Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - Prezo pblico por actividades culturais e deportivas

Publicación provisional : 02-01-2012 BOP N 1 -- Publicación definitiva : 02-01-2012 BOP N 1
Aplicable desde 08-10-2012

Redacciones Redacciones
 - 1. Concepto.
 - 2. Obrigados ao pagamento.
 - 3. Conta.
 - 4. Normas de xestin.
   
  1. Concepto.  
 

A actividade obxecto do presente prezo pblico est constituda pola prestacin dos servizos das escolas deportivas, culturais e de lecer, as como as actividades extra escolares, de ocio e tempo libre realizadas polo Concello.

   
  2. Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigados ao pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza os/as solicitantes ou beneficiarios da prestacin do servizo. No caso de que os beneficiarios sexan menores de idade e /ou incapacitados/as, considerarase obrigado ao pagamento aos pais/nais ou titores/as.

   
  3. Conta.   redacciones
 

O importe dos prezos pblicos ser o seguinte por actividade e mes:

1.- Tarifa xeral:

- Actividades de 1 hora semana: ............................................... 9,00 /mes.

- Actividades de 2 horas semana: .............................................18,00 /mes.

- Actividades de mis de 2 horas a semana: - matrcula: ...............10,00 .

- tarifa por hora: 1,50 .

2.- Tarifa para usuarios de familia numerosa (adxuntarase o libro de familia) : 50% desconto.

Tarifa para usuarios maiores de 65 anos ou que acrediten unha minusvala igual ou superior ao 33%:

- Actividades de 1 hora semana: ...................................... 6,00 /mes.

- Actividades de 2 horas semana: .....................................12,00 /mes.

- Actividades de mis de 2 horas semana: - matrcula .........10,00 .

-tarifa por hora 1,00 .

3.- Tarifa reducida por situacin econmica do usuario:

- Actividades de 1 hora semana: ..................................... 5,00 /mes.

- Actividades de 2 horas semana: ....................................10,00 /mes.

- Actividades de mis de 2 horas a semana: - matrcula: .......10,00 .

-tarifa por hora: 0,90 .

Tern dereito a aplicacin desta tarifa as persoas que cumpran as das condicins seguintes:

a. Renda per cpita da unidade de convivencia inferior 50% do IPREM.

b. Que a suma dos valores catastrais das fincas urbanas que pertenzan aos membros da unidade de convivencia, excluda a vivenda habitual, non exceda os 35.000,00 e que a suma dos valores catastrais de fincas rsticas non exceda os 13.000,00 .

A estes efectos entenderase por unidade de convivencia a totalidade dos membros que figuren inscritos no mesmo domicilio no padrn municipal. En calquera caso, de seren menor ou incapacitado/a o solicitante, deber figurar empadroado/a no mesmo domicilio que algn dos seus pais/nais/titores legais.

A efectos de cmputo de ingresos tomaranse como tales o total de ingresos brutos percibidos por calquera concepto da unidade de convivencia.

As ditas tarifas non sern reducibles por perodo de tempo.

   
  4. Normas de xestin.  
 

No caso de actividades anuais: A obriga de pagamento do prezo pblico nace no momento no que se inicie a prestacin do servizo, entendndose por tal a solicitude de formalizacin da correspondente matrcula, debendo achegar a orde de domiciliacin bancaria para o abono das cotas mensuais. O pagamento realizarase por meses anticipados dentro dos primeiros oito das de cada mes.

No caso de actividades de circuito: A obriga de pagamento do prezo pblico nace no momento no que se inicie a prestacin do servizo, entendndose por tal a solicitude de formalizacin da correspondente matrcula, procedendo ao abono de esta nos casos que corresponda, as como a tarifa do curso. Poderase solicitar o fraccionamento de dita tarifa (50%) no momento da solicitude. O pagamento realizarase por anticipado dentro dos primeiros oito das de cada mes.

No caso de baixa na actividade esta producir efectos a partires do da 1 do mes natural seguinte data de presentacin da comunicacin correspondente.

A falta de pagamento dunha mensualidade implicar a baixa automtica na actividade correspondente, sen prexuzo de que dita dbeda poda esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento.

As persoas que pretendan beneficiarse da tarifa reducida por situacin econmica do usuario debern adxuntar a documentacin seguinte:

- Certificado de empadroamento e convivencia da unidade familiar, o cal incorporarase de oficio pola administracin.

- Xustificacin documental de ingresos de todos os membros da unidade de convivencia, o cal acreditarase ben coa presentacin das declaracins de IRPF correspondentes ao ltimo exercicio cuxo prazo de presentacin este rematado, ben mediante certificado de Facenda no que se faga constar os ingresos do mesmo. Nos casos de nulidade matrimonial, separacin ou divorcio considerarase a renda de quen exerza a patria potestade, de ser o caso, debendo achegarse os documentos xustificativos de tal situacin.

- Autorizacin para a consulta dos datos tributarios de tdolos membros da unidade de convivencia.

- Polo Concello poder solicitarse a emisin de informe dos servizos sociais en relacin cos medios econmicos e circunstancias familiares do/a solicitante.

As persoas que pretendan beneficiarse da tarifa reducida por ter unha minusvala igual ou superior ao 33% debern acreditar tal circunstancia mediante presentacin do correspondente certificado emitido polo organismo competente.

En todo o que non estea aqu previsto acudirase a ordenanza xeral de prezos pblicos do Concello de Ordes.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios