Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rois - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PBLICO POR PRESTACIN DO SERVIZO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MSICA

Publicación provisional : 23-10-2008 BOP N 245 -- Publicación definitiva : 24-12-2008 BOP N 295
Redacción Aplicable desde 12-09-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..NATUREZA.
 - Artigo 2..FEITO IMPOIBLE.
 - Artigo 3..SUXEITOS PASIVOS.
 - Artigo 4..TARIFAS.
 - Artigo 5..BONIFICACINS.
 - Artigo 6..PERODO IMPOSITIVO.
 - Artigo 7..NORMAS DE XESTIN.
 - Artigo 8..BAIXAS.
 - Artigo 9..INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  Artigo 1..NATUREZA.  
 

No uso das facultades concedidas polos art. 133.2 e 142 da CE e polo art. 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e de conformidade co disposto nos art. 15 ao 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, este Concello establece o prezo pblico pola prestacin dos servizos da Escola Municipal de Msica que se rexer pola presente ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao disposto nos art. 41 a 45 da citada lei.

   
  Artigo 2..FEITO IMPOIBLE.  
 

Constite o feito impoible desta ordenanza os actos de utilizacin dos servizos da Escola Municipal de Msica.

   
  Artigo 3..SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos en concepto de contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o art. 35 da Lei xeral tributaria que utilicen os servizos da Escola de Msica. Estn obrigados ao pago da taxa aqueles que, previa inscricin, asistan aos cursos da Escola Municipal de Msica.

Tern preferencia as persoas empadroadas no concello de Rois.

   
  Artigo 4..TARIFAS.  
 

A conta da taxa regulada nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas que aparecen a continuacin:

Matrcula anual: 20,00

Materia

Horas semana

Prezo ao mes

Msica e movemento (grupo mn.: 6 persoas)

1 h. semanal

15,00

Opcin 1:

Instrumento

h. semanal

40,00

Linguaxe musical

1 h. semanal

Grupo instrumental

1 h. semanal

Opcin 2:

Instrumento

h. semanal

35,00

Linguaxe musical ou msica e movemento

1 h. semanal

Coro

2 h. semanais

12,00

Instrumento complementario (*)

h. semanal

12,00

(*) Entndese por instrumento complementario o elixido a maiores das opcins ofertadas ou o reforzo dun instrumento.

As materias illadas ou que non se axusten a ningunha opcin tern un prezo de 26 euros mensuais (1 h. semanal).

A actividade de coro ser gratuta para o alumnado da Escola Municipal de Msica.

   
  Artigo 5..BONIFICACINS.  
 

Para a aplicacin das tarifas efectuaranse descontos nos seguintes casos:

1.Co pagamento completo de todas as mensualidades obterase unha reducin do 5% sobre o prezo total da matrcula.

2.A matriculacin dun alumno/a en dous cursos ou actividades ter unha bonificacin do 5% en cada mensualidade.

3.Cando tres ou mis membros da primeira unidade familiar estean matriculados na escola, o terceiro e sucesivos membros tern unha bonificacin do 5% en cada mensualidade.

   
  Artigo 6..PERODO IMPOSITIVO.  
 

1. O perodo impositivo coincide co mes natural. Tense dereito taxa e nace a obriga de contribur o primeiro da do perodo impositivo.

2. Para a realizacin de talleres, o perodo impositivo coincide coa duracin do mesmo. Tense dereito taxa e nace a obriga de contribur dende que se solicite a matrcula no mesmo.

   
  Artigo 7..NORMAS DE XESTIN.  
 

1.As persoas interesadas en asistir Escola Municipal de Msica presentarn unha solicitude de admisin no Rexistro xeral deste Concello dentro dos prazos que anualmente, a tal efecto, queden fixados. Excepcionalmente, e sempre que non se cubran o total das prazas, admitiranse solicitudes durante o curso escolar.

2.A matrcula e o importe das mensualidades xestionaranse mediante un ingreso por recibo nos prazos e lugares que determine a Administracin unha vez efectuada a matrcula no curso ou cursos solicitados. As persoas interesadas, no momento de realizar a matrcula, proporcionaranlle os seus datos Administracin para os efectos de formalizar a correspondente domiciliacin bancaria.

   
  Artigo 8..BAIXAS.  
 

1.As baixas debern comunicarse Administracin a ltima semana de cada mes. No caso contrario, a baixa ser efectiva no mes seguinte solicitude.

2.Non obstante, poderase proceder a dar de baixa de oficio para o perodo mensual seguinte a aquela persoa que non pague unha das cotas mensuais e sempre que non se regularice o pagamento.

   
  Artigo 9..INFRACCINS E SANCINS.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos art. 178 e seguintes de la Lei xeral tributaria, conforme se establece na Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, previa exposicin ao pblico e resolucin das reclamacins, e permanecer en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios