Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Fene - ORDENANZA REGULADORA DAS AXUDAS ECONMICAS MUNCIPAiS PARA A ATENCIN DE NECESIDADES SOCIAIS

Publicación provisional : 20-09-2012 BOP N 180 -- Publicación definitiva : 09-11-2012 BOP N 214
Redacción Aplicable desde 09-11-2012

Redacciones Redacciones
 - EXPOSICIN DE MOTIVOS
 - ARTIGO 1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.
 - ARTIGO 2.- TIPOS DE AXUDAS.
 - ARTIGO 3.- BENEFICIARIOS.
 - ARTIGO 4.- PERCEPTORES
 - ARTIGO 5.- CONTA DAS AXUDAS.
 - ARTIGO 6.- SOLICITUDES, PRAZOS E DOCUMENTACIN.
 - ARTIGO 7.- PROCEDEMENTO DE CONCESIN.
 - ARTIGO 8.- RESOLUCIN
 - ARTIGO 9.- NOTIFICACIN S INTERESADOS.
 - ARTIGO 10.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS.
 - ARTIGO 11.- CAUSAS DE DENEGACIN.
 - ARTIGO 12.-CAUSAS DE EXTINCIN DAS AXUDAS.
 - ARTIGO 13.- REINTEGRO E RXIME SANCIONADOR.
 - ARTIGO 14.- XUSTIFICACIN DAS SUBVENCINS.
 - ARTIGO 15.- PAGAMENTO DAS SUBVENCINS.
 - ARTIGO 16.-RXIME DE INCOMPATIBILIDADES.
 - Artigo 17.- DO SEGUIMENTO DAS AXUDAS.
 - ARTIGO 18.- MODALIDADES DE SUBVENCINS.
 - Artigo 19.- CONFIDENCIALIDADE:
 - Artigo 20.- CRDITO ORZAMENTARIO:
 - DISPOSICIN TRANSITORIA
 - DISPOSICIN FINAL
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios 1
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios 2
   
  EXPOSICIN DE MOTIVOS  
 

A Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Rxime Local, no seu artigo 25.2 k) atribe municipio competencias en materia de prestacin de servicios socialis e de promocin e reinsercin social.

Pola sa banda, a Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servicios sociais de Galicia, no seus artigos 4, 8 e 21, establece a regulamentacin bsica das prestacins para a Insercin Social-Emerxencias Sociais destinadas a persoas ou familias que se atopen en situacin de carencias.

Ser de aplicacin presente Ordenanza o disposto na Lei 38/2003, Xeral de Subvencins e regulamento de desenvolvemento, a Lei 9/2007, de 13 de xuo, de Subvencins de Galicia, e a Ordenanza Xeral de Subvencins do Concello de Fene.

Neste sentido, o artigo 17 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencins, establece que as bases reguladoras de subvencins das corporacins locais se debern aprobar no marco das bases de execucin do orzamento, a travs dunha ordenanza xeral de subvencins ou mediante unha ordenanza especfica para as distintas modalidades de subvencins. A Ordenanza Xeral de Subvencins do Concello de Fene foi aprobada inicialmente, en sesin plenaria de 30 de marzo de 2007 e publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia o 15 de xuo de 2007.

Esta ordenanza ten por obxecto a regulacin da convocatoria e do rxime xurdico xeral das axudas municipais para a atencin de necesidades sociales que otorgue o Concello de Fene figurando entre os obxectivos da presente ordenanza adaptar as disposicins de carcter xeral da Lei 38/2003 s peculariedades do Concello de Fene establecendo esixencias mnimas, criterios e procedemento para a concesin destas axudas.

   
  ARTIGO 1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.  
 

A ordenanza ten por obxecto a regulacin das axudas municipais destinadas atencin de necesidades sociais, entendendo por tales o conxunto de axudas e prestacins econmicas de carcter non peridico destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos, situacins de emerxencia social, previr situacins de exclusin social e favorecer a plena integracin de sectores de poboacin que carezan de recursos econmicos para a atencin das sas necesidades bsicas.

   
  ARTIGO 2.- TIPOS DE AXUDAS.  
 

Establcense as seguintes tipoloxas de axudas en funcin da necesidade plantexada e a sa valoracin polos Servicios Sociais Municipais, cuxa concesin estar sempre condicionada existencia de dispoibilidade orzamentaria as como cumprimento dos requisitos xerais de acceso e especficos de cada axuda dacordo co fixado na presente ordenanza:

a) Axudas econmicas de emerxencia social.

b) Axudas econmicas de apoio s familias para a atencin menor e discapacidade.

c) Axudas econmicas para o pago de taxas municipais (auga, saneamento e lixo).

A tipoloxa c) ser incompatible coa concesin da exencin de taxas municipais ao abeiro do recollido na Ordenanza n7, reguladora da taxas pola subministracin de auga, Ordenanza 17 reguladora da taxa polo servizo de saneamento, e ordenanza n 18 reguladora da taxas pola recollida de residuos slidos urbanos, tratamento e eliminacin dos mesmos

Poderase cursar unha nica solicitude anual de cada un dos tipos de axudas, ags certos casos en que se poda presentar unha segunda solicitude cando concorran criterios socioeconmicos obxectivables valorados a criterio tcnico tales como:

- Desamparo o precariedade econmica posterior primeira solicitude.

- Urxencia na necesidade.

- Infortunio familiar.

- Outros a valorar polo equipo tcnico.

Ademais, nos casos seguintes, a presentacin da solicitude de axuda realizarase:

- No caso de axudas para gastos de escolarizacin, posteriormente ao inicio do curso escolar.

- No caso de axudas para gastos derivados do pago de Taxas Municipais, no derradeiro trimestre do ano.

   
  ARTIGO 3.- BENEFICIARIOS.  
 

Podern ser beneficiarios destas axudas as personas ou familias residentes e empadronadas no Concello de Fene e que cumpran os requisitos establecidos para a sa concesin dacordo co seguinte:

Requisitos Xerais:

1. Ser maior de idade ou menor legalmente emancipado.

2. Ter nacionalidade espaola ou extranxeira con residencia legal en Espaa. Con carcter excepcional, podern ser tamn beneficiarias as personas extranxeiras, calesqueira sexa a sa situacin administrativa en Espaa, que se atopen nunha situacin de desproteccin ou en grave risco social.

3. Que exista a necesidade real e obxectiva do solicitado.

4. Estar empadroado/a no Concello de Fene e con residencia efectiva no mesmo cunha antigidade mnima de 3 meses inmediatamente consecutivos data da solicitude.

5. Non ter sido beneficiario/a de axudas ao abeiro desta mesma convocatoria no decurso do mesmo exercicio econmico ou doutras convocatorias de organismos supramunicipais para o mesmo concepto, ags circunstancias de especial gravidade que se valorarn, e do recollido no apartado III das presentes bases.

6. Non estar incurso/a nas prohibicins para obter a condicin de beneficiario/a sinaladas no art. 13 e 3 da Lei xeral de subvencins (BOE. n 276 de 18/11/2003).

7. Non ter dbedas co Concello de Fene.

8. Cumprir cos requisitos econmicos para acceso s subvencins, recollidas nas presentes bases, as como as condicins de acceso especificas para as modalidades includas nos apartados correspondentes.

9. Non dispoer de mis dun vehculo (coche) na unidade familiar calquera que sexa o seu titular, ags as subvencins destinadas ao pago de taxas, que non se poder ser titular de ningn vehculo na unidade de convivencia.

Requisitos Econmicos

VI.b. 1) Ingresos regulares da unidade de convivencia:

Valorarase o conxunto de ingresos percibidos por cada unha das persoas que constiten a unidade familiar de convivencia, e procedentes de retribucins, pensins, subsidios, prestacins, salarios ou rendas regulares e/ou irregulares de calquera natureza.

Terase en conta os ingresos lquidos, logo dos descontos correspondentes ao IRPF e seguridade social.

Para obter a conta dos ingresos anuais sumarase o conxunto de ingresos lquidos obtidos nos 6 ltimos meses anteriores data da solicitude multiplicandoos por 2 para obter o conxunto dos ingresos anuais. Desta conta descontarase os gastos derivados do pago do alugueiro e/ou amortizacin da vivenda, segundo corresponda. A conta resultante, dividirase entre 14 para obter os ingresos mensuais.

Nos casos nos que quede acreditado que no momento da solicitude non se cobra ningn tipo de ingresos ou a minoracin destes sexa do 50 % dos ingresos que se estaban a percibir, terase en conta esta circunstancia para o cmputo dos ingresos anuais e posterior aplicacin da subvencin que corresponda; isto , computaranse os ingresos actuais, do mes da solicitude, ou no seu caso, o seu defecto deles, para realizar o clculo final que se indica no pargrafo anterior.

VI.b. 2) Capital mobiliario:

Entenderanse medios econmicos suficientes no que respecta aos recursos procedentes do capital mobiliario e para a valoracin da concesin das presentes axudas, os que superen os 3.000 euros en contas de aforros e/ou investimentos de toda a unidade familiar (tomarase o saldo recollido na certificacin bancaria a 31 de decembro de cada ano). Exceptanse a modalidade C) no que se limitar o saldo bancario a 2.500 euros.

VI.b. 3) Capital Inmobiliario:

Que a persoa solicitante ou calquera membro da unidade familiar, non sexa propietaria e/ou usufructuaria de bens inmobles que, polas sas caractersticas, valoracin, posibilidade de venda ou calquera forma de explotacin, indiquen de xeito notorio a existencia de medios materiais suficientes para atender ao gasto obxecto da solicitude, ags a propiedade referente vivenda destinada ao uso propio sempre que a sa valoracin catastral non supere 10 anualidades do Salario Mnimo Interprofesional Vixente para cada ano.

VI.b. 4) Outras condicins econmicas da unidade familiar:

10. Non figurar, o/a solicitante nin outro membro da unidade familiar, como titular de industria, comercio ou calquera outro negocio con persoal asalariado.

11. Que o/a cabeza de familia que estea en situacin de desemprego e se non consta na oficina do INEM, que proceda a darse de alta como demandante de emprego.

Excepcins:

O/A instructor/a do expediente poder valorar con carcter excepcional a aquelas solicitudes que, non cumprindo algn dos requisitos ou condicins esixidas nestas bases, presenten, ao seu xuzo, circunstancias persoais, familiares ou socioeconmicas de especial gravidade que lle fagan precisar o beneficio regulado nas mesmas, previo informe.

   
  ARTIGO 4.- PERCEPTORES  
 

Podern ser perceptores das axudas:

a)Os propios solicitantes e beneficiarios das axudas.

b)As entidades ou personas designadas para a sa percepcin as como os proveedores dos bens e servicios para os que se concede a axuda.

   
  ARTIGO 5.- CONTA DAS AXUDAS.  
 

A conta das subvencins que se concedan, se establecer en funcin do conxunto dos ingresos da unidade familiar de convivencia.

Asemade esta tboa marcar o acceso ou non acceso s subvencins definidas na modalidade a), b) e c) (para o suposto de tratarse de desempregados) do artigo 2 para aquelas persoas ou familias que superen os ingresos nela establecidos.

Nmero de membros na unidade de convivencia

Lmite de ingresos econmicos familiares

Tramos de ingresos

Porcentaxe da subvencin en funcin da conta mxima a subvencionar

1 persoa

115 % do IPREM

Ate o 115 % Iprem

612,38 euros/mes.

8.573,32 euros/ano (14 pagas)

Inferior ao 60 % IPREM, inferior a 319,51 euros/mes e 4.473,08 euros ano

100 %

Maior do 60 % e ate o 75 % IPREM, ate 399,38 euros/mes e 5.591,36 euros ano

80 %

Maior do 75 % e ate o 90 % IPREM, ate 479,26 euros/mes e 6.709,63 euros ano

70 %

Maior do 90 % e ate o 100 % IPREM, ate 532,51euros/mes e 7.455,14 euros ano

60 %

Maior do 100 % e ate o 110 % IPREM, ate 585,76 euros/mes e 7.200,65euros/ano.

50 %

Maior do 110 e ate o 115 % do IPREM, ate 612,39 e 8.573,41 euros/ano.

40 %

2 persoas

Ate o 160 % do IPREM

852,01 euros/mes.

11.928,22 euros/ano. (14 pagas)

Inferior ao 100 % IPREM, inferior a 532,51 euros/mes e 7.455,14 euros ano

100 %

Maior do 100 % e ate o 125 % IPREM, ate 665,64 euros/mes e 9.318,93 euros ano

75 %

Maior do 125 % e ate o 150 % IPREM, ate 798,77 euros/mes e 11.182,71 euros ano

60 %

Maior do 150 % e ate o 160 % IPREM ate 852,02 euros/mes e 11.928,22 euros ano.

40 %

3 persoas

Ate 185 % IPREM

985,14 euros/mes

13.792,00 euros/ano (14 pagas)

Inferior ao 125 % IPREM, inferior a 665,64 euros/mes e 9.318,93 euros ano

100 %

Maior do 125 % e ate o 150 % IPREM, ate 798,77 euros/mes e 11.182,71 euros ano

75 %

Maior do 150 % e ate o 175 % IPREM, ate 931,89 euros/mes e 13.046,5 euros ano

60 %

Maior do 175 % e ate o 185 % do IPREM, ate 985,14 euros/mes e 13.792,00 euros ano.

40 %

4 persoas

Ate o 210 % do IPREM

Ate 1.118,27 euros/mes.

Ate 15.655,79 euros/ano (14 pagas)

Inferior ao 175 % IPREM, inferior a 931,89 euros/mes e 13.046,5 euros ano

100 %

Maior do 175 % IPREM, e ate 190 % IPREM, ate 1.011,77 euros/mes e 14.164,77 euros ano

75 %

Maior do 190 % e ate o 200 % IPREM, ate 1.065,02 euros/mes e 14.910,28 euros ano

60 %

Maior do 200 % e ate o 210 % IPREM, ate 1.118,27 euros/mes e 15.655,79 euros ano.

40 %

A partir do 5 compoente, engadiranse 100 euros ao mes por cada persoa mis que forme a unidade de convivencia, sumndose tboa anterior de 4 membros.

   
  ARTIGO 6.- SOLICITUDES, PRAZOS E DOCUMENTACIN.  
 

A solicitude dirixida Sr. Alcalde do Concello de Fene acompaada da documentacin requerida na presente ordenanza, se presentar no Rexistro Xeral do Concello de Fene, sen prexuzo do establecido no artigo 38 da Lei 30/1992, de Rxime Xurdico das Administracins Pblicas e Procedemento Administrativo Comn.

O procedemento iniciarase de oficio ou a instancia de parte. Os expedientes sern incoados de oficio cando concorran circunstancias graves, extraordinarias ou urxentes que as o aconsellen. Se se inicia de oficio deber garantirse na sa tramitacin os requisitos e circunstancias documentais fixados para o caso de que se iniciase a instancia de parte.

O prazo para a presentacin de solicitudes permanecer aberto con carcter permamente dende o 1 de xaneiro ata o 15 de novembro do ano en curso, condicionado en todo caso, existencia de consignacin orzamentaria para facer fronte custo das axudas en cada un dos exercicios orzamentarios.

A solicitude deber de acompaarse a documentacin xustificativa do cumprimento dos requisitos xerais e especficos para a obtencin das axudas. Sen carcter restrictivo, ser necesario adxuntar a seguinte documentacin:

a) Fotocopia do DNI do solicitante e das personas maiores de 16 anos pertencentes unidade de convivencia ou tarxeta de residencia (NIE) ou pasaporte, no caso de ser extranxeiros.

b) Fotocopia do libro familia e/o ttulo de familia numerosa, no caso de existencia de menores na unidade de convivencia.

c) Fotocopia da sentencia de separacin ou divorcio e/ou do convenio regulador, no seu caso. Fotocopia da demanda ou sentencia de falta de pagamento de pensins, no caso de que se solicite expresamente.

d) Fotocopia da ltima Declaracin da Renda ou, no caso de non ter obriga de presentala, certificado negativo da Administracin de Facenda cos datos fiscais de todos/as os/as convivintes maiores de 18 anos ou dezaseis se traballan.

e) Fotocopia dos 6 ltimos recibos de alugamento ou amortizacin da vivenda, no seu caso.

f) Fotocopia do ltimo recibo de contribucin, para vivendas en propiedade.

g) Xustificantes econmicos de todos/as os/as membros/as da unidade de convivencia maiores de 18 anos (ou dezaseis se traballan) e referidos ao perodo computable: nminas, contratos de traballo, recibo/s de pensin/s, certificados de vida laboral, certificados do Inem, e outros, segundo se lle indique.

h) Declaracin xurada de ingresos econmicos da unidade de convivencia, no modelo que se achega xunto ao anexo de solicitude.

i) Certificado/s das contas bancarias que se posan por tdolos membros da unidade familiar e referidos ao saldo existente a 31 de decembro do ano inmediatamente anterior solicitude.

j) Certificado e/ou informe do servizo ou recurso para o que se solicite a subvencin.

k) Orzamentos do gasto que se solicita, adaptados situacin de necesidade. /(Poderanse rexeitar si son elevados ou inapropiados).-

l) Declaracin responsable de non estar incurso/a nas prohibicins para obter a condicin de beneficiario/a sinaladas no art. 13 da lei xeral de subvencins (BOE. n 276 de 18/11/2003).

m) Informes de IBI, urbana, rstica, IAE e IVTM, o que se comprobar de oficio, previa solicitude da/s persoa/s interesada/s.

n) Declaracin xurada de non ter solicitado nin percibido ningunha axuda que cubra os mesmos conceptos para os que se solicita a subvencin e de que est ao corrente nas obrigas fiscais e coa seguridade social.

o) Volante de empadroamento e convivencia, con indicacin do tempo de residencia no Concello de Fene.

p) Fotocopias compulsadas dos recibos pagados de auga, saneamento e lixo, segundo corresponda correspondentes ao ano da solicitude, para as persoas que se acollan modalidade C).

q) Autorizacin da persoa solicitante da axuda ou do seu representante legal ou gardador de feito e dos demais membros da unidade familiar cuxos ingresos son computables, conforme ao modelo de solicitude ao Concello de Fene, departamento de servizos sociais, para a consulta das bases de datos municipais e comprobacin da veracidade dos datos declarados.

r) Calqueira outro documento que os Servicios Sociais Municipais estimen oportunos para acreditar o cumprimento dos requisitos para a percepcin das axudas ou para complementar ou actualizar a informacin.

Aquela/s solicitude/s na/s que se observen a falla de documentacin necesaria para a sa valoracin, ser requirida por escrito ao interesado/a para que, no prazo mximo de 10 das dende a recepcin da comunicacin, presente a documentacin solicitada indicndoselle que, de non presentala, se lle ter por desistida a sa solicitude, previa resolucin que debera ser ditada nos termos previstos no art. 71 da Lei 30/92 de 26 de novembro.

   
  ARTIGO 7.- PROCEDEMENTO DE CONCESIN.  
 

O procedemento polo cal se establece a concesin destas axudas ser o de concorrencia competitiva, mediante o estudio pormenorizado de cada unha das solicitudes presentadas e a sa adaptacin s criterios de valoracin establecidos na presente ordenanza.

Unha vez completada a documentacin, realizarase o estudo da demanda e da situacin socioeconmica do solicitante e demais membros da unidade familiar. Para iso, os Servicios Sociais tern en conta os documentos presentados, entrevistas mantidas, visitas domiciliarias ou outros extremos que foran considerados de inters polas traballadoras sociais do concello encargadas de valorar a situacin de necesidade emitindo informe final no que se cuantifique o importe da axuda.

Recibidas as solicitudes de subvencin, a valoracin e exame das mesmas levarase a cabo polas traballadoras sociais do Concello que deber emitir un informe no que se concrete o resultado da valoracin efectuada. A traballadora social elevar informe con proposta de resolucin Alcalda, que resolver o expediente previo informe de fiscalizacin e sen prexuzo da delegacin de dita competencia de conformidade coa lexislacin de rxime local.

O informe con proposta de resolucin emitido pola traballadora social instrutora do expediente deber expresar:

-Finalidade da subvencin.

-Importe

-Forma de pago.

-Prazo de xustificacin.

-Forma de xustificacin.

-Que os beneficiarios non son debedores por resolucin de procedencia de reintegro doutras axudas ou fose declarada a perda do dereito seu cobro por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencins.

-Que as anteriores axudas concedidas polo mesmo concepto, no seu caso, estn totalmente xustificadas

   
  ARTIGO 8.- RESOLUCIN  
 

O procedemento de concesin ser resolto pola Alcalda, sen prexuzo da delegacin de dita competencia de conformidade coa lexislacin de rxime local, e deber de producirse nun prazo mximo de tres meses.

Transcorrido dito prazo sen que se producira resolucin expresa e notificado a mesma, o solicitante entender desestimada a sa peticin por silencio administrativo, segundo prev o artigo 42 da Lei 30/1992, de RXPAC.

A resolucin de concesin deber expresar:

-Finalidade da subvencin.

-Importe

-Forma de pago.

-Prazo de xustificacin.

-Forma de xustificacin.

Ser prioritaria a resolucin favorable das axudas destinadas cobertura das necesidades bsicas, entendidas como tales as que van destinadas a cubrir gastos derivados de alimentacin, vivenda e outros de acordo cos criterios tcnicos do equipo de servizos sociais.

A concesin das axudas estar sempre supeditada existencia de consignacin orzamentaria, por tanto poderanse desestimar por este motivo as peticins que cumpran inicialmente todos os requisitos pero que non se consideren prioritarias.

   
  ARTIGO 9.- NOTIFICACIN S INTERESADOS.  
 

O texto ntegro da resolucin adoptada ser notificada s interesados no domicilio que a efectos de notificacins figure no expediente e de conformidade co artigo 58 da Lei 30/1992, de RXPAC.

Na notificacin que se practique s beneficiarios da axuda indicarase de modo expreso cales son as condicins que debe cumplir para facer efectivo o cobro da axuda. As mesmo, indicarase de modo expreso que se no prazo de tres meses a contar dende a recepcin da notificacin do acordo de concesin non cumplira as condicins establecidas se proceder por parte do Concello revogacin da axuda.

A resolucin que deber ser motivada expresar os recursos que contra a mesma se poden interpoer.

   
  ARTIGO 10.- OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS.  
 

Unha vez concedida a prestacin econmica os beneficiarios debern:

a) Aplicar a prestacin finalidade para a que foi concedida.

b) Comunicar os cambios que se produzan en relacin s condicins xerais e/ou requisitos especficos das prestacins e que poideran dar lugar modificacin e extincin das mesmas, as como calquera outro cambio.

c) Reintegrar o importe das prestacins indebidamente percibidas ou en conta indebida.

d) Xustificar cos documentos e facturas oportunas a realizacin do gasto finalidade que motivou a concesin da prestacin econmica no prazo mximo, con carcter xeral, de tres meses.

   
  ARTIGO 11.- CAUSAS DE DENEGACIN.  
 

Non proceder a concesin das axudas econmicas cando se dean algunha das seguintes condicins:

a) Non cumprir os requisitos esixidos.

b) Que a axuda solicitadea sexa competencia doutros organismos.

c) Que a prestacin econmica solicitada non constita unha solucin adecuada ou non resolva de forma significativa a necesidade plantexada.

d) Non estar debidamente xustificada a situacin de necesidade.

e) Non completar a documentacin requirida.

f) Non xustificar a percepcin de axudas concedidas en ocasins anteriores.

g) Que non exista crdito para a atencin da solicitude.

h) Que a axuda solicitada sexa para cubrir dbedas derivadas do incumprimento de obrigas tributarias con calquera Administracin Pblica includa a Seguridade Social.

i) Que a axuda solicitada sexa para cubrir gastos de asistencia mdica ou famacutica susceptible de ser prestada na sa totalidade polo SERGAS.

   
  ARTIGO 12.-CAUSAS DE EXTINCIN DAS AXUDAS.  
 

Son causas de extincin das axudas:

a) O falecemento, renuncia do solicitante.

b) O desaparecemento das circunstancias ou situacin de necesidade que motivou a concesin da axuda econmica.

c) A ocultacin ou falsedade nos datos subministrados e que foron tidos en conta para conceder a prestacin.

d) Non adicar a axuda finalidade para a que foi concedida.

e) A perda dalgn dos requsitos ou condicins esixidas para ser beneficiario.

f) Non xustificar a axuda concedida ou non presentar as facturas xustificativas correspondentes para acreditar o destino e emprego adecuado da mesma.

   
  ARTIGO 13.- REINTEGRO E RXIME SANCIONADOR.  
 

No caso de que o solicitante subministrara informacin falsa ou ocultara datos para obter, manter ou aumentar a prestacin econmica, ou se concedida esta non presentara as facturas xustificativas da axuda concedida, procederase a iniciar procedemento de reintegro polo rgano competente e poder ser motivo da denegacin en futuras solicitudes de axudas.

A falsedade ou ocultacin dos datos ou documentos achegados polas persoas beneficiarias da axuda, as coma a non xustificacin total ou parcial da mesma, ou destinala a un fin distinto para o que foi concedida, implicar o impedimento de solicitar unha nova axuda por un perodo de 1 ano, ou coas normas de aplicacin baseadas na Lei 38/ 2003 de 17 de novembro, General de subvencins e na Lei 9/2007, de 13 de xuo, de subvencins de Galicia

   
  ARTIGO 14.- XUSTIFICACIN DAS SUBVENCINS.  
 

A xustificacin das cantidades recibidas acreditarase mediante factura ou documento que acredite a realizacin do gasto.

O/A beneficiario/a presentar a travs do rexistro de entrada do concello, a conta xustificativa da subvencin no modelo de impreso que ser facilitado no departamento de Servicios Sociais do concello que deber acompaar cos xustificantes correspondentes.

Os gastos acreditaranse mediante facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no trfico xurdico mercantil. As mesmo, para os efectos da sa consideracin como subvencionable, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mendiante extractos ou certificacins bancarias debidamente identificados, selados ou ansinados pola persoa beneficiaria.

   
  ARTIGO 15.- PAGAMENTO DAS SUBVENCINS.  
 

O pagamento das subvencins realizarase, no seu caso, na conta bancaria indicada pola/s persoa/s beneficiaria/s no momento da solicitude.

O pagamento da/s axuda/s poder levarse, con carcter xeral, a cabo nunha das seguintes modalidades:

1) Con carcter xeral, o pago das subvencins abonarase na conta bancaria do/a beneficiario/a unha vez este aporte, no prazo mximo dee 3 meses dende que recibe a notificacin de concesin, as facturas ou documentacin xustificativa que se determine, por importe igual ou superior, segundo corresponda, conta concedida ou ao orzamento subvencionado.

2)- Excepcionalmente, e sempre que se xustifique no informe proposta do/a instrutor/a do expediente, o pago das subvencins poderase realizar anticipadamente, ata o 100% do importe concedido esixndose posteriormente a xustificacin, debendo aportar neste caso, no prazo mximo de 15 das dende a notificacin da resolucin de concesin das axudas, as facturas ou documentacin xustificativa por un importe igual ou superior, segundo corresponda, conta concedida ou ao orzamento subvencionado.

3) Con carcter xeral, as axudas para compra de alimentos sern abonadas diretamente beneficiario de modo anticipado, esixndose posteriormente a xustificacin debendo aportar neste caso nun prazo mximo de 3 meses dende a notificacin da resolucin de concesin das axudas, ou, no seu caso, nun prazo inferior cando as se determine no informe do instructor do expediente, as facturas ou documentos con validez no trfico xurdico mercantil por un importe igual ou superior contia concedida.

O pagamento das axudas para a compra e alimentos de 1 necesidade, e sempre que as se recolla no informe do instructor do expediente, poderase realizar de modo fraccionado. Neste caso, ser requisito para efectuar o seguinte pagamento fraccionado da axuda, a previa xustificacin polo beneficiario do anterior pago. En todo caso, o instructor do expediente revisar que se cumpriu a finalidade da subvencin de modo que se destine a mesma adquisicin de alimentos de 1 necesidade.

Para o caso de que se propoa, previo informe proposta do instructor do expediente, o pagamento das axudas para a compra de alimentos en especie, o importe do gasto abonarase na conta do establecemento comercial segundo a axuda concedida e previa a presentacin da factura polo mesmo.

4)Non obstante o anterior, cando concurran circunstancias que fagan convinte a determinacin doutro modo de pagamento, poderase alterar o sistema xeral establecendo, previo informe dos Tcnicos de Servicios Sociais, outras modalidades de pagamento (pago fraccionado, axudas en especie, en concepto de anticipo ou previa xustificacin, por exemplo).

A modalidade de pago das subvencins e os prazos correspondentes sern recollidos no informe tcnico emitido polas traballadoras sociais.

   
  ARTIGO 16.-RXIME DE INCOMPATIBILIDADES.  
 

Non se concedern axudas destinadas amortizacin de dbedas contradas co Concello de Fene ou outras Administracins Pblicas nin para o abono de servicios prestados por estas, ags que concorran no solicitante circunstancias moi excepcionais que o fagan aconsellable ou necesario.

Non se poder ser persoa beneficiaria simultaneamente de mis dunha prestacin ou dereito percepcin econmica para a mesma finalidade, calquera que sexa a Administracin Pblica ou privada outorgante. Podern concederse axudas cando as prestacins econmicas dos outros servizos ou administracins non cubran a totalidade do importe da prestacin.

   
  Artigo 17.- DO SEGUIMENTO DAS AXUDAS.  
 

Sern os servizos sociais municipais os que realicen o seguimento das situacins de necesidade protexida polas axudas, o destino das mesmas, e podern solicitarlle s persoas beneficiarias a informacin ou documentacin que cumpra para comprobar o bo uso das mesmas.

O departamento de servizos sociais en colaboracin con outras administracins (Xunta, Educacin, Sanidade,...) rganos privados (ACLAD, Critas,...) estabelecer un sistema de coordinacin e transferencia de datos necesarios co fin de realizar o seguimento das axudas concedidas ou solicitadas para garantir o bo uso das mesmas e unha boa distribucin dos recursos existentes evitando a duplicidade nas concesins.

   
  ARTIGO 18.- MODALIDADES DE SUBVENCINS.  
 

A.- SUBVENCINS DE EMERXENCIA SOCIAL

1) Finalidade das subvencins:

A finalidade desta modalidade, a concesin de axudas econmicas a aquelas persoas e/ou familias en situacin econmica e/ou social desfavorable e que se destinarn cobertura das necesidades bsicas e/ou outras actuacins de urxente necesidade.

2) Tipoloxa das axudas e contas mximas subvencionables:

A tboa seguinte corresponde conta mxima sobre a que se aplicar porcentaxe de subvencin correspondente para cada solicitude segundo os ingresos da unidade familiar.

Establcense, como norma xeral, as seguintes contas:

Alimentacin bsica: Segundo os membros da unidade econmica de convivencia o lmite mximo das axudas ser:

N Membros unidade Econmica de Convivencia

Importe mximo

1 ou 2 membros

600 /Ano

De 3 membros

675 /ano

De 4 membros

750 /ano

De 5 membros ou mais

825 /ano

Vestiario bsico: 150 /ano por unidade de convivencia. No caso de gastos de vestiario de menores de 18 anos ou aqueles que padezan algunha discapacidade recoecida oficialmente con grao superior ao 33 % que tean idade igual ou inferior a 20 anos e presenten dificultades econmicas e/ou sociais para acceder aos recursos e/ou servizos necesarios cara a unha axeitada proteccin social dos/as menores ou discapacitados/as, ser de aplicacin as contas das axudas previstas no aptdo. B) do presente artigo.

Medicacin: 200 mximo por ano, tendo en conta as enfermidades crnicas e presentando informe mdico xustificativo que indique que dito medicamento non se financia polo Sergas e no caso de que sexa posible, a emerxencia social cubrir o 40% do custo (ou porcentaxe non financiado polo SERGAS), financindose a porcentaxe restante a travs de receita mdica.

Gastos de vivenda: habitabilidade, gastos de mantemento da mesma, gastos de formalizacin de contrato de aluguer, pago de aluguer ou cotas de amortizacin. Nestes casos o importe total non poder exceder de 600 euros no prazo mximo de 1 ano.

Impago de suministros da vivenda (luz, gas....), o importe mximo en ningn caso exceder de 150 no prazo mximo de un ano.

Outros a determinar, debidamente xustificados: neste caso o importe mximo non exceder de 600 no prazo mximo de un ano.

As axudas podern ser en especie, e consistir tanto na adquisicin e bens e servizos polo Concello como na direta prestacin coa actividade, servizo, axuda ou reparacin de que se trate por parte do personal municipal ou baixo a dependencia ou responsabilidade desta entidade.

B) SUBVENCINS DE APOIO S FAMILIAS PARA ATENCIN AO MENOR E DISCAPACIDADE.

1) Concepto e Finalidade:

Estas subvencins van destinadas s familias con fillos e fillas en convivencia, menores de 18 anos ou aqueles que padezan algunha discapacidade recoecida oficialmente con grao superior ao 33 %, tea idade igual ou inferior a 20 anos que presenten dificultades econmicas e/ou sociais para acceder aos recursos e/ou servizos necesarios cara a unha axeitada proteccin social dos/as menores ou discapacitados/as.

As subvencins teen por finalidade a de cubrir os gastos habituais e/ou extraordinarios que se lles presentan s familias con menor nivel de recursos econmicos derivados da atencin dos seus fillos e fillas.

2) Tipoloxa de axudas e conta mxima subvencionable:

En cada solicitude so podern ser subvencionados 2 conceptos dos sinalados a continuacin, establecndose un lmite mximo para as axudas nesta tipoloxa a de 1.800 euros anuais.

Tipoloxa da Axuda

Mxima conta a subvencionar, ano.

Gastos bsicos: roupa e calzado

Lmite por menor.

500

180

Gastos por nacemento dun/ha fillo/a.

700

Gafas (lmite 400 euros), gastos odontolxicos e outros debidamente xustificados.

1.000

Comedor escolar.

540

60 euros ao mximo ao mes.

Gasto de escolarizacin: adquisicin de libros e material escolar para todos os cursos, lmite por menor:

Para Educacin Infantil o lmite por menor sitase en:

200

100

Outros, a determinar e debidamente xustificados.

400,00

Na tipoloxa da subvencin por gastos por nacemento de fillos/as concederanse exclusivamente nos casos de denegacin das subvencins que conceden ou poidan conceder outras Administracins por nacemento de fillos/as, ou ben por non ter acceso s mesmas ao non cumprir requisitos bsicos. Este concepto, no seu caso, concederase no primeiro ano de vida do/a menor sendo incompatible coas tipoloxas definidas no apartado de emerxencias sociales.

Na tipoloxa de axudas de integracin do menor, estas sern subsidiarias das que concede a Xunta de Galicia para a mesma finalidade, debendo cursar estas en primeira instancia.

3) Condicins especficas de acceso aos gastos de escolarizacin:

Menores escolarizados/as no termo municipal que cursen os estudios de educacin obrigatoria, e carezan de subvencin ou outras axudas de idntica natureza.

Cubriranse os costes derivados da adquisicin de libros e material escolar, e material complementario como son: diccionarios, atlas, libros de letura obrigatoria entre outros.

En todos os casos subvencionarase o 100 % da conta mxima indicada ou gastos realizados, sempre que os gastos non sexan inferiores conta da subvencin.

A persoa solicitante deber realizar a solicitude posteriormente ao inicio do curso escolar achegando xunto mesma, a relacin, emitida polo centro escolar onde se cursa os estudios, dos libros que debern comprar do curso para o que soliciten, e a/s factura/s do gasto correspondente. Para o material escolar ser suficiente a aportacin das facturas de adquisicin do mesmo.

C) AXUDAS ECONMICAS DESTINADAS O PAGO DE TAXAS MUNICIPAIS (AUGA, SANEAMENTO E LIXO).

1.) Definicin e finalidade das subvencins:

Estas subvencins van destinadas a cubrir os gastos dos recibos anuais de auga, saneamento e lixo para persoas e/ou familias en situacin de desemprego ou pensionistas mnimos que, polas sas condicins socioeconmicas, se vexa necesaria a concesin desta subvencin apoiando as a aquelas persoas e/ou familias en situacin econmica mis desfavorecida. As subvencins cubrirn os gastos indicados do ano natural no que se cursa a solicitude.

2) Tipoloxa, conta e forma de pago das subvencins:

Existen as seguintes tipoloxas de subvencins:

Tipoloxa da Axuda

Mxima conta a subvencionar.- 100 % coste

Subvencin para o pago da auga e saneamento

107,00

Subvencin para o pago de auga

50,00

Subvencin para o pago de saneamento

35,00

Subvencins para o pago do lixo zona urbana (90% custo)

91,19

Subvencins para o pago do lixo zona rural (90% custo)

70,05

Esta solicitude deberase cursar no derradeiro trimestre de cada ano, establecndose o prazo mximo de xustificacin de tres meses dende a data de notificacin da concesin da axuda.

En todo caso s persoas e/ou familias que presenten recibos por importes inferiores s contas mximas subvencionables, se lles aboar o 100% das mesmas.

3.) Requisitos especficos para esta modalidade de subvencin,:

a)- No caso de persoas en situacin de aluguer, vivenda cedida en precario ou propiedade de familiares, as persoas solicitantes debern presentar os correspondentes recibos actualizados do pago a nome do/a dono/a da vivenda e xustificar debidamente a residencia no domicilio para o que se solicita a subvencin.

En caso de dbidas, as persoas interesadas debern acreditar que non teen concedida a exencin a travs das Ordenanzas Reguladoras correspondentes.

b) Tboa de ingresos mximos para poder acceder subvencin (Suposto de pensionistas mnimos. No caso de personas desempregadas, ser de aplicacin a tboa de ingresos prevista no artigo 5).

Nmero membros unidade de convivencia

Lmite de ingresos econmicos familiares

Tramos de ingresos

1 persoa

Pensin mnima de xubilacin da seguridade social para maiores de 65 anos e sen cnxuxe a cargo.

8.218,00 / ano

587,00 /mes

2 persoas

Pensin mnima de xubilacin da seguridade social para maiores de 65 anos e con cnxuxe a cargo.

10.690,40 /ano

763,60 /mes

3 ou mais persoas.

120% do Salario Mnimo Interprofesional.

10.775,52 /ano

769,68 /mes

c) Capital mobiliario: Entenderanse medios econmicos suficientes no que respecta aos recursos procedentes do capital mobiliario e para a valoracin da concesin das presentes axudas, os que superen os 2.500 euros en contas de aforros e/ou investimentos de toda a unidade familiar, independentemente do nmero de titulares das contas bancarias. (Tomarase como referencia o saldo recollido na certificacin bancaria a 31 de decembro do ano inmediatamente anterior solicitude).

Todas aquelas familias que superen este saldo bancario, anda que renan o resto dos requisitos, non podern beneficiarse destas axudas, ags casos de especial gravidade que se valorarn.

   
  Artigo 19.- CONFIDENCIALIDADE:  
 

Garntese a confidencialidade dos datos obtidos na tramitacin dos expedientes, de conformidade coa Lei de Servicios Sociais de Gallicia.

Igualmente, estarase ao disposto na Lei Orgnica 15/1999, de 13 de decembro, de proteccin de datos de carcter persoal.

   
  Artigo 20.- CRDITO ORZAMENTARIO:  
 

O importe global mximo destas axudas ser o fixado anualmente nos orzamentos xerais municipais.

   
  DISPOSICIN TRANSITORIA  
 

As solicitudes de axudas que se atopen en trmite ou fase de recursos na data de entrada en vigor das presentes bases, resultaralles de aplicacin o disposto na mesma en todo o que lle sexa favorable.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

As presente ordenanza entrar en vigor trala sa publicacin no BOP segundo o establecido na normativa sobre rxime local.

Para o non previsto na presente ordenanza ser de aplicacin o previsto na Lei 38/2003, Xeral de Subvencins e regulamento de desenvolvemento da mesma, Lei 9/2007, de 13 de xuo, de Subvencins de Galicia, e a Ordenanza Xeral de Subvencins do Concello de Fene.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios 1  
 

BOP n 30 DE 13-02-2015:

Rectificacin de erros artigo 18 B) 2) da Ordenanza reguladora das axudas econmicas municipais para a atencin de necesidades sociais

ANUNCIO

Faise pblico que o Pleno do concello de Fene mediante acordo do 05.02.2015 acordou a rectificacin de erros da tboa do artigo 18 B) 2) da Ordenanza reguladora das axudas econmicas municipais para a atencin de necesidades sociais, de tal xeito que onde di:

Subvencins para o pago do lixo zona urbana (90% custo)

70,05

Subvencins para o pago do lixo zona rural (90% custo)

91,19

Debe dicir:

Subvencins para o pago do lixo zona urbana (90% custo)

91,19

Subvencins para o pago do lixo zona rural (90% custo)

70,05

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios 2  
 

BOP n 36 de 24/02/2015:

ANUNCIO CORRECIN ERRO ANUNCIO 2015/1343

Advertido un erro no anuncio Rectificacin de erros artigo 18 B) 2) da Ordenanza reguladora das axudas econmicas municipais para a atencin de necesidades sociais publicado no Boletn Oficial da Provincia da Corua nmero 30, de 13 de febreiro de 2015, faise pblica a seguinte correcin:

onde di: artigo 18 B) 2)

debe dicir: artigo 18 C) 2)

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios