Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Val do Dubra - Ordenanza fiscal nm. 23, reguladora da taxa pola expedicin de licenzas ubansticas

Publicación provisional : 20-11-2004 BOP N 268 -- Publicación definitiva : 31-12-2004 BOP N 300
Aplicable desde 03-10-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2.Feito impoible
 - Artigo 3. Supostos de non suxeicin
 - Artigo 4. Suxeito pasivo
 - Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios
 - Artculo 6.-Cota tributaria
 - Artculo 7.-Tarifa
 - Artculo 8.-Devengo
 - Artculo 9.-Beneficios Fiscais
 - Artculo 10.-Normas de Xestin
 - Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso
 - Artigo 12.Caducidade e duracin das licenzas
 - Artgo 13. Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, polo artigo 106 de da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, o Concello de Val do Dubra establece a Taxa pola expedicin de Licenzas Urbansticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do Texto refundido aprobado polo RDLex. 2/2004, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as sas normas ao previsto no artigo 58 do citado Texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 2.Feito impoible   redacciones
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupacin, construcin, edificacin e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no municipio (entre outros os seguintes: licenzas de autorizacin para a segregacin de parcelas urbanas, licenzas de primeira ocupacin de vivendas unifamiliares, licenzas de primeira ocupacin de vivendas colectivas, licenzas de primeira ocupacin de naves e instalacins industriais e comerciais, instalacin de tanques, depsitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., as como outros depsitos de almacenamento de gas, petrleos, gasleos e similares, instalacin de quioscos en va pblica, instalacin de carteis publicitarios, fixacin de lias e rasantes de edificacins, construcin de edificacins, demolicin de edificacins e por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoible desta ordenanza e non apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima) se axustan ao ordenamento urbanstico vixente e se renen as condicins esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo isto de conformidade co establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia e a sa normativa de desenvolvemento.

   
  Artigo 3. Supostos de non suxeicin   redacciones
 

Non estarn suxeitos pagamento da taxa, pero si da obriga de solicita-la oportuna licenza:

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vas pblicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacins de aliacins ou rasantes, canalizacins ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicins que se produzan como consecuencia de declaracins de runa inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicins daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentacin urbanstica do Concello se atopen fra de ordenacin e fosen ordenadas por este ltimo.

e) As obras necesarias para a eliminacin de barreiras arquitectnicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificacin nin cambio de uso de ela.

f) As instalacins, construcins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas que estiveran suxeitas a licenza urbanstica municipal ou a calquera outra actividade municipal tcnica e administrativa de verificacin que constita o feito impoible deste imposto, de conformidade co establecido no artigo 2 da presente ordenanza.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as personas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan solicitantes dunha licenza ou que executen as instalacins, obras ou construcins sen ter obtido a preceptiva licenza.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os construtores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, do 5 de marzo.

   
  Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas xurdicas, os integrantes da administracin concursal e os liquidadores de sociedades e entidades en xeral, nos supostos e coa extensin que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artculo 6.-Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumar outra cantidade en funcin da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacins terase en conta a totalidade das sas plantas e espazos construdos.

   
  Artculo 7.-Tarifa   redacciones
 

Establcese unha tarifa nica de 70,00 euros por todas as actividades descritas no artigo 2 desta ordenanza. Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoible desta ordenanza e non apareza especificada nos epgrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mnima de 70 euros. Estas tarifas sufrirn un incremento anual automtico igual IPC oficial correspondente ano natural anterior.

   
  Artculo 8.-Devengo  
 

1. Devngase a tasa e xorde a obriga de contribuir cando se comece a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para estes efectos, entenderase comezada a devandita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licenza, a taxa devengarase cando se comece a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizable.

3. A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se ver afectada de ningn modo pola denegacin da licenza solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artculo 9.-Beneficios Fiscais  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin dos Tratados Internacionais.

   
  Artculo 10.-Normas de Xestin  
 

1.- Os interesados na obtencin dunha licenza de obras ou urbanstica virn obrigados a presentar no Rexistro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompaada do proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emprazamento, importe estimado desta, medicins e destino.

2.-Cando se trate de licenza para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonmica e local aplicable, non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente, acompaarase solicitude un presuposto das obras a realizar as como unha descripcin precisa da superficie afectada, materiais a empregar, e en xeral, das caractersticas da obra ou acto, os datos da cal permitan comprobar o seu custo.

3.-Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto, deber poerse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artculo 11.-Liquidacin, Notificacin e Ingreso  
 

1.- vista da documentacin presentada polos interesados, previo estudio e valoracin desta pola oficina tcnica municipal, practicarase liquidacin provisional tomando como base impoible para esta liquidacin o presuposto presentado polos interesados, sempre que estivera visado polo Colexio Oficial correspondente cando isto constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoible ser determinada pola oficina tcnica municipal en funcin do presuposto, memoria ou datos subministrados polo suxeito pasivo, se isto fora posible, ou en funcin dos mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo dela.

2.- vista das construcins, instalacins ou obras efectivamente realizadas e do seu custo real efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, poder modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.-O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 12.Caducidade e duracin das licenzas  
 

1.-Consideranse caducadas as licenzas se despois de ser concedidas transcorren mis de seis meses sen dar comezo as obras, ou cando, unha vez comezadas, se interrompesen durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deber ser alegada polo titular da licenza antes de que expire o referido prazo para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

2.-Transcorrido o prazo de caducidade, quedar sen ningn valor nin efecto a autorizacin obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obtea a prrroga regulamentaria, que ter como prazo mximo o da licenza orixinaria.

   
  Artgo 13. Infraccins e sancins  
 

En materia de infraccins e sancins ser aplicable, segundo dispn o artculo 11 do RDLexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, a regulacin contida nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e nas disposicins que a complementen e desenvolvan.

   
  Disposicin final   redacciones
 

A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporacin na sesin que tivo lugar o da 12 de novembro de 2004, entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia e comezar a aplicarse a partir do da 1 de xaneiro de 2005, continuando vixente en tanto non se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Con carcter transitorio, s licenzas que se estean tramitando na data de aprobacin definitiva desta modificacin aplicarselles esta nova tarifa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios