Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ordes - ORDENANZA FISCAL N 24, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS.

Publicación provisional : 05-11-2007 BOP N 255 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Redacción Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - I.- NATUREZA DA EXACCIN.
 - Artigo 1.
 - II.- FEITO IMPOIBLE
 - Artigo 2.
 - III.- SUXEITO PASIVO E RESPONSABLES
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.
 - V.- COTA TRIBUTARIA E TARIFA
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - VI.- DEVENGO E FORMA DE PAGO
 - Artigo 7.
 - Artigo 8.
 - VII.- INFRACCINS E SANCINS
 - Artigo 9.
 - Disposicin derradeira.
   
  I.- NATUREZA DA EXACCIN.  
 

   
  Artigo 1.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 141 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao disposto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo.

   
  II.- FEITO IMPOIBLE  
 

   
  Artigo 2.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, dos documentos que expida e de expedientes dos que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais.
2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa do interesado.
3. Non estar suxeita a taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello.

   
  III.- SUXEITO PASIVO E RESPONSABLES  
 

   
  Artigo 3.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou no interese dos cales redunde a tramitacin do documento de que se trate.

   
  Artigo 4.  
 

1. Respondern solidariamente das dbedas tributarias as persoas ou entidades s que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
2. Sern responsables subsidiarios as persoas ou entidades s que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  V.- COTA TRIBUTARIA E TARIFA  
 

   
  Artigo 5.  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.
2. A cota de tarifa corresponde a tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.
3. As cotas resultantes da aplicacin das tarifas incrementaranse nun 50% cando os interesados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivasen o devengo.

   
  Artigo 6.   redacciones
 

A tarifa a que refrese o artigo anterior estrutrase do xeito seguinte:

Epgrafe primeiro: certificacins e compulsas.

- Bastanteo de poderes que produzan efectos nas oficinas municipais: 10,90 euros.

Epgrafe Segundo: documentos expedidos e estendidos polas oficinas municipais.

- Expedicin de informes relativos a accidentes de circulacin emitidos pola polica local:

a) Mnimo (ata tres follas): 55,00 euros.

b) Por cada folla a maiores: 3,30 euros.

Epgrafe Terceiro: documentos relativos ao servizo urbanstico.

- Por cada certificacin que se expida polos servizos urbansticos, sobre caractersticas do terreo ou consulta para os efectos de edificacin, etc., a instancia de parte, tanto de natureza rstica como urbana: 32,90 euros.

- Por cada autorizacin de segregacins ou parcelacins urbansticas: 32,90 euros.

- Certificacin de antigidade de vivenda: 6,50 euros.

Epgrafe cuarto: Pola tramitacin de solicitudes para participar nos procesos de seleccin de persoal servizo desta Administracin:

- Grupo A ou asimilado: 32,90 euros.

- Grupo B, C ou asimilados: 27,45 euros.

- Grupo D, E ou asimilado: 16,50 euros.

- No caso de Polica Local as contas anteriores incrementaranse en 32,90 euros.

   
  VI.- DEVENGO E FORMA DE PAGO  
 

   
  Artigo 7.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur no momento da presentacin da solicitude de expedicin de documentos e tramitacin dos expedientes suxeitos ao tributo.

   
  Artigo 8.  
 

1. A taxa se esixirase en rxime de autoliquidacin, polo procedemento de cuo municipal estampado no escrito de solicitude da tramitacin do documento ou expediente, o nestes mesmos se aquel escrito non existise ou a solicitude non fose expresa.
Os responsables dos distintos servizos coidarn de non admitir nin cursar ningn documento gravado sen que cumprira previamente o requisito do pago.
2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o artigo 38.4.c) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e do Procedemento Administrativo Comn que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, pero no podern drselles curso sen que se emende a deficiencia, para o que se requirir ao interesado co fin de que no prazo de dez das aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, arquivarase a solicitude sen mis trmite.
3. As certificacins ou documentos que expida a Administracin Municipal a peticin de Xulgados ou Tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de parte, non se entregarn nin remitirn sen que previamente se aboara a correspondente cota tributaria.

   
  VII.- INFRACCINS E SANCINS  
 

   
  Artigo 9.  
 

En todo o relativo a cualificacin de infraccins tributarias, as como a imposicin das sancins correspondentes en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  Disposicin derradeira.  
 

A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o da 29 de outubro de 2007, comezar a aplicarse o mesmo da da publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios