Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vimianzo - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLA REALIZACIN DE ACTIVIDADES CULTURAIS, DE LECER OU TEMPO LIBRE ORGANIZADAS POLO CONCELLO

Publicación provisional : 08-08-2012 BOP N 150 -- Publicación definitiva : 05-10-2012 BOP N 191
Redacción Aplicable desde 05-10-2012

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.- CONCEPTO
 - ARTIGO 2.- OBRIGADOS AO PAGO
 - ARTIGO 3.- CONTA
 - ARTIGO 4.- OBRIGA DE PAGAMENTO
 - ARTIGO 5.- NORMAS DE PROCEDEMENTO
 - DISPOSICIN FINAL
   
  ARTIGO 1.- CONCEPTO  
 

Consiste o obxecto deste prezo pblico a realizacin de actividades culturais, de lecer e tempo libre, de competencia da entidade local, organizadas polo Concello de Vimianzo, sempre e cando non sexan feito impoible dunha taxa, ou estean nos supostos de exencin contemplados no artigo 21 do RDL 2/2004 de 5 de Marzo, ou sexan obxecto regulado noutra ordenanza deste Concello.

   
  ARTIGO 2.- OBRIGADOS AO PAGO  
 

Ser obrigado ao pago quen voluntariamente se matricule para a realizacin destas actividades, e por tanto se beneficie das mesmas.

No caso de menores actuarn como substitutos do obrigado, o pai, nai ou titor da persoa fsica matriculada.

   
  ARTIGO 3.- CONTA  
 

O importe do prezo pblico determinarase mediante aprobacin, en cada caso pola Xunta de Goberno Local, atndose ao regulado no artigo 44 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, e xustificarase diante da intervencin. Para a sa determinacin elaborarase unha memoria econmica-finaceira polos servizos correspondentes, na que se xustificar o importe dos prezos que se propoa e o grado de cobertura financeira dos custes correspondentes.

   
  ARTIGO 4.- OBRIGA DE PAGAMENTO  
 

1. A obriga de pagamento dos prezos pblicos regulados nesta ordenanza nace coa formalizacin das correspondentes matrculas para a realizacin da actividade en cuestin.

2. O importe do prezo abonarase dunha sola vez realizar a matricula. De prolongarse a actividade no tempo podern determinarse pagos por mensualidades do mesmo importe, que debern satisfacerse nos 10 primeiros das de cada mes, tendo que ser presentados no Concello os xustificantes de aboamento dos devanditos importes.

3. A renuncia participacin, unha vez iniciada a actividade, non dar dereito devolucin do prezo abonado, pola parte de actividade xa disfrutada.

   
  ARTIGO 5.- NORMAS DE PROCEDEMENTO  
 

1. O servizo que acordase a realizacin das actividades deber xustificar diante da Intervencin o seu custo total e estimacin de asistentes.

2. Realizar proposta Xunta de Goberno Local para determinalas cotas a esixir de conformidade co establecido no artigo 3 deste texto, xuntando unha memoria da actividade a desenvolver.

3. Unha vez acordado o prezo pblico, darase conta do mesmo as persoas interesadas na realizacin da devandita actividade, indicndolles as contas, prazos, lugar de ingreso e a conta bancaria na que debern facer o ingreso, as como concepto a poer no mesmo, para que as o resgardo bancario sirva de xustificante de ingreso.

4. Unha vez finalizada a actividade, o responsable da dependencia encargarase de dar conta do cumprimento de dita actividade, presentando conta xustificativa da mesma, indicando os importes ingresados polos obrigado, e axuntando copia dos resgardos dos mesmos, as como detalle dos custos a sufragar polo Concello, para que os servizos econmicos tean constancia dos mesmos.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente Ordenanza, foi aprobada polo Pleno deste Concello en sesin celebrada o da 28 de Xullo de 2012, e entrar en vigor o mesmo da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia da Corua sendo de aplicacin a partires desa data.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios