Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vilasantar - ORDENANZA FISCAL N 3, SOBRE IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS

Publicación provisional : 30-12-1989 BOP N 298 -- Publicación definitiva : 30-12-1989 BOP N 298
Aplicable desde 30-08-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. . Fundamento e natureza
 - Artigo 2. . Feito impoible
 - Artigo 3. Supostos de non suxeicin.
 - Artigo 4. Exencins
 - Artigo 5. . Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte
 - Artigo 6. . Base impoible
 - Artigo 7. . Tipo de gravame e cota tributaria
 - Artigo 8. . Devengo do imposto
 - Artigo 9. . Normas de xestin
 - Artigo 10. . Infraccins e sancins
 - Disposicin derradeira
   
  Artigo 1. . Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/ 1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, modificada polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, este concello establece o imposto sobre construcins, instalacins e obras que se rexer pola presente ordenanza fiscal, que atende previsto no artigo 57 da citada lei 39/1988.

   
  Artigo 2. . Feito impoible  
 

1.-Constite o feito impoible do Imposto a realizacin no termo municipal de Vilasantar de calquera construcin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licenza de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licenza, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

2.-Son construcins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas na que a execucin implique a realizacin do feito impoible definido no apartado anterior e, en particular, as seguintes:

a) As obras de nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten estrutura, ao aspecto exterior ou disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construcin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construcins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servizos pblicos, que correspondern tanto as obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstrucin ou amao do estragado coas calas mencionadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplenados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servizos pblicos, calquera que sexa seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

l) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valados que tean publicidade ou propaganda.

ll) As instalacins subterrneas dedicadas aos aparcamentos, as actividades industriais, mercants ou profesionais, aos servizos pblicos ou a calquera outro uso ao que se destine o subsolo.

m) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipais, sempre que se trate de construcins, instalacins ou obras.

n) Derrubamentos.

) Aliacins e rasantes.

o) As que se realicen en cemiterios.

p) Calquera outra construcin, instalacin ou obra que precise licencia de obra ou urbanstica.

3.-Quedan tamn includas no feito impoible do imposto, as construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licenza aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez ditada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo o interesado.

   
  Artigo 3. Supostos de non suxeicin.  
 

Non estarn suxeitas ao imposto regulado na presente ordenanza:

a) As obras, construcins e instalacins que, debendo ser entregadas ao Patrimonio Municipal, fosen executadas por outras administracins pblicas en virtude de convenio de colaboracin ou cooperacin co Concello.

b) as obras, construcins e instalacins realizadas por entidades de interese pblico ou asociacins veciais en bens de uso ou servizo pblico municipal, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

c) as obras que consistan en construcin e reconstrucin de muros, como consecuencia da necesidade de ensanche das vas pblicas se se efectuou a cesin gratuta dos terreos polos propietarios.

d) A execucin de obras de urbanizacin realizadas polos propietarios afectados, sempre e cando se entreguen posteriormente ao Patrimonio municipal.

e) as obras realizadas nos centros pblicos e nos centros privados concertados sempre que estas se realicen nos niveis de educacin obrigatoria.

   
  Artigo 4. Exencins  
 

Esta exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construcin, instalacin ou obra da que sexa dono o estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeitas a este, sexan directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de investimentos nova como de conservacin.

A concesin ou denegacin da exencin ser efectuada pola Xunta de Goberno Local, previo informe dos servizos econmicos.

   
  Artigo 5. . Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte  
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 28 de decembro, que sexan donos das construcins, instalacins ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realicen aquelas.

Os efectos deste punto tern a consideracin de donos das construcins instalacins ou obras quen soporten os gastos ou costos que comporten a sa realizacin.

2.-Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte, no caso de que a construcin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, quen soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcins, instalacins ou obras .

Para a aplicacin deste apartado considerarase substituto de primeiro grado ao solicitante da licenza e contra este obrigado exercitarase a accin administrativa dirixida ao cobro do imposto. Cando non exista solicitude de licencia esixirase a presentacin da declaracin e o ingreso, empresa que realice a construcin, instalacin ou obra.

3.-O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 6. . Base impoible  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construcin, instalacin ou obra; e se entende por tal, a estes efectos, o custo de execucin material de aquela

Non formarn parte de dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construcin, instalacin ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre o custo de execucin material

   
  Artigo 7. . Tipo de gravame e cota tributaria  
 

A cota ntegra do imposto ser o resultado de aplicar base impobel o tipo de gravame, segundo o orzamento, que se estabelece a continuacin:

-Construcins, instalacins e obras cun orzamento de execucin material inferior a 300.000,00 euros: 2,40%

-Construcins, instalacins e obras cun orzamento de execucin material igual ou superior a 300.000,00 euros e inferior a 600.000,00 euros: 2,80%.

-Construcins, instalacins e obras cun orzamento de execucin material igual ou superior a 600.000,00 euros: 3,00%.

-As obras que tean a consideracin legal de obras menores e non necesiten, en consecuencia, redaccin de proxecto tcnico, o,tipo de gravame ser do 2%.

   
  Artigo 8. . Devengo do imposto  
 

1.-A obriga de contribur nace no intre de se comezar a construcin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que comece sen ter obtido a licenza que proceda.

2.-Os efectos de este imposto, entenderanse iniciadas as construcins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licenza municipal; no momento no que sexa retirada a devandita licenza polo interesado ou o seu representante, ou noutro caso, ao mes da data do Decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local

   
  Artigo 9. . Normas de xestin  
 

1. Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licencia urbanstica, acompaada dos correspondentes presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e edificacin, tanto estatal, como autonmica e local. A solicitude de licenza urbanstica ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que acompaan a aquela deducirase a base impoible do imposto. De non mediar solicitude de licenza antes do inicio das obras, a conduta, sen prexuzo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 11 desta Ordenanza.

2. Concedida a licenza ou adoptado o acordo aprobatorio ou autorizacin en relacin coas construcins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal e, en todo caso, no prazo mximo dun mes contado a partir do momento no que se inicie a construcin, instalacin ou obra, incluso cando non fose solicitada, concedida ou denegada anda a devandita licenza, o suxeito pasivo estar obrigado a abonar a liquidacin pertinente nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, sen que o pagamento comporte ningn tipo de acto declarativo de dereito a prol daqueles.

A base impoible para esta liquidacin determinarase en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente cando elo constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada por la oficina tcnica municipal.

3.-O pagamento da liquidacin practicada ter carcter provisorio e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construcins, instalacins ou obras

4.-Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin, poder modificar a base impoible a que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a cantidade que resulte.

Para estes efectos, e no caso de que se modificara o proxecto inicial das construcins, instalacins ou obras e se incrementara o presuposto, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal os suxeitos pasivos estn obrigados a facer o ingreso da liquidacin complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

5.-No caso de que non se executen as construcins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa licenza ou caducara a licenza.

6.-Nos supostos de licenzas concedidas en virtude da aplicacin das normas sobre silencio administrativo, o pagamento do imposto deber realizarse antes de dar comezo as obras.

   
  Artigo 10. . Infraccins e sancins  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente modificacin da ordenanza fiscal foi aprobada definitivamente polo pleno da corporacin o da oito de agosto de dous mil doce. Entrar en vigor no da da sa publicacin no BOP e comezar a aplicarse a partir do da seguinte ao da mencionada publicacin, continuando vixente en canto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios