Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - ORDENANZA FISCAL N 11, REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHCULOS E VAOS PERMANENTES.

Publicación provisional : 11-02-1999 BOP N 34 -- Publicación definitiva : 11-02-1999 BOP N 34
Redacción Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2.-Feito impoible.
 - Artigo 3.-Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4.-Responsables.
 - Artigo 5.-Base impoible.
 - Artigo 6. .-Cota tributaria.
 - Artigo 7.-Devengo.
 - Artigo 8.-Perodo impositivo.
 - Artigo 9.-Rxime de declaracin e de ingreso.
 - Artigo 10.-Pago da taxa.
 - Artigo 11.-Normas de xestin.
 - Artigo 12.-Reintegro do custo ou reparacin de danos.
 - Disposicin derradeira.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 141 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladoras das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por entrada de vehculos e vaos permanentes, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao disposto no artigo 57 do citado Real decreto.

   
  Artigo 2.-Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta Taxa a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial por entrada de vehculos a travs das beirarras e a reserva de va pblica para aparcamentos exclusivos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase.

   
  Artigo 3.-Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos desta Taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, as como as entidades as que se refire artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro Xeral Tributaria que se beneficien do aproveitamento que constite o feito impoible.
Tern a condicin de substitutos do contribunte os propietarios das fincas e locais as que dean acceso as entradas de vehculos, que podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4.-Responsables.  
 

- Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.
- Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores das sociedades e entidades en xeral nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.-Base impoible.  
 

A base tributaria estar constituda, segundo o feito impoible:
1. Polo nmero en metros da lonxitude da entrada ou paso de vehculos no caso da entrada de vehculos a travs da beirarra.
2. Pola superficie, en metros cadrados, ocupada pola reserva de va pblica para o aparcamento exclusivo noutro suposto.

   
  Artigo 6. .-Cota tributaria.   redacciones
 

A cota tributaria ser a que resulte da aplicacin das seguintes tarifas:

Tarifa primeira.- reserva con entrada de garaxe.

a. Entradas a garaxes ou locais de uso exclusivo do/a propietario/a do local para a garda dos seus propios vehculos, includa a reserva de espazo, ata tres metros lineais, e unha capacidade mxima de tres prazas: 76,21 /anuais.

b. Entradas a garaxes ou locais para a garda de vehculos, podendo realizar reparacins dos mesmos, prestacin de servizos de engraxe, lavado, petroleado, etc., includa a reserva do espazo at tres metros lineais, segundo a capacidade do local:

- Ata 5 prazas: 91,46 /anuais.

- De 6 a 20 prazas: 152,42 /anuais.

- De 21 a 60 prazas: 228,63 /anuais.

- Cando exceda de 60 prazas: 266,33 /anuais.

c. Por cada metro lineal superior a tres incrementarase a tarifa nun 100%.

Tarifa segunda.- Reserva sen entrada de vehculos.

Reserva de espazos ou prohibicin de estacionar sen entrada de vehculos.

a. Reserva de espazos nas vas e terreos de uso pblico concedidos a entidades ou particulares,para aparcamento exclusivo ou prohibicin de estacionamento.

Satisfarn ao ano por cada metro lineal ou . fraccin: 114,32

b. Reserva de espazos ou prohibicin de estacionamento nas vas e terreos de uso pblico para paradas de servizos de transporte colectivo de viaxeiros. Por cada metro lineal ou fraccin de calzada que acade a reserva de espazo: 38,10 anuais.

En todo caso ser de conta do solicitante a sinalizacin da zona de reserva, tanto horizontal como vertical, segundo modelo oficial.

As zonas de carga e descarga debidamente sinalizadas polo Concello non sern obxecto de tarificacin nas horas expresamente indicadas, nas que estar prohibido o seu uso fora do fin previsto, isto , carga e descarga.

   
  Artigo 7.-Devengo.  
 

Devengase a Taxa, e nace a obriga de contribur:
a) Coa presentacin da solicitude de utilizacin ou aproveitamento, que non se tramitar sen que efectuase o pago correspondente.
b) Dende o momento no que a utilizacin ou aproveitamento se iniciara, se este tivera lugar sen a preceptiva licencia municipal.
c) No caso de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, devengarase periodicamente o da 1 de xaneiro de cada ano.

   
  Artigo 8.-Perodo impositivo.  
 

O perodo impositivo coincidir co ano natural, salvo nos supostos de inicio ou cese no aproveitamento especial, no caso do cal o perodo impositivo axustarase a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota, que ter lugar, en todo caso, por trimestres naturais.

   
  Artigo 9.-Rxime de declaracin e de ingreso.  
 

Este Concello poder establecer convenios de colaboracin con entidades, institucins e organizacins representativas dos suxeitos pasivos da taxa, co fin de simplificar o cumprimento das obrigas formais e materiais, derivadas de aquela ou os procedementos de liquidacin ou recadacin.
Cando por causas non imputables suxeito pasivo, o aproveitamento especial non se produza, proceder a devolucin do importe correspondente.
Establcense das modalidades:
Autoliquidacin:
Coa solicitude de autorizacin de aproveitamento especial do dominio pblico, ter que acompaarse a folla de autoliquidacin, ingresada na Tesourera Municipal ou Entidade colaboradora do Concello.
Declaracin:
Coa solicitude de aproveitamento especial do dominio pblico, presentarase declaracin polos interesados, na que se reflectir a superficie a ocupar, para a sa liquidacin e pago da cota, na Tesourera Municipal ou Entidade colaboradora.

   
  Artigo 10.-Pago da taxa.  
 

Efectuarase, o pago da taxa, tratndose de concesins de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourera Municipal ou Entidade colaboradora designada polo Concello, sen xustificante do cal non poder retirarse a licencia.
No suposto de concesins de aproveitamento xa autorizados e prorrogados unha vez includas no correspondente Padrn Municipal, por anos naturais, nas Oficinas da Recadacin Municipal ou Entidade Colaboradora

   
  Artigo 11.-Normas de xestin.  
 

Ter que ir acompaada, a solicitude de entrada de vehculos ou vao permanente dunha declaracin na que conste a superficie que se pretende ocupar, reflectida nun plano detallado do seu emprazamento concreto dentro do termo municipal.
O Concello proceder a practicar a oportuna liquidacin complementaria, que ter que ser satisfeita, antes de retirar a licencia, de producirse contradicin, entre a superficie declarada e a que se pretende ocupar realmente.
Entenderase prorrogada, unha vez autorizada a ocupacin mentres non se presente a declaracin da baixa polo interesado ou polos seus lextimos representantes, no caso de falecemento, salvo as autorizacins outorgadas por un prazo concreto.

   
  Artigo 12.-Reintegro do custo ou reparacin de danos.  
 

Cando o aproveitamento especial leve aparellado a destrucin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen prexuzo do pago da taxa a que houbera lugar, estar obrigado o reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstrucin ou reparacin e depsito previo do seu importe, segundo informe dos Servizos Tcnicos Municipais, sen o cal non ser outorgada a licencia.
Se os danos foran irreparables, a entidade ser indemnizada en conta igual o valor dos bens destrudos ou importe de deterioro dos danados.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Ordes en sesin celebrada o 29 de outubro de 2007 comezar a aplicarse a partir do primeiro de xaneiro do ano dous mil oito, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios