Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Brin - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS OU POLA ACTIVIDADE DE CONTROL POSTERIOR DAQUELAS ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIN PREVIA OU DECLARACIN RESPONSABLE

Publicación provisional : 28-06-2012 BOP N 122 -- Publicación definitiva : 13-08-2012 BOP N 153
Redacción Aplicable desde 14-08-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Natureza e fundamento.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Ingreso.
 - Artigo 10. Caducidade.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Natureza e fundamento.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa pola licenza de apertura de establecementos, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, que atende ao previsto no artigo 57 do texto refundido citado.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade, salubridade e calquera outra esixida polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento, ben como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este Concello da licenza de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de servizos das corporacins locais, ben como consecuencia das declaracins responsables ou comunicacins previas que sexan procedentes ao abeiro do disposto na normativa vixente e que deban ser obxecto de control posterior.

2. Para tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) A instalacin por primeira vez do establecemento para dar comezo s sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte s condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova verificacin destas.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta ao pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda e que:

a) Se dedique ao exercicio dalgunha actividade empresarial, fabril, artes, da construcin, comercial e de servizos.

b) Anda sen desenvolver as actividades anteriores, sirvan de auxilio ou complemento para estas, ou tean relacin con elas de forma que lles proporcionen beneficios ou aproveitamento, como por exemplo: sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais de entidades xurdicas, oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3. Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei xeral tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou, de ser o caso, desenvolvida en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Responden solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota da tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

1. As cotas tributarias determinaranse de acordo coa seguinte tarifa:

a) Comunicacins previas ou declaracins responsables para establecementos de ata 200 m2 construdos: 184,28 euros.

b) Comunicacins previas ou declaracins responsables para establecementos de mis de 200 m2 construdos: 263,25 euros.

c) Licenzas para actividades que requiran de licenza de apertura ou actividade en establecementos de ata 200 m2 construdos: 526,50 euros.

d) Licenzas para actividades que requiran de licenza de apertura ou actividade en establecementos de mis de 200 m2 construdos: 1.026,68 euros.

e) O custo das publicacins de edictos nos boletns oficiais para aquelas actividades que o necesiten sern por conta do interesado e cobraranse coa liquidacin da taxa correspondente ou nun momento posterior.

2. Cando nun establecemento ou local que pertenza a un s titular se vaia exercer mis dunha actividade industrial ou mercantil e, polo tanto, sexa necesaria a obtencin de varias licenzas ou a realizacin de varias comprobacins a posteriori daquelas actividades sometidas comunicacin previa ou declaracin responsable e o conseguinte pagamento de distintas taxas, a cota a satisfacer ser a maior que corresponda, aplicndolle un recargo do 50 por cento.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

Non se concedern outras exencins ou bonificacins que as expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicacin de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

1. A presente taxa devngase e nace a obriga de contribur cando se inicia a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade na data de presentacin da solicitude da licenza de apertura ou se faga a comunicacin previa ou declaracin responsable, sen que se inicie a actuacin ou o expediente, ata que se efectuara o pago xunto coa solicitude, co carcter de depsito previo.

2. Os escritos recibidos que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero non poder drselles curso sen que se subsane a deficiencia, para o que se requirir ao interesado para que no prazo de dez das abone as cotas correspondentes, con apercibimento de que transcorrido o devandito prazo sen efectualo se lle ter por desistido da sa peticin, previa resolucin.

3. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se comece a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

4. A obriga de contribur, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 9. Ingreso.  
 

Deber procederse autoliquidacin da taxa de xeito simultneo solicitude da licenza ou presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable, segundo modelo facilitado ao efecto polo Concello. O importe autoliquidado deber ser ingresado na conta facilitada polo Concello, sen que se inicie a tramitacin do expediente ata que se efectuara o pago.

   
  Artigo 10. Caducidade.  
 

1. Consideraranse caducadas as licenzas e taxas satisfeitas por estas se, despois de notificada a sa concesin de xeito legal, non se tivese procedido apertura do establecemento, por calquera causa, no prazo de seis meses.

2. Excepcionalmente poder concederse unha prrroga, sempre que se solicite dentro do prazo anterior e se estivese ao corrente no pagamento das obrigas econmicas, que ser por outros seis meses. Transcorrido un e outro prazo xorde novamente a obriga de solicitar a licenza.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que lle correspondan a estas en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

A presente ordenanza fiscal derroga ordenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas de apertura de establecementos publicada no BOP 300, do 31.12.2004.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no BOP, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios