Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - ORDENANZA FISCAL N 21, REGULADORA DA TAXA POR CONCESIN DE LICENCIAS URBANSTICAS ESIXIDAS POLA LEXISLACIN DO SOLO E O ORDENAMENTO URBANO.

Publicación provisional : 05-11-2007 BOP N 255 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento legal
 - Artigo 2. Feito Impoible.
 - Artigo 3. Suxeito Pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Devengo.
 - Artigo 6. Base impoible e liquidable.
 - Artigo 7. Tipo de Gravame.
 - Artigo 8. Normas de xestin, administracin e cobranza.
 - Artigo 9. Tramitacin.
 - Artigo 10. Resolucin.
 - Artigo 11. Notificacins.
 - Artigo 12. Caducidade e duracin das licencias.
 - Artigo 13. Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento legal   redacciones
 

De conformidade co previsto no artigo 57 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relacin co artigo 20 da mesma Lei, e en uso das facultades concedidas polos artigos 4 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e artigos 15 a 19 da xa citada Lei de Facendas Locais, este Concello establece a taxa por concesin das licencias urbansticas esixidas pola lexislacin do chan e ordenamento urbano.

   
  Artigo 2. Feito Impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo e do subsolo que se refiren os artigos 194 e 198 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e que se vaian realizar dentro do termo municipal, axstanse s normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na devandita Lei, nas normas de desenvolvemento da mesma, e normativa urbanstica municipal.

   
  Artigo 3. Suxeito Pasivo.   redacciones
 

1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsica e xurdicas as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten a licencia de obras ou se beneficien da mesma.
2.- En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte, os construtores e contratistas de obras.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
2.- Sern responsables subsidiarios as persoas e entidades aos que se refire o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria, nos supostos e co alcance previstos en devandita Lei.

   
  Artigo 5. Devengo.  
 

1.- A obrigacin de contribur nacer no momento de comezarse a prestacin do servizo, que ten lugar desde que se formula a solicitude da preceptiva licencia ou solicitude de primeira ocupacin, ou ben desde que o Concello realice as iniciais actuacins conducentes a verificar se ou non autorizable a obra, construcin ou instalacins que se efecten sen a obtencin previa da correspondente licencia.
2.- A obrigacin de contribur non se ver afectada ou modificada pola denegacin no seu caso da licencia, concesin da mesma con modificacin da solicitude, renuncia ou desistimento por parte do solicitante.
3.- O devengo da taxa producirase anda que a concesin da licencia vea imposta polas normas que regulan o silencio administrativo positivo.

   
  Artigo 6. Base impoible e liquidable.  
 

1.- Tomarase como base de gravame da presente taxa, en xeral, o custo real e efectivo da obra, construcin ou instalacin, determinado segundo os criterios establecidos na Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcins, Instalacins e Obras.

   
  Artigo 7. Tipo de Gravame.   redacciones
 

A cota tributaria consistir na cantidade resultante de aplicar sobre a base liquidable, determinada segundo as regras do artigo 6, o tipo de gravame do 0,21%.

En todo caso, os dereitos por concesin das preceptivas licencias para calquera clase de obras ou instalacins, non podern ser inferiores a 12,61 euros.

   
  Artigo 8. Normas de xestin, administracin e cobranza.   redacciones
 

1.- Os dereitos desta Ordenanza son compatibles con calquera outro por aproveitamentos especiais ou por prestacin de servizos distintos.
2.- Ser previa licencia de obras de nova planta, a solicitude da licencia para a demarcacin de aliacins e rasantes, a condicin de que as o esixa a oficina tcnica.
3.- Para as obras que leven consigo a obrigacin de colocar valos ou estadas, esixirase o pago dos dereitos correspondentes a este concepto, liquidndose simultaneamente concesin da licencia de obras, segundo as tarifas recollidas na ordenanza fiscal correspondente.
4.- Cando a licencia de obras sexa outorgada en virtude de silencio administrativo positivo, antes de iniciar as obras ou instalacins, debern ingresar o importe da cota correspondente taxa regulada nesta Ordenanza.

   
  Artigo 9. Tramitacin.  
 

1.- As licencias para instalacins, obras e construcins, solicitaranse por medio de instancia dirixida ao Sr. Alcalde, segundo modelo oficial que se facilitar na Oficina de Rexistro de Documentos, no cal determinaranse os documentos que deber achegar o interesado.
Nos supostos de falta de calquera dos documentos esixidos, actuarase conforme ao previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 de novembro de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn.
2.- A solicitude deber ser formulada polo interesado, ou polo contratista de obras, pero se far constar o nome e a direccin do propietario do inmoble, do arrendatario do mesmo cando as obras realcense por conta e interese deste, as como exprsaa conformidade ou autorizacin do propietario.
3.- Se logo de formulada a solicitude de licencia modificsese ou ampliase o proxecto deber poerse en coecemento da Administracin Municipal achegando o novo orzamento reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin. Se esta quixsese introducir nas obras xa autorizadas, deber tramitarse de igual forma que se se tratase de nova construcin, e con abono dos novos dereitos.
4.- No momento de presentacin da solicitude efectuarase unha autoliquidacin provisional que se ingresar na Tesourera municipal, e ter, de conformidade co artigo 26 da Lei de Facendas Locais, carcter de depsito previo, que se elevar a definitivo unha vez concedida a correspondente licencia ou autorizacin, previas as comprobacins que procedan por parte dos servizos municipais.
5.- Polo Rexistro Xeral remitirase o expediente ao Servizo de Urbanismo, que proceder a solicitar os informes tcnicos regulamentarios sobre a procedencia da concesin da licencia solicitada.
6.- Evacuados os informe polo Servizo de Urbanismo, formularase proposta de resolucin que deber ser motivada nos supostos en que fose denegatoria.

   
  Artigo 10. Resolucin.  
 

O rgano municipal competente, adoptar a resolucin que proceda en canto concesin da licencia solicitada.

   
  Artigo 11. Notificacins.  
 

1.- Aprobada a citada resolucin polo Servizo de Urbanismo practicarase a notificacin aos interesados e comunicarase dita resolucin aos servizos municipais responsables da execucin do acordo municipal.
2.- A execucin das obras queda suxeita vixilancia, fiscalizacin e revisin do Concello, que a exercer a travs dos seus Tcnicos e Axentes.
3.- As liquidacins iniciais tern carcter provisional ata que unha vez finalizadas as obras sexa comprobado pola Administracin Municipal o efectivamente realizado e a sa conta, requirindo dos interesados as correspondentes certificacins de obras e demais elementos ou datos que se consideren oportunos. vista do resultado da comprobacin practicarase a liquidacin definitiva.
4.- As licencias e cartas de pago ou fotocopias dunhas e outras, permanecern no lugar das obras mentres duren estas, para poder ser exhibidas a requirimento dos Axentes de Autoridade Municipal, os que en ningn caso podern retiralas por ser inescusable a permanencia destes documentos nas obras.
5.- En todas as obras que precisen documento tcnico para a sa tramitacin, deber colocarse en lugar visible das mesmas, un letreiro enunciativo das sas caractersticas, segundo as condicins da licencia outorgada.

   
  Artigo 12. Caducidade e duracin das licencias.  
 

1.- Cando o interesado renuncie licencia solicitada, se esta anda non foi concedida polo rgano competente devolverselle o 80% da cota satisfeita por dereitos de licencia. En todo caso comprobarase previamente que as obras non foron iniciadas, pois en caso contrario non proceder ningn tipo de devolucin.
2.- A caducidade das licencias rexerase polo establecido no artigo 197 da Lei 9/2003, de 30 de decembro, ou normativa que a substita ou complemente.
3.- Todas as licencias que se expidan levarn fixado un prazo para a execucin das obras, que ser proposto polo tcnico autor do proxecto.

   
  Artigo 13. Infraccins e sancins.  
 

As sancins que procedan por infraccins cometidas por incumprimento do disposto na presente Ordenanza, sern independentes das que puidesen arbitrarse por infraccins urbansticas con arranxo ao disposto na vixente Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e as sas disposicins regulamentarias.
Constiten casos especiais de infraccins cualificados de:
a) Simples:
- O non ter no lugar das obras e a disposicin dos Axentes Municipais os documentos aos que se fai referencia no artigo 11.4 desta Ordenanza.
- Non solicitar a licencia necesaria para a realizacin de obras, sen prexuzo da cualificacin que proceda por omisin ou defraudacin.
b) Graves:
- O non dar conta Administracin Municipal do maior valor das obras realizadas ou das modificacins das mesmas ou dos seus orzamentos, ags que, polas circunstancias que concorran deba cualificarse de defraudacin.
- A realizacin de obras sen licencia municipal.
- A falsidade da declaracin en extremos esenciais para a determinacin da base de gravame.
En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e sancins, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno corporativo o 29 de outubro de 2007 entrar en vigor o da da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios