Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cario - Ordenanza fiscal N 9 Reguladora da taxa pola subministracin de auga

Publicación provisional : 30-12-1998 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1998 BOP N 298
Redacción Aplicable desde 30-03-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. .-Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. .-Feito imponible.
 - Artigo 3. .-Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5. .-Cota Tributaria.
 - Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.
 - Artigo 7. .-Perodo impositivo e devengo.
 - Artigo 8. .-Normas de xestin e declaracin de ingreso.
 - Artigo 9. .-Notificacins das taxas.
 - Artigo 10. .-Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin.
 - Artigo 11. .-Infraccins e sancins.
 - DISPOSICIN ADICIONAL NICA. MODIFICACINS DO IMPOSTO.
 - DISPOSICIN DEROGATORIA
 - Disposicins finais
   
  Artigo 1. .-Fundamento e natureza.   redacciones
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa pola subministracin de auga potable do Concello de Cario", que se rexir pola presente Ordenanza fiscal, onde as normas atenden previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 2. .-Feito imponible.   redacciones
 

Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servicio de subministracin de auga potable includos os dereitos de enganche de lias e colocacin de contadores e instalacins anlogas, prestado polo Concello de Cario, de conformidade co disposto no artigo 20.4.t) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 3. .-Suxeito pasivo.   redacciones
 

1.- Son xuxeitos pasivos da presente taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servicios ou actividades que presta o Concello, conforme dispn o artigo 20.4.t) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 4.-Responsables.   redacciones
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. .-Cota Tributaria.   redacciones
 

DEREITOS DE CONEXIN.

A cota tributaria que se fixa como dereito de conexin base de 43,27 euros.

b.- Conceptos

1.- Cota de abono: Ser o producto da cota de abono base polo coeficiente particular da instalacin de cada aboado.

Cotas de abono base.

USO

IMPORTE (euros)/ABOADO/MES

DOMSTICO

0,450759

INDUSTRIAL E COMERCIAL

1,051771

OBRAS

3,005061

2. Importe do consumo: Ser o resultado de multiplicar o volume de auga consumido pola tarifa aplicable.

TARIFAS

Uso domestico

De 0 a 10 m3: 0,12 euros/m3/mes.

De 10 a 30 m3: 0,30euros/m3/mes.

De 30 a 90 m3: 0,60 euros/m3/mes.

De 90 en adiante:0,90 euros/m3/mes.

Uso industrial e comercial, excepto actividades econmicas clasificadas na tarifa do IAE no grupo 162, divisin 1., Seccin 1., ou no grupo 416, Divisin 4., Seccin 1..

De 0 a 10 m3: 0,18 euros/m3/mes.

De 10 a 30 m3: 0,42 euros/m3/mes.

De 30 a 90 m3: 0,60 euros/m3/mes.

De 90 en adiante: 0,90 euros/m3/mes.

Uso industrial e comercial de aquelas actividades econmicas clasificadas na tarifa do IAE no grupo 162, Divisin 1., Seccin 1., ou no grupo 416, Divisin 4., Seccin 1..

De 0 a 10 m3:0,18 euros /m3 /mes.

De 10 a 30 m3:0,18 euros /m3 /mes.

De 30 a 90 m3: 0,30 euros /m3 /mes.

De 90 a 15.000 m3: 0,42 euros /m3 /mes.

Mis de 15.000 m3:0,90 euros /m3 /mes.

Uso para obras

De 0 a 10 m3: 0,18 euros/m3/mes.

De 10 a 30 m3: 0,42 euros/m3/mes.

De 30 a 90 m3: 0,60 euros/m3/mes.

De 90 en adiante: 0,90 euros/m3/mes.

Facturacin da subministracin

   
  Artigo 6. .-Exencins e bonificacins.  
 

Non se darn aproveitamentos gratutos a particulares, corporacins, organismos oficiais nin a ningunha outra entidade ou establecemento se non ten dereito a elo de maneira especfica.

   
  Artigo 7. .-Perodo impositivo e devengo.   redacciones
 

1.- No caso da subministracin de auga:

A. O perodo impositivo coincide co catrimestre natural.

B. Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir dende o momento no que se inicie a prestacin do servicio, entendndose iniciada, dada a natureza do mesmo, cando estea establecido e en funcionamento o servicio municipal de subministracin de auga.

C. Establecido e en funcionamento o referido servicio, as cotas devengaranse o primeiro da do perodo impositivo, dicir, do catrimestre natural, salvo nos supostos de inicio ou cese no uso do servicio, no que o importe da cota prorratearase por das naturais.

No caso de inicio no servicio en data diferente do primeiro da do catrimestre natural, as cotas calcularanse proporcionalmente nmero de das naturais que restan para rematar o perdodo impositivo, includo o de comezo de prestacin da actividade.

No caso de cese no servicio, as cotas sern prorrateables por das naturais excludo aquel no que se produza o devandito cese.

1- No suposto dos dereitos de conexin:

Devngase a taxa, nacendo a obriga de contribur dende o momento no que se inicie a actividade municipal que constite o seu feito imponible, entendndose a mesma desde:

A- Que se solicita a acometida ou enganche ou a sa modificacin.

B- Que se detecte polos servicios municipais a existencia de acometidas ou enganches rede xeral de suministracin de auga non autorizados, con independencia das sancins e suspensins ou supresins do servicio que se poida acordar.

Ditos dereitos sern satisfeitos polo suxeito pasivo en cada ocasin que se produza o feito impoible.

   
  Artigo 8. .-Normas de xestin e declaracin de ingreso.   redacciones
 

1.- O cobro da presente taxa realizarase:

a. Tratndose dos dereitos de conexin rede xeral de subministracin de auga, as cotas sern obxecto de liquidacin por ingreso directo, unha vez concedidas as correspondentes autorizacins, na Tesourera Municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retirar a correspondente autorizacin, de conformidade co establecido no artigo 26.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

b. Tratndose da facturacin da subministracin, unha vez includos no correspondentes Padrns desta taxa, as cotas sern obxecto de liquidacin de ingreso por recibo nas Oficinas de Recadacin Municipal ou Entidades Colaboradoras sinaladas efecto e durante o prazos de perodo voluntario que son os seguintes:

PERODO IMPOSITIVO

PERODO VOLUNTARIO DE COBRO

Primeiro catrimestre

1 de xuo a 31 de xullo

Segundo catrimestre

1 de outubro a 30 de novembro

Terceiro catrimestre

1 de febreiro a 31 de marzo do exercicio seguinte

4. As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadaranse catrimestralmente, mediante recibo derivado do Padrn, segundo as necesidades do servicio fixe a Comisin Municipal de Goberno, previo informe dos servicios tcnicos municipais.

5. O Padrn ou matricula do imposto exporase pblico polo prazo de 15 das hbiles, para que os lextimos interesados poidan examinalo, e no seu caso, formular as reclamacins oportunas. A exposicin pblico anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e producir efectos de notificacin da liquidacin a cada un dos suxetos pasivos consorte co artigo 102 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria

   
  Artigo 9. .-Notificacins das taxas.   redacciones
 

abeiro do previsto na Disposicin Transitoria segunda da Lei 25/1998, de 13 de xullo, as Taxas de carcter peridico reguladas na presente Ordenanza que son consecuencia da transformacin dos anteriores prezos pblicos non estarn suxetas requisito da notificacion individual a que se refire o artigo 102 da Lei Xeral Tributaria, sempre que o suxeto pasivo e a cota da taxa coincida co obrigado pago e o importe do prezo pblico que substite.

O disposto no apartado anterior ser de aplicacin anda no suposto no que a cota da Taxa resulte incrementada respecto do importe do prezo pblico que substite, sempre que tal incremento se corresponda cunha actualizacin de carcter xeral

   
  Artigo 10. .-Xestin, liquidacin, inspeccin e recadacin.   redacciones
 

1.- A xestin, liquidacin, inspecin e recadacin, as como a revisin dos actos dictados na va de xestin tributaria corresponde Concello de Cario, de conformidade co disposto na Lei Xeral Tributaria e demis leis do Estado reguladoras da materia, as como as disposicins dictadas para o seu desenvolvemento, consonte o disposto no artigo 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. Este precepto entndese sen perxuzo dos supostos de delegacin da xestin tributaria, regulados no artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  Artigo 11. .-Infraccins e sancins.   redacciones
 

En todo o relativo calificacin das infracins tributarias as como determinacin das sancins que polas mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto na Lei Xeral Tributaria e nas demis Leis do Estado reguladoras da materia, as como nas disposicins dictadas para o seu desenvolvemento, de conformidade co que ordea o artigo 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

   
  DISPOSICIN ADICIONAL NICA. MODIFICACINS DO IMPOSTO.   redacciones
 

As modificacins que se instroduzcan na regulacin do Imposto, polas Leis de Orzamentos Xerais do Estado ou por calesquera outras Leis ou disposicins, e que resulten de aplicacin directa, producirn, no seu caso, a correspondente modificacin tcita da presente Ordenanza fiscal.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA   redacciones
 

Queda derogado o artigo 8.6 da Ordenanza

   
  Disposicins finais   redacciones
 

A presente Ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da provincia, e comezar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2005, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios