, ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANSTICAS ESIXIDAS POLOS ARTIGOS 194 E CONCORDANTES DA LEI DE ORDENACIN URBANSTICA E PROTECCIN DO MEDIO RURAL DE GALICIA, DO 30 DE DECEMBRO DE 2002, E ARTIGOS 10 E CONCORDANTES

Publicación provisional : 17-11-2007 BOP N 266 -- Publicación definitiva : 31-12-2007 BOP N 300
Redacción Aplicable desde 21-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Fundamento legal. Artigo 1
 - Obriga de contribur . Artigo 2
 - Base impoible e cota tributaria . Artigo 3
 - Exencins ou bonificacins . Artigo 4
 - Xestin. Artigo 5
 - Artigo 6
 - Artigo 7
 - Disposicin derradeira
   
  Fundamento legal. Artigo 1  
 

De conformidade co disposto nos artigos 15 o 19 da Lei 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establcese a taxa por licenzas urbansticas esixidas polo artigo 194 e concordantes da Lei 9/2002, do 30 de decembro e artigo 10 do Regulamento de disciplina urbanstica de Galicia aprobado polo Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro.

   
  Obriga de contribur . Artigo 2  
 

1. Feito impoible.- Constite o feito impoible da taxa a prestacin dos servizos tcnicos e administrativos necesarios para o outorgamento das licenzas referidas no artigo anterior, verificar se os actos de uso do solo se axustan s normas urbansticas de edificacin e polica previstas no ordenamento xurdico; inclense as licenzas que resulten das ordes de execucin as como as licenzas de parcelacins urbansticas e de divisin e segregacin de predios en solo rstico nos termos de lexislacin urbanstica.
2. Obriga de contribur.- A obriga de contribur nace coa peticin da licenza ou dende a data en que debeu solicitarse no caso de que fose preceptiva.
3. Suxeito pasivo:
a) Estn obrigados pagamento da taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que sexan propietarias ou posuidoras ou, no seu caso, arrendatarios dos inmobles nos que se realicen as construccins ou instalacins ou se executen as obras suxeitas a licenza urbanstica.

   
  Base impoible e cota tributaria . Artigo 3  
 

1. Tomarase como base impoible da taxa o custo real da obra ou construccin, instalacin, e demais usos urbansticos suxeitas a licenza desta natureza. Tomarase como base da presente exaccin o custo real da obra ou construccin segundo presuposto do proxecto tcnico, sempre que estivese visado polo colexio oficial correspondente; noutro caso, a base impoible determinarase polos tcnicos municipais aplicando os baremos ou tarifas dos ditos colexios profesionais. Non formarn parte da dita base os impostos e taxas, os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outra concepto que non integre o custo de execucin material.
2. A cota tributaria determinarase por aplicacin da seguinte.
Tarifa:
presuposto da obra, determinado segundo o establecido no apartado 3.1 que precede, aplicarase como tarifa a porcentaxe do 0,50 por cento.
Establcese, con carcter subsidiario, unha tarifa mnima de 20,00 euros.

   
  Exencins ou bonificacins . Artigo 4   redacciones
 

Aqueles establecementos que soliciten licenza para a sa instalacin no Polgono Industrial de Vimianzo, durante os anos 2011 e 2012, tern dereito a unha bonificacin de 90 por cento da taxa resultante.

   
  Xestin. Artigo 5   redacciones
 

1.- Os suxeitos pasivos estn obrigados a presentar autoliquidacin da taxa, determinndose a base impoible en funcin o presuposto declarado polo interesado, e a ingresala, en calquera entidade colaboradora autorizada, solicitar a licenza preceptiva, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin acto declarativo de dereito a favor daqueles. A referida autoliquidacin e un acto do obrigado tributario, cuxo importe ser reintegrado ao contribunte, se por causas non imputables ao mesmo non chegara a prestarse o servizo.

2.- Unha vez rematadas as obras, construcins e instalacins, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria do tributo no caso de que o custo real e efectivo da obra sexa superior o declarado. A autoliquidacin presentarase e ingresarase xunto coa autoliquidacin do imposto sobre construcins, instalacins e obras.

3.- Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin da taxa en prazo, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.

   
  Artigo 6  
 

As cotas liquidadas e non satisfeitas dentro do perodo voluntario faranse efectivas pola va de constrinximento, de acordo coas normas do Regulamento xeral da recadacin.

   
  Artigo 7  
 

Os interesados na obtencin das licenzas presentarn a oportuna solicitude con especificacin da obra ou construccin a realizar, emprazamento, presuposto real desta e proxecto tcnico subscrito polo facultativo competente.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente ordenanza entrar en vigor una vez aprobada definitivamente, e publicada o seu texto ntegro no BOP, consonte co previsto no art. 107.1 da LBRL, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa. Comenzar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2008, se a sa publicacin definitiva no BOP se produce antes do 1 de xaneiro de dito ano, e senon o da seguinte da su publicacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios