Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Aranga - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TASA POLA PRESTACIN DO SERVIZO DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE

Publicación provisional : 07-11-2011 BOP N 211 -- Publicación definitiva : 19-12-2011 BOP N 239
Redacción Aplicable desde 01-01-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e Natureza.
 - Artigo 2.- Feito Impoible.
 - Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Cota Tributaria.
 - Artigo 6.- Bonificacins e sancins.
 - Artigo 7.- Devengo.
 - Artigo 8.- Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 9.- Infraccins e sancins.
 - Artigo 10.- Normas de xestin.
 - DISPOSICIN FINAL.-
   
  Artigo 1.- Fundamento e Natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e os artigos do 15 ao 19 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello de Aranga acorda a imposicin e ordenacin da taxa pola prestacin do servizo de abastecemento de auga potable que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.- Feito Impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a prestacin do servizo de abastecemento de auga potable.

   
  Artigo 3.- Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas ou locais situados nos lugares, prazas, ras ou vas pblicas nas que se preste o servizo, xa sexa a ttulo de propietario, usufrutuario, habitacionista, arrendatario ou incluso de precario.

2. Tern a condicin de suxeitos pasivos, substitutos do contribunte, os propietarios das vivendas ou locais, que podern repercutir as cotas satisfeitas sobre os usuarios daquelas, beneficiarios do servizo.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1.Respondern solidariamente das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas fsicas ou xurdicas s que se refiren os artigos 38.2 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.Sern responsables subsidiarios os administradores de sociedades, ou sindicos, interventores o liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e cos alcances que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.- Cota Tributaria.  
 

A presente taxa determina a sa cota inclundo a cota de consumo, a cota de alta e a cota de enganche.

1.Cota de consumo: establcense as seguintes cotas mnimas de consumo por trimestre e aboado:

- Para vivendas: 30 m3/ trimestre.

- Para comercios, industrias e outros: 90 m3 / trimestre.

- Para explotacins agropecuarias: 140 m3/ trimestrais.

Do que resultan os seguintes tramos de consumo:

1.1. Tramos de consumo:

- As vivendas: ata 30 m3/ trimestre aboarn unha cota de consumo de 10,80 ao trimestre.

- Os locais comeciais, industriais e outros: ata 90 m3/t rimestre aboarn unha cota de consumo de 36,00 ao trimestre.

- As explotacins agropecuaris: ata 140 m3/ trimestre aboarn unha cota de consumo de 36,00 ao trimestre.

1.2. Tramos de consumo que excedan das cotas mnimas de consumo fixadas no apartado 1 aboarn:

- Vivendas (uso domstico): - De 30 m3 ata 90 m3/trimestre: 0,36 /m3.

- a partir de 90 m3/trimestre: 0,50 /m3.

- Explotacins agropecuarias, a partir de 140m3/trimestre :0,60/m3.

- Locais comerciais, industriais e outros, a partir de 90 m3/trimestre: 0,60/ m3.

A estas cotas de consumo engadirselles o IVE correspondente.

2. Cota de alta: 100,00 para vivendas e 130,00 para o resto dos locais, que se aboarn ao darse de alta no servizo.

3.. Cota de enganche: que incle a acometida: collarn de toma, vlvula de calle, arquetilla, pezas de conexin, contador de 15 mm, caixa de aloxamento de contador e tubera de diametro de 1.

Esta cota aboarase segundo o tramo de lonxitude : 400,00 ata os 10 m.

500,00 ata os 20 m.

600,00 ata os 30 m.

A estas cotas de enganche engadirselles o IVE correspondente.

A partir dos 30 m de lonxitude, ou dimetros da tubaxe maiores dunha 1 , farase un estudo especfico e comunicarselle o orzamento previsto ao peticionario para a sa aceptacin e pagamento.

   
  Artigo 6.- Bonificacins e sancins.  
 

Non se aplicarn bonificacins, exencins nin reducins para a determinacin da dbeda. S se admitirn os beneficios que vean establecidos nas normas con rango de lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 7.- Devengo.  
 

A taxa devengarase cando se asine o contrato que inicie a prestacin do servizo pertinente, que non se realizar sen que previamente se efectuase o pagamento das taxas de alta municipais correspondentes e os importes das facturas de conexin rede.

   
  Artigo 8.- Liquidacin e recadacin.  
 

1. As tarifas liquidaranse trimestralmente.

2. O perodo voluntario de cobranza ser de dous meses, que se contarn dende o da en que se poan ao cobro os recibos, efectundose o pagamento polo obrigado.

3. A dbeda poder esixirse polo procedemento administrativo de prema, segundo o establecido no Regulamento xeral de recadacin.

4. Os pagamentos efectuaranse obrigatoriamente mediante domiciliacin bancaria.

   
  Artigo 9.- Infraccins e sancins.  
 

Nesta materia estarase ao establecido nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e nas disposicins concordantes, as como na normativa de desenvolvemento.

   
  Artigo 10.- Normas de xestin.  
 

As persoas ou entidades interesadas na prestacin do servizo de subministro de auga potable que se citan no artigo segundo desta ordenanza, debern presentar solicitude por escrito, na que se detalle o lugar para o que se solicita e demais requisitos que esixa o concello.

Unha vez autorizada a prestacin do servizo entenderase prorrogado mentres non se presente a declaracin de baixa do interesado.

Cando remate a necesidade do servizo por cambio de propietario ou declaracin de rua do inmoble, os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins de baixa no padrn da taxa e surtir efectos ao final do perodo da sa presentacin.

   
  DISPOSICIN FINAL.-  
 

A presente Ordenanza fiscal, unha vez publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, entrar en vigor, de conformidade co artigo 70.2, en relacin co artigo 65.2 da Lei reguladora das facendas locais e ser de aplicacin a partir do 1 de xaneiro de 2012, continuando vixente ata a sa modificacin ou derogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios