Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Ponteceso - ORDENANZA FISCAL NM. 3, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCINS, INSTALACINS E OBRAS (ICIO)

Publicación provisional : 31-12-2007 BOP N 300 -- Publicación definitiva : 27-02-2008 BOP N 48
Aplicable desde 09-10-2012

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RXIME
 - ARTIGO 2. FEITO IMPONIBLE
 - ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS
 - ARTIGO 4. EXENCINS
 - ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE
 - ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA NTEGRA E LQUIDA
 - ARTIGO 7. A obriga de contribuir
 - ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN .
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS
 - ARTIGO 10. RECURSO DE REPOSICIN
 - DISPOSICIN FINAL
 - ANEXO I: IMPOSTO SOME CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS. ANEXO DE VALORACIONS DE OBRAS NAS QUE NON PRECEPTIVO O VISADO DO COLEXIO OFICIAL CORRESPONDENTE.
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E RXIME  
 

1. No uso das facultades conferidas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do rxime local, e de acordo co previsto no artigo 59.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras.
2. Este imposto rexerase polo disposto nos artigos 100 a 103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, polas disposicins que a desenvolvan e polo disposto na presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPONIBLE  
 

1. Constite o feito impoible deste imposto a realizacin, dentro do termo municipal, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, tase obtido ou non a mesma, sempre que a sa expedicin competa a este Concello.
2. Son actos suxeitos a previa licencia, sen prexuzo das demais autorizacins que poidan esixirse segundo a lexislacin que sexa aplicable caso concreto, e constitutivos do feito impoible deste imposto:
a. Obras de construccin de edificacins e instalacins de toda clase de nova planta.
b. Obras de ampliacin de edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
c. Obras de modificacin ou reforma que afecten estructura dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
d. Obras de modificacin do aspecto exterior dos edificios e instalacins de tdalas clases existentes.
e. Obras que modifiquen a disposicin interior dos edificios.
f. Obras e usos que se tean que realizar con carcter provisional no caso en que estean xustificadas, que debern derrubarse cando o acorde o Concello, sen dereito a indemnizacin.
g. Movementos de terra, tales coma desmontes, explanacins, escavacins e terraplns, obras de instalacins de servicios pblicos e, en xeral, as relacionadas coa urbanizacin, excepto que estes actos fosen detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin definitivamente aprobado ou de edificacin que dispoa de licencia outorgada.
h. A demolicin das construccins, ags nos casos declarados de runa inminente.
i. As instalacins subterrneas adicadas a estacionamentos, actividades industriais, mercants ou profesionais, servicios pblicos ou calquera outro uso a que se destine o subsolo.
j. As obras de construccin de infraestructura civil, ags que estes actos fosen detallados e programados coma obras a executar nun plan especial ou nun instrumento de ordenacin territorial, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.
k. As construccins nas zonas de dominio pblico, sen prexuzo do disposto na lexislacin sectorial aplicable.
l. A instalacin ou radicacin de casas prefabricadas e instalacins similares, provisionais ou permanentes, ags que se efecten dentro de campamentos legalmente autorizados e nas zonas expresamente previstas para a dita finalidade.
m. A instalacin de invernadoiros.
n. A colocacin de carteis e paneis de propaganda visibles desde a va pblica, sempre que non estean en locais pechados.
o. Os cerramentos e valados de predios.
p. As obras de apertura de camios e accesos a parcelas en solo rstico, ags as autorizadas polo organismo competente en materia agraria e/ou forestal.
q. Aliacins e rasantes.
r. Obras de fontanera e sumidoiros.
s. Instalacin de elementos permanentes, tales coma postes, torretas, etc, de telefona mbil, transmisins e similares, sobre inmobles.
t. Obras nos cemiterios.
u. Calquera outra construccin, instalacin ou obra que requira licencia urbanstica segundo o previsto na lexislacin vixente sobre o solo.

   
  ARTIGO 3. SUXEITOS PASIVOS  
 

1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a ttulo de contribuntes, as persoas fsicas, persoas xurdicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, quen sexan donos da construccin , instalacin ou obra , sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.
2. Os efectos previstos no punto anterior tern a consideracin de donos da construccin, instalacin ou obra quen soporte os gastos ou custes que impliquen a sa realizacin
3. Tern a condicin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte quen solicite as correspondentes licencias ou realicen as construccins , instalacins ou obras, no suposto de que as construccins, instalacins ou obras non sexan realizadas polo suxeito pasivo contribunte; podendo o substituto esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  ARTIGO 4. EXENCINS  
 

Est exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra das que sexa dono o Estado, a Comunidade Autnoma de Galicia, a Provincia de A Corua, sempre que estean directamente destinadas a estradas, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamento de poboacins e de augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos dependentes dos mesmos, tanto se trate de obras de investimento coma de conservacin.

   
  ARTIGO 5. BASE IMPOIBLE  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custe real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, entendndose por tal, o custe de execucin material de aquela non que non se incluirn polo tanto os gastos xerais, o beneficio industrial, os honorarios de redaccin de proxecto, o Imposto sobre o Valor Engadido, os impostos anlogos propios de rximes especiais, taxas , prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas coa construccin, instalacin ou obra.
A base impoible determinarase:
a) En funcin da memoria e orzamento resultante da aplicacin dos ndices ou mdulos que figuran como Anexo I da presente ordenanza, estructurados considerando a tipoloxa dos feitos impoibles e superficie total a construr, segundo as unidades de obra que figuren no escrito de solicitude de licencia para os casos construccins, instalacins ou obras para os que, de conformidade coa normativa aplicable, non sexa preceptivo que o orzamento presentado polos interesados non este visado polo Colexio Oficial correspondente. Precisar que os mdulos que figuran no Anexo presente ordenanza fiscal teen a sa orixe no informe tcnico elaborado polo arquitecto tcnico municipal.
b) En funcin orzamento presentado polos interesados naquelas obras para as que, de conformidade coa normativa aplicable, sexa preceptivo o visado do Colexio Oficial correspondente.
En virtude do exposto, os servizos tcnicos municipais redactarn o correspondente informe no que farn constar:
- Se, de conformidade coa normativa aplicable, para a construccin, instalacin ou obra que se pretende realizar se require ou non o visado do Colexio Oficial Correspondente.
- O custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra tendo en conta que:
- No caso das construccins, instalacins e obras s que se refire o apartado a) anterior, se debe especificar o epgrafe do Anexo I presente ordenanza fiscal que se est a aplicar, de xeito que o clculo da base imponible responder ao seguinte esquema:
Prezo unitario (segn o epgrafe correspondente do Anexo I) * n unidades
Aos efectos de que os sevizos tcnicos municipais poidan efectuar tales clculos do xeito ms correcto posible, no escrito de solicitude de licenza os interesados deben especificar suficientemente as carctersticas das construccins, instalacins ou obras a realizar.
- No caso das construccins, instalacins e obras s que se refire o apartado b) anterior, se debe especificar que a base imponible coincide co orzamento de execucin material presentado polos interesados.

   
  ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA NTEGRA E LQUIDA   redacciones
 

A cota tributaria ntegra vir determinada pola aplicacin do tipo de gravame sobre a base impoible determinada, de conformidade co disposto no artigo 5 da presente ordenanza fiscal. O tipo de gravame queda fixado no 4%.

   
  ARTIGO 7. A obriga de contribuir  
 

A obriga de contribuir nace no momento de comezar a construccin, a instalacin ou a obra, anda que non se obtivera a correspondente licenza.

   
  ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN .  
 

8.1. Competencias de xestin e liquidacin.
O Concello de Ponteceso ter a competencia para a xestin do Imposto que se devengue por tdalas construccins, instalacins e obras que se realicen dentro do seu termo municipal.
As liquidacins deste Imposto, calquera que sexa a sa natureza, aprobaranse pola Xunta de Goberno Local.
8.2.Obriga de declarar e liquidacins .
Os suxeitos pasivos determinarn a dbeda tributaria mediante declaracin-autoliquidacin que se practicar no modelo de impreso establecido efecto, presentndose ante os Servicios Econmicos do Concello xestor del imposto, para o seu visado, con carcter previo ingreso en calquera entidade colaboradora autorizada, previamente retirada da licencia concedida e, en todo caso, dentro do prazo mximo dun mes contado a partir do momento en que se inicie a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non se tivera solicitado, concedido ou denegado anda dita licencia, sen que o pago realizado conleve ningn tipo de presuncin ou acto declarativo de dereitos a favor de aqueles
O pago da autoliquidacin presentada ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra. vista da documentacin aportada ou de calquera outra relativa a estas construccins, instalacins ou obras e das efectivamente realizadas as coma do custo real e efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible estimada anteriormente, practicando a correspondente liquidacin definitiva e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrndolle, segundo proceda, a cantidade que resulte, sen prexuzo da imposicin das sancins que sexan aplicables, de acordo co establecido na normativa reguladora respecto.
Cando se modifique o proxecto da construccin, instalacin ou obra e tivera un incremento no orzamento, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal, os suxeitos pasivos debern presentar autoliquidacin complementaria pola diferencia entre o orzamento inicial e o modificado, con suxeicin s prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.
Cando os suxeitos pasivos non tiveran abonado a correspondente autoliquidacin polo imposto, nos prazos anteriormente sinalados, ou se tivera presentado e abonado aquela por cantidade inferior cota que resulte do orzamento aportado, a Administracin municipal poder practicar e notificar unha liquidacin provisional pola cantidade que proceda e incoar o correspondente procedemento sancionador.
8.3 Declaracin del custe final e comprobacin.
Os suxeitos pasivos debern presentar declaracin do custe final, efectivo e real das construccins instalacins e obras, no prazo dos 30 das seguintes finalizacin das mesmas.
No caso de que a Administracin Municipal non considere conforme a declaracin-liquidacin, practicar liquidacin complementaria rectificando os elementos ou datos mal aplicados e os erros aritmticos, calcular os xuros de demora e impor as sancins procedentes no seu caso.
Os expedientes que se tramiten para a aprobacin de liquidacins complementarias poranse de manifesto s interesados ou os seus representantes por un prazo de quince das, durante os que poder presentar os documentos e xustificantes que estimen convenientes. En todo caso, as autoliquidacins presentadas polos interesados finalizar o feito impoible sern aprobadas por la alcalda ou rgano en quen delegue, con indicacin de se a liquidacin aprobada ten o carcter de provisional ou de definitiva. Atendendo a esta finalidade, o Concello designar a un tcnico municipal competente na materia para que emita os informes correspondentes.
8.4 Comprobacin administrativa.
Terminada as construccins, instalacins u obras, o Concello poder comprobar de acordo cos medios previstos no artigo 57 de la L.X.T., o custe real e efectivo das obras, practicando a correspondente liquidacin definitiva.
8.5 Perodo executivo. Rxime de recargos e xuros de demora.
As cuotas liquidadas e non satisfeitas, dentro de perodo voluntario, faranse efectivas pola va de prema, con arranxo s normas do Regulamento Xeral de Recadacin

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS  
 

No relativo cualificacin das infraccins tributarias, as como na determinacin das sancins que correspondan, aplicarase o rxime regulado en la L.X.T. e nas disposicins complementarias.

   
  ARTIGO 10. RECURSO DE REPOSICIN  
 

Contra os actos de xestin tributaria, dictados pola Administracin Municipal, os suxeitos pasivos podern formular recurso de reposicin previo contencioso-administrativo, no prazo dun mes a contar dende a notificacin expresa da liquidacin. A interposicin do recurso non paralizar a accin administrativa para a cobranza, a menos que o interesado solicite, dentro do prazo de interposicin do recurso, a suspensin da execucin do acto impugnado e acompae garanta que cubra o total da dbeda tributaria, nalgunha das formas establecidas no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o Texto refundido la lei reguladora das facendas locais .
Non obstante o anterior, en casos excepcionais, a alcalda poder acorda-la suspensin do procedemento sen prestacin de garanta algunha, cando o recorrente xustifique a imposibilidade de prestala ou demostre fehacentemente a existencia de erros materiais na liquidacin que se impugne.

   
  DISPOSICIN FINAL   redacciones
 

Esta ordenanza fiscal consta de 10 artigos e foi aprobada inicialmente polo Concello Pleno en sesin do da vinte e un de decembro de 2007.
O Pleno do Concello aprobou a presente modificacin na sesin do 30.07.2012. Entrar en vigor despois de publicala no BOP da Corua e permanecer en vigor ata que sexa modificada ou derrogada.

   
  ANEXO I: IMPOSTO SOME CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS. ANEXO DE VALORACIONS DE OBRAS NAS QUE NON PRECEPTIVO O VISADO DO COLEXIO OFICIAL CORRESPONDENTE.  
 

Este cadro de mdulos valorativos tan so se aplicara naquelas construccins, instalacins e obras para as que, de conformidade coa normativa aplicable, non sexa preceptivo o visado do Colexio Oficial correspondente
I. CERRAMENTOS DE FINCAS
Executados con bloque de formigon ou semellante
44,28 /m2
Executados con malla plstica ou semellante
11,99 /m2
Executados con postes e arame
15,99 /m2
Executados con elementos vexetais
7,99 /m2
Executados con pedra ou semellante
62,50 /m2
II. CUBERTAS
(Medicin en planta)
Cubricin estructura cuberta con tella curva
25,58 /m2
Cubricin estructura de cuberta con lousa
36,00 /m2
Cubricin estructura cuberta con tella plana
25,58 /m2
Cubricin estructura cuberta con fibrocemento
15,98 /m2
Formacin de vertentes de cuberta con estructura de madeira ou mediante forxa de formigon armado
42,50 /m2
Cuberta de tella curva completa. Incluese a estructura de soporte (madeira, fibrocemento, etc.) e o material de cubrici6n
68,08 /m2
Cuberta de lousa completa
78,50 /m2
Cuberta de fibrocemento completa
55,98 /m2
Cano vertical de pluviais PVC ou mat. pintado
20,00 /ml
Cano horizontal de pluviais PVC ou mat.pintado
20,00 /ml
III. REMATES DE FACHADA
Cachoteria con espesor minimo 25 cms
95,95 /m2
Pintura impermeable en fachadas, descontando os ocos de portas e ventas
7,98 /m2
Selado de xuntas en fachadas con morteiro de cemento branco coloreado
8,79 /m2
Enfoscado mestreado e alisado en paramentos verticais exteriores pintado con pintura impermeable
17,58 /m2
Limpeza de fachadas de pedra con auga ou con area a presion
6,39 /n2
Repicado de enfoscados en fachadas
5,41 /m2
IV. CARPINTERIA EXTERIOR
Pintura e/ou restauracin de carpintera exterior
23,98 /m2
Porta de balcn con contra de madeira para pintar ou varnizar, incluso ferraxes de colgar, seguridade e acristalamento
247,98 /m2
Porta de balcon de aluminio lacado ou PVC, incluido acristalamento
191,93 /m2
Porta de entrada a vivenda de madeira maciza, para pintar ou varnizar, incluso ferraxes de colgar, seguridade e acristalamento (Ude.)
479,81 /m2
Porta de entrada a vivenda de aluminio lacado ou PVC, incluido acristalamento (Ude.)
431,84 /m2
Venta con contra de madeira para varnizar ou pintar, incluso ferraxes de colgar, seguridade e acristalmento
255,90 /m2
Venta ou galeria de aluminio lacado ou PVC, incluso acristalamento
199,92 /m2
V. REMATES INTERIORES
Porta de paso en madeira pintada ou vernizada, incluidas ferraxes de colgar e seguridade
143,94 /ude
Chan con pavimento ceramico ou terrazo pulido e abrillantado con rodape
24,78 /m2
0bras con azulexo (descontaranse os ocos)
23,99 /m2
Chan con madeira incluido rodape
31,98 /m2
Division interior de ladrillo enfoscado
19,18 /m2
VI. OBRAS DIRIXIDAS A GARANTIR AS CONDICIONS HIXIENICO - SANITARIAS E DE HABITABILIDADE
Arqueta de rexistro
95,96 lude
Tuberia de formigon
20,01 /ml
Fosa sptica con capacidade para unhas dez persoas
919,13 /lude
Lavado (incluidas billas con conexion a rede de auga fria e quente e desaugadoiro)
167,63 /ude
Baneira (incluidas billas con conexion a rede de auga fria e quente e desaugadoiro)
183,94 lude
Bide (incluidas billas con conexion a rede de auga fria e quente e desaugadoiro)
143,94 /ude
Inodoro (incluidas billas con conexion a rede de auga fria e quente e desaugadoiro)
159,94 /ude
Quentador de auga de 10 litros
279,90 /viv
Acometida xeral de auga
191,93 /ude
Instalacion de desaugadoiro para lavadora automatica ou lavapratos
44,79 /ude
Deposito de auga con capacidade mil litros
431,84 /viv
Rede interior de auga fria e quente
599,78 /viv
Instalacion interior de gas
119,95 /viv
VII. ACONDICIONAMENTO TERMICO, ILLAMENTO E ESTANQUEIDADE DA VIVENDA
Formacion de camara de aire con fabrica de ladrillo e illamento interior
23,18 /m2
Doble acristalamento con vidrios incoloros, camara e selado con xunta plastica
66,38/m2
Instalacion completa de calefaccion
4.197,37 /viv
VIII. INSTALACIONS ELECTRICAS
Instalacion electrica en vivenda, totalmente rematada, incluso acometida e mecanismos de proteccion conforme os vixentes regulamentos. Grao de electrificacion medio
2.198,25 /viv
IX. VARIOS
Desbroce e limpeza manual de terreo
5,59 /m2
Movemento de terras
2,79 /m2
Forxado de viguetas de formigon pretensado e Bovedinas de formigon (sen vigas nen pilares)
27,99 /m2
Soleira de formigon e encachado de pedra
31,98 /m2
Muros de contenc16n de formigon armado (de 30 cms. de espesor)
239,90 /m2
Demolicion de tabiqueria interior
3,92 /m2
NOTA: En caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas aqui tipificada, aplicaraselle a tarifa que mais se aproxime por identidade de razon entre os supostos tipificados neste Anexo I, salvo que o suxeito pasivo aduza razons suficientes para desestimaIa valoraci6n realizada.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios