Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - ORDENANZA REGULADORA DO USO DE INSTALACINS DE PROPIEDADE MUNICIPAL DEPENDENTES DA CONCELLERA DE CULTURA DO CONCELLO DE NEGREIRA, INTEGRADAS NA REA RECREATIVA DE COBAS.

Publicación provisional : 01-10-2012 BOP N 187 -- Publicación definitiva : 23-11-2012 BOP N 224
Redacción Aplicable desde 23-11-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.
 - Artigo 2.
 - Artigo 3.
 - Artigo 4.
 - Artigo 5.
 - Artigo 6.
 - Artigo 7.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.  
 

obxecto de esta ordenanza o establecemento de medidas para a regulacin do correcta utilizacin das instalacins de titularidade do Concello de Negreira, xestionadas pola concellera de Cultura e integradas na rea Recreativa de Cobas.

   
  Artigo 2.  
 

Para a utilizacin das instalacins citadas, se establece a obriga de presentar solicitude no Rexistro municipal, identificando solicitante, o local ou instalacin que se pretende utilizar, e a data ou datas nas que se pretende a citada utilizacin.

   
  Artigo 3.  
 

O Concello, vista da solicitude, poder, mediante resolucin do alcalde ou da persoa na que delegue, conceder a autorizacin para o uso das instalacins, ou ben denegala ou realizar os cambios que estime procedentes, vista das necesidades municipais de uso das mesmas ou da posible coincidencia con outras solicitudes presentadas co mesmo obxecto.

   
  Artigo 4.  
 

Para garantir o correcto uso das instalacins municipais, establcese a obriga do depsito dunha garanta, para permitir, no seu caso, a execucin da mesma para a restitucin das instalacins municipais seu estado anterior uso no que se producise algunha clase de deterioro.

A citada garanta poderase presentar mediante depsito na tesourera municipal ou mediante aval bancario.

Esta garanta establcese para aquelas instalacins de natureza cultural, e non afecta s instalacins cuxo uso estea gravado mediante a taxa por utilizacin dos servizos deportivos municipais.

   
  Artigo 5.  
 

As normas de utilizacin das instalacins municipais sern as seguintes:

- O Concello de Negreira ter prioridade para o uso de calquera instalacin ou inmoble dos regulados por este ordenanza para o seu uso en actividades municipais.

- A persoa ou entidade que solicite o uso de instalacins ou inmobles municipais deber deixar a instalacin nas mesmas condicins nas que se atopaba no momento de comezar a utilizacin da mesma. Esta obriga refrese a:

● Obriga de deixar a instalacin no mesmo estado de limpeza e aseo.

● Obriga de repoer calquera dano producido na mesma.

● Obriga de repoer calquera outro dano ou menoscabo producido nas instalacins e inmobles ou nos obxectos que existiran nas mesmas no momento de comezar o uso.

● A persoa ou entidade responder de calquera falla ou perda de obxectos que se poidan atopar na instalacin ou inmoble.

● Nos casos de utilizacin de instalacins ou inmobles municipais por parte de persoas ou entidades alleas Concello para a realizacin de exposicins ou actos similares, o Concello de Negreira non se far responsable de sustraccins ou perda de obxectos que non sexan de propiedade municipal.

- Para a determinacin do estado inicial antes de comezar o uso, poderase redactar por parte de persoal municipal un inventario dos bens existentes en instalacins e inmobles dependentes da Concellera de Cultura e Deportes, as como realizar fotografas ou calquera outro medio que deixe constancia do estado inicial das mesmas.

   
  Artigo 6.  
 

Establcese o seguinte cadro de garantas a presentar polos usuarios das instalacins municipais dependentes da Concellera de Cultura e integradas na rea Recreativa de Cobas:

- Con carcter xeral, 50,00 por da, para a utilizacin de instalacins ou outro material municipal.

- En casos particulares, e mediante resolucin motivada do Alcalde Presidente ou persoa na que delegue, poderase establecer un importe maior de garanta que se considere mis adecuado s circunstancias.

A devolucin da garanta realizarase previo informe da persoa que se designe para elo, tendo en conta, no seu caso, a natureza do uso e dos posibles danos que se puidesen producir.

   
  Artigo 7.  
 

A execucin da garanta, no seu caso, realizarase no importe necesario para a cobertura do custo de reposicin das instalacins municipais seu estado orixinal.

En ningn caso se considerar que, executada a garanta, a persoa ou entidade causante dos danos poida quedar liberada das responsabilidades polos prexuzos producidos que poidan exceder da conta da mesma.

   
  Disposicin final.  
 

Esta ordenanza entrar en vigor a partir da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, segundo a normativa de rxime local, e ter vixencia ata a sa derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios