Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Coirs - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 20-11-2012 BOP N 221 -- Publicación definitiva : 16-01-2013 BOP N 11
Redacción Aplicable desde 16-01-2013

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NORMATIVA APLICABLE.
 - ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 3.SUXEITOS PASIVOS.
 - ARTIGO 4. RESPONSABLES.
 - ARTIGO 5. EXENCINS E BENEFICIOS FISCAIS.
 - ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.
 - ARTIGO 7. PERODO IMPOSITIVO E DEVENGO.
 - ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS.
 - DISPOSICIN DEROGATORIA.
 - DISPOSICIN FINAL.
   
  ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NORMATIVA APLICABLE.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do rxime local, e de conformidade co previsto nos artigos 15 a 19 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais (TRLFL), aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Concello de Coirs establece a taxa pola expedicin de documentos administrativos, a que se refire o art. 20.4.a) do citado texto refundido, que se rexir pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto no art. 57 do RD lexislativo aludido.

   
  ARTIGO 2. FEITO IMPOIBLE.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, por instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes dos que entenda a Administracin ou as autoridades municipais.

2. Para estes efectos entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fora provocada polo particular ou que redunde no seu beneficio, anda que non mediara unha solicitude expresa do interesado.

3. Non estarn suxeitas a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para cumprir coas obrigas fiscais, as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, e os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole.

   
  ARTIGO 3.SUXEITOS PASIVOS.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades as que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten, provoquen ou en interese das cales redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  ARTIGO 4. RESPONSABLES.  
 

Sern responsables solidarios ou subsidiarios da dbeda tributaria, xuntos cos debedores principais, as persoas e entidades a que se refiren os artigo 42 e 43 da Lei xeral tributaria.

   
  ARTIGO 5. EXENCINS E BENEFICIOS FISCAIS.  
 

De conformidade co disposto no art. 9 do TRLFL non se recoece beneficio tributario ningn, ags os que sexan consecuencia do que establecen os tratados ou acordos internacionais ou que se prevexan en normas con rango de lei.

   
  ARTIGO 6. COTA TRIBUTARIA.  
 

1. A cota tributaria consistir nunha cantidade fixa sinalada na presente ordenanza segundo a natureza do expediente a tramitar e de conformidade coas seguintes tarifas:

1.1- Oficinas Xerais:

1.1.1.- Certificados e informes:

Certificados de empadroamento do padrn vixente: 1 euro

Certificados de empadroamento de padrns anteriores ao de 1996: 5 euros.

Informes de convivencia e residencia: 5 euros.

Certificados de documentos ou acordos municiais do ano en curso: 3 euros.

Certificados de documentos ou acordos municipais de anos anteriores: 5 euros.

Outras certificacins ou informes non especificados: 3 euros.

1.1.2.- Fotocopias:

De 1 a 10 pxinas: 0 euros.

De 11 a 30 pxinas: 1 euros.

De 31 a 50 pxinas: 2 euros.

De mas de 50: 1 euro mis por cada tramo de vinte pxinas.

1.1.3.- Compulsas:

De 1 a 10 pxinas: 0 euros.

De 11 a 30 pxinas: 1 euros.

De 31 a 50 pxinas: 2 euros.

De mas de 50: 1 euro mis por cada tramo de vinte pxinas.

1.2.- Servizos urbansticos:

1.2.1.- Tramitacin de expedientes de licenzas:

De obra maior: 50 euros.

De obra menor: 10 euros.

De primeira ocupacin de vivendas:

De 0 a 100 de edificacin: 90 euros.

De 101 a 200 de edificacin: 120 euros.

De 201 a 500 de edificacin: 200 euros.

De mis de 500 de edficacin: 300 euros.

De primeira ocupacin de naves, instalacins industriais ou comerciais:

Cota fixa por unidade: 100 euros

Ademais, por cada 200 metros de edificacin: 50 euros

De segregacin ou agrupacin de parcelas: 80 euros.

De actividades suxeitas a incidencia ambiental: 100 euros

De locais de pblica concorrencia: 100 euros.

De actividades non suxeitas a incidencia ambiental: 50 euros

De ampliacin de prazo de licenzas: 30 euros.

De transmisin de licenzas: 50 euros.

1.2.2.- Expedicin de certificacins ou informes:

Certificacin, por escrito, de cualificacin ou clasificacin urbanstica: 50 euros.

Certificacin ou informe que requira sada dos servizos tcnicos: 80 euros

Certificacin ou informe que non requira sada dos servizos tcnicos: 30 euros

1.2.3.- Tramitacin de outros expedientes:

De declaracin de runa: 150 euros.

De demolicins: 100 euros.

Iniciado a instancia de parte que requiran visita de comprobacin dos servizos tcnicos municipais: 100 euros.

De aprobacin de proxecto de urbanizacin: 500 euros.

De aprobacin de estudios de detalle: 500 euros.

De plan de sectorizacin, parcial ou especial: 750 euros.

1.3.- Punto de informacin catastral:

Certificacin literal:

- De inmobles situados no termo municipal de Coirs: 10 euros, ata cinco fincas, resto 2 euros mis por cada finca.

- De inmobles situados fora do termo municipal de Coirs: 15 euros, ata cinco fincas, resto 4 euros mis por cada finca.

Certificacin negativa:

- De inmobles situados no termo municiipal de Coirs: 10 euros.

- De inmobles situados fora do termo municipal de Coirs: 15 euros.

Certificacin descritiva e grfica:

- De inmobles situados no termo municiipal de Coirs: 15 euros.

- De inmobles situados fora do termo municipal de Coirs: 20 euros.

Certificacin descritiva e grfica con lindeiros:

- De inmobles situados no termo municiipal de Coirs: 15 euros, mis 2 euros mis por lindeiro.

- De inmobles situados fora do termo municipal de Coirs: 20 euros, mis 4 euros mis por lindeito.

1.4.- Outros:

Tramitacin de expedientes de vodas civs: 100 euros.

Calquera outra tramitacin dun expediente non contemplado nos apartados anteriores, asimilarase, de ser posible, a un deles e se lle aplicar a mesma cota.

2. A cota das tarifas corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou do expediente de que se trate, dende o seu inicio ata a sa resolucin final, includa a certificacin e/ou a notificacin ao interesado do acordo.

3. As cotas tributarias indicadas no apartado 1 deste artigo aplicarselles unha reducin do 100%, no caso de que os contribuntes, persoas fsicas que tean escaseo de recursos econmicos ou persoas xurdicas sen nimo de lucro ou con fins sociais ou benficos, sempre que as o acredite un informe dos Servizos Sociais do Concello e previa solicitude individualizada en cada caso.

   
  ARTIGO 7. PERODO IMPOSITIVO E DEVENGO.  
 

1. Nace o dereito a percibir a taxa e a obriga de contribur cando se presente a solicitude da tramitacin do documento o expediente.

2 Nos expedientes que se inicien de oficio o nacemento do dereito a percibir a taxa prodcese cando tean lugar as circunstancias que motiven a actuacin municipal .

3. A obriga de contribur, unha vez xurdida, non se ver afectada en modo algn pola renuncia ou desestimento do solicitante nin pola terminacin do expediente en resolucin desfavorable ou denegatoria.

   
  ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIN.  
 

1. As taxas reguladas na presente ordenanza esixiranse en rxime de autoliquidacin, cando medie solicitude do interesado, e no suposto de que se inicie o expediente de oficio, por liquidacin practicada pola administracin municipal.

2. No primeiro dos supostos, os suxeitos pasivos estn obrigados a practicar autoliquidacin Non se tramitar o expediente se non queda acreditado o pago ntegro da taxa.

As solicitudes recibidos polos condutos aos que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rxime xurdico das administracins pblicas e do procedemento administrativo comn que non vean debidamente reintegrados, ser admitidos provisionalmente, pero non se poder darlle curso sen que se emende a deficiencia, de forma que se requerir interesado para que no prazo de dez das hbiles abone as cotas correspondentes co apercebimentos de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, teranse por non presentados os escritos e sern arquivados sen mais.

3. Cando os servizos municipais comproben que se realizou unha construcin ou obra, ou se est exercitando calquera actividade sen ter tramitado o oportuno expediente de ser necesario, considerarase o acto de comprobacin como a iniciacin do expediente, con obriga do suxeito pasivo de aboar a taxa establecida sen prexuizo da imposicin da sancins que correspondan.

4. O pago da autoliquidacin, presentada polo interesado ou da liquidacin inicial notificada pola Administracin municipal ter carcter provisional e ser a conta da liquidacin definitiva que proceda, se esta fora necesaria.

   
  ARTIGO 9. INFRACCINS E SANCINS.  
 

Para todo o relativo a cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

   
  DISPOSICIN DEROGATORIA.  
 

A partir da entrada en vigor desta ordenanza quedan derogadas as disposicins de igual ou menor rango que se opoan a esta ordenanza.

   
  DISPOSICIN FINAL.  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada inicialmente polo Pleno do Concello na Sesin celebrada o da 15 de novembro de 2012, entrar en vigor no momento da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios