Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Sada - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola licencia de apertura de establecementos

Publicación provisional : 21-03-1998 BOP N 65 -- Publicación definitiva : 21-03-1998 BOP N 65
Aplicable desde 28-11-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.- Feito impoble.
 - Artigo 3-. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.- Responsbeis.
 - Artigo 5. -Beneficios fiscais.
 - Artigo 6.- Base impoble, tarifas e cota tributaria
 - Artigo 7.- Devengo.
 - Artigo 8.- Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 9.- Renuncia e caducidade.
 - Artigo 10. -Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.- Fundamento e natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 144 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 ao 19 do R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello estabelece a Taxa pola intervencin municipal nas comunicacins previas, declaracins responsbeis e no outorgamento de licenzas de apertura de estabelecementos, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 do citado R.D. lexislativo.

   
  Artigo 2.- Feito impoble.  
 

1. Est determinado polas actuacins municipais desenvolvidas con motivo da apertura de estabelecementos para verificacin de que os mesmos renen as condicins requiridas polas Ordenanzas municipais, lexislacin urbanstica e sectorial de aplicacin con carcter previo no caso de concesin de licenzas e posterior presentacin nos casos de presentacin de comunicacins previas e declaracins responsbeis.

2. A tal efecto, ter a consideracin de apertura:

a) A instalacin por primeira vez do estabelecemento para dar comezo s sas actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que o titular sexa o mesmo.

c) Os traslados de locais.

d) Os traspasos, transmisins, cesins, trocos de forma societaria, unins e fusins de empresas e trocos de denominacin social.

e) As reaperturas de establecementos.

3. Entenderase por estabelecemento, que requirir a presentacin dunha comunicacin previa ou unha declaracin responsable ou no seu caso, a obtencin de licenza para a sa apertura:

a) Os locais dedicados ao exercicio habitual do comercio. Presumirase a mesma nos casos aos que se refire a legislacin mercantil e fiscal e, especificamente, cando a realizacin da actividade estea suxeita a tributacin polo Imposto sobre actividades econmicas.

b) Os locais nos que se desenvolva unha actividade econmica de carcter comercial, industrial, de servizos, profesional ou artstica.

c) Toda edificacin habitable cuxo destino principal non sexa a vivenda e que se dedique a:

- Casinos ou crculos dedicados ao esparcemento ou recreo dos seus compoentes ou asociados. As distintas dependencias que, dentro dos locais do casino, sociedade ou circulo sexan destinados a explotacins econmicas suxeitas a tributacin polo Imposto sobre Actividades Econmicos sern obxecto de apertura diferente principal que se refire ao obxecto social de carcter non lucrativo.

- Depsito ou almacn, anda que se atope pechado ao pblico.

- Actividades que, tendo ou non fin lucrativo, impliquen a presenza habitual de persoas no local.

- Locais nos que se fagan usos e actuacins contempladas no Regulamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas.

- Locais e recintos nos que se fagan espectculos pblicos.

- Oficinas, despachos, bufetes, escritorios, consultorios ou estudos abertos ao pblico, onde se exerzan actividades artsticas, profesionais ou de ensino con fin lucrativo e suxeitas a tributacin polo imposto sobre actividades econmicas.

d) Calquera outro estabelecemento que poida derivarse da Ordenanza municipal reguladora do exercicio de actividades ou servizos.

   
  Artigo 3-. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refiren o artigo 36 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, titulares da actividade que se pretenda desenvolver ou, no seu caso, que se desenvolva no estabelecemento.

   
  Artigo 4.- Responsbeis.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Sern responsbeis subsidiarios os Administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Artigo 5. -Beneficios fiscais.  
 

Non sern aplicbeis outros beneficios fiscais cos expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 6.- Base impoble, tarifas e cota tributaria   redacciones
 

1. A cota tributaria ser determinada de acordo coas seguintes normas:

Licenzas para actividades molestas ou outras de tramitacin especial: ser a suma de das cantidades: unha fixa, de 360,61 euros e outra variable, equivalente ao 50% do IAE, excluiranse as recargas.

Licenzas de tramitacin ordinaria. Ser a suma de das cantidades: unha fixa, de 120,20 euros e outra variable, equivalente ao 50% da cota do IAE, exclense as recargas.

Tramitacin de expedientes de autorizacin para instalar depsitos de GLP: 450,76 euros.

d) Tramitacin de expedientes por cambio de titularidade: 90,15 euros.

2. Na cota tributaria esixirase por unidade de local.

3. Nos casos de variar ou de ampliar a actividade que hai que desenvolver no establecemento suxeito, da cota que resulte por aplicacin dos apartados anteriores a este artigo, deducirase o retribudo por este concepto tributario con ocasin da primeira apertura e de ulteriores variacins ou ampliacins da actividade, as como de ampliar o local. A cantidade que hai que ingresar ser a diferenza que resulta.

4. No caso de desistencia que formulase a persoa solicitante, con anterioridade a concederlle a licenza, as cotas que cmpre liquidar sern do 10% das sinaladas co nmero anterior, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente.

   
  Artigo 7.- Devengo.  
 

Devengase a taxa e nace a obriga de contribur desde que se inicia a prestacin do servizo.

A estes efectos, entenderase iniciada a actividade municipal ou prestacin do servizo na data de presentacin da oportuna solicitude de licenza de apertura ou da realizacin da comunicacin previa ou declaracin responsbel.

   
  Artigo 8.- Liquidacin e ingreso.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo acreditarse o ingreso correspondente no momento da presentacin da comunicacin previa, declaracin responsable ou a solicitude de licencia.

2. Unha vez adoptada a resolucin que proceda e/ou, realizadas pola Administracin as comprobacins oportunas, practicarase a liquidacin definitiva que se lle notificar o interesado reclamando ou devolvendo a cantidade que proceda

3. Os pagamentos derivados dos anuncios que deban realizarse por mor da tramitacin dos expedientes, en calquera dos boletns ou diarios oficiais sern por conta do solicitante, non entendendose incluidos no feito impoible do presente tributo.

   
  Artigo 9.- Renuncia e caducidade.  
 

1.- Antes de que sexa ditado o acto administrativo sobre concesin da licenza, ou no seu caso, dentro dos tres meses seguintes presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsbel, os interesados podern desistir expresamente das solicitudes. Dito desistimento xerar a devolucin do 90% das taxas abonadas, sempre que se realizara no prazo de tres meses desde a presentacin da solicitude de licenza de apertura ou dentro dos tres meses seguintes presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsbel e a actividade non se tivera exercido.

2.- A caducidade, como un dos xeitos de rematar o procedemento administrativo e tramitada de oficio, non xerar dereitos econmicos a favor dos contribuntes.

   
  Artigo 10. -Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan, estarase ao disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza derroga aprobada polo Concello Pleno en sesin celebrada o da 30 de agosto de 2012. Entrara en vigor ao da seguinte da publicacin do seu texto integro no BOP, permanecendo en vigor ata que sexa acordada a sa modificacin ou derogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios