Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rois - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POLOS SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS

Publicación provisional : 31-12-2004 BOP N 300 -- Publicación definitiva : 31-12-2004 BOP N 300
Redacción Aplicable desde 27-11-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. -Fundamento.
 - Artigo 2. -Concepto.
 - Artigo 3. -Obrigados ao pagamento.
 - Artigo 4. -Tarifas.
 - Artigo 5. -Normas de xestin.
 - Artigo 6.- delegacin na Xunta de Goberno Local.
   
  Artigo 1. -Fundamento.  
 

De conformidade co previsto no artigo 41, en relacin co 127, mbolos dous do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e demais normativa concordante de aplicacin este Concello establece o prezo pblico pola prestacin de servizos culturais e deportivos polo Concello de Rois

   
  Artigo 2. -Concepto.  
 

O prezo pblico regulado nesta ordenanza constite un ingreso de dereito pblico que se satisfar polos usuarios que voluntariamente soliciten os servizos culturais e deportivos prestados polo Concello de Rois.

   
  Artigo 3. -Obrigados ao pagamento.  
 

Estn obrigados pagamento do prezo pblico regulado nesta ordenanza quen se beneficie dos servizos deportivos e culturais municipais prestados polo Concello e especificados no artigo 4. da presente ordenanza.

   
  Artigo 4. -Tarifas.  
 

1.-O prezo pblico que se debe pagar Concello polos servizos deportivos e culturais municipais, cinguirase s seguintes tarifas:

4.1. Escolas deportivas

1) Ftbol sala (nenos/as de 5 a 17 anos): 30,00 por tempada

2) Predeporte (nenos/as de 5 a 17 anos): 30,00 por tempada

3) Patinaxe (nenos/as de 5 a 17 anos): 50,00 por tempada

4) Pilates e aerbic (para adultos/as a partir de 18 anos):

- S pilates: 32,00 por tempada

- S aerbic: 32,00 por tempada

- Pilates mis aerbic: 50,00 por tempada

5) Ximnasia +60 e mantemento:

- S ximnasia +60 e mantemento: 40,00 por tempada

- Ximnasia +60 mis pilates ou aerbic: 72,00 por tempada

- Ximnasia +60 mis pilates e aerbic: 80,00 por tempada

Os prezos pblicos establecidos para as escolas deportivas recollidas nos puntos 1), 2) e 3) do presente epgrafe tern unha reducin nos seguintes casos:

a) Matrcula en mis dunha escola: a matrcula dun mesmo neno/a nunha segunda escola deportiva ter unha reducin dun 50% nesa segunda escola, a matrcula nunha terceira escola ter unha reducin dun 75% nesa terceira escola.

b) Matrcula de varios irmns: a matrcula do 2 irmn nunha escola deportiva ter unha reducin do 50%, a matrcula do 3 irmn e seguintes ter unha reducin do 75%.

As reducins recollidas nos puntos a) e b) do presente epgrafe son acumulativas.

4.2 Cursos e obradoiros organizados polo Concello:

A proposta do prezo das matrculas ser fixado polo Departamento correspondente, correspondendo Xunta de Goberno Local a aprobacin individualizada de cada prezo vista da proposta presentada.

4.3 Viaxes organizados polo Concello:

O prezo ser fixado pola Xunta de Goberno Local de xeito que, polo nmero dos solicitantes, se cubra o custo total do mesmo. Sen embargo, cando existan razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe tcnico do Servizos correspondentes, a Xunta de Goberno Local poder fixar un prezo que non cubra o custo do mesmo, sempre que nos orzamentos exista consignacin orzamentaria para a cobertura da diferencia existente.

4.4. Campamentos urbanos e similares

O prezo ser fixado pola Xunta de Goberno Local de xeito que, polo nmero dos solicitantes, se cubra o custo total do mesmo. Sen embargo, cando existan razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe tcnico do Servizos correspondentes, a Xunta de Goberno Local poder fixar un prezo que non cubra o custo do mesmo, sempre que nos orzamentos exista consignacin orzamentaria para a cobertura da diferencia existente.

4.5. Entrada a espectculos, obras de teatro, actuacins musicais e similares nos centros socio culturais, organizados polo Concello:

O prezo ser fixado pola Xunta de Goberno Local de xeito que, polo nmero dos solicitantes, se cubra o custo total do mesmo. Sen embargo, cando existan razns sociais, benficas, culturais ou de interese pblico que as o aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe tcnico do Servizos correspondentes, a Xunta de Goberno Local poder fixar un prezo que non cubra o custo do mesmo, sempre que nos orzamentos exista consignacin orzamentaria para a cobertura da diferencia existente.

   
  Artigo 5. -Normas de xestin.  
 

1. A obriga do pagamento do prezo pblico xurde desde que se inicia a prestacin do servizo deportivo ou cultural enumerado no artigo anterior. Sen embargo, o Concello, de conformidade ca habilitacin prevista no artigo 46 do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo, esixir o depsito previo do seu importe total.

2. O ingreso do prezo pblico se far ben na Tesourera municipal ou en calquera das entidades bancarias nas que o Concello ten conta aberta. Non se prestar o servizo solicitado sen a presentacin do xustificante de ter ingresado o correspondente prezo pblico.

3. Cando por causas non imputables obrigado pagamento do prezo, non se preste o servicio, proceder a devolucin do importe correspondente.

4. No caso de existir varias solicitudes coincidentes e estas superen o nmero de prazas existentes para cada actividade darase preferencia s particulares empadroados no Concello de Rois e no seu caso s entidades que tean a sa sede social no Concello. En todo caso, as persoas que non figuren empadroadas no Concello, tern un incremento do 20% no prezo da actividade concreta.

5. En casos excepcionais a Xunta de Goberno Local, previo informe dos servizos correspondentes, poder acordar a exencin total ou parcial das tarifas expostas.

6. As dbedas por prezos pblicos podern esixirse polo procedemento de apremio.

   
  Artigo 6.- delegacin na Xunta de Goberno Local.  
 

No suposto de que o servizo ou actividade cultural ou deportiva a prestar polo Concello, non se encontre tarifada na presente Ordenanza ou resulte necesaria a modificacin ou actualizacin das contas, delgase na Xunta de Goberno Local, conforme os artigos 47 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 23.2 b) da Lei 7/85, de 2 de abril, o establecemento da tarifa ou a actualizacin da mesma, a proposta do servicio tcnico correspondente co previo informe do interventor municipal.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios