Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Oroso - Ordenenza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 15-11-2003 BOP N 263 -- Publicación definitiva : 30-12-2003 BOP N 298
Aplicable desde 04-12-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento Legal e Natureza
 - Artigo 2.- Feito Impoible
 - Artigo 3.- Sujetos Pasivos
 - Artigo 4 .-Base impoible, cota e devengo
 - Artigo 5 .-xestin
 - Artigo 6 .-Beneficios fiscais
 - Disposicin final
 - ANEXO
   
  Artigo 1.- Fundamento Legal e Natureza  
 

No uso das facultades otorgadas pola Constitucin, polo artigo 106 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das Bases de Rximen Local e de conformidade c disposto nos artigos 60.2 e 101 104 da Lei 39/1988 do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, establcese o Imposto Sobre Construccins, Instalacins e Obras, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal pola citada Lei 39/1988 e pola Lei Xeneral Tributaria.

   
  Artigo 2.- Feito Impoible  
 

O Feito Impoible do Imposto sobre Construccins, Instalacins e Obras est constituido pola realizacin, dentro do trmino municipal de Oroso, de calquera construccin, instalacin ou obra para que se esixa obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase ou non dita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

   
  Artigo 3.- Sujetos Pasivos  
 

1.- Son suxeitos pasivos deste imposto, en concepto de contribuintes, as persoas fsicas ou xurdicas, as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demis entidades a que se refire o art. 33 da Lei Xeneral Tributaria, propietarias dos inmobles sobre os que se realicen as construccins, instalacins ou obras sempre que sexan donos das obras, nos demis casos considerarase contribuinte a quen obstente a condicin de dono das obras.

2.- Tern a consideracin de sustitutos do contribuinte quenes soliciten as correspondentes licencias ou realicen s construccins, instalacins ou obras, si non foran os propios contribuintes.

   
  Artigo 4 .-Base impoible, cota e devengo   redacciones
 

1.-A base impoible deste imposto constitese polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra, entendndose por tal, a estes efectos, o custo da execucin material de aquela.

Non forman parte da base impoible, en ningn caso:

a) O imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, nin tampouco as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico relacionadas coas devanditas construccins, instalacins ou obras.

b) Os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estrictamente, o custo de execucin material.

2.-A cota do imposto ser o resultado de aplicar a base impoible o tipo de gravame.

3.- O tipo de gravame ser do 4 %.

4.-O imposto devengarase no momento de iniciarse a construccin, instalacin ou obra, anda cando non se obtivera a correspondente licencia.

   
  Artigo 5 .-xestin   redacciones
 

1.- Cando se conceda a licencia preceptiva ou cando non se solicitase, concedese ou denegase anda a devandita licencia preceptiva, se inicie a construccin, instalacin ou obra, practicarase unha liquidacin provisional a conta, determinndose a base impoible en funcin dos informes dos tcnicos municipais basados nos mdulos contemplados no Anexo desta Ordenanza, tendo en todo caso o carcter de mnimo o orzamento de execucin material das partidas subceptibles de gravamen que consten no preceptivo proxecto tcnico de execucin presentado polo interesado.

2.-Cando se modifique o proxecto de construccin, instalacin ou obra, e supoa un incremento do nmero de unidades dos ndices e mdulos ou do proxecto, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin Municipal, practicarase liquidacin complementaria.

3.-Unha vez rematada a construccin, instalacin ou obra, e tendo en conta o custo real e efectivo da mesma, o Concello, mediante a oportuna comprobacin administrativa, modificar, no seu caso, a base impoible a que se refire o apartado primeiro practicando a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo o suxeito pasivo ou reintegrndolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

4.- efecto do precedente apartado, a data de finalizacin das construccins, instalacins ou obras ser a que se determine por calquera medio de proba admitido en dereito e, en particular:

a) Cando sexan de nova planta, a partires da data de expedicin do certificado final de obra subscrito polo facultativo ou facultativos competentes, e a falta deste documento, dende a data de notificacin da licencia de nova ocupacin.

b) Nos demais casos, a partires da data de expedicin do certificado final de obra nas condicins do apartado anterior ou, a falta de este, dende que o titular da licencia comunique Concello a finalizacin das obras.

En defecto dos citados documentos, tomarase a tdolos efectos como data de terminacin a que resulte de calquera comprobacin desta situacin por parte da Administracin Municipal.

   
  Artigo 6 .-Beneficios fiscais   redacciones
 

1. amparo do disposto no artigo 103.2 do TR 2/2004 da lei reguladora das facendas locais, gozarn dunha bonificacin do 95 % da cota do imposto das construccins, instalacins e obras as seguintes obras:

a. As dedicadas construccin, rehabilitacin ou reparacin da vivenda habitual das persoas en situacin de emerxencia social.

Consideraranse en situacin de emerxencia social, aquelas que requiren urxente atencin de carcter paliativo, derivadas da inadecuacin ou dotacin da vivenda habitual de aquelas persoas que carecen de medios econmicos suficientes para facer fronte a esta situacin.

A documentacin a presentar ser a seguinte:

A) Informe social que acredite a situacin de emerxencia social.

B) Informe do tcnico competente sobre a situacin de emerxencia social relativo a sa localizacin, caractersticas, estado de deterioro, servicios, salubridade, seguridade e distribucin.

C) Fotocopia do DNI do solicitante e do resto da Unidade Familiar de convivencia e do libro de familia.

D) Certificado de empadroamento que especifique que os membros da unidade familiar residen na vivenda en cuestin.

E) Certificacin acreditativa da propiedade da vivenda.

F) Xustificantes dos ingresos familiares, mediante a oportunas declaracins da renda ou certificados de imputacins que acrediten os ingresos da unidade familiar, inclundo axudas pblicas.

O importe mximo da renda dispoible da unidade familiar ponderada segundo os coeficientes do seguinte prrafo, entendida como a parte xeral e especial da Base Impoible regulada na lei sobre o imposto sobre a renda das persoas fsicas, antes de proceder as deduccins por mnimo persoal e familiar non poder superar o importe anual do salario mnimo interprofesional.

Os coeficientes aplicables segundo o nmero de membros da unidade familiar son os seguintes:

N membros unidade familiar: Coeficiente

1: 1

2: 0,9

3: 0,8

4: 0,7

5 ou mis: 0,5

b. As dedicadas a instalacins u obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrir circunstancias sociais, culturais, histrico artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin, cumprindo os seguintes requisitos:

i. Os donos das obras debern ser obrigatoriamente:

1. Administracins pblicas ou organismos dependentes das mesmas, que conforme a lexislacin de contratacin administrativa estean incluidos dentro do concepto de administracin pblica.

2. Entidades ou asociacins sen nimo de lucro.

ii. As obras debern referirse obrigatoriamente a equipamentos dirixidos comunidade ou rehabilitacin ou conservacin do patrimonio histrico-artstico, catalogado coma tal segundo a lexislacin correspondente.

A documentacin a presentar ser a seguinte:

a) Acreditacin do cumprimento dos requisitos previstos no apartado anterior, presentando unha memoria acreditativa.

c. As edificacins, instalacins u obras dedicadas gandera, agropecuarias e o sector forestal productivo (non transformacin) que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrir circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin.

A documentacin a presentar ser a seguinte:

a) Acreditacin do cumprimento dos requisitos previstos no apartado anterior, presentando unha memoria acreditativa do nmero de postos de traballo a crear ou a manter no seu caso, adxuntando copia do boletns de cotizacins TC-2 Seguridade Social dos traballadores.

b) Acreditamento de estar ao corrente coas obrigas tributarias co Estado, Concello e Comunidade Autnoma, as coma coa Seguridade Social.

2. Para gozar dalgunha das bonificacins do prrafo anterior, que non sern acumulativas, ser necesario que se solicite polo suxeito pasivo a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, o que deber facerse, antes do inicio das construccins, instalacins ou obras, mediante escrito separado, tempo de presenta-la solicitude de licencia municipal que autorice a sa realizacin.

3. Unha vez informada a solicitude e a licencia municipal, formularase proposta Pleno da Corporacin os efectos de de determinar se concorren as circunstancias para a declaracin de especial interese ou utilidade municipal, o cal decidir por maiora simple.

Outorgada se procede a declaracin, notificarase o suxeito pasivo o mesmo tempo que se xira a correspondente liquidacin provisional.

4. Gozarn de unha bonificacin do 90% as construccins, instalacins ou obras que favorezan as condiciones de acceso e habitabilidade dos discapacitados, sempre e cando as mesmas non formen parte de un proxecto de obra nova e se realicen de forma independente.

5. Non proceder outorgar as bonificacins reguladas nos puntos anteriores a aquelas construccins, instalacins ou obras que empezasen ou rematasen sen haber solicitado a correspondente licencia de obras municipal.

   
  Disposicin final   redacciones
 

A presente modificacin da ordenanza fiscal, aprobada a sa redaccin definitiva polo Pleno do Concello, entrar en vigor da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

   
  ANEXO   redacciones
 

MDULOS UNITARIOS DE VALORACIN A EFECTOS DO ORZAMENTO OU COSTE DE OBRAS, INSTALACINS, CONSTRUCCINS E REFORMAS, PARA APLICACIN DO PORCENTAXE CORRESPONDENTE IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCINS, INSTALACINS E OBRAS.
Como punto de partida se establece un mdulo bsico de construccin (M), de manera que sobre este mdulo bsico de construccin, se aplica un coeficiente de uso e de tipoloxa, en funcin do tipo de obra e/ou edificacin de que se trate.
O mdulo bsico de construccin (Mb),expresado en /m ser o vixente no Colexio de Arquitectos de Galicia no momento da presentacin da solicitude de licencia, ou no caso de non presentarse esta, no momento en que os servicios municipales inicien o expediente de liquidacin do imposto. No caso de non existencia do devandito mdulo ou de manifesta falta de adecuacin do mesmo s valores de mercado, o valor do mesmo ser aprobado polo Alcalde-Presidente en base a informe dos servicios tcnicos municipais de acordo a estudios de mercado.
Para o clculo da base a la que aplicar o ICIO, determinarse o valor do modulo de construccin (Mc), como resultado de aplicar Mdulo base (M), o coeficiente tipolgico Ct, e o coeficiente de uso predominante (Cu) superficie construda da edificacin ou da parte da mesma sobre a que se intervea.
Mc = Mb Ct Cu Superficie
O valor dos coeficientes de tipoloxa e uso obtense do seguinte:
Coeficiente tipoloxa (Ct):
1. En edificacins de nova planta e adicins.
1,20 Edificacin aislada (4 fachadas). Vivienda unifamiliar aislada. Stanos a partir de 3.
1,10 Agrupacin en fila o hileira. Stanos 1 y 2.
1,00 Edificio en manzana pechada. Edificacin aberta vivenda colectiva.
2. En obras de reforma e rehabilitacin.
1,20 Rehabilitacin total incluindo desmontaxe de fachadas.
1,00 Adecuacin interior de plantas baixas e entreplantas.
0,65 Reforma interior de instalacins e acabados conservando a estructura existente.
0,50 Reformas de elementos estructurales.
0,35 Rehabilitacin de fachadas. Sustitucin de carpintera y pechamentos (aplicada superficie da fachada). Reforma interior instalacins.
0,30 Reforma de acabados interiores.
0,08 Sustitucin material cobertura.
0,02 Pintado de fachadas. Demolicins e derribos.
3. En obras no edificatorias.
1,00 Parcelas cmpings. Acondicionamiento de terreos.
0,15 Peches de parcelas de mampostera, formign, sillera ou similar.
0,10 Peches de zcalo, postes y alambre.
0,04 Peches de poste y alambre.
0,02 Tallos.
Coeficiente de usos (Cu):
1,65 Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios.
1,55 Hospitais. Laboratorios. Iglesias.
1,45 Bibliotecas. Facultades e Escelas Universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais Martimas e Areas.
1,35 Clubes sociais. Cines. Centros de Saude. Balnearios. Hoteis 3*. Salas de festas. Discotecas. Colexios con Residencia.
1,25 Casas de Cultura. Casas Consistoriais. Locais Bancarios.Consultorios. Residencias 3 edad. ApartHoteles. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadeiros.
1,15 Vivenda. Hoteis de 2*. Residencias Universitarias. Moteis.
1,05 Residencial VPO. Oficinas. Guarderas. Centros docentes. Hoteis de 1*. Ambulatorios. Hostales-Residencias. Restaurantes. Estacins de Autobuses. Salas de exposiciones. Piscinas cubertas. Demolicins e derribos. Peches de parcela.
0,95 Bares. Mercados.
0,85 Centro comercial. Pabellones deportivos cubertos. Vestiarios. Bungalows. Servicios cmpings.
0,70 Edificios de aparcamentos. Local comercial. Establecimentos comerciais industria escaparate.
0,55 Piscinas descubertas. Cementerios.
0,50 Naves industriais e comerciais.
0,45 Locales en planta baixa ou semistano sin uso especfico. Garaxes e Aparcamentos. Estacins de Servicio.
0,40 Trasteros. Porches e terrazas abertas.
0,35 Almacns.Instalaciones deportivas descubertas.
0,25 Proxectos de urbanizacin.
0,20 Acondicionamento de naves con obras mnimas.
0,15 Proxectos de urbanizacin (adscritos edificacin). Parcelas cmpings.
0,10 Xardns. Pistas de terra e formign. Tratamiento de espacios exteriores. Acondicionamiento de terreos.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios