Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIN DO SERVIZO DA REDE DE SUMIDOIROS DO CONCELLO DE MESA

Publicación provisional : 16-08-2012 BOP N 155 -- Publicación definitiva : 01-10-2012 BOP N 184
Redacción Aplicable desde 01-10-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e rxime
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Cota tributaria
 - Artigo 6. Obriga de contribur
 - Artigo 7. Exencins, reducins e demais beneficios legalmente aplicables.
 - Artigo 8. Declaracin, liquidacin e ingreso.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Fundamento e rxime  
 

Este Concello, conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local e de acordo co previsto no artigo 20.4.r) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, establece a taxa por Servizo de Sumidoiro, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do RDl 2/2004 citado.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a prestacin do servizo de evacuacin de excreto, augas negras e residuais mediante a utilizacin da rede de sumidoiro municipal.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos  
 

1. Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, que ocupen ou utilicen por calquera clase de ttulo, incluso en precario, as vivendas e locais onde se preste o servizo.

2. Tern a consideracin de substitutos do contribunte, o propietario das vivendas ou locais, os cales podern repercutir, no seu caso, s ocupantes ou usuarios, as cotas abonadas por razn da taxa.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, esixirase, no seu caso, s persoas ou entidades e nos termos previstos na Lei Xeral Tributaria e lexislacin concordante.

   
  Artigo 5. Cota tributaria  
 

A cota tributaria pola prestacin do servizo ser de 14 trimestrais

   
  Artigo 6. Obriga de contribur  
 

1. O tributo devngase, e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible, considerndose que comeza a prestacin do servizo cando tea lugar a acometida efectiva rede xeral, previa autorizacin ou sen ela, sen prexuzo das sancins que, no seu caso, procedan.

2. O servizo de evacuacin de excreto, augas negras e residuais ser de recepcin obrigatoria, polo que en consecuencia todos os inmobles encravados a distancia menor de cincuenta metros dalgunha arteria da rede de sumidoiro debern estar dotadas do servizo, devengndose a taxa anda cando os suxeitos pasivos non realicen a acometida da finca rede xeral.

3. Unha vez incorporado o contribunte correspondente Padrn fiscal, o devengo ter lugar o primeiro da de cada trimestre e o perodo impositivo comprender o trimestre natural.

   
  Artigo 7. Exencins, reducins e demais beneficios legalmente aplicables.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 8. Declaracin, liquidacin e ingreso.  
 

1. Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data en que se produza a variacin na titularidade da finca e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins surtirn efecto a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez rematado o prazo de presentacin de ditas declaracins de alta e baixa.

2. As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadaranse conxuntamente cos recibos correspondentes taxa por subministro de auga. No caso de non dispoer do mencionado servizo, farase, igualmente, por perodos trimestrais.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada inicialmente polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da .tres de agosto de 2012, entrar en vigor o mesmo dia da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios