Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Abegondo - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DE SERVIZOS URBANISTICOS

Publicación provisional : 05-01-2012 BOP N 4 -- Publicación definitiva : 10-04-2012 BOP N 67
Aplicable desde 11-04-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo I.- Fundamento e natureza
 - Artigo II.- Feito impoible
 - Artigo III.- Suxeitos pasivos
 - Artigo IV.- Responsables
 - Artigo V.- Cota tributaria
 - Artigo VI.- Tarifa
 - Artigo VII.- Devengo
 - Artigo VIII.- Normas de xestin
 - Artigo IX.- Infraccins e sancins
 - Disposicin derrogatoria
 - Disposicin derraderia
   
  Artigo I.- Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 132,2 e 142 da Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de acordo co previsto nos artigos 15 a 19 do , Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, este Concello establece a taxa por prestacin de servizos urbansticos , que se rexer pola presente ordenanza.

   
  Artigo II.- Feito impoible  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire o artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural, as como a sa normativa de desenvolvemento, e que tean que realizarse no trmino municipal de Abegondo, axstanse s normas urbansticas de edificacin e polica previstas na devandita Lei e demais normas de aplicacin.

   
  Artigo III.- Suxeitos pasivos  
 

Sern suxeitos pasivos desta taxa as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria que sexan solicitantes ou beneficiarias do servizo urbanstico.

En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte, os construtores e contratistas das obras.

   
  Artigo IV.- Responsables  
 

Sern responsables solidarios cos suxeitos pasivos as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei Xeral tributaria.

   
  Artigo V.- Cota tributaria  
 

 A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

 A cota da tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dente a sa iniciacin ata a sa resolucin final.

   
  Artigo VI.- Tarifa  
 

A tarifa a que se refire o artigo anterior estrutrase da seguinte forma:

ANEXO I: SERVIZOS URABNSTICOS XERAIS

Concepto

Cota

Obras menores, sen necesidade de proxecto tcnico, 0,75 % sobre P.E.M., cun mnimo de 30,00 euros

0,75 % sobre P.E.M.,

mnimo 30,00 euros

Proxecto de vivenda nova unifamiliar (superf. construda)

1,50 euros/m

Proxecto de vivenda nova plurifamiliar( superf. construda)

1,50 euros/m

Rehabilitacin de vivenda unifamiliar

0,75 % sobre P.E.M.

Rehabilitacin de vivenda plurifamiliar, por m rehabilitado

0,75 euros/m

Construcin, ampliacin de naves e establecementos industriais, comerciais ou deportivos por m; 1,10 euros/m cun mnimo de 300 euros

1.10 eruos/m

Mnimo 300,00 euros

Demolicin de construcins

0,36 euros m/

Comprobacin declaracin responsable, de primeira ocupacin de vivendas e locais, por cada local

150,00 euros

Comprobacin declaracin responsable, da posta en funcionamento dun servizo ou actividade

150,00 euros

Comprobacin, da comunicacin previa, das obras ou actividades

0,75% sobre P.E.M.

Licencias de movementos de terras

0,36 euros/m

Certificado de prescricin de infraccin urbanstica

0,4 % sobre valor vivenda

Certificado de antigidade da vivenda

0,4 % sobre valor vivenda

Sinalizacin de aliacins e rasantes, por cada unha

100,00 euros

Concesin de prrroga, sobre o orzamento das obras que falten por executar

2% orzamento pendente

Calquera tipo de informe ou certificado non descrito nos apartados anteriores

60,00 euros

Calquera tipo de prestacin non descritas nos apartados anteriores

2% do P.E.M.

ANEXO II: PLAN URBANISTICO MUNICIPAL

Concepto

Cota

Certificacin da situacin legal de fra de ordenacin para vivendas

0,4 % sobre valor vivenda

Certificacin da situacin legal de fra de ordenacin para naves e establecementos industriais, comerciais ou deportivos

0,5 % sobre valor inmoble

Consultas previas sobre condicins s que debe axustarse unha obra determinada

30,00 euros

Pola colocacin de carteis de propaganda visbeis dende a va pblica

25 euros/m

Informes urbansticos

A un terreo

40,00 euros

A un sector

60,00 euros

A un polgono

100,00 euros

A un mbito do planeamento

150,00 euros

Cdula urbanstica

Dun terreo

35,00 euros

Dunha edificacin

50,00 euros

Parcelacins urbansticas

2 parcelas

150,00 euros

Entre 3 e 10 parcelas

400,00 euros

Entre 11 e 20 parcelas

900,00 euros

Mis de 21 parcelas

1.500,00 euros

Plan parciais ou especiais, de sectorizacin, especiais de proteccin, reforma interior, infraestruturas e dotacins, e de ordenacin do ncleo rural

500,00 euros

Estudios de detalle

350,00 euros

Proxecto de compensacin

Ata 10 parcelas

100,00 euros

Entre 11 e 20 parcelas

250,00 euros

Mais de 21 parcelas

500,00 euros

Calquera tipo de informe ou certificado non descrito nos apartados anteriores

60,00 euros

Calquera tipo de prestacin non descritas nos apartados anteriores

2% do P.E.M.

   
  Artigo VII.- Devengo  
 

A presente taxa devngase cando se inicie a prestacin do servizo urbanstico, coa incoacin do oportuno expediente, a solicitude do interesado ou de oficio polo Concello.

   
  Artigo VIII.- Normas de xestin  
 

A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin. Os usuarios virn obrigados a presentar esta autoliquidacin no impreso habilitado para o efecto polo Concello. No momento da solicitude de concesin da licenza, deber acreditarse o pagamento da autoliquidacin

A obriga de contribur, unha vez que naceu, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez que se concedeu a licenza.

A tramitacin de novas licenzas por caducidade dunha anterior, devengar unha nova taxa

Os dereitos de concesin de prrroga fxanse no 2% do orzamento das obras que falten por executar

   
  Artigo IX.- Infraccins e sancins  
 

Nesta materia estarase disposto na Lei 58/2003, de 17 de decembro xeral tributaria e normativa de desenvolvemento.

   
  Disposicin derrogatoria  
 

Coa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal queda derrogada a anterior ordenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licencias urbansticas.

   
  Disposicin derraderia  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor e ser de aplicacin ao da seguinte da sa publicacin no Boletn oficial da provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios