Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Mesa - REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO DE AUGA E SANEAMENTO DO CONCELLO DE MESA

Publicación provisional : 16-08-2012 BOP N 155 -- Publicación definitiva : 10-10-2012 BOP N 194
Redacción Aplicable desde 11-10-2012

Redacciones Redacciones
 - CAPITULO I. OBXECTO, MBITO DE APLICACIN DE CONDICINS DE SERVIZO
 - CAPITULO II. PLIZA DE ABONO, SUBMINISTRO DE AUGA e CONEXIN DE VERTIDOS
 - CAPITULO III. SERVIZO DE ABASTECEMENTO
 - CAPITULO IV. SERVIZO DE SANEAMENTO
 - CAPTULO V. RXIME ECONMICO
 - Disposicins finais.
   
  CAPITULO I. OBXECTO, MBITO DE APLICACIN DE CONDICINS DE SERVIZO  
 

Artigo 1. Obxecto do Regulamento.

1. O regulamento ten por obxecto establecer as normas de prestacin dos servizos de subministro de auga potable e saneamento no municipio de Mesa, regular as relacins entre o Servizo e os usuarios, determinando as sas respectivas situacins, dereitos, deberes e obrigas bsicas, as como recoller o mbito de aplicacin de prezos e tarifas, e o rxime de infraccins e sancins.

2. A efectos de simplificacin, no presente regulamento se denomina abonado ao usuario que tea contratado o servizo de Augas e/ou saneamento. O abonado debe ser titular do dereito de uso da finca, local ou industria.

Denomnase concesionario ao adxudicatario da xestin integral do Servizo Municipal de abastecemento de auga e saneamento do concello de Mesa, en virtude do contrato administrativo que rexa a concesin do mesmo.

Denomnase rede de distribucin ao conxunto de tubarias cos seus elementos de manobra, control e accesorios, instalados nas vas pblicas a travs das cales subministrarase auga s distintas zonas da poboacin.

Denomnase ampliacin de rede de distribucin s extensins ou prolongacins realizadas a partir desta desde un punto xa abastecido ata o lugar de ubicacin doutros inmobles aos que se pretende dotar do servizo de auga.

Comprende, as mesmo, este concepto aquelas modificacins que se realizan sobre unha rede existente cando a sa capacidade notoriamente insuficiente para atender o abastecemento dunha ou varias zonas da poboacin.

3. O servizo de Abastecemento de auga potable e saneamento do Municipio de Mesa seguir ostentando, en todo momento, a condicin de servizo Pblico Municipal do Excmo. Concello de Mesa.

4. Os servizos a que afecta este regulamento quedarn sometidos permanentemente ao control do Concello de Mesa, quen poder revisar os traballos realizados, no seu caso, polo concesionario, en todo momento o lugar, procurando no entorpecer a prestacin dos mesmos.

Artigo 2. Obrigas do concesionario.

Corresponde ao concesionario, cos recursos a o seu alcance:

a) Conservar e explotar e, no seu caso, planificar, proxectar e executar as obras e instalacins necesarias para captar, regular, conducir, depurar, almacenar e distribur auga potable poboacin do concello de Mesa, as como para recoller, conducir, separar e depurar as augas residuais para a sa vertedura s canles pblicas, de acordo coas condicins que se fixan neste regulamento e na lexislacin aplicable, utilizando ao efecto os recursos e medios actualmente dispoibles e os que no futuro resulten das inversins que se realicen polo propio concesionario, ou lle sexan achegados.

A incorporacin ao servizo de obras e instalacins con posterioridade ao comezo da concesin, esixir a recepcin das mesmas polo Concello e a firma da acta polo concesionario de adscricin das mesmas ao Servizo.

b) A tramitacin e execucin de acometidas de subministro de auga e saneamento a todas aquelas persoas ou entidades que o soliciten para o seu uso en edificios, locais e recintos situados dentro da rea da sa competencia, sempre que estes renan as condicins esixidas por este regulamento e foran aprobadas pola corporacin municipal.

c) Subministrar auga aos usuarios, garantindo a sa potabilidade con arreglo s disposicins sanitarias vixentes, ata a chave de rexistro (considerada, con carcter xeral, como inicio da instalacin interior do abonado), as como efectuar a recollida de augas fecais ou residuais dende a arqueta de rexistro situada no lmite da propiedade do subscritor co dominio pblico e a sa canalizacin ata a estacin depuradora ou punto de vertedura establecida polo concello.

d) O concesionario deber cubrir, na sa condicin de xestor das infraestruturas municipais, a sa eventual responsabilidade civil por danos causados a terceiros subscribindo unha pliza de seguros adecuada.

e) Dispoer dun servizo permanente para a recepcin de avisos de avaras e para informacins urxentes e aquelas anomalas que poidan producirse relacionadas coa prestacin do servizo.

f) Informar aos abonados, sempre que sexa posible e polos medios adecuados de difusin, das interrupcins ou alteracins que se produzan no subministro como resultado das sas actuacins ou de terceiros.

g) Colaborar coas autoridades e centros de educacin para facilitar, sen afectar explotacin, que os abonados e pblico en xeral poidan coecer o funcionamento das instalacins.

h) Contestar as reclamacins que se lle formulen por escrito no prazo regulamentario.

i) Aplicar os prezos e cadros de tarifas correspondentes aos distintos tipos de subministro que, en cada momento, se tean aprobadas.

Artigo 3. Dereitos do concesionario.

Ademais dos dereitos que ao concesionario lle outorguen as disposicins legais e regulamentarias en materia de xestin do Servizo Pblico e das recoecidas empresa adxudicataria no contrato concesionario, con carcter xeral, ter os dereitos de inspeccionar, revisar e informar das instalacins interiores do subministro que, por calquera causa, poidan interferir no funcionamento do servizo.

Artigo 4. Obrigas do abonado.

Son obrigas do abonado:

a) Todo abonado vir obrigado a pagar puntualmente os cargos que o Servizo lle formule de acordo cos prezos e tarifas aprobados, as como os que se deriven da prestacin dos servizos complementarios a que fai referencia o presente regulamento.

A obrigatoriedade do pago ntegro dos consumos de auga considerarase extensiva aos casos en que os mesmos se orixinaran por fuga, avara, ou defecto de construcin ou conservacin das instalacins interiores, ou por calquera outra causa non imputable ao concesionario.

b) Os abonados debern, en interese xeral e no seu propio, comunicar as mesmo ao concesionario calquera avara ou perturbacin (fugas, perdas de presin, vertidos incontrolados, etc.) que, ao seu xuzo, se produzan na rede de distribucin pblica ou nas instalacins privadas.

Analogamente, debern comunicarlle ao concesionario a existencia de obstrucins na rede de saneamento que produzan ou sexan susceptibles de producir desbordamentos, olores ou calquera tipo de molestias cidadana.

Igualmente, debern notificarlle ao concesionario as manipulacins nas redes ou os usos indebidos de auga que poidan ser causa grave de contaminacin ou perigo de accidente para persoas ou bens.

c) Facilitar o libre acceso s instalacins ou recintos, aos empregados da empresa ou persoa autorizada para o desenvolvemento dos traballos relacionados coa realizacin de lecturas, inspeccins, obras e reparacins.

d) Cando o abonado desexe causar baixa no subministro, estar obrigado a interesar Servizo dita baixa cunha antelacin mnima de 48 horas, para poder efectuar a lectura do contador, precintado do mesmo e facturar o consumo correspondente.

e) Cando nunha mesma finca, xunto auga do Servizo Municipal, existise auga doutra procedencia, o abonado vir obrigado a establecer nas instalacins interiores medios adecuados para evitar a entrada desas augas na rede xeral.

O concesionario non se responsabilizar da calidade das augas nas instalacins interiores, advertndose aos abonados da responsabilidade en que poidan incorrer, de se producir, por retroceso, a alteracin das condicins de potabilidade das augas da trada pblica.

f) O abonado, baixo a sa exclusiva responsabilidade, non poder:

1. Insertar nas tubarias de abastecemento, sen previa autorizacin do concesionario, bombas ou calquera aparato que modifique ou poida afectar s condicins da rede de distribucin no seu entorno e, consecuentemente, interfiran co servizo prestado a outros abonados.

2. Revender ou ceder, incluso a ttulo gratuto, a auga subministrada polo concesionario.

3. Modificar os accesos aos contadores e aparatos de medida, sen comunicacin ao concesionario.

4. Utilizar a auga do servizo pblico para fines distintos aos contratados.

5. Manipular as instalacins interiores xerais, nin instalar elementos nelas.

6. Realizar consumos de auga que non sexan controlados polo equipo de medida ou introducir calquera alteracin nas instalacins que permitise estes consumos.

7. Ocasionar voluntariamente ou por conduta neglixente fugas de auga.

8. Romper ou alterar os precintos de medida.

Artigo 5. Dereitos dos abonados.

Sern dereitos dos abonados:

a) Dispoer permanentemente de subministro de auga potable, con arreglo s condicins que figuren no seu contrato, sen outra limitacin cas establecidas no presente regulamento e as demais disposicins de aplicacin.

b) Ser informado de tdalas cuestins derivadas da prestacin e funcionamento do servizo en relacin co seu subministro, as como recibir contestacin por escrito, no prazo regulamentario previsto, s consultas formuladas por idntico procedemento.

Artigo 6. Reclamacins dos abonados.

1. Toda persoa fsica que, en nome propio ou en representacin de terceiros, desexe formular reclamacin contra os empregados do concesionario ou contra o que considere calquera anomala no funcionamento do mesmo, poder facelo mediante escrito dirixido Direccin do Servizo de augas ou ao Concello.

2. Nas reclamacins que poidan formularse sobre o cumprimento das condicins do servizo, o reclamante deber acreditar a condicin de abonado e estar ao da no pago dos recibos correspondentes.

3. As reclamacins que se formulen por danos e perdas que se causen polo concesionario rexeranse pola lexislacin aplicable, tendo en conta a natureza das mesmas e o seu carcter contractual ou extracontractual.

4. As reclamacins faranse dentro das primeiras 48 horas despois de producirse os danos.

   
  CAPITULO II. PLIZA DE ABONO, SUBMINISTRO DE AUGA e CONEXIN DE VERTIDOS  
 

Artigo 7. Plizas de abono.

Denomnase pliza de abono ao contrato subscrito entre o servizo/concesionario e o abonado, que incle os termos e condicins pactados para o subministro de auga.

Para a peticin do subministro:

- No caso de vivenda nova o usuario presentar

- O boletn de instalacin de fontanera da Delegacin de Industria

- No caso dunha obra, o peticionario presentar a licenza para a mesma, realizndose un contrato de auga de obra que se ter que dar de baixa unha vez finalizada.

- No caso dunha industria ou comercio o usuario presentar

- O boletn de instalacin de fontanera da Delegacin de Industria

- Declaracin do tipo e cantidade dos vertidos que se prevn verter rede

En ningn caso se proceder ao subministro se non estn realizados os anteriores requisitos.

Nos casos en que estea constituda a comunidade de propietarios con contador xeral nico, esta deber subscribir unha pliza de abono xeral.

Non se subscribir contrato de subministro a aquel usuario con recibos pendentes de cobro, sexa cal fose a ubicacin do novo subministro solicitado.

Baixo ningn concepto se farn concesins gratutas, calquera que sexa o carcter e natureza do peticionario, considerndose caducadas as que actualmente poidan existir.

Tdolos acordos anteriores quedarn en suspenso entrada en vigor do presente regulamento.

O traslado de domicilio e ocupacin do mesmo local por persoa distinta que formalizou o contrato, esixe novo contrato, ou no seu caso, a subrogacin do anterior, sempre que se cumpran tdolos requisitos deste regulamento.

Non se autorizarn altas nin baixas temporais, ags no especificado no Artigo 10.

Artigo 8. Solicitude de acometida. Utilizacin do subministro.

1. A solicitude de acometidas s redes de distribucin de auga potable e de evacuacin de augas residuais deber presentarse, de forma independente, para cada finca que, legal ou fisicamente, constita unha unidade de edificacin, debendo cada unha delas satisfacer por separado as condicins previstas neste regulamento.

Consideraranse unidades de edificacin independentes os edificios dun s portal, ou cada un dos portais no caso de que existan varios nun mesmo edificio. No caso de que un mesmo edificio ou construcin tea mis dun acceso, o concesionario poder decidir a conveniencia de realizar, a medida que lle sexan solicitadas, mis dunha acometida.

2. Queda expresamente prohibida a utilizacin dunha subministracin de auga ou dun colector de verteduras por outra finca ou propiedade distinta daquela para a que se contratou, anda cando pertenzan ao mesmo dono.

3. Naqueles casos nos que, a xuzo do concesionario, exista causa xustificada, o titular do uso dun local comercial ou industrial de planta baixa dun inmoble, poder contratar, sa costa, acometidas independentes.

4. O concesionario est autorizado para vixiar as condicins e forma en que os abonados utilizan os servizos de abastecemento e saneamento.

Artigo 9. Servizo a novas edificacins e novas urbanizacins.

1. As extensins das redes de abastecemento e/ou saneamento para edificacins novas ou antigas que non o posan sern a cargo do abonado e pasarn rede municipal.

2. As instalacins das redes de abastecemento e saneamento propias de urbanizacins, novas ras ou polgonos, sern executadas a cargo do promotor, con suxeicin ao correspondente proxecto tcnico necesariamente aprobado polo Concello, e previo informe favorable do concesionario. A traza destas redes ser sempre polos viais pblicos.

3. O permiso de acometida de subministro para o polgono ou urbanizacin, as como para os solares e inmobles ubicados nel, estar supeditado a que previamente se acredite o cumprimento das condicins seguintes:

- Os esquemas das redes interiores de distribucin, as como as demais instalacins relacionadas, debern ter sido aprobados polo concesionario do servizo e proxectados por tcnico competente, debendo ser executados por conta do promotor ou propietario da urbanizacin ou polgono, e con cumprimento das normas tcnicas do concesionario ou que tea previsto, a tales fins, o propio Concello.

- O concesionario poder esixir, tanto durante o desenvolvemento das obras como na sa recepcin ou posta en servizo, as probas hidrulicas e ensaios necesarios, co fin de garantir a idoneidade de execucin e o cumprimento das especificacins de calidade que afecten aos materiais previstos no proxecto, sendo os gastos derivados de tales probas a cargo do promotor ou propietario da urbanizacin.

4. En ningn caso estar facultado o promotor ou executor da urbanizacin para realizar as acometidas de abastecemento ou saneamento nos posibles edificios, solares ou parcelas da mesma, o cal competencia exclusiva do concesionario.

5. O enlace das redes interiores coas conducins exteriores que forman a rede pblica xestionada por o concesionario, as como as modificacins ou eventuais reforzos s mesmas que houberan de facerse nelas, como consecuencia das novas demandas impostas po a urbanizacin, quedarn perfectamente delimitadas no proxecto previo e executaranse sempre polo concesionario e a cargo do promotor ou propietario da urbanizacin.

6. Unha vez finalizadas as instalacins, sern verificadas polo concesionario, e informar ao Concello no que lle afecte para a aceptacin da propiedade das instalacins, as sas servidumes de paso e usos da urbanizacin que pasen a dominio pblico, asumindo a xestin e mantemento dos servizos de abastecemento e saneamento, unha vez que lle sexa ordenado polo Concello.

7. Poderase denegar a solicitude de acometida ou acometidas s sas redes polas causas ou circunstancias seguintes:

a) Por incumprimento do estipulado neste regulamento no que se refire a documentacin e requisitos previos para a conexin s redes pblicas.

b) Cando a cota de vertedura do inmoble para o que se solicita a acometida da rede de saneamento sexa inferior da rede de conducin xeral correspondente, salvo que o propietario instale, sa custa, o sistema de bombeo axeitado.

c) Cando algunha parte das instalacins xerais deba discorrer por propiedade de terceiros, sen que se acredite constitucin da servidume de paso, inscrita no Rexistro da Propiedade ou non se adquira a franxa de terreo afectada.

d) Cando a presin no punto de acometida de abastecemento sexa insuficiente para un correcto servizo, e non se tean instalado, a cargo do abonado, o grupo de elevacin e depsito correspondentes.

O concesionario poder, se o abonado o acepta expresamente, contratar o servizo sen responsabilizarse das deficiencias producidas pola falta de presin, termo este que quedar debidamente reflexado no contrato.

e) Cando a presin no punto de acometida de abastecemento se considere excesiva para o servizo, e non se tean instalado, a cargo do abonado, as medidas de reducin de presin adecuadas.

Artigo 10. Tomas de auga provisionais e temporais.

1. Excepcionalmente, o concesionario poder conceder acometidas ou tomas de auga con carcter provisional ou temporal para obras.

2. En ningn caso se utilizar para vivendas e locais a auga subministrada para unha acometida de obra. Ao finalizar as obras, o construtor ou promotor comunicar este feito ao concesionario e quedar clausurada automaticamente esta acometida, rexndose o subministro polas condicins xerais establecidas.

3. Ata a firma das plizas definitivas do servizo, manterase en vigor a pliza do servizo provisional para obra, sendo o construtor ou solicitante autorizado o responsable de abonar toda a auga consumida, a que se lle facturar tarifa de obra, independentemente do uso que tivera.

Artigo 11. Contratante e titular do contrato.

1. O contratante do subministro e/ou saneamento ser o titular ou titulares da finca, local ou industria a abastecer, o quen o represente legalmente, a salvo das excepcins que se detallan neste artigo. Os dous servizos sern dados de alta a nome da mesma persoa.

No seu caso, o contratante poder ser o inquilino, coa autorizacin da propiedade. Esta autorizacin implicar a asuncin, por parte do propietario, das eventuais responsabilidades e do resarcimento de danos ao concesionario, no caso de incumprimento do contrato de subministro e saneamento por parte do inquilino.

2. Non poder ser abonado do subministro de auga e saneamento quen, tndoo sido con anterioridade para outra finca, local ou industria, fora penalizado con suspensin de subministro ou resolucin do contrato por falta de pago ou medida regulamentaria, a non ser que satisfaga integramente as sas anteriores obrigacins, cos recargos, intereses e gastos que procedesen.

3. Toda acometida destinarase exclusivamente aos usos para os que tivera sido solicitada e concedida, debendo comunicar o abonado previamente ao concesionario calquera modificacin, solicitando a sa aprobacin e a formalizacin dun novo contrato no que se inclan as circunstancias modificadas.

4. Nos casos de cambio de titularidade da finca, local ou industria abastecidos, e cando sexa o propietario o abonado titular do contrato de subministro, ambos debern comunicar fehacientemente, dentro do prazo dun mes, o cambio habido, co fin de proceder a formalizar un novo contrato de subministro a nome do novo titular.

5. Nos casos nos que os titulares do contrato de subministro foran os inquilinos, o novo inquilino deber substituir a autorizacin do propietario que se fai referencia no apartado primeiro deste artigo, por outra similar a seu nome.

Se houbese modificacin de propiedade da finca, local ou industria sen cambio de titularidade do contrato de subministro e saneamento, o novo propietario entenderase inescusablemente subrogado nas responsabilidades asumidas polo anterior propietario en relacin cos incumprimentos do contrato e resarcimento de danos que puideran causar ao concesionario os inquilinos do inmoble, cando non os tiveran asumido estes.

6. Nos casos en que o solicitante dos servizos sexa unha comunidade de propietarios, s poder contratar os mesmos o seu representante legal, debidamente acreditado.

7. Nos casos en que se soliciten os servizos para execucin de obras, o contratante deber ser o titular da licenza municipal.

Artigo 12. Altas e baixas no servizo.

Toda alta no servizo ser obxecto de solicitude do interesado, e subscricin da correspondente pliza na que se far constar as caractersticas do subministro e que producir efectos econmicos dentro do trimestre en que comece o disfrute do servizo e coa facturacin correspondente ao trimestre completo.

Cada vez que se produza unha alta pagaranse as taxas municipais de nova acometida de acordo co establecido na Ordenanza Fiscal.

As baixas solicitaranse polo titular do contrato subscribindo a correspondente solicitude e previa comprobacin e pago dos recibos pendentes e do trimestre no que se solicita a baixa, pasarase orde para corte de subministro e precintado da chave de paso. Unha vez producida a baixa, calquera outra acometida futura para a mesma vivenda ou local ser considerada como nova, sen ter en conta que nese lugar xa existiu a prestacin do servizo.

Artigo 13. Tipos de subministro.

A prestacin do servizo clasificarase segundo o especificado na Ordenanza Fiscal polos tipos de tarifas, pero como norma xeral ser:

1. Usos domsticos. Son aqueles nos que a auga utilzase exclusivamente para atender necesidades primarias da vida, preparacin dos alimentos e hixiene persoal.

Aplcase esta modalidade exclusivamente a locais destinados a vivendas, sempre que neles non se realice actividade industrial, comercial, profesional, nin de servizos de calquera tipo.

2. Usos comerciais. Son aqueles nos que a auga utilzase para o acondicionamento, limpeza ou hixiene en establecementos profesionais, comerciais ou de servizos.

3. Usos industriais. Son aqueles nos que a auga constita un elemento directo ou indirecto dun proceso de producin.

Aplicarase esta modalidade a tdolos locais ou establecementos nos que se desempee unha actividade industrial, as como a centros de ensinanza, deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes e, en xeral, para todos aqueles non destinados a vivenda.

Tern tamn a consideracin de usos industriais aqueles usos, potencialmente domsticos, para os que, como resultado das inspeccins e anlise que realizar o Servizo Municipal ou os laboratorios autorizados ao efecto, determinarase unha contaminacin improcedente das augas residuais, sen prexuzo das responsabilidades nas que incorrer o actuante.

4. Usos municipais. Son aqueles que corresponden aos edificios e instalacins municipais.

O Concello autoriza ao concesionario a instalar contadores en todos e cada un dos puntos de subministro que lle afecten, calculndose polos servizos tcnicos do concesionario os consumos municipais onde, polas caractersticas de ditos puntos, non poida instalarse un contador.

Non se considerarn consumos municipais os daquelas dependencias que sendo municipais tean contratada a sa xestin a unha empresa privada.

5. Uso para obras. Son aqueles nos que a auga se usa na construcin.

6. Usos especiais. Considranse subministro especial aqueles non includos nas modalidades anteriores.

Artigo 14. Causas de suspensin do subministro.

1. Para a suspensin do servizo de abastecemento a un abonado o concesionario deber seguir o procedemento legal previsto ao efecto.

A utilizacin inadecuada por parte dun abonado do servizo de saneamento ocasionar a suspensin do servizo de abastecemento, como medida complementaria.

2. O concesionario poder suspender o servizo de abastecemento e/ou saneamento a un abonado nos seguintes casos:

a) Se non paga, puntualmente, o importe dos servizos conforme ao estipulado na ordenanza fiscal.

b) Por falta de pago, das cantidades resultantes de liquidacins en firme de fraude ou no caso probado de reincidencia no mesmo.

c) En tdolos casos nos que o abonado empregue a auga que se lle subministre en forma ou para usos distintos dos contratados.

d) Cando o abonado estableza ou permita establecer derivacins na sa instalacin para subministro de auga a outros locais ou vivendas diferentes consignada na sa pliza de servizo.

e) Cando o abonado non tea instalado contador (ou se encontre avariado e non proceda substitucin do mesmo a pesar da comunicacin do servizo) para control do consumo de auga.

f) Cando o abonado manipule o equipo de medida falseando desa forma as medicins do consumo realizado.

g) Cando o abonado non permita a entrada no local a que afecta a pliza do servizo, en horas hbiles ou de normal relacin co exterior, ao persoal que, autorizado polo concesionario e provisto do seu correspondente documentacin acreditativa, trate de revisar as instalacins.

h) Por neglixencia do abonado respecto reparacin de avaras nas sas instalacins, que poidan causar danos s redes, va pblica ou a terceiros.

i) No caso de realizar vertidos non autorizados que poidan producir danos nas instalacins de saneamento ou depuracin, atndose o concesionario lexislacin vixente.

j) No caso de que o abonado utilice a auga para rego de hortas, cultivos ou zonas verdes en terreos anexos vivenda habitual, cando por causas excepcionais, o Alcalde prohiba os consumos para estes usos, e as o dispoa mediante bando.

3. Os gastos orixinados para o restablecemento sern por conta do abonado, que non recuperar o servizo ata que proceda a seu pago.

Artigo 15. Reservas de auga.

1. Concello e concesionario podern establecer as condicins e prioridades no uso de auga potable no suposto de restricins por sequa, catstrofes ou accidentes graves nas instalacins de captacin, tratamento ou distribucin da auga, utilizando o seu mellor criterio para reducir o dano poboacin afectada, e, comunicando as medidas adoptadas, informarase s autoridades competentes e comunicarase a travs dos medios de difusin mis adecuados

2. Os abonados que prevexan utilizar a auga para alimentar aparatos ou instalacins que poidan verse danados como consecuencia dunha interrupcin ou diminucin de presin en subministro, en tdolos locais nos que se desenvolve calquera tipo de actividade na que a auga represente unha permanente e inescusable necesidade para a sade pblica ou seguridade de persoas e bens, e, especialmente, en centros hospitalarios, almacenes de produtos inflamables e combustibles e grandes centros comerciais debern dispoer de depsitos de reserva con capacidade suficiente e adoptar, en xeral, as medidas necesarias para garantir a continuidade do servizo, sen prexuzo do que estableza as regulacins especficas de cada sector.

Igualmente as industrias nas que a auga represente un elemento indispensable no proceso de producin ou conservacin de produtos debern dispoer de depsitos de reserva, de forma que quede asegurado su autoabastecemento mnimo durante, ao menos, 24 horas.

O prestador do servizo quedar exonerado de responsabilidade civil nestes casos, que polas sas caractersticas especiais debern proverse de medios de reserva.

3. O concesionario no ser responsable dos danos que poida ocasionar unha eventual falta de subministro motivada por avaras ou pola normal manipulacin da rede.

Artigo 16. Depsitos e grupos de presin particulares.

1. En tdolos edificios nos que a presin da rede no punto de acometida poida ser insuficiente para o correcto abastecemento, estarn obrigados instalacin dun grupo elevador e depsito que garanten o abastecemento regular a tdalas vivendas ou locais da finca.

2. Como medida de hixiene e control, recomndase que estes depsitos dispoan dos medios adecuados para a sa fcil e eficaz limpeza peridica. Obrigatoriamente, debern estar provistos dun rexistro de entrada, desaugue e tubo de ventilacin.

O desaugue do depsito de reserva ir conectado rede de saneamento.

3. Os depsitos de reserva conectaranse obrigatoriamente ao tramo de acometida interior, dicir, con posterioridade ao emprazamento do contador.

Artigo 17. Avaras en instalacins interiores.

1. Entndese por instalacin interior de abastecemento a comprendida a partir da chave de rexistro de acometida. Quedar excludo o contador como parte da instalacin interior.

2. O propietario dun edificio ser responsable das avaras que se produzan na instalacin interior e realizar, a seu cargo, coa maior rapidez que lle sexa factible e, en todo caso, dentro dun prazo mximo de cinco das naturais, a reparacin das avaras que se presenten a partir da Chave de rexistro e antes do contador. Transcorrido dito prazo sen que se tea reparado a avara, o concesionario proceder ao corte de subministro ata que se tea efectuado a reparacin e inspeccionar a instalacin con posterioridade mesma, antes de reanudar o servizo.

3. Se, a xuzo do concesionario ou de tcnico competente, determinarase que existe perigo grave para a seguridade das persoas por mal estado das instalacins, ou ameaza de danos graves, o concesionario poder suspender o subministro de forma inmediata, pondoo en coecemento do interesado. Neste caso, como en aqueles outros nos que exista necesidade de acometer a reparacin con urxencia, o concesionario informar ao Concello e poder repercutir ao abonado os gastos en que se incorrer, debidamente xustificados.

Artigo 18. Sistemas contraincendios.

1. A conexin rede pblica de abastecemento das acometidas para sistemas contraincendios esixir a firma dun contrato especfico entre o concesionario e o abonado.

Dito contrato ter a mesma tramitacin e carcter que os de subministro ordinario e estar, polo tanto, suxeito s mesmas prescricins reguladas por aqueles. A utilizacin da rede contra incendios ser unicamente con ese fin.

2. As redes interiores de incendio sern sempre independentes das restantes existentes na finca en que se instala e non poder ser conectada derivacin algunha para outros usos.

3. Nas instalacins contraincendios instalaranse aparatos medidores de consumo. En caso de incendio, dentro das corenta e oito horas seguintes ao mesmo, deber comunicarse ao concesionario a producin do incendio as como tdalas demais circunstancias relacionadas co mesmo. Ditos feitos podern ser comprobados polo concesionario ou polos servizos municipais. Caso de non estar xustificado o uso da rede contra incendios a auga consumida a travs destas instalacins facturaranse consonte s tarifas vixentes en cada momento.

Artigo 19. Bocas de rega contra incendios.

1. O concesionario situar, a peticin do Concello ou dos abonados e con cargo ao peticionario, as bocas de rega contra incendios que lle sexan solicitadas, consonte coas instrucins que en cada caso, sinale o Concello.

2. En caso de sinistro, o Concello ou os abonados, debern, dentro das corenta e oito horas seguintes ao mesmo, deber comunicarse ao concesionario a producin do sinistro as como tdalas demais circunstancias relacionadas co mesmo. Ditos feitos podern ser comprobados polo concesionario ou polos servizos municipais. Caso de non estar xustificado o uso da rede contra incendios a auga consumida a travs destas instalacins facturarase consonte as tarifas vixentes en cada momento.

Artigo 20. Subministro temporal para obras de urbanizacin e actuacins en dominio pblico.

1. Para a execucin de obras de urbanizacin e de aquelas instalacins e atraccins que se realicen nas ras, vas pblicas ou bens de dominio pblico, o concesionario autorizar, a peticin da Entidade pblica ou do contratista adxudicatario da obra, o uso da auga procedente das bocas de rega ou hidrantes.

2. Cando o solicitante sexa o contratista da obra ou o propietario da actuacin, deber constitur previamente ante o concesionario para responder de eventuais danos sobre as instalacins pblicas, un depsito equivalente ao dobre do valor de reposicin da boca de rega ou hidrante. O depsito ser devolto ao contratista, unha vez transcorrido o prazo de utilizacin do subministro, se non se houberan producido danos.

3. O consumo de auga a que se refire o presente artigo ser abonado polo contratista, segundo o consumo rexistrado polo contador que o concesionario houbese instalado a tal efecto.

4. Salvo os casos previstos nos anteriores nmeros deste artigo, a utilizacin das bocas de rega ou hidrantes s estar permitida aos servizos pblicos de extincin de incendios e a outros servizos municipais, calquera que sexa a forma de xestin, quedando exentos de pago os consumos que se produzan pola utilizacin daquelas.

   
  CAPITULO III. SERVIZO DE ABASTECEMENTO  
 

1.- ACOMETIDAS

Artigo 21. Acometidas de abastecemento.

a) Se denomina rede de distribucin de auga potable ao conxunto de tubarias, cos seus elementos de manobra, control e accesorios, instalado en ras, prazas, camios e demais vas pblicas para distribur a auga poboacin.

b) Entndese por acometida de abastecemento, o ramal que, partindo dunha tubaria de distribucin, conduza a auga ao pe do edificio ou ao lmite da propiedade que se desexa abastecer. Esta acometida comprende dende o collarn de toma na tubaria xeral ata a chave de rexistro situada nunha arqueta de rexistro ao pe da edificacin ou lmite da propiedade. Estar formada por unha tubaria nica de caractersticas especficas segundo o caudal e presin de auga a subministrar.

No caso de execucin de acometidas clandestinas, por parte do propietario, suspenderase o servizo ata que tea a autorizacin correspondente e unha vez aprobada abonar os custes totais de execucin da acometida, previamente realizacin do contrato.

c) Como norma xeral, non se concedern illadamente acometidas de subministracin de auga potable nin de vertedura de augas residuais, e tramitaranse simultaneamente ambas as das solicitudes onde existan ambos os dous servizos. As obras correspondentes executaranse, na medida do posible, ao mesmo tempo, sempre que exista rede de auga e colectores en servizo.

Artigo 22. Caractersticas da acometida.

A determinacin das caractersticas das novas acometidas ou da ampliacin do servizo dun inmoble e a sa instalacin, sern sempre competencia exclusiva do servizo de augas, quen realizar os traballos correspondentes a cargo do peticionario segundo os prezos aprobados polo Concello. As mesmo o servizo determinar as modificacins que na rede existente deben efectuarse como consecuencia da peticin e que tamn satisfar o peticionario, entendndose que esta modificacin pertence, a tdolos efectos, ao Patrimonio Municipal. Caso de non abonar o solicitante esta modificacin non se proceder ao subministro. Toda persoa que desexe acometida de abastecemento de auga potable e/ou acometida de vertedura de augas residuais, far unha solicitude ao servizo Municipal de augas, o cal comprobar/ realizar un informe das condicins necesarias para a conexin que comunicar/ entregar no Concello para que procedan ao seu estudo e aprobacin se o consideran oportuno.

A aprobacin por parte do Concello ser trmite indispensable para proceder conexin rede municipal, as como un orzamento, segundo tarifa vixente, do custo de ditas acometidas, que satisfar o solicitante, antes de dar comezo s obras.

Artigo 23. Subministro a unha urbanizacin.

No caso de solicitude de subministro a unha urbanizacin privada poder facerse de dous modos distintos :

- Se os propietarios da urbanizacin desexan que a rede xeral interior siga sendo privada e con o consentimento do Concello e do concesionario, se lle instalar un contador xeral no lmite da rede municipal e se lle facturar a nome da comunidade o importe da lectura total do mesmo, con tantos mnimos e/ou cotas de servizo e mantemento como vivendas e puntos de consumo comunitario existan no interior da urbanizacin.

Neste caso, tdalas avaras que se produzan a partir do contador xeral sern por conta da comunidade.

- Se queren instalar contadores individuais de consumo, tern que ceder a rede xeral que pasar a ser de propiedade municipal, aplicndose a cada vivenda o especificado neste regulamento e procedndose por parte do servizo instalacin das acometidas individuais e os contadores correspondentes, as como os dos consumos comunitarios que sern facturados comunidade.

- Antes da recepcin da rede por parte municipal, inspeccionaranse os materiais que a constiten e efectuaranse as probas de presin e estanquidade que o Concesionario considere necesarias, con cargo ao promotor ou propietario da urbanizacin. Se o resultado das probas satisfactorio procederase recepcin.

Artigo 24. Conservacin de acometidas.

Se na Ordenanza Municipal estivese prevista cota de conservacin de acometidas de abastecemento, as reparacins das avaras nas acometidas e que sexan debidas ao seu normal uso correspondern ao Servizo de augas con cargo a esta cota, sen que se produza ningn outro cargo ao abonado por este motivo.

Se a avara fose debida a outras razns diferentes s do seu normal uso, a reparacin ou substitucin ser realizada polo Servizo de augas e se facturar ao abonado ou ao causante da avara, o importe da reparacin.

2.- CONTADORES

Artigo 25. Contadores.

1. Os contadores ou medidores de caudais de subministro de auga potable sern dos tipos aprobados e verificados polas Delegacins de Industria ou Organismos competentes.

2. O concesionario manter unhas existencias de contadores, adecuadas s necesidades e caudais de subministro, para a sa venda aos abonados que o soliciten. A venda de ditos contadores realizarase de conformidade coas tarifas aprobadas polo Concello.

3. obrigacin do abonado a conservacin en bo estado do aparato de medida e do recinto en que se encontra, as como do acceso ao mesmo.

4. Tdolos puntos de consumo e de subministro debern dispoer de contadores para controlar os caudais tanto rexistrados como subministrados.

5. A empresa comprometerase a efectuar a instalacin do contador nun perodo non superior aos dous das laborable posterior ao de contratacin.

6. O Concesionario deber comprometerse a colocar no prazo de seis meses, os contadores aos usuarios que actualmente non o tean, includas as dependencias municipais. Os traballos e elementos necesarios para este fin, sern de conta exclusiva dos abonados.

Artigo 26. Colocacin e conservacin dos contadores.

1. As operacins de conexin e desconexin dos contadores s podern executalas os empregados do servizo, prohibndose a calquera outra persoa facer calquera operacin neles. As mesmo queda prohibido alterar os precintos que como garanta levan colocados os contadores. Se por calquera accidente se rompera un deles, pasarase inmediatamente aviso ao servizo, quen levar ao efecto a reposicin o antes posible.

2. No caso de existencia de cota de conservacin de contadores, a substitucin ou reparacin dos inutilizados ou avariados polo seu normal uso ou antigidade corresponder ao concesionario con cargo a esta cota. De non existir esta cota os gastos correspondentes sern por conta do abonado.

3. A substitucin ou reparacin dos contadores inutilizados ou avariados por outras razns diferentes s do seu uso normal (xeadas, actos vandlicos, etc.,) ser por conta do abonado, caso no que se lle notificar por escrito dndolle un prazo de 7 das para persoarse nas oficinas do servizo e abonar o importe correspondente reparacin ou substitucin. De non facelo as, procederase ao corte do subministro.

4. O abonado poder instalar, pola sa conta e para a sa propia administracin, cantos contadores divisionarios de consumo estime convenientes.

O concesionario guiarase, sen embargo para a facturacin de consumos, exclusivamente polos aparatos de medida do Servizo, non vindo obrigado a aceptar as reclamacins que se apoien en lecturas dos contadores particulares no conexionados polo concesionario.

En caso de rescisin de contrato ou de contadores conexionados por persoal distinto ao do Servizo Municipal de Augas, o servizo proceder a retirar o contador do abonado que quedar depositado nas oficinas do servizo, e poder pasar a recollelo dentro dos tres meses seguintes sa retirada.

Artigo 27. Contadores individuais e contadores comunitarios.

1. Toda vivenda unifamiliar, piso ou local comercial (independentemente de que sexa destinado a actividades industriais, ao exercicio profesional ou prestacin de calquera servizos) dispor dun contador individual debidamente verificado pola Delegacin de Industria. Non se autorizar a instalacin de contadores comunitarios.

2. No caso de que existan comunidades de propietarios ou edificios con contador xeral instalados de antigo, o mnimo de abono obrigatorio e cotas de servizo e/ou mantemento, ser o que corresponda suma de tantos mnimos e cotas como nmero de vivendas ou locais constitan a comunidade, includos os subministros a servizos propios da mesma. A Comunidade de Propietarios ser a responsable do pago do recibo correspondente.

Neste caso considerarase un nmero de vivendas ou locais, a efectos de facturacin, aqueles que poidan ser utilizadas de forma independente, anda cando sexan dun mesmo propietario, estean ocupadas ou valeiras.

3. Aos subministros existentes sen contador medidor de caudal ou co contador avariado se lle establecer un perodo de 7 das para a instalacin de dito aparello, durante o que se facturar o estimado polo servizo en funcin das caractersticas do subministro, e alomenos o dobre do mnimo marcado pola ordenanza en cada tipo de subministro. Pasado dito perodo procederase ao expediente de corte de subministro en caso de que sexa abonado ao Servizo.

4. Nos casos en que nun mesmo edificio existan distintos tipos de subministro instalaranse contadores independentes para cada un deles, pero se debido a esixencias tcnicas, soamente se pode instalar un, o consumo total tarifarase con arreglo tarifa mis alta correspondente aos englobados no contador nico.

5. Non se permitir estender unha mesma concesin a varias fincas ou edificacins, inda no caso de estar contiguas e pertencer ao mesmo dono.

6. Os contadores estarn colocados nun lugar adecuado, de libre acceso, na planta baixa, cerca da chave de paso instalada fronte finca de que se trate e sempre no exterior da vivenda. No caso de vivendas colectivas situaranse nun compartimento ou caixa, mediante o sistema chamado de batera ou similar, de tal forma que o empregado lector do servizo poida libremente anotar as indicacins de tdolos contadores nun s acto.

Artigo 28. Lectura de contadores.

1. O abonado estar obrigado a facilitar o acceso ao contador ao persoal do concesionario, que debern levar a oportuna identificacin.

A lectura dos contadores polo concesionario deber facerse no perodo comprendido entre as nove e as vinte horas.

2. A lectura peridica dos contadores ser realizada por empregados do concesionario, debidamente acreditados. A lectura tomada determinar o consumo do abonado. A lectura e facturacin de consumos farase trimestralmente.

3. Cando, por circunstancias alleas vontade do concesionario, non fose posible a lectura do contador do abonado, o empregado estar obrigado a deixar constancia da sa visita, depositando no buzn de correos do abonado ou similar, unha tarxeta na que reflexar esa circunstancia e na que o abonado poder reflexar a lectura efectuada por o mesmo.

O abonado deber devolver o impreso de lectura debidamente cumprimentado antes dos seis das seguintes data de entrega do mesmo polo lector. Os impresos de lectura recibidos polo concesionario con posterioridade a este prazo podern ser considerados nulos, realizndose a facturacin como se o consumo fose cero nese perodo e sen que dea lugar a descontos por eses mnimos en facturacins posteriores.

Artigo 29. Comprobacin de contaxe do contador.

1. No caso de que un abonado estime que o volume de auga consumido na sa instalacin non corresponda ao rexistrado polo seu contador, poder solicitar a sa revisin ao concesionario. O abonado deber depositar a tal efecto a fianza ou tarifa correspondentes comprobacin .

2. Si se probara que o funcionamento do contador correcto, facturarase a comprobacin por importe da fianza. Se o funcionamento do contador fora incorrecto, devolverase ao abonado a cantidade depositada como fianza, resultando os gastos de comprobacin ao cargo do concesionario.

As tolerancias para verificacin de contadores sern as que fixe, en cada caso, o Centro Nacional de Metroloxa ou Organismo equivalente.

No caso de comprobacin de funcionamento incorrecto, e exclusivamente para aqueles casos nos que o propoente sexa o abonado, o concesionario proceder a refacer as liquidacins por consumo de auga, corrixidas nos porcentaxes de desviacin detectados, correspondentes aos tres meses anteriores ao momento da peticin de verificacin polo abonado.

3.- Se o abonado non estivese de acordo coa comprobacin realizada polo concesionario poder solicitar da Delegacin de Industria a verificacin correspondente e corrern a seu cargo tdolos gastos que orixine esta, as como os gastos de desmontaxe e montaxe do contador por persoal do concesionario, no caso de que a verificacin dese como resultado que a medicin do contador correcta.

   
  CAPITULO IV. SERVIZO DE SANEAMENTO  
 

Artigo 30. Servizos que se van realizar.

Denomnase rede de saneamento o conxunto de colectores e rexistros, con todos os elementos de bombeo, control e accesorios, instalados en ras, prazas, camios e demais vas pblicas, que serven para a evacuacin das augas residuais ata a canle pblica ou as estacins depuradoras.

a) A execucin das instalacins, ampliacins, substitucins, reparacins, reformas e melloras das redes e acometidas de saneamento.

b) A limpeza da rede xeral de sumidoiros, levando os residuos s instalacins municipais previstas e autorizadas para tal fin.

Artigo 31. Acometidas de saneamento.

a) Entndese por acometida de saneamento a canalizacin de conducin das augas residuais dunha instalacin, edificio (establecemento) ou nave industrial, que se estende dende a arqueta situada no bordo do terreo ou propiedade pblica ou privada ata o pozo de rexistro de saneamento ao que est conectado.

Nas instalacins onde puidese faltar o pozo de rexistro, entenderase que a acometida remata, excepcionalmente, no colector xeral.

As instalacins que non se axusten a estas normas sern obrigadas a adaptarse ante calquera modificacin ou reparacin nas acometidas. O custo correspondente ser a cargo do subscritor.

Para os efectos das obrigas do concesionario, este deber realizar ao seu cargo exclusivamente a limpeza da rede xeral de saneamento ao que estea conectada a acometida. Os custos de mantemento, substitucin e reparacin da acometida de saneamento do subscritor sern a cargo deste.

b). As acometidas de saneamento sern realizadas exclusivamente polo concesionario, e comprenden dende a arqueta de rexistro situada no lmite da propiedade do subscritor ata o seu entroncamento no pozo de saneamento ou no colector xeral.

Sern a cargo do subscritor, conforme ao presuposto presentado ao construtor, propietario ou subscritor interesado, e segundo o cadro de prezos autorizado polo concello.

c). As acometidas de saneamento que, pola sa antigidade e mal estado, non cumpran correctamente as sas funcins e deban ser substitudas na sa totalidade suporn a realizacin polo concesionario dun orzamento que lle ser presentado ao subscritor para proceder ao cambio de acometida.

Se o subscritor non se fixese cargo deste orzamento, o concesionario quedar eximido de toda responsabilidade fronte aos eventuais efectos de mal funcionamento da acometida de saneamento, que sern de conta exclusiva do subscritor.

Artigo 32. Execucin de acometidas de saneamento.

1. A seccin das conducins, tipo de rexistros e demais caractersticas da acometida rexeranse, polo demais, segundo as normas municipais de aplicacin e as disposicins de planificacin urbanstica correspondente.

2. As obras de construcin e instalacin dos colectores e acometidas de saneamento axustaranse nas sas caractersticas s condicins e prescricins tcnicas establecidas nas ordenanzas municipais de edificacin, e ao disposto na normativa urbanstica aprobada polo concello. O concesionario non poder aplicar outros criterios, salvo que, debidamente cubertos, fosen aprobados polo concello.

3. Toda acometida de rede de sumidoiros deber dispoer dunha arqueta de rexistro no lmite da propiedade do subscritor.

4. A limpeza das acometidas de saneamento ser executada polo subscritor, no caso de realizala o concesionario, percibir do subscritor o importe debidamente facturado pola devandita limpeza como contraprestacin.

5. Para proceder execucin da acometida de saneamento, o propietario do inmoble ou, se o caso, o subscritor deber depositar con anterioridade ao comezo das obras o importe ntegro do orzamento que, conforme ao cadro de prezos aprobado polo concello, realizara o concesionario.

Artigo 33. Modificacin de acometidas de saneamento por variacin das condicins iniciais de solicitude.

1. Cando, con ocasin da reforma, ampliacin ou reparacin dun edificio ou nave industrial, se incremente o nmero de vivendas, establecementos ou locais, ou varen as condicins de vertedura, o propietario ou promotor estar obrigado a solicitar do concesionario as novas acometidas, en caso necesario, e a modificacin das plizas de servizo a que se dese lugar. As novas acometidas executaraas o concesionario con cargo ao propietario ou subscritor, e axustaranse s normas e procedementos que se recollen neste regulamento.

2. No caso de que os servizos tcnicos do concello ou do concesionario descubrisen a realizacin de obras de saneamento non comunicadas ao servizo, levantarase acta deste feito, e o concesionario proporalle ao concello a actuacin que corresponda.

A execucin de obras de saneamento que supoan a utilizacin non autorizada dos servizos regulados neste regulamento, tanto directa como indirectamente, e a ocultacin de datos das acometidas poder motivar a inmediata suspensin do servizo e o cargo por parte do concesionario ao subscritor ou usuario dun ano de utilizacin do servizo s tarifas vixentes.

Artigo 34. Conexin rede de sumidoiros e mantemento de fosas spticas particulares.

1. A autorizacin para a vertedura das augas residuais ser aprobada polo concello. Est prohibida a vertedura rede pblica de saneamento das augas residuais daqueles que non sexan aboados do servizo.

2. Os subscritores ao servizo de augas debern obrigatoriamente conectarse rede de saneamento cando as sas vivendas ou instalacins se atopen a menos de cincuenta metros da rede pblica, e quedarn obrigatoriamente fra de servizo todas aquelas fosas spticas que se atopen a esa distancia da rede pblica de saneamento.

Para iso, solicitarn a acometida correspondente, que se realizar a custa do subscritor, salvo que se prevexan formas de financiamento diferentes por parte do concello.

3. Os edificios fronte aos que exista rede de colectores pblica vertern a esta directamente as augas residuais a travs da correspondente acometida, sen atravesar propiedades de terceiros.

4. Nos casos de existencia de fosas spticas particulares, responsabilidade dos propietarios a execucin das obras necesarias para o seu correcto funcionamento e o seu mantemento.

Artigo 35. Instalacin interior e bombeos particulares de augas residuais.

1. As instalacins interiores de desaugadoiro dun edificio que se localicen a cota inferior rasante da ra debern ser completamente estancas presin de 1 kg/cm.

2. Naqueles casos en que os desaugadoiros dun edificio se atopen a cota inferior do colector da ra, o propietario ou propietarios instalarn ao seu cargo a infraestrutura e equipo de bombeo necesario para efectuar a vertedura rede pblica.

Artigo 36. Clasificacin de verteduras.

1. Para os efectos do presente regulamento, as verteduras clasifcanse nas modalidades seguintes:

a) Augas de refugallo domsticas ou augas residuais domsticas.

b) Augas de refugallo industriais, ou augas residuais industriais.

2. Considranse como augas residuais domsticas as que proceden de uso de auga de abastecemento en vivendas, sexan individuais ou colectivas.

Estas augas residuais carrexarn, salvo casos excepcionais, os refugallos procedentes da preparacin, coccin e manipulacin dos alimentos, as augas de lavado de roupas e utensilios de cocia, excrementos humanos e materiais biodegradables producidos no normal desenvolvemento das actividades domsticas.

Non se permite a incorporacin s augas residuais domsticas de disolventes, pinturas, cidos, substancias slidas non degradables, plsticos nin aqueles elementos que poidan provocar obturacin das conducins ou o seu dano. Evitaranse, igualmente, aqueles elementos que sexan de difcil ou imposible eliminacin nas depuradoras de residuais e cuxa relacin proporcionar, por pedimento dos subscritores e usuarios, o concesionario.

2. Considranse como augas residuais industriais as procedentes do uso da auga de abastecemento en establecementos industriais, naves e locais comerciais de todo tipo, que poidan ser susceptibles, como consecuencia da actividade destes establecementos, de carrexar outros refugallos diferentes, ademais, ou en vez, dos presentes nas augas residuais definidas como domsticas.

Artigo 37. Prohibicins e limitacins das verteduras.

1. Queda totalmente prohibido verter, directa ou indirectamente, rede de sumidoiros todos os compostos e materias que, de forma non exhaustiva e agrupados por afinidade ou similitude de efectos, se sinalan a continuacin:

1.1. Mesturas explosivas: lquidos, slidos ou gases que, por razn da sa natureza e cantidade, sexan ou poidan ser suficientes, por si mesmos ou en presenza doutras substancias, de provocar lumes ou explosins. En ningn momento, das medidas sucesivas efectuadas mediante un explosmetro no punto de descarga rede deben dar valores superiores ao 5% do lmite inferior de explosividade, nin tampouco unha medida illada debe superar nun 10% o citado lmite.

Prohbense expresamente: os gases procedentes de motores de explosin, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, teres, tricloroetileno, aldehidos, cetonas, perxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgnicos inmiscibles en auga e aceites voltiles.

1.2. Refugallos slidos ou viscosos: refugallos slidos ou viscosos que provoquen ou poidan provocar obstrucins no fluxo da rede de sumidoiros ou interferir o axeitado funcionamento do sistema de augas residuais.

Os materiais prohibidos inclen, en relacin non exhaustiva: graxas, tripas ou tecidos animais, esterco, sos, pelos, peles ou carnaza, entraas, sangue, plumas, cinzas, escouras, areas, cal, anacos de pedra ou mrmore, anacos de metal, vidro, palla, labras, recortes de cspede, trapos, grans, lpulo, anacos de papel, madeiras, plstico, alcatrn, residuos asflticos, residuos do procesado de combustibles ou aceites lubricantes e similares e, en xeral, slidos de tamao superior a 1,5 cm. en calquera das sas dimensins.

1.3. Materiais colorantes: lquidos, slidos ou gases que, incorporados s augas residuais, dean coloracins que non se eliminen no proceso de tratamento empregado nas estacins depuradoras municipais, tales como, lacas, pinturas, vernices, tintas etc.

1.4. Residuos corrosivos: lquidos, slidos ou gases que provoquen corrosin na rede de saneamento ou nas instalacins de depuracin, tanto nos equipos como nas instalacins, e sexan capaces de reducir a vida til destas ou de producir avaras. Inclense, entre outros, os seguintes: cidos clorhdrico, ntrico, sulfrico, carbnico, frmico, actico, lctico, butlico, lixivias de sosa ou potasa, hidrxido amnico, carbonato sdico, augas de moi alta salinidade e gases como sulfuro de hidrxeno, dixido de carbono, dixido de xofre e, en xeral, todas aquelas substancias que, ao reaccionaren coa auga, poidan dar lugar a solucins corrosivas como sulfatos, cloruros...

1.5. Refugallos radioactivos: refugallos radioactivos ou istopos de vida media ou concentracin tales que poidan provocar danos nas instalacins depuradoras e/ou perigo para o seu persoal de mantemento.

1.6. Residuos que produzan gases nocivos: entenderanse como tales os residuos que produzan gases nocivos na atmosfera da rede de saneamento, colectores e/ou emisarios en concentracins superiores aos lmites seguintes:

Monxido de carbono (CO): 100 cm/m de aire

Cloro (Cl2): 1 cm/m de aire

Sulfhdrico (SH2): 20 cm/m de aire

Cianhdrico (CNH): 10 cm/m de aire

1.7. Materias nocivas e substancias txicas: slidos, lquidos ou gases en cantidades tales que, por si sos ou por interaccin con outros refugallos, poidan causar molestias pblicas ou perigo para o persoal encargado do mantemento e conservacin da rede de colectores e estacins depuradoras.

2. En xeral, todo tipo de substancias coas concentracins referidas no anexo nmero 2 do Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas ou naquelas disposicins globais vixentes en cada momento que resulten de aplicacin, e que o concesionario por disposicin dos subscritores para a sa eventual consulta, entre outros, o decreto 133/2008, de 12 de xuo, de avaliacin de incidencia ambiental.

3. Con carcter xeral, quedar prohibida a vertedura de substancias ou materias que tean a condicin de txicos ou perigosos, segundo a lexislacin vixente de residuos e lexislacin concordante, entre outras, o Real Decreto 679/2006, de 2 de xuo, polo que se regula a xestin dos aceites industriais usados.

4. A presenza dos residuos enviados rede pblica de corpos e substancias que, anda non sendo por si mesmos prexudiciais, poidan provocar atascos na rede, obrigar a instalar a fosa de decantacin correspondente. O concesionario informar o concello destes casos, ademais de ao subscritor, para que a entidade pblica proceda en consecuencia no caso de que o causante das verteduras non adopte as medidas aconsellables.

6. Os caudais punta das verteduras rede non podern exceder do quntuplo (5 veces) nun intervalo de 15 minutos ou de das veces e medio (2,5 veces) nunha hora o valor medio do da.

7. Os danos e prexuzos que puidesen derivarse dunha vertedura prohibida definida neste artigo sern imputados totalmente ao seu causante, sen prexuzo das responsabilidades de tipo legal en que puidese incorrer.

Artigo 38. Relacin de verteduras prohibidas.

Queda prohibido verter, directa ou indirectamente, s instalacins de rede de sumidoiros e saneamento, verteduras con caractersticas ou con concentracins de contaminantes iguais ou superiores en todo momento aos expresados na seguinte relacin:

PARMETROS

CONCENTRACIN

UNIDADES

pH

5,5 9,0

Slidos en suspensin

600

mg/L

Demanda bioqumica de osxeno (DBO5)

600

mg/L

Demanda qumica de osxeno (DQO)

1.000

mg/l

Temperatura

40

oC

Condutividade elctrica (25 C)

5.000

mS/cm

Aluminio

10,0

mg/l

Arsnico

1,0

mg/l

Bario

20,0

mg/l

Boro

3,0

mg/l

Cadmio

0,2

mg/l

Cromo hexavalente

0,5

mg/l

Cromo total

4,0

mg/l

Ferro

10,0

mg/l

Manganeso

2,0

mg/l

Nquel

2,0

mg/l

Mercurio

0,05

mg/l

Chumbo

0,7

mg/l

Selenio

0,5

mg/l

Estao

5,0

mg/l

Cobre

0,5

mg/l

Cinc

5,0

mg/l

Cianuros

1,0

mg/l

Cloruros

2.000

mg/l

Sulfuros totais

5,0

mg/l

Sulfitos

2,0

mg/l

Sulfatos

1.000

mg/l

Fluoruros

10,0

mg/l

Fsforo total

50,0

mg/l

Nitrxeno amoniacal

50,0

mg/l

Aceites e graxas

100,0

mg/l

Fenois totais

2,0

mg/l

Aldehidos

2,0

mg/l

Deterxentes

6,0

mg/l

Insecticidas

0,1

mg/l

Toxicidade

30,0

U.T.

Esta relacin ser revisada periodicamente e non se considera exhaustiva, senn simplemente enumerativa.

Nos casos en que a vertedura por si soa, ou conxuntamente con outras verteduras autorizadas con anterioridade, supere no seu caudal horario punta, de 15 minutos, ou 5% do caudal medio horario da EDAR, realizarase un estudo especfico con valores lmite dos elementos detallados, que poder ser mis estrito ca os especificados con anterioridade.

Artigo 39. Actuacin ante verteduras prohibidas.

1. Est prohibida a realizacin de calquera tipo de vertedura que poida causar efectos perniciosos na infraestrutura de saneamento, supoa riscos para as persoas ou molestias para a colectividade.

2. A infraccin do disposto no pargrafo anterior deste artigo, independentemente da adopcin das medidas legais que sexan do caso, dar lugar a que o concesionario adopte as seguintes medidas:

a) A prohibicin inmediata e total da vertedura cando se trate de substancias cuxo efecto prexudicial non poida corrixirse na estacin depuradora.

b) A obriga de implantar o tratamento preventivo, por exclusiva conta do subscritor, que reduza as concentracins dos elementos contaminantes aos lmites permitidos.

3. O concesionario establecer a vixilancia e comprobacin regular das verteduras e as sas concentracins, complementando os medios das entidades pblicas destinados para este fin e en estreita colaboracin con elas.

Descuberta polo concesionario ou por inspectores autorizados a existencia de verteduras irregulares, levantarase acta de infraccin, que ser posta inmediatamente en coecemento do concello e autoridades competentes para a imposicin das sancins administrativas e a esixencia das responsabilidades a que haxa lugar.

Artigo 40. Colectores en propiedades particulares.

1. O concesionario non asume responsabilidade ningunha polas filtracins, inundacins, afundimentos e, en xeral, calquera tipo de dano que se produza en propiedades particulares, como consecuencia do mal funcionamento de conducins que discorra por terreos excludos do viario pblico.

2. No caso de que os servizos de sanidade do concello ou das entidades pblicas que correspondan, e por existir risco grave para a sade pblica, logo de informe tcnico sanitario en tal sentido, decidisen a necesidade de executar obras de saneamento en terreos non pblicos, ou labores de limpeza e desatascamento en dominios privados, a corporacin municipal poder ordenar ao concesionario a execucin deses traballos e ser o seu custo a cargo do concello.

Artigo 41. Conexins provisionais e temporais.

1. Nos casos en que se concedan acometidas ou tomas de auga provisionais para obras, o concesionario indicaralle ao construtor ou solicitante, cando fose necesario, o punto autorizado para a vertedura de augas residuais.

2. O construtor e os usuarios desa acometida provisional absteranse de verter materia ningunha que, por si mesma ou en reaccin coa auga, poida provocar atascos ou danos na conducin de saneamento, sendo responsables dos danos en que puidesen incorrer.

3. A autorizacin de verteduras, conexins provisionais rede de sumidoiros e utilizacin puntual da rede de saneamento pblica seralle solicitada ao concesionario e aprobada polo concello, consignndose os datos necesarios para identificacin das verteduras que se pretendan.

4. O concesionario aplicar os prezos que correspondan, deducidos da tarifa de saneamento aprobada.

Artigo 42. Baixas no servizo de saneamento.

As autorizacins de verteduras rede de saneamento quedarn sen efecto nos seguintes casos:

a) Por peticin do usuario, de non existir finalmente ocupacin da vivenda, local ou establecemento, o que supor darse de baixa como subscritor do abastecemento e, simultnea e consecuentemente, do saneamento.

b) Por decisin das autoridades, como consecuencia de resolucin xudicial ou administrativa, por proposta ou non do concesionario por infraccin dos artigos deste regulamento.

Artigo 43. Consideracins para a autorizacin de verteduras industriais.

Previamente conexin rede pblica de saneamento, o concesionario realizar as comprobacins que considere necesarias para controlar que o efluente previsto cumpre as condicins fsico-qumicas que se especifican neste regulamento.

Se o subscritor ocultase datos ou enmascarase as caractersticas do efluente, sern de aplicacin as actuacins de control e de posible suspensin do servizo que se reflectiron no artigo correspondente deste regulamento.

1. Solicitude de verteduras: toda descarga de augas residuais non domsticas rede sumidoiros deber contar coa sa correspondente autorizacin ou permiso de vertedura, proporcionada polo concello na forma e condicins que se detallen.

2. Todos os usuarios industriais que tean que realizar verteduras rede de rede de sumidoiros debern realizar a solicitude correspondente segundo se indica na epgrafe anterior. Non se lles permitir a conexin rede de abastecemento nin de rede de sumidoiros s industrias que non dispoan da correspondente autorizacin, emitida en conformidade cos proxectos e informes tcnicos presentados.

3. Todos os usuarios industriais que se atopen descargando as sas verteduras actualmente rede municipal debern obter igualmente o devandito permiso de vertedura dentro do lmite da data de entrada en vigor deste regulamento.

4. A solicitude de vertedura farase segundo o modelo prescrito polo concello, que se acompaar, como mnimo, da informacin que se indica a continuacin:

Nome, enderezo, NIF da entidade xurdica do solicitante, as como os datos de identificacin do representante que efecta a solicitude.

Volume de auga que consome a industria, con referencia expresa s captacins particulares, se as houbese.

Volume de auga residual de descarga e rxime desta, horario, duracin, caudal medio, caudal punta e variacins diarias, mensuais e estacionais se as houbese.

Constituntes e caractersticas das augas residuais que inclan todos os parmetros que se describen na tboa I do anexo ao ttulo IV do Regulamento do dominio pblico hidrulico, que se achega como anexo a este Regulamento do Servizo de Abastecemento de Augas, sen prexuzo de que se indiquen determinacins non descritas especificamente.

Planos de situacin, planta, conducins, instalacins mecnicas e detalle das rede de sumidoiros con dimensins, situacin e cotas.

Descricin da actividade, instalacins e procesos que se desenvolven.

Descricin do produto obxecto da fabricacin, as como dos produtos intermedios ou subprodutos se os houbese, indicando cantidade, especificacins e ritmo de producin.

O concello requirir calquera outra informacin complementaria que considere necesaria para poder avaliar a solicitude da autorizacin.

5. A autorizacin de vertedura poder inclur os seguintes termos: caractersticas das augas residuais vertidas, valores medios e mximos, limitacins sobre o caudal e o horario das descargas, esixencias de instalacin de pretratamento, inspeccin, mostraxe e medicin.

6. Con independencia dos requisitos de carcter xeral recollidos nos artigos 36 e seguintes deste regulamento, que son de obrigado cumprimento, os solicitantes de acometidas de saneamento para residuos industriais debern presentarlle ao concesionario un proxecto que contea a descricin detallada das sas verteduras, e indique caractersticas fsico-qumicas, caudais e periodicidade. vista dos datos achegados, o concesionario poder autorizar ou non a conexin rede pblica de colectores, sen necesidade de tratamento corrector previo.

7. Se da valoracin realizada polo concesionario do proxecto citado se desprendese que non posible a autorizacin das verteduras e fose necesario establecer instalacins correctoras para adecualos aos lmites permitidos, o concesionario comunicarallo ao interesado, ordenndolle as correccins que cmpre introducir e concedndolle un prazo que estar en razn da sa magnitude.

8. Nos casos en que sexa necesaria unha determinada instalacin de pretratamento das verteduras, o usuario deber presentar o proxecto tcnico desta, que ser aprobado pola Administracin municipal para outorgar a licenza correspondente, logo de informe favorable do concesionario, sen que alteren posteriormente os termos e especificacins de proxecto aprobado.

9. Os aparatos de rexistro, medida, control e toma de mostras esixidos debern situarse en lugar accesible e seguro, sinalado previamente nos planos do proxecto.

vista do informe do servizo, a Comisin de Goberno acordar cales daquelas actividades actuais debern dispoer das citadas instalacins, as como o prazo para a sa instalacin.

10. Os establecementos industriais, potencialmente contaminantes, debern instalar e poer disposicin do servizo, para os efectos de determinacin da carga contaminante, as seguintes instalacins:

a) Pozo de rexistro. Cada industria colocar na zona de descarga das sas verteduras residuais un pozo de mostras, de doado acceso, libre de calquera interferencia e localizable augas abaixo antes da descarga, se posible, fra da propiedade, e situado de tal forma que non poidan alterarse as caractersticas do efluente; deber remitir Administracin planos de situacin dos pozos e aparatos complementarios para a sa identificacin e censo.

b) Auditorio de caudais. Cada pozo de rexistro deber conter un vertedoiro aforador, tipo Parshall ou semellante, cun rexistro totalizador para a determinacin exacta do caudal vertido. Se os volumes de auga consumida e os volumes de auga vertidas fosen aproximadamente os mesmos, a medicin de lectura do caudal de auga por contador poder ser utilizada como auditorio de caudal residual. Igualmente, se a procedencia de auga de captacin propia dun pozo ou doutras fontes, poder habilitarse unha frmula indirecta de medicin dos caudais vertidos.

c) Mostras. A tcnica da toma de mostras variar segundo a determinacin que haxa que realizar.

Para concentracins mximas que non poidan ser superadas en ningn momento, a medida ser instantnea a calquera hora do da. Para concentracins medianamente representativas de valores de cargas residuais contaminantes, as medidas sern horarias, integradas proporcionalmente ao caudal e tomadas durante o perodo de verteduras. Os requirimentos mnimos para calcular a conta representativa das verteduras sern concretadas pola Administracin de acordo coa industria interesada e podern revisarse cando se considere oportuno.

Aquelas industrias que, pola sa dimensin e/ou contaminacin, resulten significativas polas sas augas residuais e/ou volumes de vertedura, necesitarn un aparato de toma de mostras automtico, proporcional ao caudal e con anlise durante todo o ano.

d) Pretratamento. No caso de existir pretratamentos individuais ou colectivos, legalmente autorizados, e que particular ou colectivamente realicen tratamento das verteduras industriais, debern instalar sada dos efluentes depurados, un pozo de mostras coas mesmas condicins e requisitos ca os mencionados na epgrafe a) deste artigo.

Artigo 44. Instalacins interiores en verteduras industriais.

1. A execucin das obras e instalacins de saneamento interiores, a sa conservacin e garanta de correcto funcionamento estarn a cargo dos propietarios ou titulares da industria, podendo ser comprobado o seu estado por persoal do concesionario cando sexa necesario, en razn das garantas de control e bo servizo que est obrigado a subministrar.

2. O usuario ser o responsable da construcin, mantemento e explotacin das instalacins a que houbese lugar, co obxecto de satisfacer as esixencias do regulamento. A inspeccin e comprobacin do funcionamento das instalacins de pretratamento facultade e competencia do Servizo Municipal de Abastecemento de Augas.

Artigo 45. Anlise que se efectuar nas verteduras industriais.

1. As anlises e probas para comprobar as caractersticas das verteduras efectuaraas persoal facultativo do concesionario, cos seus medios ou os que fosen necesarios, de acordo cos mtodos estndar da APHA, AWWA, e WPEF ou, se o caso, polos mtodos patrn aprobados polo concello ou os organismos competentes.

2. O concesionario utilizar os procedementos normalizados polo concello ou Administracin competente para os casos mis frecuentes de homoxeneizacin, neutralizacin, identificacin e almacenamento de substancias, anlise das verteduras prohibidas, separacin de graxas e aceites, decantacin de slidos etc., podendo, non obstante, os interesados propoer un sistema de control e identificacin distinto, que deber ser previamente aprobado pola Administracin competente.

3. Os gastos das anlises corrern a cargo do subscritor, empresa ou particular que sexa causante das verteduras ou, se o caso, encargase a realizacin das probas de identificacin ou os seus contrastes.

4. Se das comprobacins e anlise que se efecten para o efecto se determinase que os resultados do tratamento corrector non son os previstos no proxecto aprobado ou resultasen insuficientes, o usuario est obrigado a introducir as modificacins necesarias para obter os resultados do proxecto inicial.

Artigo 46. Inspeccin e control das verteduras.

1. Os servizos correspondentes do concello ou por delegacin destes, o concesionario do Servizo Municipal de Abastecemento de Augas, exercern a inspeccin e vixilancia peridica das instalacins de vertedura de auga residual rede de sumidoiros, arquetas de rexistro e instalacins do usuario, co obxecto de comprobar o cumprimento do disposto neste regulamento.

2. As inspeccins e controis podern ser realizados por iniciativa do concello ou do concesionario indistintamente, cando calquera dos dous o considere oportuno.

3. O usuario facilitaralles aos inspectores o acceso s distintas instalacins, co fin de que poidan proceder realizacin do seu labor. Da mesma forma, por disposicin dos inspectores os datos, informacin, anlise etc. que estes lle soliciten, relacionados coa devandita inspeccin.

4. Os inspectores debern acreditar a sa identidade mediante documentacin expedida polo concello.

5. Non ser necesaria a comunicacin previa das visitas dos inspectores, debendo o usuario facilitarlles o acceso s instalacins no momento en que estas se produzan. A negativa por parte do usuario no cumprimento deste artigo ser considerada como infraccin a este regulamento, o que supn a suspensin temporal ou definitiva da autorizacin de vertedura rede de sumidoiros e clausura das obras de conexin a esta.

6. O concesionario do servizo poder esixir periodicamente un informe de descarga que deber inclur os caudais efluentes, concentracins contaminantes e, en xeral, definicin completa das caractersticas da vertedura.

Artigo 47. Accins regulamentarias ante verteduras de caractersticas non autorizadas.

1. As verteduras industriais rede de sumidoiros que non cumpran calquera das limitacins ou prohibicins que se especifican neste regulamento darn lugar a que a Administracin (concello) adopte algunha ou algunhas das medidas seguintes:

Prohibicin total da vertedura cando, existindo o incumprimento, este non poida ser corrixido nin nas instalacins depuradoras nin nas do usuario.

Esixirlle ao usuario a adopcin das medidas necesarias co fin de conseguir a modificacin da vertedura, mediante o seu pretratamento ou modificacin no proceso que a orixina.

Esixirlle ao responsable de efectuar a vertedura, provocar ou permitir a descarga, o pagamento de todos os gastos e custos adicionais aos que o concesionario do servizo tivese que facer fronte como consecuencia das verteduras, por danos, avaras, limpezas etc.

2. En caso de danos a terceiros como consecuencia de incumprimento das normas deste regulamento, como no caso das verteduras prohibidas ou dos autorizados que non cumprisen as condicins de limitacin, a responsabilidade ser por conta das entidades causantes da vertedura, sen prexuzo de aplicacin polo concello das sancins e medidas a adoptar fixadas neste.

   
  CAPTULO V. RXIME ECONMICO  
 

1- FACTURACIN, COBRO E INFORMACIN

Artigo 48. Facturacin.

Como norma xeral, a determinacin dos consumos que realice cada subscritor concretarase pola diferenza entre as lecturas dos dous perodos consecutivos de facturacin. O importe da facturacin calcularase de acordo coa ordenanza vixente.

O concesionario poder modificar o tipo de tarifa que lle aplicar ao usuario, se este usase a auga para fins distintos aos especificados no contrato.

1. Cando non sexa posible coecer os consumos realmente realizados, como consecuencia de avara no equipo de medida, a facturacin do consumo efectuarase conforme ao consumo realizado durante o mesmo perodo de tempo e na mesma poca do ano anterior; de non existir referencia, liquidaranse as facturacins conforme media aritmtica dos seis meses anteriores.

2. Naqueles casos nos que non existan datos histricos para obter a media que se alude no pargrafo anterior, facturarase a cota mnima trimestral.

3. A obrigatoriedade do pagamento considerarase extensiva aos casos en que o consumo se orixinase por fuga, avara ou defecto de construcin ou conservacin das instalacins interiores, por causas non imputables empresa concesionaria.

Artigo 49. Vertedura de augas de orixe distinta rede de abastecemento municipal.

1. Naqueles casos en que as vivendas, locais comerciais e edificios industriais utilicen auga doutras procedencias, exclusivamente ou xunto coa da rede pblica de abastecemento, e vertan as sas augas residuais rede pblica de saneamento, o subscritor instalar ao seu cargo os aparatos de medicin axeitados que servirn de base para a facturacin.

2. Non se podern verter rede de saneamento as augas non residuais que se recollan nos baixos e sotos dos edificios e provenientes de mananciais ou filtracins do terreo. No caso de que fose autorizada a devandita vertedura por non haber outra posibilidade, o responsable desta vir obrigado a aboar unha cantidade mensual calculada de acordo cos gastos ocasionados en bombeo e depuracin polo caudal vertido.

Artigo 50. Precintado de contadores.

1. obrigatorio o precinto de Industria en todos os aparatos de medida, en canto a que as sas lecturas serven de base para a liquidacin das facturacins por consumo de auga. Este precinto oficial garante:

a) Que o contador pertence a un sistema aprobado.

b) Que o seu funcionamento no momento da instalacin correcto.

c) Que o seu mecanismo non sufriu modificacin externa que puidese alterar o seu bo funcionamento.

2. O subscritor nunca poder manipular o aparato de medida, nin o seu precinto oficial, nin o precintado das sas unins efectuado polo concesionario. A sa conexin e precintado de unins realizarao sempre o persoal do servizo.

3. No caso de que o subscritor non tivese instalado o contador ou este non rexistrase correctamente o consumo correspondente, darselle un prazo de 72 horas para solicitar e aboar a subministracin e instalacin do aparato de medida; finalizado ese prazo sen emendar a deficiencia, procederase ao corte da subministracin.

4. A facturacin do servizo de abastecemento e saneamento dunha vivenda ou local farase nun s recibo, a nome do subscritor do abastecemento.

5. Nos casos de comunidade de propietarios con contador xeral colectivo, a facturacin do servizo de saneamento farase no mesmo recibo de abastecemento e con cargo comunidade.

Artigo 51. Aboamento dos recibos.

1. O subscritor poder facer efectivos os importes facturados polo concesionario preferentemente polo sistema de domiciliacin bancaria con oficina aberta no termo municipal ou, no seu defecto, nas oficinas do concesionario en das hbiles e en horario de oficina.

2. En caso de devolucin de recibos polas entidades bancarias por causas imputables ao subscritor, ser por conta deste a totalidade dos gastos que se produzan por motivo da devandita devolucin, includa a liquidacin de xuros de mora correspondentes.

Das devolucins consecutivas darn lugar anulacin da domiciliacin bancaria.

3. Pasado o perodo voluntario e con dous ou mis recibos pendentes de pagamento, isto ser causa de iniciacin do expediente de suspensin de subministracin, sen prexuzo de que o importe non pagado quede includo en procedemento de constrinximento.

4. Para os casos de morosidade no aboamento dos recibos, o concello autorizar a xestin do corte de subministracin. Corrern a cargo do subscritor os gastos da devandita xestin (elaboracin de comunicados, certificado de correos etc.) si se realizase o pagamento antes de efectuarse o corte, as como os de reposicin de subministracin, no caso de que o corte se levase a cabo.

5. No caso de rotura de precintos por parte do subscritor, notificarselle este feito ao concello mediante o expediente correspondente, e o infractor ser penalizado cunha sancin igual ao importe da subministracin correspondente a 12 meses polo mnimo de consumo e importe da cota de servizo na tarifa contratada.

Artigo 52. Informacin ao subscritor sobre a facturacin.

O subscritor poder obter do concesionario calquera informacin relacionada coas lecturas, facturacins, comprobacins de contador, cobramentos, tarifas aplicadas e, en xeral, sobre toda cuestin relacionada coa subministracin que se xerase nun perodo de dous anos anteriores data de presentacin da peticin correspondente.

O concesionario dispor dunha oficina de informacin ao pblico dentro da zona urbana de Xanceda, para os efectos de informacin e reclamacins.

Artigo 53. Devolucin de ingresos indebidos.

1. O subscritor ter dereito a reclamar a devolucin de ingresos indebidos do concesionario. A devolucin das cantidades percibidas indebidamente deber ser inmediata, unha vez que se comprobe o erro de facturacin, de medida, ou calquera outra causa que provocase o erro.

2. Cando o subscritor presente unha reclamacin para a devolucin de ingresos indebidos, expresar de forma clara e concisa os conceptos polos que reclama e os fundamentos de reclamacin. Esta ir acompaada dos xustificantes dos ingresos supostamente indebidos e de calquera outra documentacin que corresponda ao caso.

3. O concesionario queda obrigado a resolver a reclamacin coa maior brevidade posible.

4. Non se atender ningunha reclamacin sobre consumo de auga que non sexa formulada polo subscritor ou persoa que o represente legalmente.

Artigo 54. Baixa no servizo.

Cando o subscritor desexe causar baixa no servizo, vir obrigado a aboar todos os recibos pendentes e o importe total da facturacin do trimestre en que cause baixa.

2. INSPECCIN E SANCINS.

Artigo 55. Acta de inspeccin.

1. A actuacin dos inspectores acreditados polo concesionario reflectirase nun documento que adoptar unha forma de acta, e na que quedarn reflectidos o nome e domicilio do subscritor inspeccionado, da e hora desta, e os feitos contrastados.

Unha copia desta acta, asinada polo inspector, entregarselle ao subscritor.

2. Os inspectores, para o efecto, debern invitar o aboado, o persoal dependente deste, familiar ou calquera outra persoa que poida actuar de testemua a que presencie a inspeccin e asine a acta, e pode o subscritor facer constar, coa sa sinatura, as manifestacins que considere pertinentes. A negativa a facelo non afectar a tramitacin e conclusins que se establezan posteriormente. O subscritor poder dirixirse, posteriormente, anda que dentro das corenta e oito horas seguintes, coas alegacins que estime oportunas, oficina do servizo ou ao concello. Non se tomarn en consideracin as manifestacins que non vean asinadas polo subscritor titular ou quen acredite a sa representacin.

Artigo 56. Liquidacin da fraude.

1. O concesionario, en posesin da acta, formular a liquidacin da fraude, distingundose, para os efectos da devolucin e as responsabilidades da fraude, os seguintes casos:

a) Que non exista contrato ningn para a subministracin de auga.

b) Que, por calquera procedemento, se manipulase ou se alterase o rexistro do contador ou aparato de medida.

c) Que se realizasen derivacins de caudal, permanente ou circunstancialmente, antes dos equipos de medida.

d) Que se utilice a auga para usos distintos dos contratos realizados, afectando facturacin dos consumos segundo a tarifa que se vai aplicar.

2. O concesionario practicar a correspondente liquidacin, segundo os casos, do seguinte xeito:

Caso a. Formularase unha liquidacin por fraude que incluir un consumo equivalente capacidade nominal do contador que regulamentariamente correspondese s instalacins utilizadas para a accin fraudulenta, cun tempo de oito horas diarias de utilizacin e durante o prazo de tres meses.

Caso b. Se se falsearon as indicacins do contador ou aparato de medida instalado, por calquera procedemento ou dispositivo que produza o seu funcionamento anormal, tomarase como base para a liquidacin da conta da fraude a capacidade de medida do caudal nominal do contador, e computarase o tempo que cmpre considerar en oito horas diarias e durante un perodo de tres meses, do que se descontarn os consumos que, durante este perodo de tempo, fosen aboados polo autor da fraude.

Caso c. Se a fraude se efectuou derivando o caudal antes do aparato do contador, liquidarase como no caso primeiro e sen facer desconto pola auga medida polo contador.

Caso d. Neste caso, a liquidacin da conta da auga utilizada en forma indebida practicarase a favor do concesionario, aplicndolle ao consumo a diferenza existente entre a tarifa correspondente ao uso real que se lle est a dar auga, e as que, no devandito perodo, se aplicaron basendose no uso contratado. A devandita liquidacin farase por un perodo dun ano.

3. En todos os casos, o importe da fraude deducida estar suxeito aos impostos que lle fosen repercutibles.

4. As liquidacins que formule o concesionario seranlle notificadas Administracin municipal e contra estas o subscritor poder formular as reclamacins que considere oportunas, no prazo de quince das, que se contarn dende a notificacin da devandita liquidacin, sen prexuzo das demais accins en que se consideren asistidos.

Artigo 57.

Toda actuacin, comportamento ou conduta que incumpra a normativa deste regulamento dar lugar imposicin de sancins aos infractores, conforme ao previsto neste regulamento e na normativa sectorial aplicable, sen prexuzo e con independencia da esixencia de danos e prexuzos e das responsabilidades de orde penal que procedesen.

   
  Disposicins finais.  
 

1. Para o non previsto neste regulamento, estarase ao establecido nas leis e disposicins regulamentarias de carcter xeral ditadas sobre a materia.

2. Derrganse cantas disposicins anteriores se opoan ao preceptuado neste regulamento.

2. Abrir un perodo de informacin pblica por medio dun anuncio que se inserir no BOP e no taboleiro de anuncios do concello.

3. Declarar definitivamente aprobado o regulamento sen necesidade de novo acordo se fose o caso de non se presentaren alegacins nin suxestins.

4. O presente regulamento entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 65.2 da Lei 7/85, de 2 de abril reguladora das bases de rxime local, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios