Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Boqueixn - ORDENANZA REGULADORA DOS PREZOS PBLICOS POR SERVIZOS OU ACTIVIDADES PROMOVIDOS POLO CONCELLO DE BOQUEIXN NAS REAS DE CULTURA, DEPORTE, XUVENTUDE E SERVIZOS SOCIAIS

Publicación provisional : 29-03-2012 BOP N 62 -- Publicación definitiva : 29-03-2012 BOP N 62
Redacción Aplicable desde 20-04-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento
 - Artigo 2. Concepto
 - Artigo 3. Obrigados ao Pagamento.
 - Artigo 4. Retribucin
 - Artigo 5. Conceptos e Contas
 - Artigo 6. Normas de Xestin
 - Disposicin Derradeira
   
  Artigo 1. Fundamento  
 

No uso das facultades concedidas polo artigo 127 do R. Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o concello de Boqueixn establece os prezos pblicos en materia de cultura, deporte, xuventude e servizos sociais regulados nas seguintes normas, que atenden ao disposto nos artigos 41 a 47, ambos inclusive, da mesma Lei.

   
  Artigo 2. Concepto  
 

Os prezos pblicos regulados nesta ordenanza son as prestacins pecuniarias satisfeitas polos servizos ou actividades de tipo cultural, deportivo ou social promovidos polo concello de Boqueixn, tales como:

* Actividades deportivas.

* Programas de cultura e xuventude: obradoiros culturais, ldicos, espectculos, etctera.

* Programas de servizos sociais: campamentos, viaxes, obradoiros e outros, sempre que carezan de regulamentacin especfica de prezo pblico.

   
  Artigo 3. Obrigados ao Pagamento.  
 

Estn obrigados ao pagamento destes prezos pblicos os usuarios ou beneficiarios dos servizos ou actividades referidos no artigo anterior.

   
  Artigo 4. Retribucin  
 

A obriga de pagamento nace cando se formalice a inscricin no servizo ou na actividade que se vaia a realizar.

   
  Artigo 5. Conceptos e Contas  
 

1. No uso da facultade prevista nos artigos 47.1 do R. Decreto Lexislativo 2/2004 e 23.2b) da Lei 7/1985, o Pleno do Concello delega na Xunta de Goberno Local a competencia para concretar os conceptos e contas destes prezos pblicos e proceder s sas modificacins.

2. A Xunta de Goberno Local, vista da programacin elaborada polo responsable do departamento correspondente, fixar os prezos de cada servizo ou actividade, que podern non cubrir os seus custes atendendo s razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico debidamente xustificadas mediante informe anexo dita programacin, todo isto de conformidade co disposto no artigo 44 do R. Decreto Lexislativo 2/2004, e coa fiscalizacin previa da Intervencin municipal.

3. O acordo que se adopte exporase no taboleiro e na pxina web do concello de Boqueixn para efectos da sa publicidade.

   
  Artigo 6. Normas de Xestin  
 

1. Os obrigados ao pagamento debern presentar a oportuna autoliquidacin consonte ao modelo que lles ser facilitado, e ingresar o importe correspondente na entidade bancaria ou ben mediante domiciliacin bancaria, nos prazos que estableza a Xunta de Goberno Local e sempre antes do inicio da prestacin dos servizos ou actividades.

2. Proceder a devolucin do importe satisfeito cando o servizo ou a actividade non se presten por causas non imputables ao obrigado ao pagamento do prezo, e cando non sexa admitida a solicitude de inscricin.

Nos demais casos, a falta de asistencia ao servizo ou actividade en que o interesado figure inscrito dar dereito devolucin, como mximo, do 80 por cento do ingresado, sempre que o obrigado ao pagamento comunique a sa renuncia mediante escrito rexistrado de entrada no concello cunha antelacin mnima de cinco das ao sinalado para o comezo do correspondente servizo ou actividade, acompaando o resgardo expedido pola entidade colaboradora.

   
  Disposicin Derradeira  
 

A presente ordenanza, entrar en vigor e comezar a aplicarse aos quince das hbiles da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, conforme ao establecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, e manterase vixente ata a sa derrogacin ou modificacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios