Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Muxa - Ordenanza fiscal reguladora de taxa por licenzas urbansticas e actos comunicados (declaracin responsable ou comunicacin previa) urbansticos

Publicación provisional : 02-11-1989 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 02-11-1989 BOP N 00
Aplicable desde 11-10-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito Pasivo
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Base Impoible
 - Artigo 6.-Cota tributaria
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo
 - Artigo 9. Declaracin
 - Artigo 10. Liquidacin e Ingreso
 - Artigo 11. Infraccins e sancins.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza   redacciones
 

en uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembor, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa por licenzas urbansticas", que rexir pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden previsto no artigo 58 da citada lei 39/1988.

   
  Artigo 2. Feito impoible   redacciones
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa derivada da presentacin de actos comunicados (DR ou CP), as como tendente a verificar se os actos de edificacn e uso do solo s que se ferire o artigo 194 e 198 da Lei 9/2002 de OU e PMR de GAlicia e normas aplicables, e que vaian realizarse no temino municipal se axusten s normas urbansticas vixentes.

   
  Artigo 3. Suxeito Pasivo   redacciones
 

1. Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarios dos inmobles nos que se realicen as construccins ou instalacins ou se executen obras.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribuinte os constructores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4. Responsables   redacciones
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das Sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que se sinala no artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base Impoible  
 

Constite a base impoible da presente taxa, o custo da obra, construccin ou instalacin

   
  Artigo 6.-Cota tributaria   redacciones
 

1.- Para a taxa por licenza urbanstica e actos comunicados:Ser a resultante de aplicar base impoible os seguintes tipos de gravamen ou tarifas:
- Ata 18.000,00 : 10,00
- De 18.000,00 a 60.000,00: 0,5%
- De 60.000,01 a 600.000,00: 1%
- Mis de 600.000,00: 1,5%
Para o caso de que se presenten proxectos reformados respecto a unha licencia xa solicitada ou acto comuncado, a taxa que corresponder liquidar neste caso ser a maior das seguintes cantidades:
- O 10% da cota liquidada en concepto de taxa no momento de solicitar a licencia do proxecto inicial.
- O importe resultante da aplicacin da porcentaxe dos tipos de gravamen ou tarifas anteriores sobre o orzamento de execucin do reformado.
2.- Para a taxa por primeira ocupacin:
- Vivendas unifamiliares:
De menos de 200 m2: 100,00
De 200 m2 ou mis: 150,00
- Edificios de vivendas, hosteleros ou anlogos:
Edificios de ata 4 vivendas: 250,00
A partir de 5, por cada vivenda ou anlogo, incremento de 30,00
Por cada 100 m2 ou fraccin de local comercial ou anlgo 20,00
- Naves e outras edificacins:
10,00 por cada 100 m2 ou fraccin, cun mnimo de 200,00
- Transmisin de licenzas, CP ou DR...50

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.   redacciones
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exacin da Taxa.

   
  Artigo 8. Devengo   redacciones
 

1. Devngase a Taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para estos efectos, entenderase iniciada a dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica, sia realizacin do acto comunicado formulase expresamente sta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sin obter a oportuna licenza ou presentar a correspondente declaracin responsable ou comunicacin, a Taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poda instruirse para a autorizacin desas obras ou a sa demolicin se non foran autorizables.

3. A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se ver afectada en modo ningn pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin proxecto presentado, nin pola renuncia o desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza tampouco se vera afectada dita obriga se non se resolve positivamente o expediente de declaracin responsable ou comunicacin previa..

4.-No caso de renuncia ou desistimento formulado polo solicitante con anterioridade concesin de licenza, ou dentro dos 3 meses seguintes presentacin de DR ou CP, as cuotas a liquidar sen do 20% das establecidas.

   
  Artigo 9. Declaracin   redacciones
 

1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza ou na presentacin de CP ou DR presentarn, previamente, no Rexisto Xeral a oportuna solicitude, acompaado certificado visado polo Colexio Oficial respectivo, con especificacin detallada da natureza da obra e lugar de emprazamento, na que se faga constar o importe estimado da obra, medicins e o destino do edificio.

2. Cando se trate de licenza, declaracin responsable ou comunicacin previa, para aqueles actos no que non sexa exisible a formulacin do proxecto subscrito por tcnico competente solicitude acompaarase un Orzamento das obras a realizar, as como unha descripcin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a empregar e, en xeral, das caractarsticas da obra ou acto cuxos datos permitan comprobar o custo daqueles.

3. Se despois de formulada a solicitude de licenza ou presentada CP ou DR se modificase ou ampliase o proxecto deber poerse en coecemento da Administracin Municipal, acompaado o novo orzamento0 ou o reformado e, no seu caso, planos e momorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 10. Liquidacin e Ingreso   redacciones
 

2. No caso de parcelacins urbanas e demolicin de construcins, a liquidacin que se practique, unha vez concedida a licenza, sobra a base impoible que lle corresponda, ter carcter definitivo ags que o valor sinalado no Imposto sobre Bens Inmobles non tea este carcter.

3. Todas as liquidacins que se practiquen sern notificadas suxeito pasivo substituto do contribunte para o seu ingreso directo nas Arcas Municipais utilizando os medios de pago e so prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins.   redacciones
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios