Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Pontes de Garca Rodrguez As - ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRFICO, CIRCULACIN DE VEHCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA

Publicación provisional : 17-07-2012 BOP N 135 -- Publicación definitiva : 16-10-2012 BOP N 197
Redacción Aplicable desde 17-10-2012

Redacciones Redacciones
 - NDICE
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN
 - TTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIN URBANA
 - CAPTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS
 - CAPTULO SEGUNDO: SINALIZACIN
 - CAPTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO
 - TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS
 - CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA
 - CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA
 - TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA
 - CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULOS (VAOS)
 - CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA
 - TTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES
 - CAPTULO PRIMEIRO: INMOBILIZACIN DO VEHCULO
 - CAPTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA
 - TTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE
 - TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR
 - DISPOSICIN ADICIONAL 1. O SERVIZO DE ESTACIONAMENTO CON LIMITACIN TEMPORAL
 - DISPOSICIN ADICIONAL 2.
 - DISPOSICIN DERROGATORIA NICA
 - DISPOSICION DERRADEIRA NICA. Comunicacin, publicacin e entrada en vigor.
 - ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS
   
  NDICE  
 

EXPOSICIN DE MOTIVOS

TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN

Artigo 1.Competencia

Artigo 2.Obxecto

Artigo 3.mbito de aplicacin

TTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIN URBANA

CAPUTLO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS

Artigo 4.Usuarios, condutores e titulares de vehculos

Artigo 5.Normas de comportamento dos pens

Artigo 6.Zonas peons

Artigo 7.Zonas de prioridade invertida e regulacin de trfico en circunstancias especiais

Artigo 8.Control do vehculo e outras obrigacins do condutor

Artigo 9.Circulacin de motocicletas e ciclomotores

Artigo 10.Circulacin de bicicletas

Artigo 11.Velocidade dos vehculos que circulen por ncleo urbano

Artigo 12.Actividades que afecten seguridade da circulacin

Artigo 13.Emisin de perturbacins e contaminantes

CAPTULO SEGUNDO: SINALIZACIN

Artigo 14.Sinalizacin

Artigo 15.Alteracin

Artigo 17.Orde de prioridade

Artigo 18.Modificacin temporal

CAPTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO

Seccin 1. A parada

Artigo 19.Parada

Artigo 20.Lugar de parada

Artigo 21.Modo de parada

Artigo 22.Parada de taxis

Artigo 23.Parada de autobuses

Artigo 25.Prohibicins

Seccin 2. O estacionamento

Artigo 26.Estacionamento

Artigo 27.Modo de estacionamento

Artigo 28.Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitacin temporal

Artigo 29.Parte de estacionamento

Artigo 30.Maneira de estacionar

Artigo 31.Servizo colectivo

Artigo 32.Estacionamento limitado

Artigo 33.Prohibicins

Seccin 3. Dos cartns de estacionamento para minusvlidos

Artigo 34.Cartn de minusvlidos

TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA

CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS

Artigo 35: Dos colectores e da carga e descarga en obras

CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA

Artigo 36. Elementos mbiles e fixos

Artigo 37.Retirada de obstculos

CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA

Artigo 38.Carga e descarga

Artigo 39. Vehculos dedicados

Artigo 40. Cartn de carga e descarga

Artigo 41. Manobra de carga e descarga

Artigo 42.Disposicins sobre carga e descarga

Artigo 43.Vehculos pesados

Artigo 44.Material descargado

Artigo 45.Precaucins

Artigo 46. Execucin

Artigo 47. Prohibicin

Artigo 48. Tempo mximo

Artigo 49. Exhibicin de hora de inicio

TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA

CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULOS (VAOS)

Artigo 50.Vaos

Artigo 51. Obrigacins do titular do vao

Artigo 52. Autorizacin

Artigo 53.Documentacin

Artigo 54. Tipos de vaos

Artigo 55. Sinalizacin

Artigo 56.Responsabilidade polo uso

Artigo 57. Suspensin de autorizacin

Artigo 58. Revogacin

Artigo 59.Baixa ou anulacin do vao

CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA

Artigo 60.Concepto

Artigo 61.Sinalizacin da reserva de espazo

TTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES

CAPTULO PRIMEIRO: INMOBILIZACIN DO VEHCULO

Artigo 62. Suposto32

CAPTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA

Artigo 63.Retirada de vehculos

Artigo 64. Perigo para a circulacin

Artigo 65. Perturbacin da circulacin

Artigo 66. Obstaculizacin dun servizo pblico

Artigo 67. Perda ou deterioracin do patrimonio pblico

Artigo 68. Tratamento residual do vehculo

Artigo 69. Estacionamento en zona de horario limitado

Artigo 70. Outros supostos de retirada

Artigo 71.Gastos

Artigo 72.Suspensin da retirada dun vehculo

Artigo 73. Retirada de obxectos da va pblica

TTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE

Artigo 74.Persoas responsables

TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 75.rgano competente

Artigo 76.Valor probatorio das denuncias dos axentes

Artigo 77.Denuncias dos vixiantes de estacionamento limitado e cidadns

Artigo 78. Procedemento administrativo

Artigo 79. Alegacins, escritos e recursos

Artigo 80.Prescricin e caducidade

Artigo 81.Conta das multas

Artigo 82.Reducin e residencia

Artigo 83.Pago das multas

Artigo 84. Responsables subsidiarios do pago de multas

DISPOSICIN ADICIONAL 1.O SERVIZO DE ESTACIONAMENTO CON LIMITACIN TEMPORAL

1.Obxecto

2.Tipoloxa de usos e usuarios

3.Ttulo habilitante

4.Cartn de residentes

5.Vehculos excludos

6.Sinalizacin

7.Obtencin do ttulo habilitante

8.Horario e lugares

9.Infraccins

DISPOSICIN ADICIONAL 2

DISPOSICIN DERROGATORIA UNICA

DISPOSICIN DERRADEIRA UNICA

ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS

   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

As entidades locais gozan de autonoma para a xestin dos intereses que lles son propios. A Lei reguladora das bases de rxime local e o seu texto refundido establecen que a ordenacin do trfico de vehculos e persoas nas vas urbanas ser competencia das entidades locais, as cales a exercen dentro do lmite establecido pola lexislacin do Estado e das Comunidades Autnomas.

A manifestacin desta competencia, en materia de circulacin, reflctese na elaboracin dunha ordenanza que regule os aspectos relacionados con ela dentro do municipio.

O feito da circulacin viaria hoxe en da consubstancial ao ser humano, sendo a actividade que mis se prodiga e a que mis vincula a poboacin xa sexa na sa faceta condutora ou meramente peonil, razn pola que require unha lexislacin concreta e adecuada s sas especiais circunstancias.

A capacidade normativa das administracins locais debe enfocarse cara regulacin das facetas especficas que constiten a idiosincrasia do municipio, atendendo variedade e pluralidade do seu tecido social, co fin de mellorar a calidade de vida dos seus cidadns.

Este concello regula mediante a presente ordenanza diversas cuestins en materia de trfico co fin de exercer as competencias atribudas aos municipios polo artigo 7 do Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria e normativa concordante, e complementar as a lexislacin estatal e autonmica neste mbito.

   
  TTULO PRELIMINAR: OBXECTO E MBITO DE APLICACIN  
 

Artigo 1.Competencia

A presente ordenanza dtase en exercicio das competencias atribudas aos municipios en materia de ordenacin do trfico de persoas e vehculos nas vas urbanas pola Lei de bases de rxime local e a Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

Naquelas materias non reguladas expresamente nesta ordenanza aplicaranse directa e subsidiariamente os preceptos da Lei de seguridade viaria e os regulamentos ou outras normas que a desenvolvan ou poidan desenvolvela nun futuro.

Artigo 2. Obxecto

obxecto da presente ordenanza:

1) A regulacin dos usos das vas urbanas e travesas, de acordo coas frmulas de cooperacin ou delegacin con outras administracins, facendo compatible a equitativa distribucin dos aparcadoiros entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do trfico rodado e co uso peonil das ras, as como fomentar a seguridade viaria e a prevencin de accidentes.

2) O establecemento de medidas de limitacin do estacionamento, co fin de garantir a rotacin dos aparcadoiros, prestando especial atencin s necesidades das persoas que teen reducida a sa mobilidade e que utilizan vehculos e favorecer as a sa integracin social.

1) Establecer os importes das sancins pecuniarias correspondentes s distintas infraccins, respectando os lmites legais na normativa con rango de lei.

Artigo 3. mbito de aplicacin

1. As normas contidas nesta ordenanza obrigarn aos titulares e usuarios das vas e terreos pblicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao concello, que sexan aptos para a circulacin ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso comn e, en defecto doutras normas, aos titulares das vas e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta ordenanza reglase o uso das vas urbanas do termo municipal para a circulacin de persoas e vehculos e ser de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso destas.

2. Entndese por usuarios da va a pens, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a va ou a utilice para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarn para o seu exercicio de autorizacin municipal.

   
  TTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIN URBANA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS  
 

Artigo 4. Usuarios, condutores e titulares de vehculos

1.Os usuarios das vas estn obrigados a comportarse de forma que non entorpezan indebidamente a circulacin nin causen perigo, prexuzos ou molestias innecesarias s persoas, ou danos aos bens.

2. Os condutores deben utilizar o vehculo coa dilixencia, precaucin e non distraccin necesarias para evitar todo dano, propio ou alleo, coidando de non pr en perigo, tanto a si mesmos como os demais ocupantes do vehculo e ao resto de usuarios da va.

O condutor deber verificar que as placas de matrcula do vehculo non presentan obstculos que impidan ou dificulten a sa lectura e identificacin.

3. Os titulares e, no seu caso, os arrendatarios dos vehculos teen o deber de actuar coa mxima dilixencia para evitar os riscos que comporta a sa utilizacin, mantndoos nas condicins legal e regulamentariamente establecidas, sometndoos aos recoecementos e inspeccins que correspondan e impedindo que sexan conducidos por quen nunca obtiveran o permiso ou a licenza de conducin correspondente.

Artigo 5. Normas de comportamento dos pens

1. Os pens transitarn polas beirarras, as plataformas ou os paseos, preferentemente pola sa dereita, de forma que non obstran ou dificulten a circulacin por elas doutros viandantes, gozando sempre de preferencia as persoas de mobilidade reducida. Nas vas urbanas sen beirarras ou con beirarras que non permitan o paso simultneo de das persoas, pero que estean abertas ao trfico de vehculos, os pens han de extremar as precaucins e circular preto das fachadas dos edificios, polo lugar mis afastado do centro da calzada.

2. Os pens utilizarn os pasos sinalizados para cruzar as calzadas e, nos lugares que carezan destes, farano polos extremos das mazs, perpendicularmente calzada, asegurndose antes da non proximidade dalgn vehculo.

3. Ao chegar a unha praza ou rotonda, os pens debern rodeala, salvo que estea habilitado un paso para cruzala.

4. Nos pasos de pens regulados por semforo, os pens debern respectar os seus sinais ou fases que lles afecten, as como calquera outro tipo de sinalizacin especfica da va pblica.

5. Os pens debern respectar os sinais dos axentes da autoridade encargados da vixilancia do trfico, e seguir as sas indicacins.

Artigo 6. Zonas peons

1. O concello poder establecer illas ou zonas peons nas que, como norma xeral, ser prioritaria a circulacin de pens, e restrinxirase total ou parcialmente a circulacin e o estacionamento de vehculos excepto nas zonas especialmente autorizadas.

2. As illas ou zonas peons disporn da sinalizacin correspondente entrada e sada. Nos sinais indicaranse as limitacins e os horarios, se procede, sen prexuzo de que se poidan utilizar outros elementos mbiles ou telemticos que impidan a entrada e a circulacin de vehculos na ra ou zona afectada.

3. A prohibicin de circulacin e de estacionamento nas illas ou zonas peons poder establecerse con carcter permanente ou referirse unicamente a unhas determinadas horas do da ou a uns determinados das, e poder afectar a todas ou s algunhas das vas da zona delimitada.

4. As limitacins de circulacin e de estacionamento que se establezan nas illas ou zonas peons non afectarn os seguintes vehculos:

a. Os do servizo de prevencin e extincin de incendios, dos Corpos e Forzas de Seguridade, ambulancias e transporte sanitario e a aqueles outros vehculos de servizos pblicos de limpeza, reparacin ou similares, para a prestacin do servizo correspondente.

b. Os que trasladen enfermos ou persoas discapacitadas con domicilio ou atencin dentro da rea.

c. Os que accedan ou saian de garaxes e estacionamentos autorizados, durante o horario que fixe a licenza correspondente.

d. Os vehculos comerciais ou industriais tern acceso durante o tempo imprescindible para cargar ou descargar, dentro do horario establecido. As tarefas de carga e descarga realizaranse nos espazos indicados para o efecto.

e. Os vehculos destinados a operacins de mudanzas de mobles e aparellos tern acceso zona e permiso para estacionar nas condicins e horarios establecidos, para cada caso, na autorizacin municipal correspondente, segundo dispn o artigo 38.4 desta ordenanza.

f. Os vehculos destinados ao transporte escolar, nos itinerarios e paradas fixados para o efecto pola autoridade municipal, de conformidade co establecido no artigo 24 desta ordenanza.

5. O concello poder ordenar a utilizacin de distintivos para identificar os vehculos autorizados a circular nas zonas restrinxidas, que debern colocarse en lugar visible, preferentemente no parabrisas.

Artigo 7. Zonas de prioridade invertida e regulacin de trfico en circunstancias especiais

1. A Administracin municipal poder establecer zonas nas cales as condicins de circulacin de vehculos queden restrinxidas a favor da circulacin e uso da calzada por parte dos pens.

2. Cando circunstancias especiais as o requiran, a Autoridade municipal, por medio da Polica local, poder tomar as medidas que sexan oportunas para a adecuada regulacin do trfico, tales como:

a) A restricin ou prohibicin da circulacin de vehculos en xeral ou dunha categora en particular por determinadas zonas de poboacin.

b) A canalizacin do trfico por determinadas vas.

c) A reordenacin, restricin ou prohibicin da parada ou o estacionamento en determinadas vas.

Artigo 8. Control do vehculo e outras obrigacins do condutor

1. Os condutores debern estar en todo momento en condicins de controlar os seus vehculos ou animais. Ao aproximarse a outros usuarios da va, debern adoptar as precaucins necesarias para a sa seguridade, especialmente cando se trate de nenos, ancins, invidentes ou outras persoas manifestamente impedidas.

2. O condutor dun vehculo est obrigado a manter a sa propia liberdade de movementos, o campo necesario de visin e a atencin permanente conducin, que garantan a sa propia seguridade, a do resto dos ocupantes do vehculo e a dos demais usuarios da va. Para estes efectos, deber coidar especialmente de manter a posicin adecuada e que a mantea o resto dos pasaxeiros e a adecuada colocacin dos obxectos ou animais transportados, de forma que non haxa interferencia entre o condutor e calquera deles.

3. Considrase incompatible coa obrigatoria atencin permanente conducin o uso polo condutor, co vehculo en movemento, de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisin e reprodutores de vdeo ou DVD. Exceptanse, para estes efectos, o uso de monitores que estean vista do condutor e cuxa utilizacin sexa necesaria para a visin de acceso ou baixada de pasaxeiros ou para a visin en vehculos con cmara de manobras traseiras, as como o uso de dispositivo GPS.

4. Queda prohibido conducir e utilizar cascos ou auriculares conectados a aparellos receptores ou reprodutores de son, as como outros dispositivos que diminan a obrigatoria atencin permanente conducin, excepto durante o correspondente ensino e a realizacin das probas de aptitude en circuto aberto para a obtencin do permiso de conducin de motocicletas de das rodas, cando as o esixa o Regulamento Xeral de Condutores.

5. Prohbese, durante a conducin, a utilizacin de dispositivos de telefona mbil, navegadores e calquera outro medio ou sistema de comunicacin, excepto cando o desenvolvemento da comunicacin tea lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares, ou instrumentos similares.

Quedan exentos da devandita prohibicin os axentes da autoridade, os condutores de vehculos especiais e de acompaamento destes, de furgns de transporte de fondos e de escolta debidamente acreditados, no exercicio das funcins que tean encomendadas.

6. Prohbese conducir vehculos que tean instalados inhibidores de radar ou calquera outros mecanismos encamiados a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico.

7. Prohbese levar abertas as portas do vehculo, abrilas antes da sa completa inmobilizacin e abrilas ou apearse deste sen asegurarse previamente de que iso non implica perigo ou entorpecemento para outros usuarios, especialmente cando se refire a condutores de bicicletas.

8. Queda prohibido circular con menores de doce anos situados nos asentos dianteiros do vehculo salvo que utilicen dispositivos homologados para o efecto. As mesmo, queda prohibido circular con menores de doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou motocicletas con ou sen sidecar, por calquera clase de va. Excepcionalmente permtese esta circulacin a partir dos sete anos, sempre que os condutores sexan os pais ou as nais, titores ou persoa maior de idade autorizada por eles, utilicen casco homologado e se cumpran as condicins especficas de seguridade establecidas regulamentariamente.

Artigo 9. Circulacin de motocicletas e ciclomotores

As motocicletas e os ciclomotores non poden circular polas beirarras, plataformas, paseos nin carril bici.

Artigo 10. Circulacin de bicicletas

1. As bicicletas debern estar dotadas dos elementos reflectores debidamente homologados que regulamentariamente se determinen e que debern posur estes vehculos conforme a dita normativa. Cando sexa obrigatorio o uso de iluminacin, os condutores de bicicletas debern, ademais, levar colocada algunha peza reflectora, se circulan por va interurbana.

2. As bicicletas circularn polos carrs especialmente reservados, respectando a preferencia de paso dos pens que os crucen. De circular pola calzada por non haber viario reservado, efectuarano preferiblemente polo carril da dereita, salvo que tean que realizar un xiro prximo esquerda.

3. Excepto en momentos de aglomeracin, as bicicletas, podern circular polos parques pblicos, as zonas peons, os paseos, as beirarras suficientemente amplas e as zonas de prioridade investida sen carril bici, nas seguintes condicins:

1. Respectarn a preferencia dos pens.

2. Adecuasen a velocidade dos pens sen superar o 10 Km/h.

3. Absteranse de zigzaguear ou realizar calquera outra manobra que poida afectar seguridade dos pens.

4. Cando os ciclistas circulen en grupo polas vas urbanas debern respectar individualmente a sinalizacin semafrica que lles afecte.

5. As bicicletas non podern circular por vas urbanas nas que se permita unha velocidade superior ao 50 Km/h e carezan de beirava.

Artigo 11. Velocidade dos vehculos que circulen por ncleo urbano

1. O lmite mximo autorizado de velocidade a que podern circular os vehculos por vas urbanas ser de (30, 40 ou 50 a eleccin do concello) Km/h, salvo para os vehculos que transporten mercadoras perigosas, que circularn como mximo a 30 ou 40 km/h a eleccin do concello, sen prexuzo de que a autoridade municipal, vistas as sas caractersticas peculiares, poida establecer en certas vas e/ou zonas lmites inferiores ou superiores.

Nas zonas peons, en ras dun s carril ou de gran aglomeracin de persoas, os vehculos non podern exceder a velocidade de (Indqueo o concello) Km/h.

2. Todo condutor estar obrigado a respectar os lmites de velocidade establecidos. Co fin de adecuar a velocidade do vehculo de maneira que sempre poida deter a marcha deste dentro dos lmites do seu campo de visin e ante calquera obstculo, deber ter en conta, ademais:

1. As propias condicins fsicas e psquicas.

2. As caractersticas e estado da va, do vehculo e da sa carga.

3. As condicins meteorolxicas, ambientais e de circulacin.

4. En xeral, todas aquelas circunstancias en cada momento concorrentes.

3. Poderase circular por baixo dos lmites mnimos de velocidade nos casos de transportes e vehculos especiais, ou cando as circunstancias do trfico impidan o mantemento dunha velocidade superior mnima sen risco para a circulacin, as como nos supostos de proteccin ou acompaamento a outros vehculos, nas condicins que regulamentariamente se establezan.

Artigo 12. Actividades que afecten seguridade da circulacin

1. A realizacin de obras, instalacins, colocacin de colectores, mobiliario urbano ou calquera outro elemento ou obxecto de forma permanente ou provisional nas vas obxecto desta ordenanza necesitar a previa autorizacin municipal e rexeranse polo disposto nesta norma e nas leis de aplicacin xeral. As mesmas normas sern aplicables interrupcin das obras, en razn das circunstancias ou caractersticas especiais do trfico que poder levar a efecto a pedimento da autoridade municipal.

2. Prohbese arroxar, depositar ou abandonar sobre a va substancias ou materiais que poidan entorpecer a libre circulacin, parada ou estacionamento, facelo perigoso ou deteriorar aquela ou as sas instalacins, ou producir nela ou nas sas inmediacins efectos que modifiquen as condicins apropiadas para circular, parar ou estacionar. As mesmo, prohbese arroxar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida dar lugar producin de incendios, ou accidentes ou que obstaculicen a libre circulacin.

Os vehculos, especialmente cando se incorporen va pblica procedentes de obras, desterres ou leiras de labranza adoptarn as medidas necesarias para manter as vas limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos e aparellos.

3. Quen crearan sobre a va algn obstculo ou perigo debern facelo desaparecer canto antes, adoptando namentres as medidas necesarias para que poida ser advertido aos demais usuarios e para que non se dificulte a circulacin.

4. Prohbese ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

5. Prohbese expresamente a limpeza, lavado ou reparacin de vehculos na va pblica.

Artigo 13. Emisin de perturbacins e contaminantes

1. Non podern circular polas vas obxecto desta ordenanza os vehculos con niveis de emisin de rudo superiores aos regulamentariamente establecidos; as como tampouco emitindo gases ou fumes en valores superiores aos lmites establecidos e nos supostos de ser obxecto dunha reforma de importancia non autorizada.

Todos os condutores de vehculos quedan obrigados a colaborar nas probas regulamentarias de deteccin que permitan comprobar as posibles deficiencias e reformas indicadas.

2. Tanto nas va pblicas urbanas como nas interurbanas prohbese a circulacin de vehculos a motor e ciclomotores co chamado escape libre, sen o preceptivo silenciador das explosins.

Prohbese, as mesmo, a circulacin dos vehculos mencionados cando os gases expulsados polos motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, saian desde o motor a travs dun incompleto, inadecuado, deteriorado ou a travs de tubos resoadores e a dos de motor de combustin interna que circulen sen estar dotados dun dispositivo que evite a proxeccin descendente ao exterior de combustible non queimado ou lancen fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resulten nocivos.

Os axentes da autoridade podern inmobilizar o vehculo no caso de que supere os niveis de gases, fumes e rudos permitidos regulamentariamente, segundo o tipo de vehculo, conforme o artigo 84.1 h) do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria.

3. Queda prohibida a emisin dos contaminantes a que se refire o apartado 1 producida por vehculos a motor por riba das limitacins dispostas nas normas reguladoras dos vehculos.

4. Igualmente queda prohibida a dita emisin por outros focos emisores de contaminantes distintos dos producidos por vehculos a motor, calquera que fose a sa natureza, por riba dos niveis que o goberno estableza con carcter xeral.

Quedan prohibidos, en concreto, os vertedoiros de lixos e residuos dentro da zona de afeccin das estradas, en todo caso, e fra dela cando exista perigo de que o fume producido pola incineracin dos lixos ou incendios ocasionais poida alcanzar a estrada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: SINALIZACIN  
 

Artigo 14. Sinalizacin

1. A sinalizacin das vas urbanas correspndelle autoridade municipal. A Alcalda ou o Concellera delegada ordenarn a colocacin, retirada e substitucin dos sinais que en cada caso proceda, as como a autorizacin de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2. Todos os usuarios das vas obxecto desta ordenanza estarn obrigados a obedecer os sinais da circulacin que establezan unha obrigacin ou unha prohibicin e a adaptar o seu comportamento mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que se atopen nas vas polas que circulen.

Para estes efectos, cando o sinal impoa unha obrigacin de detencin, non poder renovar a sa marcha o condutor do vehculo as detido ata cumprir a finalidade que o sinal establece.

Artigo 15. Alteracin

1. A instalacin, retirada, traslado ou modificacin da sinalizacin requirir a previa autorizacin municipal. A autorizacin determinar a localizacin, modelo e dimensins dos sinais que se han implantar.

2. Prohbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre eles ou beira destes, placas, carteis, marquesias, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusin, reducir a sa visibilidade ou eficacia, cegar os usuarios da va ou distraer a sa atencin.

3. O concello retirar inmediatamente de toda aquela sinalizacin que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente aos sinais non regulamentarios coma se incorrecta a forma, colocacin ou deseo do sinal.

Artigo 16. Sinalizacin de entradas

1. Os sinais de trfico preceptivos instalados nas entradas dos ncleos de poboacin, rexern para todo o ncleo, salvo sinalizacin especfica para un tramo de ra ou zona.

2. Os sinais instalados nas entradas das zonas peons e demais reas de circulacin restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do permetro.

Artigo 17. Orde de prioridade

1. A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais o seguinte:

1. Sinais e ordes dos axentes encargados da vixilancia do trfico.

2. Sinalizacin circunstancial que modifique o rxime de utilizacin normal da va pblica.

3. Semforos.

4. Sinais verticais de circulacin.

5. Marcas viarias.

2. No caso de que as prescricins indicadas por diferentes sinais parezan estar en contradicin entre si, prevalecer a prioritaria, segundo a orde a que se refire o apartado anterior, ou a mis restritiva se se tratar de sinais do mesmo tipo.

Artigo 18. Modificacin temporal

A autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebracin de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracins de persoas ou vehculos, poder modificar temporalmente a ordenacin do trfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehculos e unha maior fluidez na circulacin.

   
  CAPTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO  
 

Seccin 1. A parada

Artigo 19. Parada

Entndese por parada toda inmobilizacin dun vehculo durante un tempo inferior a dous minutos, sen que o condutor poida abandonalo.

Non se considerar parada a detencin accidental ou momentnea por necesidade da circulacin nin a ordenada polos axentes da Polica local ou por circunstancias de urxencia que sexan imprevisibles e inaprazables.

Artigo 20. Lugar de parada

1. A parada deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va, coidando especialmente a sa colocacin.

En todo caso, a parada ter que facerse situando o vehculo o mis preto posible do bordo dereito segundo o sentido da marcha, anda que en vas dun s sentido de circulacin, se a sinalizacin non o impide, tamn poder realizarse situando o vehculo o mis preto posible do bordo esquerdo, adoptndose as medidas necesarias para evitar o entorpecemento da circulacin.

2. Os pasaxeiros tern que baixar polo lado correspondente beirarra. A persoa condutora, se ten que baixar, poder facelo polo outro lado, sempre que previamente se asegure que pode facelo sen ningn tipo de perigo.

Artigo 21. Modo de parada

1. En todas as zonas e vas pblicas, a parada efectuarase nos puntos onde se produzan menos dificultades na circulacin. Exceptanse os casos nos que os pasaxeiros sexan persoas enfermas ou impedidas, ou se trate de vehculos dos servizos pblicos de urxencia que estean de servizo, os das Forzas e Corpos de Seguridade ou de camins do servizo de limpeza ou recollida de lixos.

2. Nas paradas en ras urbanizadas sen beirarra, deixarase unha distancia mnima dun metro desde a fachada mis prxima.

Artigo 22. Parada de taxis

O auto-taxi e vehculos de gran turismo pararn na forma e lugares que determine a ordenanza reguladora do servizo e, na sa falta, con suxeicin estrita s normas que con carcter xeral se establecen na presente ordenanza para as paradas.

Artigo 23. Parada de autobuses

1. Os autobuses, tanto de lias urbanas como interurbanas, unicamente podern deixar e tomar viaxeiros nas paradas expresamente determinadas ou sinalizadas pola Autoridade municipal.

2. Os condutores de autobuses estarn obrigados a situar o vehculo dentro da zona delimitada para o efecto, o mis preto posible do bordo da calzada, sen chegar en ningn caso a obstaculizar a circulacin.

Artigo 24. Itinerarios

A autoridade municipal poder requirir aos titulares de centros docentes que tean servizo de transporte escolar para que propoan itinerarios para a recollida de alumnos. Unha vez aprobados estes, a antedita autoridade poder fixar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida a recollida de alumnos fra das devanditas paradas.

Artigo 25. Prohibicins

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulacin, aprobado por Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, prohbese a parada nos casos e lugares seguintes:

a. Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b. En dobre fila, salvo que anda quede libre un carril en ras de sentido nico de circulacin e das en ras en dous sentidos, sempre que o trfico non sexa moi intenso e non haxa espazo libre nunha distancia de corenta metros.

c. Sobre os refuxios, illotes, medianas, zonas de proteccin e demais elementos canalizadores do trfico.

d. Cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de entrada ou sada de vehculos e persoas. As como cando se atope sinalizado o acceso de vehculos co correspondente vao.

e. Sobre as beirarras, paseos e demais zonas destinadas ao paso de pens e zonas sinalizadas para uso exclusivo de diminudos fsicos.

f. A menos de cinco metros dunha esquina, cruzamento, interseccin ou bifurcacin, salvo que a parada se poida realizar en chafrns ou fra destes sen constitur obstculo ou causar perigo para a circulacin.

g. Nas pontes, pasos a nivel, tneles, e debaixo dos pasos elevados, salvo sinalizacin en contrario.

h. Nos lugares onde a detencin impida a visin da sinalizacin aos usuarios aos que vaia dirixida ou obrigue a facer manobras.

i. Na proximidade de curvas ou cambios de rasantes, cando a visibilidade sexa insuficiente para que os demais vehculos poidan pasar sen perigo ao que estea detido.

j. Nos espazos sinalizados como reservados para vehculos de servizo pblico, organismos oficiais e servizos de urxencia.

k. Nos carrs, paradas ou pasos reservados para determinados vehculos, como autobuses de transporte pblico de pasaxeiros, taxis ou bicicletas.

l. Nos rebaixados da beirarra para o paso de persoas de mobilidade reducida.

m. Cando se obstaculicen os accesos e sadas de emerxencia debidamente sinalizadas pertencentes a colexios, edificios, locais ou recintos destinados a espectculos ou actos pblicos, nas horas da sa celebracin.

n. No medio da calzada, anda no suposto caso de que a sa anchura o permita, salvo que estea expresamente autorizado.

. Nas vas pblicas declaradas de atencin preferente por resolucin municipal, salvo que a parada se poida realizar nos chafrns.

o. Cando se impida a outros vehculos un xiro autorizado.

p. Cando produzan obstrucin ou perturbacin grave na circulacin de pens ou vehculos.

Seccin 2. O estacionamento

Artigo 26. Estacionamento

Entndese por estacionamento toda inmobilizacin dun vehculo cuxa duracin exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativo da circulacin, polo cumprimento de calquera requisito .

Artigo 27. Modo de estacionamento

1. O estacionamento deber efectuarse de tal maneira que o vehculo non obstaculice a circulacin nin constita un risco para o resto dos usuarios da va coidando especialmente a sa colocacin situndoo o mis preto posible do bordo da calzada segundo o sentido da marcha e evitar que poida porse en movemento en ausencia do condutor. Para tal obxecto os condutores tern que tomar as precaucins adecuadas e suficientes e sern responsables das infraccins que se poidan chegar a producir como consecuencia dun cambio de situacin do vehculo ao prse en marcha espontaneamente ou pola accin de terceiros, salvo que neste ltimo caso exista violencia manifesta.

2. O estacionamento efectuarase de forma que permita aos demais usuarios a mellor utilizacin do restante espazo libre.

Artigo 28. Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitacin temporal

1. O estacionamento pode ser:

a. En fila ou cordn, aquel en que os vehculos estn situados uns detrs doutros e de forma paralela ao bordo da beirarra.

b. En batera, aquel en que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e de forma perpendicular ao bordo da beirarra.

c. En semibatera, aquel en que os vehculos estn situados uns ao costado doutros e oblicuamente ao bordo da beirarra.

Como norma xeral o estacionamento farase sempre en fila. A excepcin a esta norma, terase que sinalizar expresamente.

2. Nos estacionamentos con sinalizacin no pavimento, os vehculos debern colocarse dentro do permetro marcado.

3. A autoridade municipal poder ordenar e regular o estacionamento con limitacin temporal en zonas delimitadas para tal fin. A regulacin deste servizo de estacionamento, as como as ras do municipio afectadas por este recllense na Disposicin adicional 1 da presente ordenanza.

Artigo 29. Parte de estacionamento

1. Nas vas de dobre sentido de circulacin, o estacionamento cando non estivese prohibido, efectuarase no lado dereito do sentido da marcha.

2. Nas vas dun s sentido de circulacin e sempre que non exista sinal en contrario o estacionamento efectuarase no sentido da marcha e en ambos os lados da calzada sempre que se deixe unha anchura para a circulacin non inferior a tres metros.

Artigo 30. Maneira de estacionar

1. Os condutores debern estacionar os vehculos tan preto do bordo como sexa posible, deixando un espazo de entre vinte e dez centmetros entre o bordo da beirarra e a superficie exterior das rodas do vehculo, para permitir a limpeza desta parte da calzada.

2. Os vehculos de das rodas debern respectar, ademais as seguintes normas de estacionamento:

a) Estacionarn en batera cun ngulo tal que, en ningn caso, ocupen mis de 1,5 metros ao longo da calzada nos lugares de libre aparcadoiro, sen prexuzo de que se existisen espazos reservados para este tipo de vehculos a menos de 100 metros debern utilizalos inescusablemente.

b) Non podern estacionar entre dous vehculos de forma que impidan o normal acceso a estes ou obstaculicen as manobras de estacionamento. Tampouco poder estacionarse se se dificulta a incorporacin destes vehculos circulacin.

c) Non podern encadear ou atar estes vehculos entre si ou a calquera outro elemento non destinado para tal fin, tales como rbores, farois, postes de sinalizacin, bancos e demais mobiliario urbano, ou de forma que o estacionamento ocasione molestias aos demais usuarios da va. Sen prexuzo da sancin que se poida impor pola infraccin cometida, a Polica local poder adoptar as medidas necesarias para a retirada do vehculo estacionado nestas condicins. Os gastos que se deriven da retirada do vehculo corrern por conta do responsable da infraccin.

Artigo 31. Servizo colectivo

1. A autoridade municipal poder fixar zonas na va pblica para estacionamento ou para utilizacin como terminais de lia de autobuses tanto de servizo urbano como interurbano, de non existir para estes ltimos estacin de autobuses.

2. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras de calquera natureza non podern estacionar nas vas pblicas a partir da hora que a autoridade municipal determine mediante a correspondente resolucin municipal.

3. Os vehculos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadoras con masa mxima autorizada (MMA) superior a 3.500 Kg, as como calquera outro tipo de vehculos que polo seu volume oculten a fachada dos edificios ou poidan facilitar a escalada ao interior destes, non podern estacionar nas vas pblicas urbanas salvo nos lugares expresamente autorizados polo concello.

Artigo 32. Estacionamento limitado

1. O concello poder establecer medidas de estacionamento limitado, co fin de garantir a rotacin dos aparcadoiros.

2. Establecense zonas azuis de estacionamento limitado, que han de rexer de acordo coas normas e nos lugares que se reflicten na disposicin adicional 2 da presente ordenanza.

Artigo 33. Prohibicins

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulacin, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a. Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b. Nun mesmo lugar da va pblica durante mis de 30 das consecutivos.

c. Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercadoras, nos das e horas en que estea en vigor a reserva, ags se se trata de vehculos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo mximo de 60 minutos.

d. Nas zonas reservadas para estacionamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais, servizos de urxencia ou polica.

e. Cando o vehculo estacionado deixe para a circulacin rodada unha anchura libre inferior dun carril de tres metros.

f. Nas ras de dobre sentido de circulacin nas cales a anchura da calzada s permita o paso de das columnas de vehculos.

g. Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para persoas de mobilidade reducida.

h. En condicins que dificulten a sada doutros vehculos estacionados regulamentariamente.

i.Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

j. Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin temporal, cando colocando o distintivo que o autoriza se mantea estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola ordenanza reguladora desta clase de estacionamento.

k. Diante dos lugares reservados para colectores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada.

l. Nas vas pblicas, os remolques, separados do vehculo motor.

m. De forma distinta a como se indica nas marcas e lias de estacionamento ou fra dos lmites do permetro marcado.

n. En dobre fila, en calquera suposto.

. Vehculos en exposicin, exhibindo carteis para a sa venda en va pblica. Considerarase que est na devandita situacin, cando permaneza con carteis anunciadores e durante un tempo superior a 24 horas nas vas pblicas do termo.

o. Na calzada, de maneira diferente determinada no artigo 28 desta ordenanza.

p. Nos lugares debidamente sinalizados temporalmente con tal prohibicin, debido a actos pblicos, obras ou outras causas.

q. Onde estea prohibida a parada.

r. Nos vaos, sinalizados como tales mediante placa de licenza municipal, ocupndoos total ou parcialmente.

Seccin 3. Dos cartns de estacionamento para minusvlidos

Artigo 34. Cartn de minusvlidos

1. O concello, no exercicio das competencias que lle atribe o artigo 7 da Lei de seguridade viaria, e en virtude do disposto no artigo 60 da Lei 13/1982 do 7 de abril, adoptar as medidas necesarias para a concesin do cartn de aparcadoiro para persoas discapacitadas con problemas graves de mobilidade e para a efectividade dos dereitos que desta se derivan, tendo en conta a Recomendacin do Consello da Unin Europea sobre a creacin dun cartn de estacionamento para diminudos fsicos e a lexislacin sectorial da Comunidade Autnoma.

2. O concello expedir o cartn de aparcadoiro especial para persoas con mobilidade reducida segundo o recollido na Ordenanza reguladora para a expedicin de tarxetas de accesibilidade do Concello das Pontes de Garca Rodrguez ( BOP n 112, do 19 de maio de 2003).

   
  TTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VA PBLICA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: OBRAS  
 

Artigo 35: Dos colectores e da carga e descarga en obras

1. Nas obras de construcin ou remodelacin de edificacins, o concello poder autorizar:

a) Vaos provisionais, a condicin de que se dispoa dun espazo no interior do soar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na va pblica, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou colocacin de colectores para materiais de construcin ou retirada de cascallos e similares.

2. A colocacin de colectores por obras na va pblica, requirir autorizacin previa do concello. A colocacin destes realizarase de acordo coas condicins que estableza o documento de autorizacin.

3. Cando por razns de interese pblico se deban realizar obras, operacins de limpeza ou acontecementos de ndole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorizacin concedida, cando as se requira.

   
  CAPTULO SEGUNDO: OBSTCULOS NA VA PBLICA  
 

Artigo 36. Elementos mbiles e fixos

1. Queda prohibida a colocacin de elementos mbiles ou fixos na va pblica, entre outros, postes, morrns, arcos, soportes para colocar testos ou similares, calquera que sexa a sa finalidade, sen obter a previa autorizacin municipal.

2. A ocupacin da va pblica por colectores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola autoridade municipal, procurndose a sa colocacin nas zonas non destinadas a circulacin de vehculos ou viandantes, as como tampouco en pasos de pens, nin naqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocacin mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a sa localizacin.

3. Queda prohibido cambiar de localizacin os colectores, ciclomotores ou motocicletas, co obxecto de aparcar vehculos no lugar destes.

4. Non podern colocarse obstculos sobre a va pblica para reservarse o uso desta .

Artigo 37. Retirada de obstculos

1. A autoridade municipal poder ordenar a retirada de obstculos na va pblica cando:

a) Non se obtivese a correspondente autorizacin.

b) Entraen perigo para os usuarios da va.

c) A sa colocacin devea inxustificada.

d) Transcorrera o tempo autorizado ou non se cumpriran as condicins fixadas na autorizacin.

e) Estmese conveniente atendendo ao interese xeral.

2. Os seus responsables virn obrigados retirada dos obstculos colocados cando as sexan debidamente requiridos para iso e, de non facelo no prazo concedido, sern desmontados polos servizos tcnicos municipais, repercutindo conta daqueles os gastos que se produciron.

   
  CAPTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA  
 

Artigo 38. Carga e descarga

1. A autoridade municipal poder establecer e sinalizar zonas para a realizacin das operacins de carga e descarga. En tal suposto, queda prohibido efectuar as devanditas operacins dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir da zona reservada.

2. Poder facer uso das reservas de estacionamento para carga e descarga calquera vehculo, sempre que estea destinado ao transporte de mercadoras ou que, sen estalo, o condutor permaneza no seu interior, que estea a realizar operacins de carga e descarga, mentres duren as operacins e sen superar o tempo mximo de trinta minutos.

3. O concello, atendendo a circunstancias de situacin, proximidade a zonas de estacionamento regulado e con limitacin temporal, ou frecuencia de uso, poder establecer regulacins especficas para a realizacin de operacins de carga e descarga.

4. A carga e descarga en situacins ou para servizos especiais (amoblamento, mudanzas, operacins espordicas e excepcionais) que afecte circulacin ou ao estacionamento, deber ser obxecto de autorizacin polo concello, na que, unha vez concedida, farase constar lugar, data e horario autorizado, as como as precaucins que se han adoptar. Como requisito previo poder ser esixida a exaccin das taxas determinadas na correspondente ordenanza fiscal.

5. Nas autorizacins de reserva da va pblica para carga e descarga que se concedan farase constar a finalidade, situacin, extensin, datas e horarios as como a masa mxima autorizada (MMA) dos vehculos.

Artigo 39. Vehculos dedicados

1. Os labores de carga e descarga realizaranse en vehculos dedicados ao transporte de mercadoras, ou aqueles que estean debidamente autorizados para iso, dentro das zonas reservadas para ese efecto e durante o horario establecido e reflectido nas sinalizacins correspondentes.

2. O peso dos vehculos de transporte que realicen operacins de carga e descarga axustaranse ao disposto pola vixente ordenanza. No entanto, a Alcalda poder limitar en funcin da capacidade de determinadas vas.

Artigo 40. Cartn de carga e descarga

1. O concello poder habilitar un cartn para vehculos autorizados ao transporte que polas sas caractersticas (menos de 2.000 Kg.) non tean posibilidade de obter o cartn correspondente. Os vehculos habern de ter caractersticas comerciais e/ou de transporte mixto, de dous asentos. A sa actividade, en todo ou en parte, ter que desenvolverse no termo municipal.

2. Para concer o cartn mencionado no apartado anterior debern achegarse os seguintes documentos:

1) Alta no imposto sobre actividades econmicas, se non figurase no censo municipal do imposto.

2) Permiso de circulacin do vehculo.

3) Inspeccin tcnica do vehculo (ITV) en vigor.

4) Carta de pago do imposto sobre vehculos de traccin mecnica, se se aboa noutro municipio.

5) Seguro en vigor do vehculo.

Artigo 41. Manobra de carga e descarga

1. A carga e descarga de mercadoras realizarase preferentemente no interior dos locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, cando as caractersticas de acceso dos viarios o permita. Cando isto non sexa posible, realizarase nas zonas da va pblica reservadas para este fin, dentro do horario reflectido na sinalizacin correspondente.

2. A carga e descarga na va pblica fra das zonas reservadas unicamente permitirase nos das, horas e lugares que autoricen especialmente o concello.

3. Queda expresamente prohibida a carga e descarga nos lugares e supostos seguintes:

a) Na va pblica, cando exista lugar habilitado para iso dentro dos establecementos.

b) Superando o tempo mximo autorizado.

c) Depositando mercadoras nas vas, beirarras, beiravas e zonas peons.

d) Fra do horario habilitado pola autoridade municipal para tal fin.

e) Dentro dun radio de accin de cincuenta metros a partir dunha zona sinalizada para a realizacin das operacins de carga e descarga.

Artigo 42. Disposicins sobre carga e descarga

A Alcalda poder ditar disposicins que regulen as seguintes materias:

a) Delimitacin e sinalizacin das zonas de carga e descarga.

b) Restricins de peso e dimensins dos vehculos para determinadas vas.

c) Horario permitido para realizar as operacins de carga e descarga, en relacin coa problemtica propia das diferentes vas e barrios.

d) Servizos especiais para realizar operacins de carga e descarga, con expresin de das, horas e lugares.

e) Autorizacins especiais para:

1) Camins de 12,5 toneladas ou mis.

2) Vehculos que transporten mercadoras perigosas.

3) Outras.

Artigo 43. Vehculos pesados

Os camins de transporte superior a 12,5 toneladas podern cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercadoras ou lugar destinado polo concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que renan as condicins adecuadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola autoridade municipal.

Precisarase autorizacin especial para aqueles casos especficos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 44. Material descargado

As mercadoras, os materiais ou as cousas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarn na va pblica, senn que se trasladarn directamente do inmoble ao vehculo ou viceversa, salvo en casos excepcionais que debern ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupacin da va pblica, atendendo en todo caso s condicins que determina a presente ordenanza sobre realizacin e balizamento de obras na va pblica.

Artigo 45. Precaucins

As operacins de carga e descarga tern que realizarse coas debidas precaucins para evitar rudos innecesarios e coa obrigacin de deixar limpa a va pblica.

As carretillas de carga utilizadas para a distribucin da carga aos establecementos debern dispor de rodas de material que evite os danos no pavimento.

Artigo 46. Execucin

As mercadoras cargaranse e descargaranse polo lado do vehculo mis prximo beirarra, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operacin, procurando non dificultar a circulacin, tanto de pens como de vehculos.

No caso de existir perigo para pens ou vehculos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 47. Prohibicin

Non podern permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehculos que non estean a realizar a dita actividade.

Artigo 48. Tempo mximo

As operacins de carga e descarga debern efectuarse con persoal suficiente para terminalas o mis rapidamente posible, sendo o lmite de tempo autorizado para cada operacin, con carcter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente a autoridadde municipal poder autorizar un perodo maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operacin en concreto.

Artigo 49. Exhibicin de hora de inicio

1. Para facilitar o control do tempo mximo na realizacin de cada operacin de carga e descarga que se estableza segundo o disposto no artigo anterior, ser obrigatoria a exhibicin da hora de inicio da operacin, que se colocar no parabrisas de tal forma que quede totalmente visible. Para ese efecto, o concello poder instalar mquinas expendedoras de tiques coa hora de inicio de estacionamento nas zonas de carga e descarga. No caso de non existir as ditas mquinas, a hora de inicio do aparcadoiro colocaraa o usuario.

2. Transcorrido o tempo autorizado de trinta minutos non poder estar estacionado en zona de carga e descarga ningn vehculo cerrado sen condutor que non realice operacins desta natureza. Considerarase para todos os efectos como non autorizado, podendo incluso ser retirado polo guindastre, con independencia das sancins que correspondan.

   
  TTULO TERCEIRO: UTILIZACIN PRIVATIVA DA VA PBLICA  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACINS PARA ENTRADA E SADA DE VEHCULOS (VAOS)  
 

Artigo 50. Vaos

1. Est suxeito a autorizacin municipal o acceso de vehculos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarras ou outros bens de dominio e uso pblico ou que supoa un uso privativo ou unha especial restricin do uso que corresponda a todos os cidadns respecto de todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehculos na fronte polo que se realiza o acceso.

2. Queda prohibida a sada de vehculos en chafrns dos edificios, debendo gardar unha distancia mnima de cinco metros esquina mis prxima.

3. En garaxes de dimensins superiores a 100 metros cadrados de superficie, ser de aplicacin a actual normativa de Habitabilidade de vivendas de Galicia, Decreto do 29/10/2010, para as reas de acceso e espero, ou a normativa que a sustitua.

En garaxes de dimensins inferiores a 100 metros cadrados, non ser de aplicacin.

4. As portas de garaxe non excedern na sa apertura a lia de fachada.

Artigo 51. Obrigacins do titular do vao

Ao titular do vao ou comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicacin as seguintes obrigacins:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e sada de vehculos.

b) Colocar os sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble.

c) A adquisicin dos sinais de vao aprobadas polo concello.

d) A aboar os gastos que ocasione a sinalizacin, as como as obras necesarias, nos termos que establece o artigo 55.2 da presente ordenanza.

Artigo 52. Autorizacin

1. A autorizacin de entrada e sada de vehculos ser concedida pola Alcalda ou Concellera delegada competente, a proposta dos servizos municipais correspondentes.

2. A autorizacin de entrada e sada de vehculos poder ser solicitada polos propietarios e os posuidores lextimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, as como polos promotores ou contratistas no suposto de obras.

Artigo 53. Documentacin

O expediente de concesin de autorizacin de entrada e sada de vehculos poder iniciarse de oficio ou previa peticin dos interesados que haber de acompaarse da seguinte documentacin:

1) Plano de situacin a escala 1:2.000 da cartografa municipal.

2) Plano da fachada do inmoble con anotacins expresas da entrada solicitada a escala 1:50.

3) Plano de planta e nmero de prazas existentes por planta.

4) Fotografa da fachada do inmoble.

5) Licenza de obras e primeira ocupacin cando neles conste expresamente zona ou reserva de aparcadoiro.

6) Licenza de habilitacin do local para garaxe cando o requira o uso.

7) Licenza de modificacin de uso (cando non requira obra).

8) Licenza de apertura:

a) Cando nela consta expresamente zona de aparcadoiro.

b) Cando, anda que non conste expresamente, se outorgue para o desenvolvemento de actividade de taller de reparacin de vehculos, de venda ou aluguer ou exposicin de vehculos, lavado e engraxe de vehculos, inspeccin de vehculos, estacins de servizo ou outras similares que precisen o acceso de vehculos ao interior do inmoble para o desenvolvemento normal da sa actividade, tales como centros hospitalarios, ambulancias, centros de peritacin de danos, etc. E debern cumprir como mnimo as condicins de acceso para garaxes.

Artigo 54. Tipos de vaos

1. As autorizacins para entradas e sadas de vehculos poden ser dos seguintes tipos:

1) Permanentes:

a) Garaxes privados ou de comunidades de propietarios.

b) Garaxe pblico e talleres (estes ltimos a condicin de que acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia).

c) Edificios ou instalacins de equipamentos comunitarios de carcter sanitario, hospitais e ambulatorios.

d) Gasolineiras, estacins de servizo, venda de carburantes.

e) Aparcadoiros de promocin pblica.

f) Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza deste o esixe.

2) Laborais:

a) Talleres con capacidade inferior a dez vehculos ou que anda tendo unha capacidade superior, non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia.

b) Obras de construcin, derriba, reforma e reparacin de edificios.

c) Almacns de actividades comerciais.

d) Concesionarios de autombiles, compravenda de vehculos usados e aluguer sen condutor.

e) Outras actividades de caractersticas anlogas.

O horario laboral, establcese con carcter xeral de 8:00 a 20:30 horas, con excepcin de domingos e festivos.

2.O concello poder iniciar de oficio a concesin de vao naqueles casos en que coeza o exercicio dun particular do dereito que lle outorga unha licenza municipal para a actividade de garaxe, nese caso, comprobada a existencia do devandito acto administrativo e, previa notificacin ao titular da licenza, procederase ao seu outorgamento e alta nos padrns municipais afectados, momento a partir do cal o titular deber cumprir as obrigacins derivadas das ordenanzas substantiva e fiscal.

Artigo 55. Sinalizacin

1. As entradas e sadas de vehculos que se autoricen sinalizaranse e delimitarn simultaneamente con dous tipos de sinais:

a) Vertical: placa de prohibicin de estacionamento axustado ao modelo oficial, que ser facilitada polo concello previo aboamento das taxas correspondentes.

A placa deber instalarse en zona visible da porta de entrada ou sada do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou na sa falta, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo percorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b) Horizontal: franxa amarela de lonxitude correspondente do ancho da entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo.

Non se permitir en ningn caso colocar ramplas ocupando a calzada.

No caso de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptacin do vao deber pedir o correspondente permiso de obra.

2. Os gastos que ocasione a sinalizacin descrita no apartado anterior, as como as obras necesarias, sern por conta do solicitante, que vir obrigado a manter a sinalizacin tanto vertical como horizontal nas debidas condicins durante todo o perodo de vixencia da autorizacin.

Artigo 56.Responsabilidade polo uso

Os danos ocasionados en beirarras con motivo do uso especial que comporta a entrada e sada de vehculos con ocasin da autorizacin concedida sern responsabilidade dos titulares da devandita autorizacin, quen virn obrigados sa reparacin, a requirimento da autoridade municipal, dentro do prazo que para o efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigacin dar lugar execucin forzosa nos termos regulados na Lei de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn

Artigo 57. Suspensin de autorizacin

O concello poder suspender temporalmente, por razns do trfico, obras en va pblica ou outras circunstancias extraordinarias, para os efectos da autorizacin de entrada e sada de vehculos.

Artigo 58. Revogacin

As autorizacins podern ser revogadas polo rgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintas para as que foron outorgadas.

b) Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c) Por non aboar a cota anual correspondente.

d) Por incumprir as condicins relativas aos horarios ou carecer da sinalizacin adecuada.

e) Por causas motivadas relativas ao trfico ou circunstancias da va pblica.

A revogacin da autorizacin dar lugar obrigacin do seu titular de retirar a sinalizacin, repoer o bordo da beirarra ao seu estado inicial e entregar a placa identificativa no concello.

O expediente de revogacin iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 59.Baixa ou anulacin do vao

Cando se solicite a baixa ou anulacin da autorizacin de entrada de vehculos que via gozando, por deixar de usar o local como aparcadoiro, deberase suprimir toda a sinalizacin indicativa da existencia da entrada, repoer o bordo da beirarra ao estado inicial e entregar a placa nos servizos municipais correspondentes. Previa comprobacin do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, concederase a baixa solicitada.

   
  CAPTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VA PBLICA  
 

Artigo 60. Concepto

1. Entndese por reserva de espazo en va pblica, a anotacin dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte dos usuarios autorizados, o cal est suxeito ao previo pagamento dos dereitos determinados pola ordenanza fiscal correspondente.

2. As reservas de espazo en va pblica, podern ser permanentes ou de horario limitado, segundo o rxime aplicado aos vaos.

3.Os usuarios autorizados virn obrigados a colocar os cartns que para o efecto conceda a autoridade municipal, sobre o cadro de mandos dianteiro do vehculo, perfectamente visible na sa parte esquerda.

Artigo 61. Sinalizacin da reserva de espazo

A zona acoutada como reserva de espazo ser sinalizada mediante marcas amarelas en zig-zag e delimitada por cadanseus sinais verticais de prohibicin do estacionamento. Estas debern indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os das e tramo horario reservado.

   
  TTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES  
 

   
  CAPTULO PRIMEIRO: INMOBILIZACIN DO VEHCULO  
 

Artigo 62. Supostos

1. A Polica local poder inmobilizar un vehculo cando:

a) O vehculo careza de autorizacin administrativa para circular, ben por non obtela ou porque sexa obxecto de anulacin, declarada a sa perda de vixencia.

b) O vehculo presente deficiencias que constitan un risco especialmente grave para a seguridade viaria.

c) O condutor ou o pasaxeiro non fagan uso do casco de proteccin, nos casos en que sexa obrigatorio.

d) Tea lugar a negativa a efectuar as probas para a comprobacin do grao de impregnacin alcohlica, do consumo de psicotrpicos, estupefacientes, estimulantes ou substancias anlogas ou cando estas arroxen un resultado positivo.

e) O vehculo careza de seguro obrigatorio.

f) Se observe un exceso nos tempos de conducin ou unha minoracin nos tempos de descanso que sexan superiores ao 50 por 100 dos tempos establecidos regulamentariamente, salvo que o condutor sexa substitudo por outro.

g) Se produza unha ocupacin excesiva do vehculo que supoa aumentar nun 50 por 100 o nmero de prazas autorizadas, excluda a do condutor.

h) O vehculo supere os niveis de gases, fumes e rudo permitidos regulamentariamente segundo o tipo de vehculo.

i) Existan indicios racionais que poan de manifesto a posible manipulacin nos instrumentos de control.

j) Se detecte que o vehculo est dotado de mecanismos ou sistemas encamiados a eludir a vixilancia dos axentes de trfico e dos medios de control a travs de captacin de imaxes.

k) En calquera outra circunstancia que legalmente se estableza.

A inmobilizacin levantarase no momento en que cese a causa que a motivou.

Nos supostos previstos no apartado 1, pargrafos h), i) e j), a inmobilizacin s se levantar no caso de que, trasladado o vehculo a un taller designado polo axente da autoridade, aquel certifique a desaparicin do sistema ou manipulacin detectada ou xa non se superen os niveis permitidos.

2. No suposto recollido no apartado 1, pargrafo e), estarase ao disposto no Texto refundido da lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulacin viaria, aprobado por Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro.

3. A inmobilizacin do vehculo producirase no lugar sinalado polos axentes da autoridade. Para estes efectos, o axente poder indicar ao condutor do vehculo que contine circulando ata o lugar designado.

4. Os gastos que se orixinen como consecuencia da inmobilizacin do vehculo sern por conta do condutor que cometeu a infraccin. Na sa falta, sern por conta do condutor habitual ou do arrendatario e, a falta destes, do titular. Os gastos debern ser aboados como requisito previo a levantar a medida de inmobilizacin, sen prexuzo do correspondente dereito de defensa e da posibilidade de repercutilos sobre a persoa responsable que dea lugar a que a administracin adopte a dita medida.

Nos supostos previstos no apartado 1, pargrafos h), i) e j), os gastos da inspeccin corrern por conta do denunciado, se se acredita a infraccin.

5. Se o vehculo inmobilizado fora utilizado en rxime de arrendamento, a inmobilizacin do vehculo substituirase pola prohibicin de uso do vehculo polo infractor.

6. O pagamento dos gastos a que fai referencia o apartado 4 deste artigo independente do pago da multa por infraccin normativa de trfico que, no seu caso, se tramite.

7. Para os efectos de inmobilizacin, utilizaranse os instrumentos mecnicos adecuados, que se determinen, colocando na parte superior da porta da condutor a advertencia na que se far constar informacin sobre o procedemento que se vai seguir.

8.A utilizacin destes instrumentos, co fin de inmobilizar o vehculo dar lugar ao pagamento dunha taxa segundo estableza a correspondente ordenanza fiscal.

   
  CAPTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHCULOS DA VA PBLICA  
 

Artigo 63.Retirada de vehculos

1.A autoridade encargada da xestin do trfico poder proceder, se o obrigado a iso non o fixera, retirada do vehculo da va e o seu depsito no lugar que se designe, nos seguintes casos:

a) Sempre que constita perigo, cause graves perturbacins circulacin de vehculos ou pens ou deteriore algn servizo ou o patrimonio pblico.

b) En caso de accidente que impida continuar a sa marcha.

c) Cando, procedendo legalmente a inmobilizacin do vehculo, non houber lugar adecuado para practicala sen obstaculizar a circulacin de vehculos ou persoas.

d) Cando, inmobilizado un vehculo de acordo co disposto no artigo 62 desta ordenanza, non cesasen as causas que motivaron a inmobilizacin.

e) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como zonas de aparcadoiro reservado para o uso de persoas con discapacidade sen colocar o distintivo que o autoriza.

f) Cando un vehculo permaneza estacionado nos carrs ou partes das vas reservados exclusivamente para a circulacin ou para o servizo de determinados usuarios (carril bus, carril taxi, paradas, diminudos fsicos, etc) e nas zonas reservadas carga e descarga.

g) Cando un vehculo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitacin horaria sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se pase o triplo do tempo aboado conforme ao establecido nesta ordenanza municipal.

h) En calquera outro suposto legalmente previsto.

2. Salvo nos casos de subtraccin ou outras formas de utilizacin do vehculo en contra da vontade do seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada que se refire o apartado anterior, sern por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que deber aboalos como requisito previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de recurso que lle asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable do accidente, do abandono do vehculo ou da infraccin a que dea lugar a retirada.

3. O concello deber comunicar a retirada e depsito do vehculo ao titular no prazo de 24 horas nos termos previstos pola lexislacin vixente.

Artigo 64. Perigo para a circulacin

Considerarase que un vehculo est estacionado orixinando unha situacin de perigo para o resto de pens e condutores cando se efecte:

a) Nas curvas ou cambios de rasantes.

b) Nas interseccins de ras e as sas proximidades, producindo unha diminucin da visibilidade.

c) Nos lugares nos que se impida a visibilidade dos sinais de circulacin.

d) De maneira que sobresaia do vrtice da esquina da beirarra, obrigando ao resto de condutores a variar a sa traxectoria, ou dificultando o xiro dos vehculos.

e) Cando se obstaculice a sada de emerxencia dos locais destinados a espectculos pblicos e entretemento durante as horas de apertura destes.

f) Na calzada, fra dos lugares permitidos.

g) Nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

h) En zonas do pavimento sinalizadas con franxas brancas.

Artigo 65. Perturbacin da circulacin

Entenderase que o vehculo est estacionado en lugar perigoso ou que obstaculiza gravemente a circulacin cando constita un risco ou obstculo circulacin nos seguintes supostos:

a) Cando a distancia entre o vehculo e o bordo oposto da calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que indique prohibicin de atravesala sexa inferior a tres metros ou, en calquera caso, cando non permita o paso doutros vehculos.

b) Cando se impida incorporarse circulacin a outro vehculo debidamente parado ou estacionado.

c) Cando obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais, ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

d) Cando se obstaculice a utilizacin normal dos pasos rebaixados para diminudos fsicos.

e) Cando se efecte nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalizacin do trfico.

f) Cando se impida o xiro autorizado polo sinal correspondente.

g) Cando o estacionamento tea lugar nunha zona reservada a carga e descarga, durante as horas de utilizacin.

h) Cando o estacionamento se efecte en dobre fila sen condutor.

i) Cando o estacionamento se efecte nunha parada de transporte pblico, sinalizada e delimitada.

j) Cando o estacionamento se efecte en espazos expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade.

k) Cando o estacionamento se efecte en espazos prohibidos en va pblica cualificada de atencin preferente, especificamente sinalizados.

l) Cando o estacionamento se efecte no medio da calzada.

m) Cando, sen estar includos nos pargrafos anteriores, constitan un perigo ou obstaculicen gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais.

Artigo 66. Obstaculizacin dun servizo pblico

Entenderase que o estacionamento obstaculiza o funcionamento dun servizo pblico cando tea lugar:

a) Nos carrs, paradas ou zonas reservadas aos vehculos de transporte pblico.

b) Nas zonas reservadas para a colocacin de colectores de residuos ou outro tipo de mobiliario urbano.

c) Nas sadas reservadas a servizos de urxencia e seguridade.

d) Nas zonas de carga e descarga, sen autorizacin.

Artigo 67. Perda ou deterioracin do patrimonio pblico

Entenderase que o estacionamento orixina perda ou deterioracin do patrimonio pblico cando se efecte en xardns, sebes, zonas arboradas, fontes e outras partes da va destinadas ao ornato e decoro do municipio.

Artigo 68. Tratamento residual do vehculo

1. A administracin competente en materia de xestin do trfico poder ordenar o traslado do vehculo a un Centro Autorizado de Tratamento de Vehculos para a sa posterior destrucin e descontaminacin:

a) Cando transcorran mis de dous meses desde que o vehculo fora inmobilizado ou retirado da va pblica e depositado pola administracin e o seu titular non formulara alegacins.

b) Cando permaneza estacionado por un perodo superior a un mes no mesmo lugar e presente danos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten as placas de matrcula.

c) Cando recollido un vehculo como consecuencia de avara ou accidente deste nun recinto privado o seu titular non o retirou no prazo de dous meses.

Con anterioridade orde de traslado do vehculo, a administracin requirir ao seu titular advertndolle que, de non proceder sa retirada no prazo dun mes, procederase ao seu traslado ao Centro Autorizado de Tratamento.

2.No suposto previsto no apartado 1, pargrafo c), o propietario ou responsable do lugar ou recinto deber solicitar da Xefatura Provincial de Trfico a autorizacin para o tratamento residual do vehculo. Para estes efectos deber achegar a documentacin que acredite solicitar ao titular do vehculo a retirada do seu recinto.

3. Naqueles casos en que se estime conveniente, a Alcalda ou autoridade correspondente por delegacin, podern acordar a substitucin da destrucin do vehculo pola sa adxudicacin aos servizos de vixilancia e control do trfico, segundo a normativa vixente ao devandito efecto.

Artigo 69. Estacionamento en zona de horario limitado

Os vehculos que ocupen unha praza de estacionamento con limitacin temporal podern ser retirados en calquera das circunstancias seguintes:

a) Cando o tempo de ocupacin da praza exceda no triplo do que conste como autorizado no distintivo.

b) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados, ocupando unha praza de estacionamento con limitacin temporal, podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos os devanditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

Artigo 70. Outros supostos de retirada

Anda cando estean correctamente estacionados, a autoridade municipal poder retirar os vehculos da va pblica nas situacins seguintes:

a) Cando estean estacionados en lugares nos que estea previsto a realizacin dun acto pblico debidamente autorizado.

b) Cando estean estacionados en zonas onde se prevexa a realizacin de labores de limpeza, reparacin ou sinalizacin da va pblica.

c) Cando se produzan situacins especiais de emerxencia, catstrofe ou perigo inminente, os vehculos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehculos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados podern ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que tean ao seu alcance neses momentos os devanditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehculos incorrectamente estacionados sern responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuzo, ademais da denuncia da infraccin cometida.

O concello deber advertir coa antelacin suficiente as referidas circunstancias, sempre que iso sexa posible, mediante a colocacin dos avisos necesarios.

Unha vez retirados, os vehculos sern conducidos ao lugar de depsito autorizado mis prximo, o que se por en coecemento dos seus titulares.

Artigo 71.Gastos

Salvo as excepcins legalmente previstas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada dun vehculo da va pblica e a sa estancia no depsito sern por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que ter que pagalos ou garantir o pago como requisito previo devolucin do vehculo, sen prexuzo do dereito de interposicin de recurso que lle asiste e da posibilidade de repercurtilos sobre o responsable da situacin que dea lugar retirada. A retirada do vehculo s poder facela o seu titular ou persoa autorizada.

Artigo 72.Suspensin da retirada dun vehculo

A retirada dun vehculo da va pblica suspenderase inmediatamente se o condutor comparece antes de que o guindastre inicie a sa marcha co vehculo enganchado e toma as medidas necesarias para facer cesar a situacin irregular na que se atopaba, previo aboamento da taxa que, de ser o caso, proceda por desprazamento de guindastre e/ou inmobilizacin.

Artigo 73. Retirada de obxectos da va pblica

Sern retirados inmediatamente da va pblica polo concello todos aqueles obxectos que estean nela e non haxa ningunha persoa que se faga responsable destes, os cales sern trasladados ao lugar de depsito autorizado mis prximo.

De igual forma se actuar no caso de que o obxecto entorpeza o trfico de pens ou de vehculos, as como se o seu propietario se negase a retiralo de inmediato.

   
  TTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE  
 

Artigo 74. Persoas responsables

1. Para os nicos efectos da determinacin da responsabilidade no mbito administrativo polas infraccins tipificadas na Lei de seguridade viaria, nas disposicins regulamentarias que a desenvolvan e na presente ordenanza, a responsabilidade das infraccins ao disposto recaer directamente no autor do feito en que consista a infraccin. No entanto:

a) O condutor dunha motocicleta, dun ciclomotor, dun vehculo de tres ou catro rodas non carrozados ou de calquera outro vehculo para o que se esixa o uso de casco por condutor e pasaxeiro ser responsable pola non utilizacin do casco de proteccin polo pasaxeiro, as como por transportar pasaxeiros que non conten coa idade mnima esixida.

As mesmo, o condutor do vehculo ser responsable pola non utilizacin dos sistemas de retencin infantil, coa excepcin prevista no artigo 11.4 cando se trate de condutores profesionais.

b) Cando a autora dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, respondern solidariamente con el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razn ao incumprimento da obrigacin imposta a estes que comporta un deber de previr a infraccin administrativa que se impute aos menores.

A responsabilidade solidaria quedar referida estritamente pecuniaria derivada da multa imposta.

c) Nos supostos en que non tea lugar a detencin do vehculo e este tivese designado un condutor habitual, a responsabilidade pola infraccin recaer neste, salvo no caso de que acreditase que era outro o condutor ou a subtraccin do vehculo.

d) Nos supostos en que non tea lugar a detencin do vehculo e este non tivese designado un condutor habitual, ser responsable o condutor identificado polo titular ou o arrendatario a longo prazo, de acordo coas obrigacins impostas no artigo 9 bis.

e) Nas empresas de arrendamento de vehculos a curto prazo ser responsable o arrendatario do vehculo. No caso de que este manifestase non ser o condutor, ou fose persoa xurdica, corresponderanlle as obrigacins que para o titular establece o artigo 9 bis. A mesma responsabilidade alcanzar aos titulares dos talleres mecnicos ou establecementos de compravenda de vehculos polas infraccins cometidas cos vehculos mentres estean al depositados.

f) O titular, ou o arrendatario a longo prazo, no caso de que constase no Rexistro de Vehculos, ser en todo caso responsable das infraccins relativas documentacin do vehculo, aos recoecementos peridicos e ao seu estado de conservacin, cando as deficiencias afecten s condicins de seguridade do vehculo.

g) O titular ou o arrendatario, no caso de que constase no Rexistro de Vehculos, ser responsable das infraccins por estacionamento, salvo nos supostos en que o vehculo designase un condutor habitual ou se indique un condutor responsable do feito.

2. O disposto no presente artigo entenderase para os nicos efectos da determinacin da responsabilidade no mbito administrativo polas infraccins tipificadas na presente lei.

   
  TTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR  
 

Artigo 75. rgano competente

1. Ser competencia da Alcalda a imposicin das sancins por infraccin s normas de circulacin cometidas en vas urbanas, as como os preceptos contidos na presente ordenanza, podendo delegar esta facultade de acordo coa lexislacin vixente.

Artigo 76. Valor probatorio das denuncias dos axentes

As denuncias formuladas polos axentes da autoridade encargados da vixilancia do trfico darn fe, salvo proba en contrario, dos feitos denunciados e da identidade de quen os cometeron, as como, no seu caso, da notificacin da denuncia, sen prexuzo do deber daqueles de achegar todos os elementos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

Artigo 77. Denuncias dos vixiantes de estacionamento limitado e cidadns

Calquera persoa poder formular denuncia das infraccins aos preceptos da presente ordenanza que puidese observar.

En ambos os casos, a denuncia non ter presuncin de veracidade, pero se ratificada polo denunciante adquirir a consideracin de proba, que ser valorada polo rgano instrutor do expediente.

Artigo 78. Procedemento administrativo

1. O procedemento administrativo para a imposicin de sancins por infraccin dos preceptos recollidos nesta ordenanza rexerase polo que respecto diso establece o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, o Regulamento de procedemento sancionador en materia de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, normativa que, no seu caso, o substita e normativa concordante.

2. O rgano encargado da instrucin dos expedientes sancionadores ser a Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincial da Corua, con domicilio na Ra Archer Milton Huntington, n 17, 15071-A Corua, en virtude de adhesin expresa deste concello s Bases para a prestacin de servizos en materia de sancins de trfico publicadas no Boletn Oficial da Provincia do 17 de xullo de 2009.

Artigo 79. Alegacins, escritos e recursos

1. Ademais de nos rexistros, oficinas e dependencias previstos no apartado cuarto do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, as alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores en materia de trfico podern presentarse nos rexistros, oficinas e dependencias expresamente designados na correspondente denuncia ou resolucin sancionadora.

As alegacins, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores material e territorialmente competencia deste concello podern presentarse nas oficinas de Rexistro da Deputacin Provincial da Corua e decretaranse Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico do devandito organismo.

Cando se presenten nos rexistros, oficinas ou dependencias non designados expresamente na denuncia ou resolucin sancionadora, estes remitiranos Unidade de Instrucin de Sancins Municipais de Trfico da Deputacin Provincial da Corua o mis axia posible.

2. Cando se siga o procedemento sancionador abreviado establecido no artigo 80 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, por realizar o pago voluntario da multa xa sexa no acto de entrega da denuncia ou dentro do prazo de vinte das naturais contados desde o da seguinte ao da sa notificacin, terase por concludo o procedemento sancionador con, entre outras, as seguintes consecuencias:

a) Termina o procedemento sen necesidade de ditar resolucin expresa o da en que se realice o pago.

b) Esgtase a va administrativa sendo recorrible unicamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

c) O prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo iniciarase no da seguinte a aquel en que tea lugar o pago.

d) A firmeza da sancin na va administrativa desde o momento do pago, producindo plenos efectos desde o da seguinte.

3. Contra as resolucins sancionadoras ditadas pola Alcalda ou, no seu caso, rgano en quen delegue, cando se siga o procedemento sancionador ordinario disposto no artigo 81 do texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro estarase ao establecido nos seguintes apartados, segundo dispn o artigo 82 da devandita norma:

a) A resolucin sancionadora por fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte a aquel en que se notifique ao interesado, producindo plenos efectos ou, no seu caso, unha vez transcorra o prazo de 30 das naturais.

b) Contra as resolucins sancionadoras, poder interporse recurso de reposicin, con carcter potestativo, no prazo dun mes contado desde o da seguinte ao da sa notificacin.

O recurso interporase ante o rgano que ditou a resolucin sancionadora, que ser o competente para resolvelo.

c) A interposicin do recurso de reposicin non suspender a execucin do acto impugnado nin a da sancin. No caso de que o recorrente solicite a suspensin da execucin, esta entenderase denegada transcorrido o prazo dun mes desde a solicitude sen que se resolvera.

d) Non se tern en conta na resolucin do recurso feitos, documentos e alegacins do recorrente que se puidesen achegar no procedemento orixinario.

e) O recurso de reposicin regulado neste artigo entenderase desestimado se non recae resolucin expresa no prazo dun mes, quedando expedita a va contencioso-administrativa.

4. Se o presunto infractor non formula alegacins nin paga con reducin no prazo de 20 das naturais, a denuncia correctamente notificada produce efecto de acto resolutorio do procedemento nos supostos establecidos polo artigo 81.5 LSV. A terminacin do procedemento pon fin va administrativa e a sancin poderase executar desde o da seguinte ao transcurso de trinta das naturais desde a notificacin da denuncia, polo que quedar aberta a va contencioso-aministrativa.

5. Sen prexuzo do disposto nos apartados anteriores, os interesados podern interpor calquera outro recurso que estimen procedente.

Artigo 80. Prescricin e caducidade

1. O prazo de prescricin das infraccins dispostas nesta lei ser de tres meses para as infraccins leves e de seis meses para as infraccins graves e moi graves.

O prazo de prescricin comezar a contar a partir do mesmo da en que os feitos se cometesen.

2. A prescricin interrmpese por calquera actuacin administrativa da que tea coecemento o denunciado ou estea encamiada a pescudar a sa identidade ou domicilio e se practique con outras administracins, institucins ou organismos. Tamn se interrompe pola notificacin efectuada de acordo cos artigos 76, 77 e 78 da Lei 18/2009, do 23 de novembro.

O prazo de prescricin renovarase se o procedemento se paraliza durante mis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

3. Se non se produciu a resolucin sancionadora transcorrido un ano desde a iniciacin do procedemento, producirase a sa caducidade e procederase ao arquivo das actuacins, a solicitude de calquera interesado ou de oficio polo rgano competente para ditar resolucin.

Cando a paralizacin do procedemento se producise a causa do coecemento dos feitos pola xurisdicin penal, o prazo de caducidade suspenderase e, unha vez adquira firmeza a resolucin xudicial, renovarase o cmputo do prazo de caducidade polo tempo que restaba no momento de acordar a suspensin.

4. O prazo de prescricin das sancins consistentes en multa pecuniaria ser de catro anos e, o das demais sancins, ser dun ano, computados desde o da seguinte a aquel en que adquira firmeza en va administrativa a sancin.

O cmputo e a interrupcin do prazo de prescricin do dereito da administracin para esixir o pago das sancins consistentes en multa pecuniaria rexeranse polo disposto na Lei xeral tributaria.

Artigo 81.Conta das multas

1. As infraccins que puidesen cometerse contra o disposto na presente ordenanza sern sancionadas coas multas dispostas na Lei de trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro.

No anexo desta ordenanza recllense, de acordo coa dita norma, aquelas infraccins mis comns contra as principais normas en materia de trfico, cando sexan de competencia municipal:

Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria (LSV)

Regulamento xeral de circulacin (CIR)

A presente ordenanza (OMT)

As mesmo, recllese o importe das sancins que lle corresponde a estas.

2. Aquelas infraccins que non estando explicitamente previstas no cadro de infraccins e sancins mencionado no anterior apartado estean tipificadas na lexislacin sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria ou nas sas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de va en que se cometen e pola materia sobre a que versan, sern sancionadas pola autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cousa:

a) Infraccins leves: hasta 1000 euros.

b) Infraccins graves: 200 euros.

c) Infraccins moi graves: 500 euros.

3. Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de conducin sexa sancionado en firme en va administrativa pola comisin dalgunha das infraccins que, de conformidade coa lexislacin vixente ao devandito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase Xefatura Provincial de Trfico, rgano competente para a sa detraccin.

4. A competencia para impor a suspensin do permiso ou licenza de conducin ou de circulacin corresponde, en todo caso, ao xefe provincial de Trfico.

Artigo 82.Reducin e residencia

1. Notificada a denuncia, o denunciado poder realizar o pago voluntario da multa no acto da sa entrega ou dentro do prazo de vinte das naturais contados desde o da seguinte ao da sa notificacin cunha reducin do 50 por cento do importe da sancin de multa.

O pago voluntario coa devandita reducin implicar a renuncia a formular alegacins. No caso de que se formulen teranse por non presentadas. Terase por concludo o procedemento sancionador sen necesidade de ditar resolucin expresa o da en que se realice o pago.

Artigo 83.Pagamento das multas

1. En virtude de convenio de delegacin con data do DD/MM/AA, o pagamento das multas, tanto ordinario como anticipado, farase efectivo ante o Servizo de Recadacin da Deputacin Provincial da Corua, a travs das entidades bancarias colaboradoras del, a travs da Oficina Virtual Tributaria na enderezo web www.dicoruna.es ou nas redes de caixeiros habilitadas para o pagamento, as como en calquera outros lugares e medios de pagamento que habilite o devandito organismo para o pagamento dos ingresos de dereito pblico.

2. As multas que non se aboen durante o procedemento deberanse facer efectivas dentro dos quince das naturais seguintes data da firmeza da sancin.

3. Vencido o prazo de ingreso establecido no apartado anterior sen que se satisfixera a multa, a sa exaccin levarase a cabo polo procedemento de prema. Para ese efecto, ser ttulo executivo a providencia de constrinximento notificada ao debedor, expedida polo rgano competente da administracin xestora.

Artigo 84. Responsables subsidiarios do pago de multas

1. Os titulares dos vehculos cos que se cometeu unha infraccin sern responsables subsidiarios no caso de falta de pagamento da multa imposta ao condutor, salvo nos seguintes supostos:

a) Roubo, furto ou calquera outro uso no que quede acreditado que o vehculo foi utilizado en contra da sa vontade.

b) Cando o titular sexa unha empresa de aluguer sen condutor.

c) Cando o vehculo tea designado un arrendatario a longo prazo no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

d) Cando o vehculo tea designado un condutor habitual no momento de cometerse a infraccin. Neste caso, a responsabilidade recaer neste.

2. A declaracin de responsabilidade subsidiaria e as sas consecuencias, includa a posibilidade de adoptar medidas cautelares, rexeranse polo disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadacin.

3. O responsable que satisfixera a multa ten dereito de reembolso contra o infractor pola totalidade do que satisfixera

   
  DISPOSICIN ADICIONAL 1. O SERVIZO DE ESTACIONAMENTO CON LIMITACIN TEMPORAL  
 

1. Obxecto

O servizo de ordenacin e regulacin de estacionamento con limitacin temporal un servizo pblico municipal que pretende a regulacin dos espazos dispoibles de aparcadoiro en superficies, fixando os tempos mximos de permanencia para lograr unha rotacin de vehculos que permita optimizar o uso dun ben escaso cal o de dominio pblico dedicado a tal fin.

2. Tipoloxa de usos e usuarios

1. Establcense os seguintes rximes de uso dos espazos reservados para o estacionamento con limitacin temporal:

a) Xeral: os usuarios podern estacionar nas zonas delimitadas para tal fin, cun lmite mximo permitido de hora e media, ao termo deste tempo deber cambiar o seu vehculo de ra ou situalo a mis de cen metros de distancia.

b) De residentes: teen a condicin de residentes, para estes efectos, as persoas fsicas, exclundose as xurdicas en todo caso, usuarias do servizo que segundo o Padrn Municipal de Habitantes tean o seu domicilio e que de feito residan dentro do permetro do sector que para este rxime se estableza nesta ordenanza, e sexan titulares ou condutores habituais do vehculo para o que se solicita o distintivo. Os residentes perden tal condicin nos demais sectores distintos ao seu.

3. Ttulo habilitante

1. No rxime de residentes, o ttulo habilitante ser o cartn expedido polo concello.

O condutor do vehculo deber colocar o ttulo habilitante na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

2. Por razns de poltica de trfico, a autoridade municipal poder establecer zonas nas que os residentes tean o mesmo tratamento que o non residentes ou nas que se lles limite o tempo de estacionamento.

4. Cartn de residentes

Os residentes tern dereito obtencin dun cartn que os acredite como tales, con vixencia ata o 31 de decembro de cada ano, para o que debern presentar a oportuna instancia no Rexistro Xeral do concello no prazo que se publicar paro efecto, deber acompaar a seguinte documentacin:

1. Fotocopia do DNI do titular do vehculo. Nos casos de aluguer de vehculos a longo prazo (renting), deber achegarse o DNI do arrendador e, ademais, copia do contrato de arrendamento.

2. Fotocopia do permiso de circulacin do vehculo.

3. Fotocopia de ltimo recibo pagamento do seguro do vehculo.

4. Fotocopia da ficha tcnica e da Inspeccin Tcnica de Vehculos.

As persoas interesadas en obter este cartn debern estar ao corrente do pagamento do ltimo recibo percibido do imposto de vehculos de traccin mecnica e non ter pendente en va executiva multas de trfico do concello.

Unha vez feitas as debidas comprobacins, expedirase o cartn polas dependencias municipais que se designen par o efecto, previo aboamento da cota establecida na correspondente ordenanza fiscal.

O concello poder esixir calquera outra proba documental ou realizar de oficio cantas comprobacins considere necesarias para contrastar a veracidade dos datos achegados polas persoas interesadas para a obtencin do cartn.

Cada persoa s poder ser titular dun nico cartn de residente.

O titular do cartn de residente responsable da utilizacin deste. En caso de perda, poder obter unha nova, previa declaracin xurada de perda.

No suposto de variacin das condicins expresadas na solicitude, como cambio de domicilio ou cambio de vehculo, a persoa interesada deber solicitar novo distintivo e, previas as comprobacins oportunas, o concello emitirao, o solicitante deber entregar nas oficinas municipais o cartn de estacionamento que tia con anterioridade.

Se das comprobacins practicadas resultase que o titular dun cartn de estacionamento de residente realizou un uso fraudulento del ou que os datos achegados para a obtencin da autorizacin foron falseados, iniciarase un expediente para a retirada da autorizacin, sen prexuzo da incoacin do correspondente expediente sancionador. Se das actuacins practicadas desprendronse indicios de ilcito penal, remitiranse as actuacins ao rgano competente.

A anulacin da autorizacin por esta causa non dar dereito ao reembolso da cota aboada para a sa obtencin.

5. Vehculos excludos

Quedan excludos da limitacin da duracin do estacionamento e non suxeitos ao pago da taxa os vehculos seguintes:

a. As motocicletas, ciclos, ciclomotores e bicicletas.

b. Os estacionados en zonas reservadas para a sa categora ou actividade.

c. O auto-taxi, cando o seu condutor estea presente.

d. Os de propiedade de organismos do Estado, Comunidades Autnomas, Provincias e Municipios debidamente identificados, durante a prestacin dos servizos da sa competencia.

e. Os de representacins diplomticas acreditadas en Espaa, externamente identificados con matrcula diplomtica e a condicin de reciprocidade.

f. Os destinados asistencia sanitaria que pertenzan Seguridade Social, Servizo Galego de Sade ou Cruz Vermella Espaola, e as ambulancias.

g. Os de titularidade de persoas con mobilidade reducida, cando estean en posesin e exhiban a autorizacin especial expedida para o efecto.

h. Os utilizados polo persoal municipal, anda sendo de propiedade privada, en acto de servizo, debidamente autorizados.

i. Os residentes quedan excludos da limitacin da duracin do estacionamento, pero suxeitos ao pagamento da taxa establecida na ordenanza fiscal correspondente, cando o estacionamento se produza no sector da sa residencia autorizado polo distintivo que para ese efecto posan.

6. Sinalizacin

A delimitacin e sinalizacin das distintas zonas de estacionamento con limitacin temporal realizarase como segue:

a. Rxime xeral: sinais verticais especficos e horizontais de cor azul.

b. Rxime de residentes: sinais verticais especficos e horizontais de cor verde.

7. Obtencin do ttulo habilitante

A Alcalda, cando se dean circunstancias que as o aconsellen en atencin aos intereses municipais, poder implantar outros sistemas de control de horario.

8. Horario e lugares

O servizo de estacionamento con limitacin temporal estar en actividade en das laborables e nas ras indicadas nesta ordenanza, co seguinte horario:

1. De luns a venres: De 10.00 a 14.30 horas e de 16.30 a 19.30 horas.

2. Sbados: De 10.00 a 14.30 horas.

Por resolucin do Pleno municipal poder modificarse ou ampliarse o citado horario.

9. Infraccins

Considranse infraccins do servizo de ordenacin e regulacin do estacionamento con limitacin temporal, durante o horario de actividade deste:

a) O estacionamento sen ttulo habilitante ou con ttulo habilitante non vlido.

b) O estacionamento con ttulo habilitante por tempo superior ao sinalado nel, coa excepcin establecida en anteriores apartados.

c) O estacionamento sen cartn de residente nas zonas de estacionamento reservadas para tal fin.

d) O estacionamento con cartn de residente en sector distinto ao da sa residencia.

e) O estacionamento por mis de hora e media nunha mesma ra da zona xeral, sen respectar a previsin do apartado 2.1 a).

   
  DISPOSICIN ADICIONAL 2.  
 

1. Casco Urbano

Para os efectos expresados nesta ordenanza, considerarase en todo caso ncleo urbano o contido entre as lias trazadas entre a estrada AC -119 no p.q. 1.580, as estrada AC -861 (Vilalba-Ferrol) no seu cruzamento coa ra Cal de Avelaia, a estrada AC -861 (Rotonda da Vilavella) cara rotonda da Casilla pola estrada AC -105, a estrada AC -861 dende o p.q. 27.400 direccin Vilalba, e a estrada AC -105 (Rotonda da Casilla) p.q. 1.150, cara ao centro urbano pola estrada AC -118. Sen prexuzo da colocacin de sinalizacin expresa de entrada ao ncleo urbano e sada de Casco urbano, en cuxo caso as normas rexern a partir da lia desta sinalizacin.

1. Estacionamentos en zona azul, e ras peons.

A) Zona azul.

De acordo co fixado no artigo 32, apartado 2, da presente ordenanza, estableceranse ZONA AZUIS de estacionamento de horario limitado nas seguintes zonas:

a) Na ra Avda. de Galicia.

b) Na ra Avda. da Corua.

Horario de estacionamento:

O tempo de estacionamento en zona azul ter unha duracin mxima de hora e media, de luns a venres, durante as horas comprendidas entre as 10:00 horas e as 14:30 horas, e entre as 16:30 horas e as 19:30 horas. Os sbados durante as horas comprendidas entre as 10:00 horas e as 14:30 horas.

Dentro da zona, o condutor, cando estacione, ten a obriga de poer o disco de control no parabrisas do seu vehculo, no lado mis preto beirarra, ou calquera outro medio indicador que permita comprobar a hora da sa chegada.

O disco de control consiste nunha pequena roda de 11X11 cm., aproximadamente, cunha xanela esquerda na que deber figurar a hora de chegada que fixar o condutor ao xirar o disco e automaticamente amosarase na xanela da dereita a hora lmite a que ten que deixar o lugar.

Polo xeral, na zona azul, considranse faltas sancionables as seguintes:

a) Non ter o disco de control vista ou colocado erroneamente.

b) Marcar no disco hora distinta chegada.

c) Modificar o horario do disco sen cambiar o estacionamento do vehculo a mis de 100 metros do lugar de chegada.

Sinalizacin:

A zona azul deber estar sinalada co sinal vertical de prohibicin ou restricin que se refire o artigo 154 do Regulamento xeral de circulacin, nomenclatura R-309 e horizontalmente con marcas azuis, que delimitan a zona de estacionamento. A sa legalidade amsase reflectida no artigo 171, na nomenclatura do pargrafo cinco.

B) Ras peons.

1- O Concello establecer no termo municipal, cando as circunstancias do trfico as o permitan, ras peons

2- As ras que se relaciona tern o carcter de peons:

Peons todo o da:

-Ra Rego do Campo

-Ra Mugardos

-Ra Real

3 - O establecemento de novas ras peons esixir a tramitacin dun expediente previo, que poder iniciarse, ben de oficio ou a instancia dos vecios ou comerciantes interesados.

No expediente debern ser odas as persoas afectadas, requirndose informe dos tcnicos municipais e acordo corporativo.

4 Cando as razns de trfico ou de interese pblico as o aconsellen, o concello poder proceder suspensin temporal ou definitiva da natureza peonil.

5 O carcter de peatonalidade confrelle ra de tal natureza o feito de que o seu uso estea reservado para o paseo dos pens.

6 A circulacin de vehculos nas ras peons, s se permitir en caso de necesidade extrema e con autorizacin expresa municipal.

7 Nos casos nos que sexa necesario o acceso s ras peons por parte dos vehculos, por razns de mudanza e outras, deberase solicitar autorizacin previa, que deber ser outorgada polo alcalde ou concelleiro delegado, adoptando a Polica Local as medidas axeitadas.

8 Nos supostos de urxencia, podern utilizar as ras peons as ambulancias, os vehculos policiais, os de bombeiros e outros vehculos que presten servizos de carcter pblico.

   
  DISPOSICIN DERROGATORIA NICA  
 

A presente ordenanza derroga o resto de normas desta entidade local de igual ou inferior rango. En particular, queda derrogada a Ordenanza municipal de circulacin publicada no Boletn Oficial da Provincia da Corua n 20, do 25/01/2003.

   
  DISPOSICION DERRADEIRA NICA. Comunicacin, publicacin e entrada en vigor.  
 

1.Consonte o disposto nos artigos 56.1, 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local (LRBRL), a publicacin e entrada en vigor desta Ordenanza producirase da seguinte forma:

a) O acordo de aprobacin definitiva comunicarase Administracin do Estado e Administracin da Comunidade Autnoma de Galicia.

b) Transcorrido o prazo de quince das desde a recepcin da comunicacin, o acordo e a Ordenanza publicaranse no Boletn Oficial da Provincia da Corua (BOP).

c)A Ordenanza entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin no Boletn da Provincia da Corua.

2. O acordo de aprobacin definitiva e o regulamento publicaranse ademais no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na pxina web municipal.

   
  ANEXO I: CADRO DE INFRACCINS E SANCINS  
 

No presente anexo recllense aquelas infraccins mis comns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre trfico, circulacin de vehculos a motor e seguridade viaria, na sa redaccin dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro (LSV), contra o Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulacin para a aplicacin e desenvolvemento do texto articulado (CIR) e contra a presente ordenanza (OMT), as como o importe das sancins que lle corresponde a estas.

NOMENCLATURA EMPREGADA:

ART: Artigo.

APART: Apartado do artigo.

OPC: Opcin dentro do apartado do artigo.

INF: Cualificacin da infraccin:

L: Leve

G: Grave

MG: Moi Grave

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

OMT

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art

Apart

Opc

Art

Apart

Opc

CIR

2

1

5A

Comportarse indebidamente na circulacin. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

80

40

0

CIR

3

1

5A

65

5

e

Conducir de forma manifestamente temeraria. (Detallar a conduta).

MG

500

250

6

CIR

3

1

5B

65

4

m

Conducir de forma neglixente creando risco para outros usuarios da va. (Detallar a conduta e o risco creado).

G

200

100

0

CIR

3

1

5C

65

4

m

Conducir sen a dilixencia, precaucin e non distracin necesarios para evitar todo dano propio ou alleo. (Detallar a conduta).

G

200

100

0

CIR

4

2

5A

65

4

n

Guindar, depositar ou abandoar sobre a va obxectos ou materias que fagan perigosa a libre circulacin, parada o u estacionamento ou deteriore aquela ou as sas instalacins (Detallar o obxecto ou materia que causa o perigo ou deterioro)

G

200

100

4

CIR

4

2

5B

Guindar, depositar ou abandoar sobre a va obxectos ou materias que poidan entorpecer a libre circulacin, parada o u estacionamento, (Detallar o obxecto ou materia que causa o entorpecemento)

L

80

40

0

CIR

4

3

5A

Instalar na va ou terreos algn aparato, instalacin ou construcin, ainda que sexa con carcter provisional ou temporal, que poida entorpecer a circulacin (Detallar o aparato, instalacin ou construcin)

L

80

40

0

CIR

4

3

5B

Realizar rodaxes, enquisas ou ensaios, con ou sen carcter provisional, que poidan entorpecer a circulacin

L

80

40

0

CIR

5

1

5A

Non facer desaparecer o antes posible un obstculo ou perigo sobre a va por quen o creara. (Detallar o obstculo creado).

L

80

40

0

CIR

5

1

5B

Non adpotar as medidas necesarias para advertir aos demis usuarios a existencia dun obstculo ou perigo creado na va polo propio denunciado.

L

80

40

0

CIR

5

3

5A

Non sinalizar de forma eficaz o obstculo ou perigo creado. (Detallar a sinalizacin empregada ou a sa falta).

L

80

40

0

CIR

5

6

5A

Deter, parar ou estacionar un vehculo de servizo de urxencia, asistencia mecnica ou de conservacin de carreteras en lugar distinto do fixado polos axentes da autoridade responsables do trfico .

L

80

40

0

CIR

6

1

5A

65

4

n

Guindar ou depositar na va ou nas sas inmediacins obxectos que poidan dar lugar producin de incendios.(Detallar o obxecto).

G

200

100

4

CIR

6

1

5B

65

4

n

Guindar va ou nas sas inmediacins calquera obxecto que poida producir accidentes de circulacin.

G

200

100

4

CIR

7

1

65

4

o

Non colaborar nas probas establecidas para a deteccin de emisins de rudos ou contaminantes, etc.

G

200

100

0

CIR

7

4

65

4

o

Producir fume con ocasin de queima de vertedoiros de lixo e residuos afectando va.

G

200

100

0

CIR

9

1

5A

Transportar no vehculo reseado un nmero de persoas superior ao das prazas autorizadas, sen que o exceso de ocupacin supere nun 50% as ditas prazas.

L

80

40

0

CIR

9

1

5B

65

4

u

Transportar no vehculo un nmero de persoas excedendo en mis dun 50% o mximo de prazas autorizadas, excludo o condutor.

G

200

100

0

CIR

10

1

5A

Transportar persoas en emprazamentos distintos aos destinados e acondicionados para elas no vehculo

L

80

40

0

CIR

10

2

5A

Viaxar persoas nun vehculo destinado ao transporte de mercadoras ou cousas no lugar reservado carga.

L

80

40

0

CIR

12

1

5A

Circular das persoas nun ciclo en condicins distintas s regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

12

2

5B

65

4

i

Circular con menores de 12 anos como pasaxeiro de motocicletas ou ciclomotores en condicins distintas s regulamentarias.

G

200

100

0

CIR

12

4

5A

Circular cunha motocicleta, vehculo de tres rodas, ciclomotor, ciclo ou bicicleta, arrastrando un remolque en condicins distintas s regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

14

1A

5A

65

4

r

Circular cun vehculo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmemte, desprazarse de maneira perigosa ou comprometer a estabilidade do vehculo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada proteccin ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

14

1C

5B

Circular cun vehculo cuxa carga produce po, rudo ou molestias aos demais usuarios.

L

80

40

CIR

14

1D

5C

Circular cun vehculo cuxa carga oculta os dispositivos de sinalizacin, iluminacin, placas de matrcula, etc.

L

80

40

0

CIR

14

2

5A

Circular cun vehculo sen cubrir total e eficazmente a carga transportada.

L

80

40

0

CIR

15

1

5A

Circular cun vehculo cuxa carga sobresae da proxeccin en planta nos termos regulamentariamente previstos.

L

80

40

0

CIR

15

5

5A

Circular cun vehculo transportando unha carga que sobresae da sa proxeccin en planta, sen adoptar as mebidas precaucins para evitar todo dano ou perigo aos demais usuarios da va.

L

80

40

0

CIR

15

6

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lonxitudinalmente do vehculo.

L

80

40

0

CIR

15

6

5B

Circular cun vehculo, entre a posta e sada do sol ou baixo condicins meteorolxicas ou ambientais que dimunen sensiblemente a visibilidade, sen sinalizar a carga do xeito establecido regulamentariamente ( indicar as condicins existentes)

L

80

40

0

CIR

15

7

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lateralmente do glibo do vehculo.

L

80

40

0

CIR

16

5A

Realizar operacins de carga e descarga na va pblica, puidendo facelo fra da dita va,

L

80

40

CIR

18

1

5A

Conducir o vehculo sen manter a propia liberdade de movementos. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5B

Conducir o vehculo descrito sen manter o campo de visin necesario para a conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5C

Conducir un vehculo sen manter a atencin permanente na conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5D

Conducir un vehculo sen manter a posicin adecuada e que a mantean o resto de pasaxeiros (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5E

Conducir un vehculo sen coidar a adecuada colocacin dalgn animal ou obxecto para que non interfira na conducin. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5F

65

4

f

Circular cun vehculo utilizando o condutor dispositivos que disminan a obrigatoria atencin permanente conducin. (Detallar o dispositivo).

G

200

100

3

CIR

18

2

5A

65

4

f

Conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparatos reprodutores de sons.

G

200

100

3

CIR

18

2

5B

65

4

g

Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefona mbil, navegadores ou calquera outro sistema de comunicacin

G

200

100

3

CIR

19

1

5A

65

4

o

Conducir un vehculo cuxa superficie acristalada non lle permite ao seu condutor a visibilidade difana da va pola colocacin de lminas, adhesivos, cortinias, cristais tinxidos ou outros elementos non autorizados.

G

200

100

0

CIR

19

2

5A

65

4

o

Colocar nun vehculo vidros tintados ou coloreados non homologados

G

200

100

0

CIR

20

1

5A

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,50 mg/l (para condutores en xeral, probas sempre con etilmetros homologados)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5B

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por mil c.c., que a regulamentariamente establecida, sobrepasando 1,00 gr./l (para condutores en xeral).

MG

500

250

6

CIR

20

1

5C

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,30 mg/l (para condutores profesionales, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5D

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,60 gr./l (para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5E

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral en probas con etilmetros homologados)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5F

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral).

MG

500

250

4

CIR

20

1

5G

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

20

1

5H

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadoras perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

21

1

5A

65

5

d

Negarse a someterse s probas de deteccin do grao de alcoholemia. (Detallar se presenta ou non sntomas evidentes de estar baixo a influencia do alcohol).

MG

500

250

6

CIR

21

1

5B

65

5

d

No someterse s probas de deteccin das posibles intoxicaccins por alcohol estando implicado nun accidente de circulacin.

MG

500

250

6

CIR

27

1

5A

65

5

c

Conducir baixo os efectos de estupefacientes, psicotrpicos, estimulantes e outras substancias similares. (Detallar as condicins e os sntomas do denunciado)

MG

500

250

6

CIR

28

1b

5A

65

5

d

Negarse a someterse s probas para a deteccin de estupefacientes, psicotrpicos e substancias similares. (Detallar se presenta ou non sntomas evidentes de estar baixo a influencia deste tipo de substancias).

MG

500

250

6

CIR

29

1

5A

65

4

c

Npn circular por unha va o mis preto posible ao bordo dereito da calzada deixando completamente libre a metade da clazada que corresponda aos que poidan circular no sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

29

1

5B

65

4

c

Circular por unha va de dobre sentido de circulacin sen arrimarse o mis preto posible ao bordo dereito da calzada para manter a separacin lateral suficiente que permita cruzarse con seguridade con outro vehculo.

G

200

100

0

CIR

29

1

5C

65

4

c

Non circular pola va nun cambio de rasante ou curva de reducida visibilidade deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

29

2

5A

65

5

f

Circular pola esquerda nunha va de dobre sentido da circulacin, en sentido contrario ao establecido sen estar realizando manobra de adiantamento.

MG

500

250

6

CIR

30

1

5A

65

4

c

Circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo autombil.

G

200

100

0

CIR

30

1

5B

65

4

c

Circular pola beirava, non existindo razns de emerxencia, cun vehculo especial con MMA superior a 3.500 kg

G

200

100

0

CIR

30

1A

5C

65

5

f

Circular polo carril da esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e dous carrs separados ou non por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5D

65

5

f

Circular polo carril situado mis esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5E

65

4

c

Utilizar o carril central dunha calzada con dobre sentido de circulacin e tres carrs separados por marcas lonxitudinais discontinuas, sen deberse a un adiantamento nin a un cambio de direccin esquerda

G

200

100

0

CIR

36

1

5A

65

4

c

Non circular pola beirava transitable da sa dereita, cun vehculo obrigado a facelo. (Detallar o tipo de vehculo).

G

200

100

0

CIR

36

2

5A

65

4

z

Circular en posicin paralela con vehculos prohibidos expresamente para isto.

G

200

100

0

CIR

37

1

5A

65

5

l

Circular sen autorizacin contravindo a ordenacin determinada pola autoridade competente por razns de fluidez ou seguridade do trfico

MG

500

250

0

CIR

37

1

5B

65

4

c

Circular por unha va cerrada ao trfico ou por un dos seus tramos, vulnerando a prohibicin total ou parcial de acceso ao devandito tramo ou va por parte da Autoridade competente, por razns de fluidez ou seguridade na circulacin.

G

200

100

0

CIR

37

1

5C

65

5

f

Circular en sentido contrario ao ordenado pola autoridade competente por razns de seguridade e fluidez no trfico.

MG

500

250

6

CIR

37

2

5A

Circular por unha va contravindo a restriccin ou limitacin da circulacin a determinados vehculos ordenada pola autoridade competente para evitar o entorpecemento da dita va e garantir a sa fluidez.

L

80

40

0

CIR

39

2

5A

65

5

f

Circular cun vehculo sometido a restricins de circulacin, en sentido contrario ao estipulado pola autoridade .

MG

500

250

6

CIR

39

4

5A

65

4

j

Circular contravindo as restricins temporais circulacin impostas polos axentes encargados da vixilancia do trfico para lograr unha maior fluidez e seguridade na circulacin.

G

200

100

4

CIR

39

5

5A

65

5

l

Circular co vehculo reseado dentro dos itinerarios e prazos obxecto de restricins impostas pola autoridade competente, carecendo da autorizacin especial correspondente.

MG

500

250

0

CIR

40

1

5A

65

4

e

Circular por un carril reversible sen levar acendida a luz de cruzamento regulamentario .

G

200

100

0

CIR

40

2

5A

65

5

f

Circular por un carril reversible en sentido contrario ao estipulado.

MG

500

250

6

CIR

41

1

5A

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, cun vehculo non autorizado regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

41

1

5B

65

4

c

Circular en sentido contrario ao estipulado (Circular polo carril habilitado invadindo o contiguo en sentido contrario, ou circular por este invadindo o habilitado).

G

200

100

0

CIR

41

1

5C

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, sen luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

41

1

5D

65

4

c

Circular por un carril contiguo ao habilitado en sentido contrario ao habitual, sen levar acendida a luz de cruzamento .

G

200

100

0

CIR

41

1

5E

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin en sentido contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

41

1

5F

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulacin desde outro carril habilitado para a circulacin ao sentido normal.

G

200

100

0

CIR

41

1

5G

65

4

c

Circular alterando os elementos de balizamento permanentes ou mbiles dun carril destinado ao uso contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

42

1

5A

65

4

c

Circular por un carril adicional sen levar acendida a luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

42

1

5B

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril destinado ao sentido normal de circulacin desde un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5C

65

4

m

Desprazarse lateralmente desde un carril destinado ao sentido normal de circulacin a un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5D

65

5

f

Circular polo carril adicional en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

42

1

5E

65

5

c

Circular polo carril adicional alterandos os elementos de balizamento.

G

200

100

0

CIR

43

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado nunha va de dobre sentido de circulacin onde exista un refuxio, illa ou dispositivo de gua.

MG

500

250

6

CIR

43

2

5A

65

5

f

Circular por unha praza , glorieta ou encontro de vas, en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

44

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado en va dividida en mis dunha calzada

MG

500

250

6

CIR

46

1

5A

65

4

m

Circular cun vehculo sen moderar a velocidade e, no seu caso, sen deterse cando o esixen as circunstancias (debern indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de pens, ciclistas, etc)

G

200

100

0

CIR

49

1

5A

65

4

m

Circular a velocidade anormalmente reducida sen causa xustificada, entorpecendo a circulacin

G

200

100

0

CIR

53

1

5A

65

4

m

Reducir considerablemente a velocidade, sen advertrllelo previamente aos demais usuarios.

G

200

100

0

CIR

53

1

5B

65

4

m

Reducir bruscamente a velocidade con risco de colisin para os vehculos que o seguen.

G

200

100

0

CIR

54

1

5A

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen deixar espazo libre para que lle permita deterse, sen colidir , en caso de freada brusca do que o precede.

G

200

100

4

CIR

54

2

5A

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen sinalizar o propsito de adiantalo, cunha separacin que non permite sa vez ser adiantado con seguridade.

G

200

100

0

CIR

54

2

5C

65

4

Circular detrs doutro vehculo sen sinalar o seu propsito de adiantalo, mantendo unha separacin inferior a 50 metros. (Aplicable a vehculos e conxuntos de vehculos de lonxitude superior a 10 mts).

G

200

100

0

CIR

55

1

5A

65

5

g

Realizar unha proba competitiva ou deportiva na va sen autorizacin.

MG

500

250

0

CIR

55

1

5B

65

5

g

Realizar unha marcha ciclista na va pblica sen autorizacin.

MG

500

250

0

CIR

55

2

5A

65

5

g

Realizar unha carreira ou competicin entre vehculos sen autorizacin.

MG

500

250

6

CIR

56

1

5A

65

4

c

Non ceder o paso en interseccin, obrigando ao condutor doutro vehculo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1

5A

65

4

c

Non cederlle o paso nunha interseccin a un vehculo que se aproxima pola sa dereita , obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1B

5B

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehculo que circula por ras.

G

200

100

4

CIR

57

1C

5C

65

4

c

Acceder a unha glorieta sen cederlle o paso a un vehculo que circula por ela.

G

200

100

4

CIR

58

1

5A

65

4

c

Non mostrar con suficiente antelacin, pola sa forma de circular e especialmente coa reducin paulatina de velocidade , que vai ceder o paso nunha interseccin.

G

200

100

0

CIR

59

1

5A

65

4

c

Entrar nunha interseccin quedando detido de forma que impida a circulacin transversal.

G

200

100

0

CIR

59

1

5B

65

4

c

Entrar nun paso para pens quedando detido de forma que impide a circulacin dos pens .

G

200

100

0

CIR

59

1

5C

65

4

c

Entrar nun paso de ciclistas, quedando detido de forma que impide a circulacin dos ciclistas.

G

200

100

0

CIR

59

2

5A

65

5

c

Ter detido o vehculo en intereseccin regulada por semforo, obstaculizando a circulacin e non sar o antes posible poidendo facelo.

G

200

100

0

CIR

60

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehculo que entrou primeiro nun tramo estreito non sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

60

4

5A

65

4

c

Non colocarse detrs doutro vehculo que se encontre detido esperando para pasar, ante unha obra de reparacin da va, intentando superala sen seguir o vehculo que ten diante

G

200

100

0

CIR

60

5

5A

65

4

c

Non seguir as indicacins do persoal destinado a regular o trfico en tramos sinalizados en obras.

G

200

100

0

CIR

61

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso nun estreitamento de calzada sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

62

1

5A

65

4

c

Non respectar a orde de preferencia nun estreitamento non sinalizado, o condutor do vehculo que regulamentariamente deba dar marcha atrs.

G

200

100

0

CIR

63

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso en tramo estreito de gran pendente.

G

200

100

0

CIR

64

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso establecida dos conductores respecto de pens e animais, cando se cortan as sas traxectorias.

G

200

100

0

CIR

64

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

64

5C

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, sen risco para estes .

G

200

100

0

CIR

65

5A

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos pens implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

65

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos pens, sen risco para estes.

G

200

100

0

CIR

68

1

5A

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario, en servizo urxente, sen adoptar as precaucins precisas para non pr en perigo aos demais usuarios. (Detallar a manobra e o perigo creado).

G

200

100

0

CIR

68

2

5A

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario en servicio urxente sen advertir a sa presencia mediante a utilizacin dos sinais luminosos e acsticos regulamentariamente establecidos

G

200

100

0

CIR

68

2

5B

65

4

c

Conducir un vehculo prioritario utilizando sinais acsticos especiais de xeito innecesario, bastando o uso illado do sinal luminoso

G

200

100

0

CIR

69

5A

65

4

c

Non facilitar o paso a un vehculo prioritario en servizo de urxencia, despois de percibir os sinais que anuncian a sa proximidade.

G

200

100

0

CIR

69

5B

64

4

c

Non deter o vehculo coas debidas precaucins no lado dereito da calzada, cando un vehculo policial manifesta a sa presenza regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

72

1

5A

65

4

c

Incorporarse circulacin sen ceder o paso a outro vehculo obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

72

4

5A

65

4

c

Incorporarse calzada procedente dun carril de aceleracin sen ceder o paso a outro vehculo, obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

73

1

5A

Non facilitar a incorporacin circulacin doutro vehculo.

L

80

40

0

CIR

73

1

5B

Non facilitar a incorporacin circulacin dun vehculo de transporte colectivo de viaxeiros desde unha parada sinalizada.

L

80

40

0

CIR

74

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin sen advertrllelo con suficiente antelacin aos condutores dos vehculos que circulan detrs do seu.

G

200

100

0

CIR

74

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de direccin esquerda con perigo para os vehculos que se achegan en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

74

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin esquerda sen visibilidade.

G

200

100

0

CIR

74

2

5A

65

4

c

Cambiar de carril sen respectar a prioridade de paso do que circula polo carril que se pretende ocupar.

G

200

100

0

CIR

75

1

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de cambio de direccin con suficiente antelacin .

G

200

100

0

CIR

75

1

5B

65

4

c

Efectuar un cambio de direccin sen colocar o vehculo no lugar adecuado.

G

200

100

0

CIR

76

1

5A

65

4

c

Realizar un cambio de direccin co vehculo reseado sen adoptar as precaucins necesarias para evitar todo perigo ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

76

2

5A

65

4

c

Non situarse dereita o condutor do ciclo ou ciclomotor, para efectuar un xiro esquerda, cando non exista carril especialmente acondicionado para isto.

G

200

100

0

CIR

78

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido sen advertrllelo aos demais usuarios da dita manobra.

G

200

100

0

CIR

78

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de sentido da marcha creando unha situacin de perigo para os demais usuarios da va. (Detallar o perigo).

G

200

100

3

CIR

78

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha, entorpecendo ou obstaculizando a circulacin

G

200

100

0

CIR

79

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha en lugar prohibido. (Detallar a manobra).

G

200

100

3

CIR

80

1

5A

65

4

c

Circular cara a atrs podendo evitalo con outra manobra

G

200

100

0

CIR

80

2

5A

65

4

c

Circular cara a atrs durante un percorrido superior a quince metros para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

2

5B

65

4

c

Circular cara a atrs invadindo un cruce de vas para efectuar a manobra da que complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

4

5A

65

5

f

Circular marcha atrs en sentido contrario ao estipulado . (Detallar a distancia percorrida).

MG

500

250

6

CIR

81

1

5A

65

4

c

Efectuar a manobra de marcha atrs sen adoptar as precaucins necesarias para non causar perigo ao resto de usuarios da va.

G

200

100

0

CIR

81

2

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de marcha atrs coa sinalizacin regulamentaria.

G

200

100

0

CIR

81

3

5A

65

4

c

Non efectuar a manobra de marcha atrs coa mxima precaucin (indicar en qu consiste a falta de precaucin).

G

200

100

0

CIR

82

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo pola dereita sen que exista espazo suficiente para facelo con seguridade.

G

200

100

0

CIR

82

2

5B

65

4

c

Adiantar a un vehculo pola dereita sen que o seu condutor est indicando claramente o seu propsito de desprazarse lateralmente esquerda.

G

200

100

0

CIR

83

1

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo en calzada de varios carrs no mesmo sentido de circulacin permanecendo no carril utilizado, entorpecendo a outros vehculos que circulan detrs mis velozmente.

G

200

100

0

CIR

83

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo cambiando de carril cando a densidade de circulacin tal que os vehculos ocupan toda a anchura da calzada.

G

200

100

0

CIR

84

1

5A

65

4

c

Efectuar un adiantamento que require un desprazamento lateral, sen advertilo coa suficiente antelacin .

G

200

100

0

CIR

84

1

5B

65

4

c

Efectuar un adiantamento con perigo para os que circulan en sentido contrario, obrigndoos a frear bruscamente.

G

200

100

4

CIR

84

1

5C

65

4

c

Efectuar un adiantamento entorpecendo aos que circulan en sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

84

1

5D

65

4

c

Adiantar a varios vehculos sen que exista espazo entre eles que lle permita, en caso necesario, desviarse cara ao lado dereito sen perigo.

G

200

100

0

CIR

84

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehculo que se desprazou lateralmente para adiantar a outro, invadindo para isto a parte da calzada reservada circulacin en sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

84

3

5A

65

4

c

Adiantar cando outro vehculo que o segue iniciou a manobra de adiantamento .

G

200

100

0

CIR

85

1

5A

65

4

c

Adiantar a sen levar durante a execucin da manobra unha velocidade notoriamente superior do vehiculo adiantado (indicar o tempo e o percorrido efectuado)

G

200

100

0

CIR

85

1

5B

65

4

c

Adiantar a outro vehculo sen deixar entre ambos unha separacin lateral suficiente para realizar con seguridade a dita manobra .

G

200

100

0

CIR

85

2

5A

65

4

c

Non volver sua man, iniciado o adiantamento, ante circunstancias que poidan dificulatar a sa finalizacin con seguridade (indicar as circunstancias)

G

200

100

0

CIR

85

2

5B

65

4

c

Desistir do adiatamento e volver de novo ao seu carril sen advertilo aos que lle seguen coas sinais preceptivas.

G

200

100

0

CIR

85

3

5C

65

4

c

Adiantar sen reintegrarse ao seu carril o antes posible e de forma gradual, obrigando ao adiantado a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

85

3

5D

65

4

c

Adiantar reintegrndose ao seu carril sen advertilo mediante os sinais preceptivos.

G

200

100

0

CIR

85

4

5B

65

4

c

Adiantar poendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. (Detallar a manobra e o perigo).

G

200

100

4

CIR

86

1

5A

65

4

c

Non cinxirse ao bordo dereito da calzada ao ser advertido polo condutor do vehculo que o segue do propsito de adiantalo .

G

200

100

0

CIR

86

2

5A

65

4

c

Aumentar a velocidade cando vai ser adiantado .

G

200

100

4

CIR

86

2

5B

65

4

c

Efectuar manobras que dificulten ou impidan o adiantamento cando vai ser adiantado . (Detallar a manobra ).

G

200

100

4

CIR

86

2

5C

65

4

c

Non diminuir a velocidade cando vai ser adiantado, unha vez iniciado o adiantamento, ao producirse unha situacin de perigo.

G

200

100

0

CIR

86

3

5A

65

4

c

Non facilitar o adiantamento cando as circunstancias non permiten ser adiantado con facilidade e sen perigo. (Detallar as circunstancias).

G

200

100

0

CIR

87

1A

5A

65

4

c

Adiantar en curva de visibilidade reducida ou insuficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.(Detallar a circunstancia que reduce a visibilidade).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5B

65

4

c

Adiantar en cambio de rasante de visibilidade reducida, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1A

5C

65

4

c

Adiantar nun lugar ou circunstancia no que a visibilidade disponible non sexa suficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario (indicar a causa da visibilidade insuficiente).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5D

65

4

c

Adiantar detrs dun vehculo que realiza a mesma manobra e que impide, polas sas dimensins a visibilidade da parte dianteira da va.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5E

65

4

c

Adiantar nun paso para pens sinalizado como tal.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5F

65

4

c

Adiantar nunha interseccin con va para os ciclistas.

G

200

100

0

CIR

87

1C

5G

65

4

c

Adiantar nunha interseccin sen que concorran as excepcins que o permiten.

G

200

100

0

CIR

87

1D

5H

65

4

c

Adiantar nun tnel ou tramo de va afectado polo sinal S-5 (Tnel), invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1D

5I

65

4

c

Adiantar nun paso inferior non que s se dispoa dun carril para o sentido de circulacin do vehculo que pretenda adiantar.

G

200

100

0

CIR

88

1

5A

65

4

c

Pasar a un vehculo inmobilizado por causas alleas ao trfico, ocupando a parte da calzada destinada ao sentido contrario, en tramo en que est prohibido adiantar, ocasionando perigo. (Detallar o perigo).

G

200

100

0

CIR

88

1

5B

65

4

c

Adiantar ao condutor do vehculo, pen ou animal reseado sen cerciorarse de poder realizar a manobra sen perigo, creando unha situacin de risco, tendo en conta a velocidade que circulaba aquel.

G

200

100

0

CIR

91

1

5A

Parar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuarios (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

1

5B

Estacionar o vehculo obstaculizando a circulacin ou creando perigo para outros usuario (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

2

5A

65

4

d

Parar un vehculo de tal forma que impide a incorporacin circulacin doutro vehculo debidamente parado ou estacionado

G

200

100

0

CIR

91

2

5B

65

4

d

Parar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente.

G

200

100

0

CIR

91

2

5C

65

4

d

Estacionar un vehculo cando se obstaculice a utilizacin normal do paso de sada ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehculos nun vao sinalizado correctamente

G

200

100

0

CIR

91

2

5D

65

4

d

Parar un vehculo obstaculizando a utilizacion normal dos pasos rebaixados para dicapacitados fsicos.

G

200

100

0

CIR

91

2

5E

65

4

d

Estacionar un vehculo obstaculizando a utilizacin normal dos pasos para persoas con mobilidade reducida.

G

200

100

0

CIR

91

2

5F

65

4

d

Parar un vehculo en mediana, separador, illa ou outro elemento de canalizacin do trfico

G

200

100

0

CIR

91

2

5G

65

4

d

Estacionar un vehculo en zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilizacin.

G

200

100

0

CIR

91

2

5H

65

4

d

Estacionar un vehculo en dobre fila sen condutor

G

200

100

0

CIR

91

2

5I

65

4

d

Estacionar un vehculo nunha parada de transporte pblico, sinalizada e delimitada.

G

200

100

0

CIR

91

2

5J

65

4

d

Estacionar o vehculo constitundo un perigo ou obstaculizando gravemente o trfico de pens, vehculos ou animais (deber indicarse o perigo ou grave obstculo creado)

G

200

100

0

CIR

92

2

5A

Estacionar o vehculo de forma que non permite a mellor utilizacin do restante espacio dispoible

L

80

40

0

CIR

92

3

5A

Abandonar o posto de condutor do vehculo sen tomar as medidas regulamentarias que eviten que se poa en movemento

L

80

40

0

CIR

94

1A

5A

65

4

d

Parar nun cruzamento de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

1A

5B

65

4

d

Parar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

1A

5C

65

4

d

Parar nun tnel ou tramo de va afectado polo sinal de Tnel (S-5).

G

200

100

0

CIR

94

1A

5D

65

4

d

Parar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

1B

5E

65

4

d

Parar nun paso a nivel

G

200

100

0

CIR

94

1B

5F

65

4

d

Parar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

1B

5G

65

4

d

Parar nun paso para penss.

G

200

100

0

CIR

94

1C

5H

Parar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin

L

80

40

0

CIR

94

1C

5I

65

4

d

Parar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1D

5K

65

4

d

Parar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultando o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

94

1E

5L

65

4

d

Parar preto ou enriba dos rales do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

CIR

94

1F

5M

65

4

d

Parar no lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1F

5N

65

4

d

Parar no lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias

G

200

100

0

CIR

94

1H

5O

65

4

d

Parar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

1H

5P

65

4

d

Parar nun carril reservado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

1I

5Q

65

4

d

Parar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

1J

5R

65

4

d

Parar en zona sinalizada para uso exclusivo de minsvalidos

G

200

100

0

CIR

94

1J

5S

65

4

d

Parar en zona sinalizada como paso para pens.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5A

65

4

d

Estacionar nun cruce de visibilidade reducida ou nas sas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

2A

5B

65

4

d

Estacionar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas sas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5C

65

4

d

Estacionar en tnel ou tramo de va afectado polo sinal de Tnel (S-5)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5D

65

4

d

Estacionar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

2A

5E

65

4

d

Estacionar nun paso a nivel

G

260

130

0

CIR

94

2A

5F

65

4

d

Estacionar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5G

Estacionar nun carril ou parte da va reservado exclusivamente para a circulacin

L

90

45

0

CIR

94

2A

5H

Estacionar nun carril ou parte da va reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios

L

90

45

0

CIR

94

2A

5J

65

4

d

Estacionar en va urbana en interseccin ou nas sas proximidades dificultado o xiro a outros vehculos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5K

65

4

d

Estacionar preto ou enriba dos ras do tranva entorpecendo a sa circulacin

G

200

100

0

CIR

94

2A

5L

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalizacin a outros usuarios

G

200

100

0

CIR

94

2A

5M

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias (deber indicarse a manobra realizada)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5

65

4

d

Estacionar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5O

65

4

d

Estacionar nun carril destinado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5P

65

4

d

Estacionar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte pblico urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5Q

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusvlidos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5R

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada como paso para pens

G

200

100

0

CIR

94

2B

5S

33

i

Estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior

L

30

15

0

CIR

94

2B

5T

33

j

Estacionar o vehculo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitacin horaria, mantendo estacionado o vehculo en exceso sobre o tempo mximo permitido pola ordenanza municipal

L

30

15

0

CIR

94

2C

5U

33

c

Estacionar en zona sinalizada para carga e descarga

L

90

45

0

CIR

94

2D

5V

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusvlidos

G

200

100

0

CIR

94

2E

5X

65

4

d

Estacionar sobre a beirarra, paseo e demais zonas destinadas ao paso de pens (precisar o lugar concreto onde se producen os feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

94

2F

5Y

Estacionar diante dun vao sinalizado correctamente

L

90

45

0

CIR

94

2G

5Z

65

4

d

Estacionar en dobre fila

G

200

100

0

CIR

95

2

5A

65

4

c

Non deterse ao chegar a un paso a nivel ou ponte mbil que se encontre pechado ou con barreira en movemento

G

200

100

0

25

b

Parar en dobre fila sen deixar libre un carril en ras de sentido nico de circulacin ou dous en ras en dous sentidos, con trfico que non sexa intenso e habendo espazo libre a menos de 40 m.

L

80

40

0

25

Parar en lugar prohibido (para supostos non recollidos no cadro. Detallar o suposto).

L

80

40

0

33

b

Estacionar un vehculo nun mesmo lugar da va pblica por un tempo superior ao mximo autorizado no art 33.b) da OMT.

L

90

45

0

33

d

Estacionar en zona reservada para aparcamento de vehculos de servizo pblico e organismos oficiais

L

80

40

0

33

k

Estacionar diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpieza, impedindo o acceso a eles ou a sa retirada

L

80

40

0

33

Estacionar un vehculo na va pblica, exhibindo carteis para a sa venda ou alugamento con fins publicitarios.

L

80

40

0

CIR

98

1

5A

65

4

e

Circular co vehculo reseado entre o ocaso e a sada do sol emitindo luz un s proxector do vehculo

G

200

100

0

CIR

98

3

5A

Circular cunha bicicleta sen levar dispositivos reflectantes sendo obrigatorio o uso de iluminacin. (Detallar as circunstancias).

L

80

40

0

CIR

99

1

5A

65

4

e

Circular co vehculo entre o ocaso e a sada do sol sen levar acesas as luces de posicin

G

200

100

0

CIR

99

1

5B

65

4

e

Circular sen levar acendidas as luces de posicin cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

99

1

5C

65

4

e

Circular sen levar acendida a iluminacin de glibo cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

100

2

5A

65

4

e

Utilizar as luces de largo alcance ou de estrada encontrndose parado ou estacionado o vehculo obxecto de denuncia.

G

200

100

0

CIR

100

2

5B

Utilizar as luces en forma de escintileos con fins distintos aos previstos regulamentariamente.

L

80

40

0

CIR

100

4

5A

65

4

e

Circular coa luz de longo alcance ou de estrada producndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

101

1

5A

65

4

e

Circular entre o ocaso e a sada do sol sen levar acendida a iluminacin regulamentaria .

G

200

100

0

CIR

101

1

5B

Cricular cunha bicicleta por unha va urbana insuficientemente iluminada, entre o ocaso e a sada do sol, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

L

80

40

0

CIR

101

1

5C

65

4

e

Circular co vehculo por tnel, paso inferior ou tramo de va afectado por sinal de tnel suficientemente iluminado sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

101

3

5A

65

4

e

Circular coa iluminacin de curto alcance ou cruzamento producndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

102

1

5A

65

4

e

Non substitur a iluminacin de estrada pola de cruzamento ou curto alcance producndolles escintileos a outros usuarios, xa sexa de fronte ou polos espellos retrovisores.

G

200

100

0

CIR

103

1

5A

65

4

e

Non levar iluminada a placa posterior de matrcula do vehculo en condicins que fan obrigatorio o uso da iluminacin.

G

200

100

0

CIR

104

1

5A

65

4

e

Circular durante o da cunha motocicleta sen levar acendida a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5B

65

4

e

Circular durante o da co vehculo reseado por un carril reversible ou adicional circunstancial, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5C

65

4

e

Circular durante o da co vehculo reseado por carril habilitado para circular en sentido contrario ao normalmente utilizado na calzada onde se encontre situado nos supostos contemplados regulamentariamente, sen levar aceso a iluminacin de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

105

1

5A

65

4

e

Non ter acendidas as luces de posicin, ou glibo se o caso un vehculo inmobilizado, estando obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

105

2

5A

65

4

e

Parar nunha va insuficientemente iluminada sen ter acendidas as luces de posicin.

G

200

100

0

CIR

106

1

5A

65

4

e

Conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de posicin (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

CIR

106

1

5B

65

4

e

Conducir o vehculo en condicins meteorolxicas ou ambientais que diminan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de glibo (especificar as condicins concretas).

G

200

100

0

CIR

106

2

5A

65

4

e

Non utilizar a iluminacin antinboa ou a de curto ou longo alcance existindo condicins que diminen sensiblemente a visibilidade. (Detallar as condicins).

G

200

100

0

CIR

106

2

5B

65

4

e

Circular coa iluminacin antinboa sen existir situacin meteorolxica ou ambiental especialmente desfavorable.

G

200

100

0

CIR

106

2

5C

65

4

e

Circular coa iluminacin antinboa sen existir situacin meteorolxica ou ambiental especialmente desfavorable, producndolles escintileos aos demais usuarios da va.

G

200

100

0

CIR

108

1

5A

65

4

c

Non advertir o condutor do vehculo obxecto da denuncia ao resto dos usuarios da va as manobras efectuadas co dito vehculo con ningn tipo de sinais pticas.

G

200

100

0

CIR

109

1

5A

Non sinalizar coa antelacin suficiente a realizacin dunha manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5A

Manter a advertencia luminosa despois de finalizar a manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5C

65

4

m

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado na va.

G

200

100

0

CIR

109

2

5D

65

4

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado en lugares ou circunstancias que diminan sensiblemente a visibilidade.

G

200

100

0

CIR

109

2

5E

65

4

Non sinalizar a presenza dun vehculo inmobilizado para realizar unha parada ou estacionamento.

G

200

100

0

CIR

110

2

5A

Utilizar os sinais acsticos sen motivo regulamentariamente establecido.

L

80

40

0

CIR

113

5A

65

4

e

Non advertir a presenza dun vehculo ou transporte especial mediante a utilizacin dos sinais regulamentarios.

G

200

100

0

CIR

114

1

5A

Circular coas portas do vehculo abertas.

L

80

40

0

CIR

114

1

5B

Abrir as portas do vehculo antes da sa completa inmobilizacin.

L

80

40

0

CIR

114

1

5C

Abrir as portas do vehculo sen asegurarse de que non implica perigo ou entorpecemento ao resto dos usuarios.

L

80

40

0

CIR

114

1

5D

Abrir as portas sen asegurarse previamente da presenza de ciclistas.

L

80

40

0

CIR

115

1

5A

Non apagar o motor o condutor dun vehculo que se encontre detido no interior dun tnel ou lugar pechado ou recargando.

L

80

40

0

CIR

115

3

5B

Realizar a manobra de recarga, con sistemas electrnicos acendidos, luces acendidas, ou telfonos mbiles.

L

80

40

0

CIR

117

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor o vehculo o cinto de seguridade ou sistema de retencin homologado, correctamente abrochado

G

200

100

3

CIR

117

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro do vehculo, maior de 12 anos e con altura superior a 135 cm, o cinto de seguridade ou sistema de retencin homologado, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5A

65

4

h

Circular cun menor de 12 anos e cunha altura inferior a 135 cm, no asento dianteiro do vehculo, que non utiliza un dispositivo de suxeicin homologado para o efecto, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5B

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou inferior a 135 cm no asento traseiro do vehculo, que non utiliza dispositivo de retencin homologado adaptado sua talla e peso correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5C

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou superior a 135 cm e inferior a 150 cm no asento traseiro do vehculo, que non utiliza dispositivo de retencin homologado adaptado sa talla e peso, ou cinto de seguridade, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5D

65

4

h

Circular cun menor de tres anos, utilizando un dispositivo de retencin orientado cara a atrs sen ter desactivado o airbag forntal instalado no asento do pasaxeiro correspondente.

G

200

100

0

CIR

117

2

5E

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehculo, que non utiliza un sistema de suxeicin homologado adaptado sa talla e peso, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

4

5A

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehculo, que non est provisto de dispositivos de seguridade

G

200

100

0

CIR

117

4

5B

65

4

h

Circular cun neno maior de tres anos que non alcanza os 135 cm de estatura non ocupando o correspondente asento traseiro no vehculo obxecto de denuncia (describir circunstancias concretas dos feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

118

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor, ou facelo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilizacin inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

3

CIR

118

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro, ou utilizalo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilizacin inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

0

CIR

118

3

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor do vehculo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehculo, ocupando a calzada ou o arcn.

G

200

100

3

CIR

118

3

5B

65

4

h

Non utilizar o ocupante do vehculo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehculo, ocupando a calzada ou o arcn.

G

200

100

0

CIR

121

1

5A

Transitar un pen polo arcn, existindo zona peonil practicable.

L

80

40

0

CIR

121

1

5B

Transitar un pen pola calzada, existindo zona peonil practicable

L

80

40

0

CIR

121

4

5A

Circular pola calzada con monopatns, patns ou aparatos similares.

L

80

40

0

CIR

121

5

5A

65

4

c

Circular cun vehculo por zona peonil.

G

200

100

0

CIR

124

1

5A

Atravesar a calzada un pen por lugar distinto ao acondicionado para isto, existindo o dito lugar nas inmediacins.

L

80

40

0

CIR

127

2

5A

Deixar animais sen custodia na va pblica ou nas sas inmediacins.

L

80

40

0

CIR

129

2

5A

65

4

d

Deter o vehculo creando un novo perigo para a circulacin, estando implicado nun accidente de trfico

G

200

100

0

CIR

129

2

5B

65

4

q

Non facilitar a sa identidade nin os datos do vehculo solicitados polos afectados nun accidente de circulacin, estando implicado nel .

G

200

100

0

CIR

130

1

5A

Non sinalizar convenientemente o obstculo creado na calzada en caso de accidente ou avera o vehculo ou no caso de cada da sa carga (deber indicarse, no seu caso, a sinalizacin empregada)

L

80

40

0

CIR

130

1

5B

Non adoptar o conductor dun vehculo inmobilizado as medidas necesarias para que sexa retirada no menor tempo posible, obstaculizando a ciculacin (debern indicarse, de ser o caso, as medidas adoptadas),

L

80

40

0

CIR

130

2

5A

Non procurar a colocacin do vehculo ou a sa carga no lugar onde cause menor obstculo circulacin, despois de quedar o mesmo inmobilizado na ra ou caer a sa carga sobre a dita ra.

L

80

40

0

CIR

130

3

5A

Non empregar ou non empregar adecuadamente os dispositivos de presinalizacin de perigo regulamentarios para advertir a circunstancia da inmobilizacin do vehculo ou caida da sa carga na calzada.

L

80

40

0

CIR

130

5

5A

Remolcar un vehculo con outro non destinado para ese fin.

L

80

40

0

CIR

139

3

5A

65

6

a

Non comunicarlle ao rgano responsable da xestin de trfico a realizacin de obras na va pblica, antes do seu inicio.

MG

3000

0

CIR

139

4

5A

65

6

a

Incumprir as instrucins ditadas polo rgano responsable da xestin de trfico con ocasin da realizacin e sinalizacin de obras na va pblica (Detallar o incumprimento).

MG

3000

0

CIR

142

2

5A

65

6

a

Instalar, retirar, trasladar, ocultar ou modificar a sinalizacin nunha va sen permiso e sen causa xustificada (indicar o sinal ou sinais instalados, retirados, trasladados, ocultados ou modificados).

MG

3000

0

CIR

143

1

5A

65

4

j

Non obedecer os sinais ou as ordes dos axentes que regulan a circulacin. (Detallar o incumprimento).

G

200

100

4

CIR

144

1

5A

65

4

c

Non respectar as instrucins de obrigado cumprimento inscritas nun panel de mensaxe variable,

G

200

100

0

CIR

144

2

5A

65

4

c

Non respectar a prohibicin de paso establecida por un sinal de balizamento fixo ou variable. (Detallar o sinal)

G

200

100

0

CIR

145

-

5A

65

4

k

Non respectar o pen a luz vermella dun semforo.

G

200

100

0

CIR

146

-

5A

65

4

k

Non respectar o condutor dun vehculo a luz vermella non intermitente dun semforo

G

200

100

4

CIR

146

-

5B

65

4

c

Non respectar o condutor dun vehculo o sentido e direccin ordenados cando se acende a frecha verde sobre fondo circular negro dun semforo

G

200

100

0

CIR

147

-

5A

65

4

k

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse ante a luz vermella dun semforo circular

G

200

100

4

CIR

147

-

5B

65

4

l

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse indicada nun sinal de detencin obrigada ou ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5A

65

4

l

Non respectar a prioridade de paso, prescrita por un sinal de ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal de STOP.

G

200

100

4

CIR

152

-

5A

65

4

c

Non obedecer un sinal de circulacin prohibida.

G

200

100

0

CIR

152

-

5B

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a toda clase de vehculos.

L

80

40

0

CIR

152

-

5C

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a vehculos de motor

L

80

40

0

CIR

152

-

5D

Non obedecer un sinal de entrada prohibida (indicar a qu vehculos ou usuarios se refire o sinal)

L

80

40

0

CIR

153

-

5A

Non obedecer un sinal de restricin de paso. (Detallar o sinal).

L

80

40

0

CIR

154

-

5A

65

4

a,c,

Non obedecer un sinal de prohibicin ou restricin. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

154

-

5B

Non obeceder un sinal de prohibicin o restricin. (Detallar o sinall)

L

80

40

0

CIR

155

-

5A

65

4

c,e,h

Non obedecer un sinal de obriga. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

159

-

5A

65

4

d

Non respectar o sinal de limitacin relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar (S-17)

G

200

100

0

CIR

159

-

5B

Non respectar o sinal de limitacion relativo clase de vehculo para o que est reservado o estacionamento nese lugar.

L

80

40

0

CIR

159

-

5C

Non respectar o sinal de parada e estacionamento reservado para Taxis (S-18)

L

80

40

0

CIR

159

-

5D

Non respetar o sinal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19)

L

80

40

0

CIR

159

-

5E

Non respectar as precaucins requiridas pola proximidade de establecementos mdicos (S-23)

L

80

40

0

CIR

160

-

5A

65

4

c

Circular por un carril reservado para autobuses

G

200

100

0

CIR

160

-

5B

65

4

c

Circular por un carril reservado para bicicletas ou va ciclista

G

200

100

0

CIR

160

-

5C

Incumprir a obriga establecida por un sinal de carril. (Detallar o sinal e o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

167

-

5A

65

4

c

Non respectar unha lia lonxitudinal continua.

G

200

100

0

CIR

167

-

5B

65

4

c

Circular sobre unha lia lonxitudinal descontinua.

G

200

100

0

CIR

168

-

5A

65

4

c

Non respectar unha marca viaria transversal continua.

G

200

100

0

CIR

169

-

5A

65

4

l

Non ceder o paso a outros vehculos en el lugar prescrito por un sinal de ceda o paso

G

200

100

4

CIR

169

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal horizontal de STOP.

G

200

100

4

CIR

170

-

5A

65

4

c

Circular por un carril ou zona reservada para determinados vehculos e sinalizada como tal. (Detallar a reserva).

G

200

100

0

CIR

170

-

5B

Entrar nunha zona excluda da circulacin (cebreado) enmarcada con lia continua.

L

80

40

0

CIR

171

-

5A

Non respectar ma indicacin dunha marca viaria de cor amarela. (Detallar a marca).

L

80

40

0

12

3

Ocupar unha va de dominio pblico por causa de actividades ou instalacins sen autorizacin municipal.

L

80

40

0

41

3

5A

Realizar operacins de carga e descarga na va pblica existindo lugar habilitado para isto dentro dos establecementos .

L

80

40

0

41

3

5B

Realizar a carga ou descarga dun vehculo superando o tempo mximo autorizado.

L

80

40

0

41

3

5C

Depositar mercancas na va, beirarras, beiravas ou zonas peons, durante as operacins de carga ou descarga.

L

80

40

0

41

3

5D

Realizar operacins de carga ou descarga fra do horario habilitado pola autoridade municipal.

L

80

40

0

LSV

9bis

1

5A

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehculo, debidamente requirido para iso, a identificacin veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infraccin

MG

Dobre

infraccin

orixinal

-

0

LSV

9

1

5B

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehculo, debidamente requirido para iso, a identificacin veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infraccin

MG

Triple

infraccin

orixinal

-

0

LSV

9

1

5C

65

4

v

Non impedir o titular, o arrendatario a longo prazo ou o condutor habitual que o vehculo sexa conducido por quen nunca obtivo o permiso ou a licenza de condcin correspondente

G

200

100

0

LSV

9bis

2

5A

65

4

p

Circular cun vehculo cuxas placas de matrcula presentan obstculos que impiden ou dificultan a sa lectura e identificacin (Detallar se existe obstculo, falta de visibilidade ou inexistencia de placas)

G

200

100

0

LSV

65

5

5A

65

5

h

Conducir co vehculo reseado levando instalado un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico (deber concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

6000

-

6

LSV

65

6

5A

65

6

d

Instalar un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do trfico (deber concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

3000

-

0

SOA

2

1

5A

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe permiso da clase AM

650

325

0

SOA

2

1

5B

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe permiso das clases A2, A1 ou A

700

350

0

SOA

2

1

5C

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe o permiso da clase B

800

400

0

SOA

2

1

5D

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe o permiso das clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E

1500

750

0

SOA

2

1

5E

Carecer do seguro obrigatorio o vehculo reseado para cuxa conducin se esixe permiso da clase BTP

1500

750

0

SOA

3

A

5A

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require permiso da clase AM

1000

500

0

SOA

3

A

5B

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require permisos das clases A2, A1 ou A

1250

625

0

SOA

3

A

5C

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require permiso da clase B

1500

750

0

SOA

3

A

5D

Circular cun vehculo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a sa conducin require C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E

2800

1400

0

VEH

1

1

5A

65

5

l

Circular sen obter a correspondente autorizacin administrativa do vehculo

MG

500

250

0

VEH

7

2

5A

65

4

0

Efectuar no vehculo reseado unha reforma de importancia sen autorizacin

G

200

100

0

VEH

9

2

5A

65

5

ll

Circular co vehculo reseado arrastrando mis dun remolque ou semirremolque

MG

500

250

0

VEH

9

5

5A

65

5

l

Circular co vehculo reseado arrastrando un remolque lixeiro que non est dotado de Tarxeta de Inspeccin Tcnica

MG

500

250

0

VEH

10

1

5A

65

4

o

Non ter presentado inspeccin tcnica peridica, no prazo debido, o vehculo reseado

G

200

100

0

VEH

10

1

5B

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxa inspeccin tcnica resultou negativa por incumprir o vehculo as condicins tcnicas que garanten a seguridade viaria

MG

500

-

0

VEH

10

1

5C

65

4

o

Circular co vehculo reseado cuxa inspeccin tcnica resultou desfavorable

G

200

100

0

VEH

11

_

5A

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxos rganos de direccin non se axustan s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5B

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxo sistema de freado non se axusta s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5C

65

5

ll

Circular co vehculo reseado cuxos rganos motores non se axustan s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5D

65

5

ll

Circular co vehculo reseado provisto de depsitos que contean materia inflamable que non cumpran as prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

2

5A

65

4

o

Circular cun vehculo que carece do regulamentario nmero de espellos retrovisores

G

200

100

0

VEH

11

12

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado que non leva instalado limitador de velocidade

G

200

100

0

VEH

11

13

5B

65

5

ll

Circular cun autombil sen levar instalados cintos de seguridade ou outros sistemas de retencin homologados, estando obrigado a eso

MG

500

250

0

VEH

11

16

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado carecendo de dispositivo que evite o empotramiento doutros vehculos en caso de alcance

G

200

100

0

VEH

11

19

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado co escape libre, sen silenciador de explosins ou con este ineficaz

G

200

100

0

VEH

11

19

5B

65

4

o

Circular co vehculo reseado de combustin interna, lanzando fumes que poidan dificultarlles a visibilidade aos condutores doutros vehculos ou resultar nocivos

G

200

100

0

VEH

12

_

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado incumprindo as condicins regulamentarias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

12

4.2

5A

65

4

o

Non levar instalada a proteccin regulamentaria da carga no vehculo reseado

G

200

100

0

VEH

12

5.1

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado cuxos pneumticos non presentan debuxo nas ranuras principais da banda de rodamento

G

200

100

0

VEH

12

_

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado incumprindo as condicins regulamentarias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

14

1

5A

65

4

o

Circular cun vehculo cuxa lonxitude, anchura ou altura, includa a carga, excede dos lmites regulamentarios (indicar a dimensin antirregulamentaria e a carga do vehculo obxecto de denuncia)

G

200

100

0

VEH

14

2

5B

65

4

o

Circular cun vehculo cuxa carga indivisible rebasa a lonxitude, anchura ou altura regulamentarias sen autorizacin complementaria (indicar a dimensin antirregulamentaria e a carga do vehculo obxecto de denuncia)

G

200

100

0

VEH

14

2

5C

65

5

l

Circular sen autorizacin especial co vehculo reseado cuxas dimensins, includa a carga, exceden dos lmites regulamentarios (detallar medida en anchura, altura ou lonxitude)

MG

500

250

0

VEH

14

2

5D

65

5

l

Circular co vehculo reseado incumprindo as condicins establecidas na autorizacin especial (detallar brevemente a condicin incumprida)

MG

500

250

0

VEH

15

4

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instaladas luces non regulamentarias

G

200

100

0

VEH

15

5

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instaladas mis luces cs regulamentarias

G

200

100

0

VEH

15

5

5B

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instalados dispositivos reflectantes non autorizados

G

200

100

0

VEH

15

5

5C

65

4

o

Circular co vehculo reseado levando instalados dispositivos luminosos non autorizados

G

200

100

0

VEH

16

_

5A

65

4

o

Circular co vehculo reseado sen estar provisto dos dispositivos de iluminacin e sinalizacin ptica obrigatorias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

18

1

5A

65

4

o

Instalar dispositivos de sinais especiais sen autorizacin da Xefatura Provincial de Trfico correspondente

G

200

100

0

VEH

18

1

5B

65

3

Non levar instalado no vehculo o sinal regulamentario correspondente (deber indicarse o sinal omitido)

L

80

40

0

VEH

19

1

5A

65

4

o

Non levar no vehculo reseado os dispositivos porttiles de presinalizacin de perigo

G

200

100

0

VEH

21

1

5A

65

4

o

Circular co ciclomotor reseado cuxas condicins tcnicas, partes ou pezas, non se axustan s prescricins tcnicas fixadas regulamentariamente (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

21

1

5B

65

4

o

Circular co ciclomotor reseado que carece de espello retrovisor

G

200

100

0

VEH

21

2

5A

65

4

o

Circular co ciclomotor reseado sen estar provisto da iluminacin e sinalizacin ptica obrigatorias (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

26

1

5A

65

3

Non exhibirlle ao axente da autoridade a documentacin regulamentaria do vehculo reseado

L

10

5

0

VEH

30

2

5B

65

3

Non comunicar o cambio de domicilio o titular do vehculo reseado no prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

1

5A

65

3

Non ter efectuado o titular do vehculo reseado a notificacin de transferencia no prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

3

5A

65

3

Non ter solicitado o adquirente do vehculo reseado a renovacin do permiso de circulacin dentro do prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

3

5B

65

5

l

Circular co vehculo reseado dado de baixa temporal

MG

500

250

0

VEH

33

1

5A

65

3

Non ter solicitado o titular do vehculo reseado a baixa temporal, no prazo regulamentario, unha vez entregado a un establecemento de compravenda de vehculos

L

80

40

0

VEH

34

1

5A

65

5

l

Circular co vehculo reseado que causou baixa no rexistro de vehculos

MG

500

250

0

VEH

42

1

5A

65

5

l

Circular sen ter obtido o permiso temporal correspondente do vehculo reseado

MG

500

250

0

VEH

42

1

5F

65

5

l

Circular co permiso temporal correspondente caducado

MG

500

250

0

VEH

45

1

5A

65

3

Non levar o correspondente boletn de circulacin ou levalo cos datos incompletos ou inexactos, acompaando a un permiso temporal para vehculos no matriculados (Placa S)

L

80

40

0

VEH

46

2

5A

65

3

Conducir un vehculo non matriculado con permiso temporal para uso de empresas, por un condutor que non rene as condicins esixidas (Placa S)

L

80

40

0

VEH

46

3

5A

65

3

Transportar carga til nun vehculo con permiso temporal para empresas ou entidades relacionadas cos vehculos (Placas S eV)

L

80

40

0

VEH

48

4

5A

65

3

Non levar o correspondente boletn de circulacin ou levalo cos datos incompletos ou inexactos acompaando a un permiso temporal para vehculos previamente matriculados (Placa V)

L

80

40

0

VEH

48

4

5B

65

3

Conducir un vehculo con permiso temporal para uso de empresa, previamente matriculado, por un condutor que non rene as condicins esixidas (Placa V)

L

80

40

0

CON

1

1

5A

65

5

k

Conducir o vehculo reseado carecendo de autorizacin administrativa para conducir correspondente (detallar tipo de vehculo que se conduce)

MG

500

250

0

CON

1

1

5B

65

5

k

Conducir o vehculo reseado carecendo de autorizacin administrativa de conducin vlida en Espaa, sendo titular dun permiso estranxeiro equivalente susceptible de ser canxeado.

MG

500

250

0

CON

1

1

5C

65

5

k

Conducir un vehculo cun permiso ou licenza que non lle habilita para eso (detallar tipo de vehculos que se conduce e o tipo de permiso que pose)

MG

500

250

4

CON

3

1

5A

65

4

ll

Conducir o vehculo reseado cunha licenza ou permiso de conducin incumprindo as condicins restritivas ou mencins especiais que figuran nela (especifquese o incumprimento)

G

200

100

0

CON

3

2

5A

65

3

Non exhibirlle ao axente da autoridade a autorizacin administrativa para conducir o vehculo reseado

L

10

5

0

CON

10

_

5A

65

3

Non comunicar o cambio de domicilio o titular do permiso ou licenza de conducin reseados dentro do prazo reglamentario

L

80

40

0

CON

12

4

5A

65

4

ll

Conducir o vehculo reseado coa autorizacin administrativa para conducir caducada

G

200

100

0

CON

25

1

5A

65

5

k

Conducir un vehculo que transporta materias perigosas sen ter obtido a autorizacin especial correspondente.

MG

500

250

0

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art

Apart

Opc

CIR

48

1

5A

1

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 31 e 50 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

2

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 60 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

3

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

4

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

5

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades superiores a 81 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

6

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 41 e 60 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

7

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

8

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

9

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

10

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades superiores a 91 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

11

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 70 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

12

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

13

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

14

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 91 e 100 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

15

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades superiores a 101 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

16

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 61 e 90 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

17

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 110 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

18

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 120 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

19

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

20

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades superiores a 131 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

21

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 71 a 100 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

22

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 120 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

23

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

24

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

25

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades superiores a 141 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

26

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 81 e 110 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

27

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 130 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

28

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

29

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

30

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades superiores a 151 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

31

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 120 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

32

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 140 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

33

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

34

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

35

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades superiores a 161 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

36

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 130 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

37

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 150 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

38

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

39

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

40

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades superiores a 171 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

41

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 140 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

42

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 160 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

43

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

44

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

45

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades superiores a 181 km/h).

MG

600

300

6

CIR

48

1

5A

46

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 150 km/h).

G

100

50

0

CIR

48

1

5A

47

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 170 km/h).

G

300

150

2

CIR

48

1

5A

48

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

400

200

4

CIR

48

1

5A

49

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 181 e 190 km/h).

G

500

250

6

CIR

48

1

5B

50

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades superiores a 191 km/h).

MG

600

300

6

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art

Apart

Opc

CIR

50

1

5A

1

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 31 e 50 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

2

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 60 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

3

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

4

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

5

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades superiores a 81 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

6

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 41 e 60 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

7

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

8

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

9

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

10

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades superiores a 91 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

11

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 70 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

12

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

13

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

14

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 91 e 100 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

15

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades superiores a 101 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

16

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 61 e 90 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

17

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 110 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

18

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 120 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

19

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

20

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades superiores a 131 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

21

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 71 a 100 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

22

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 120 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

23

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

24

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

25

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades superiores a 141 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

26

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 81 e 110 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

27

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 130 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

28

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

29

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

30

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades superiores a 151 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

31

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 120 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

32

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 140 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

33

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

34

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

35

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades superiores a 161 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

36

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 130 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

37

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 150 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

38

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

39

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

40

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades superiores a 171 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

41

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 140 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

42

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 160 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

43

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

44

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

45

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades superiores a 181 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

46

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 150 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

47

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 170 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

48

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

49

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 181 e 190 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

50

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades superiores a 191 km/h).

MG

600

300

6

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art

Apart

Opc

CIR

52

1

5A

1

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 31 e 50 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

2

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 60 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

3

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

4

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

5

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades superiores a 81 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

6

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 41 e 60 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

7

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

8

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

9

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

10

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades superiores a 91 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

11

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 70 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

12

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

13

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

14

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 91 e 100 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

15

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades superiores a 101 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

16

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 61 e 90 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

17

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 110 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

18

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 120 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

19

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

20

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades superiores a 131 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

21

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 71 a 100 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

22

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 120 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

23

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

24

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

25

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades superiores a 141 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

26

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 81 e 110 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

27

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 130 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

28

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

29

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

30

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades superiores a 151 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

31

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 120 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

32

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 140 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

33

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

34

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

35

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades superiores a 161 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

36

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 130 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

37

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 150 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

38

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

39

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

40

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades superiores a 171 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

41

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 140 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

42

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 160 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

43

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

44

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

45

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades superiores a 181 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

46

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 150 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

47

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 170 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

48

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

49

65

4

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 181 e 190 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

50

65

5

a

Circular a <> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades superiores a 191 km/h).

MG

600

300

6

Cadro de sancins e puntos por exceso de velocidade

Infraccin sobre exceso de velocidade captado por cinemmetro

Lmite

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Multa

Puntos

Exceso velocidade

Grave

31

41

51

61

71

81

91

101

111

121

100

--

50

60

70

90

100

110

120

130

140

150

51

61

71

91

101

111

121

131

141

151

300

2

60

70

80

110

120

130

140

150

160

170

61

71

81

111

121

131

141

151

161

171

400

4

70

80

90

120

130

140

150

160

170

180

71

81

91

121

131

141

151

161

171

181

500

6

80

90

100

130

140

150

160

170

180

190

Moi grave

81

91

101

131

141

151

161

171

181

191

600

6

Nos tramos de autovas e autopistas interurbanas de acceso s cidades nas que se estableceron lmites inferiores a 100 km/h, os excesos sancionaranse coa multa econmica correspondente ao cadro de sancins do anexo IV. O resto dos efectos administrativos e penais s se producirn cando superen os 100 km/h, nos termos establecidos para este lmite.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios