Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Teo - REGULAMENTO DE USO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE TEO E DAS SAS INSTALACINS DEPORTIVAS ANEXAS

Publicación provisional : 05-11-2012 BOP N 210 -- Publicación definitiva : 16-01-2013 BOP N 11
Aplicable desde 02-02-2013

Redacciones Redacciones
 - Captulo 1. Disposicins xerais
 - Captulo 2. Acceso s instalacins
 - Captulo 3. Normas xerais de funcionamento
 - Captulo 4. Normas de uso das instalacins
 - Captulo 5. Inscricins, cursos e actividades
 - Captulo 6. Infraccins
 - DISPOSICIONS ADICIONAIS
 - DISPOSICIONS FINAIS
   
  Captulo 1. Disposicins xerais  
 

Artigo 1.-

O obxecto do presente regulamento e establecer as normas de uso e funcionamento das instalacins deportivas da Piscina Municipal Cuberta de A Ramallosa, as como das piscinas descubertas de Os Tilos e A nsua (Luou), xa sexan xestionadas polo propio Concello de Teo ou por entidade autorizada en virtude de acordo adoptado polos seus rganos de goberno.

No non previsto polas presentes normas reguladoras estarase ao disposto polas normas de uso colectivo das instalacins deportivas da Comunidade Autnoma de Galicia, en especial o Decreto 103/2005 de 6 de maio, prego de clusulas administrativas particulares e prescricins tcnicas, se as houbera, e normativa municipal que puidera ser de aplicacin.

Artigo 2.-

Sern obxectivos prioritarios para o Concello de Teo na xestin das instalacins deportivas da sa titularidade e, en particular, das reguladas no presente documento:

a) Fomentar a prctica do deporte e a educacin fsica na poboacin, con especial atencin na procura do desenvolvemento integral da persoa, as como contribur creacin de hbitos de vida saudables.

b) Achegar a prctica da actividade deportiva aos escolares do municipio a travs do desenvolvemento e oferta de programas deportivos.

c) Promover cursios de natacin dirixidos aos vecios e vecias do concello nos niveis de iniciacin e perfeccionamento.

d) Facilitar a prctica deportiva naquelas especialidades que poidan ser practicadas nas instalacins da Piscina Municipal cuberta de A Ramallosa e nas piscinas descubertas de Os Tilos e A Insua (Luou), tales como natacin, pdel, musculacin, aerobic, exercicios cardiovasculares, pilates, sauna e todos aqueles susceptibles de ser practicados nas ditas instalacins.

   
  Captulo 2. Acceso s instalacins  
 

Artigo 3.-

1. As instalacins deportivas das piscinas municipais estn ao dispor de todos os cidadns e cidads do concello de Teo que pretendan realizar algunha das actividades deportivas que nelas se poidan practicar, de acordo co previsto neste regulamento.

2. O acceso s instalacins pdese realizar baixo calquera das seguintes modalidades.

a) Abonados: Coa condicin de abonado, pdese ter acceso a calquera das piscinas municipais e practica de calquera das especialidades deportivas desenvolvidas nos seus recintos, con apoio de monitor ou monitora especializado, e a todos os espazos de uso libre, sen outra limitacin que o tempo que se puidera fixar para actividades concretas.

Podern ser establecidos diversos tipos de abonos en funcin de tempo, unidade e extensin familiar, bonificacins especiais, etc.

b) Abonados de vern: Este tipo de abonados tern acceso a calquera das piscinas municipais descubertas sen limitacin de tempo nin de sesins durante o perodo no que as piscinas descubertas permanezan abertas.

c) Asistente a cursios: Teen esta condicin as persoas inscritas nalgn curso, que unicamente podern facer uso das instalacins nas que se desenvolva a actividade solicitada e polo tempo de duracin desta.

d) Entradas libres: Entradas puntuais nas instalacins, pagando o custo da entrada no momento do acceso. Os beneficiarios/as das entradas libres podern facer uso de todas as zonas de acceso libre, sen apoio personalizado de monitor especializado/a e con uso restrinxido en funcin da ocupacin da instalacin en cada momento.

e) Colectivos e grupos organizados: Mediante o alugueiro total ou parcial da instalacin, previa autorizacin do concello ou da empresa xestora no seu caso.

Artigo 4.-

1. Requirimentos para adquirir a condicin de abonado ou abonado de vern:

Cumprimentar en todos os seus apartados a folla de inscricin.

Fotocopia do DNI. No caso de tratarse dun abono familiar, aportarase fotocopia da totalidade dos DNI dos membros da unidade familiar e fotocopia do Libro de Familia ou documento que acredite a unidade familiar, sexa esta de dereito ou de feito.

Copia de xustificante de ingreso bancario que acredite o pago da taxa correspondente ou fotocopia do CCC bancario onde apareza o nome do seu titular, segundo a opcin de pago que en cada caso poida ser determinado polo concello ou empresa adxudicataria do servizo no seu caso. Caso de non tratarse do titular, achegarase igualmente fotocopia do DNI do titular.

Fotografa tamao carn de cada un dos pretendidos abonados.

2. Requirimentos para adquirir a condicin de asistente a cursios.

Cumprimentar en todos os seus apartados a folla de inscricin.

Fotocopia do DNI ou documento que acredite a identidade.

Copia de xustificante de ingreso bancario que acredite o pago da taxa correspondente ou fotocopia do CCC bancario onde apareza o nome do seu titular, segundo a opcin de pago que en cada caso poida ser determinado polo concello ou empresa adxudicataria do servizo no seu caso. Caso de non tratarse do titular, achegarase igualmente fotocopia do DNI do titular.

3. Requirimentos para adquirir unha entrada libre .

Identificarse coa presentacin do DNI ou documento suficiente que acredite a personalidade cando por motivos de seguridade lle fose requirido polo persoal do centro. A negativa a identificarse poder ser causa de denegacin de acceso s instalacins.

4. Requirimentos para o alugueiro total ou parcial dunha instalacin ou espazo.

O alugueiro total ou parcial tan s poder ser solicitado por colectivos, asociacins ou grupos legalmente constitudos e que tean o seu domicilio social no concello de Teo, circunstancias que debern ser acreditadas documentalmente.

A solicitude de alugueiro deber ser presentada no concello ou nas oficinas da empresa xestora, segundo o caso, e nela deber constar a finalidade do alugueiro, o perodo solicitado, a actividade a desenvolver e o nmero aproximado de participantes na actividade.

Una vez concedida a autorizacin, esta ser firme no momento en que se acredite ter satisfeitas as taxas correspondentes.

5. As persoas empadroadas no concello de Teo debern acreditar este extremo mediante a correspondente certificacin expedida polo concello.

6. As persoas usuarias das instalacins debern cumprir coas normas de uso de cada un dos espazos de uso deportivo das instalacins, as como das zonas comns, respectando os lmites de idade establecidos para cada un deles.

Artigo 5.-

Os vecios e as vecias do concello de Teo tern preferencia sobre os de calquera outro concello na adquisicin da condicin de usuarios das instalacins obxecto deste regulamento. A estes efectos habilitarase, para os abonados e abonados de vern, un prazo de inscricin para empadroados no concello de Teo e outro posterior para non empadroados ata completar o aforo mximo permitido.

Unha vez rematado o perodo inicial de inscricin, crearanse listas de agarda, se fose necesario, para o acceso s instalacins na modalidade de abonado, tendo preferencia nelas os solicitantes empadroados no concello de Teo.

Artigo 6.-

1. Para o acceso s instalacins baixo a modalidade entrada libre debern obterse as entradas correspondentes nos lugares de venda das mesmas habilitados nas propias instalacins.

2. O acceso baixo a modalidade de abonado ou abonado de vern farase previa exhibicin do carn correspondente ou validacin de tarxeta nos dispositivos correspondentes, de ser o caso. A posesin destas credenciais presupn o correcto abono das cotas correspondentes, perdendo a sa condicin de abonado no momento en que o pago destas cotas se interrompe.

3. Por motivos de seguridade e dadas as caractersticas das instalacins, podern ser fixadas determinadas limitacins de uso en funcin das idades dos potencias usuarios, as como para o acceso a determinadas instalacins.

4. Con carcter xeral, os menores de 8 anos debern estar acompaados por un adulto durante o uso libre do vaso da piscina. Os usuarios maiores de 8 anos e menores de 16 que saiban nadar, podern entrar sen acompaante cun consentimento por escrito asinado polo pai, nai ou titor ou titora, que quedar depositado na instalacin e servira de autorizacin permanente.

5. As persoas que acudan s instalacins na sa condicin de participantes en cursios ou con motivo de alugueiro das instalacins, tan so podern permanecer nos recintos polo tempo de duracin da actividade na que participan ou polo tempo estipulado no alugueiro temporal das mesmas.

6. O dereito de acceso s instalacins interrmpese no mesmo momento en que se produce o impago das taxas que dan acceso s instalacins, calquera que sexa a modalidade de pagamento ou a modalidade de acceso.

7. No suposto de acceso s instalacins de grupos de escolares, estes debern estar en todo momento acompaados por persoal do centro educativo, que ser o responsable de manter a orde entre os membros do grupo, tanto na zona de vasos como nos vestiarios, as como do uso adecuado das instalacins.

   
  Captulo 3. Normas xerais de funcionamento  
 

Artigo 7.-

1. O horario de apertura das instalacins cumprir os seguintes criterios:

a. Piscina cuberta:

Estar aberta un mnimo de 85 horas semanais durante todo o ano, a excepcin dos meses de xullo e agosto nos que poder reducirse ata un mnimo de 65 horas. En calquera caso, a piscina abrir todos os das da semana includos festivos, anda que o faga en horario reducido, a excepcin dos das completos de Navidade e Ano Novo, e o de Noite Boa a partir das 20,00h.

O horario para o perodo anual ser fixado polo Concello de Teo atendendo s necesidades do servizo, e poder ser obxecto de modificacin, excepcionalmente, no curso do perodo anual. O horario ou calquera modificacin que nel se produza deber ser notificado aos usuarios coa antelacin suficiente.

b. Piscinas descubertas:

Do 15 de xuo ao 15 de setembro, de 11,00 a 14 e de 16,00 a 21 horas

2. A distribucin do espazo dispoible nas piscinas, tanto para uso libre como para cursos, estar reflectida nos cadrantes de utilizacin. Estes cadrantes indicarn en todo momento os usos reais das instalacins e poderase proceder sa modificacin cando por razns organizativas se estime conveniente.

3. Nas piscinas, a utilizacin que se determine das estaxes, tanto de uso libre como de uso para cursos, farase en funcin da demanda existente, e podern ser de nado lento, nado rpido, nado con aletas, nado de recreo, adestramento ou estaxes reservadas para asistentes a cursios.

4. O peche das instalacins por motivos de limpeza, realizacin de traballos de mantemento e renovacin de auga dos vasos, ou calquera outros motivos tcnicos ser anunciado oportunamente e coa antelacin suficiente que as circunstancias permitan.

Artigo 8.-

1. A capacidade mxima de usuarios simultneos das piscinas e instalacins complementarias ser a seguinte:

a. Piscina cuberta de A Ramallosa: 271 persoas

b. Piscina de Luou: 500 persoas

c. Piscina de Os Tilos: 500 persoas

2. O aforamento do ximnasio vir determinado polo nmero de aparellos e s rotacins que se programen polo monitor ou encargado.

3. A capacidade das salas de usos mltiples se determinar en funcin das actividades que se programen nelas.

Artigo 9.-

1. A utilizacins dos vestiarios ser determinada pola direccin das instalacins. Para tal efecto, cursaranse as instrucins oportunas ao persoal dos centros co obxecto de que cada colectivo utilice o espazo que tea reservado.

2. Con carcter xeral, non se permitir o acceso aos vestiarios s persoas que non vaian facer uso das instalacins, con excepcin dos acompaantes de persoas que pola sa idade ou condicins, non sexan capaces de se espir nin de se vestir de xeito autnomo.

3. Os nenos e nenas de 6 anos e menos, podern utilizar indistintamente calquera vestiario en funcin do sexo dos adultos que os acompaen.

4. O acceso aos vestiarios dos grupos de escolares realizarase sempre acompaados dun responsable da ANPA ou do centro educativo.

5. No interior dos vestiarios est prohibido, por motivos de seguridade, o uso de de aparellos elctricos como secadores, mquinas de barbear,.etc., ags os que puidera haber nas propias instalacins.

6. Nos vestiarios non se permitir realizar outras accins de hixiene persoal que non sexan as derivadas da propia prctica deportiva.

Artigo 10.-

1. Nas instalacins deportivas da piscina cuberta de A Ramallosa haber a disposicin dos usuarios/as armarios de gardarroupa, non estando permitido deixar fora de tales armarios utensilios ou prendas por parte dos usuarios.

2. Os usuarios que fagan uso destes armarios debern deixalos baleiros ao remataren a sa actividade.

3. Non est permitido gardar un armario para uso persoal. Os armarios que permanezan pechados ao final de cada xornada sern abertos polo persoal do centro e o seu contido depositado na zona de recepcin durante un prazo mximo de 15 das naturais. Transcorrido este prazo, os obxectos non reclamados polo seus propietarios sern entregados polica municipal que os custodiar, dndolles o destino que proceda segundo a normativa vixente.

4. O Concello de Teo ou, se o caso, a empresa concesionaria do servizo non se responsabiliza dos obxectos substrados, extraviados, cambiados ou estragados dentro das instalacins, mesmo nos armarios.

   
  Captulo 4. Normas de uso das instalacins  
 

Artigo 11.-

O persoal das instalacins, que estar sempre identificado, ser o responsable de facer cumprir a todos os usuarios as normas de uso de cada instalacin e poder, se o caso, expulsar do recinto a quen incumpra o disposto no presente regulamento e en cantas normas fosen de aplicacin e obrigado cumprimento.

Artigo 12.-

1. Con carcter xeral, e de aplicacin en todos os recintos deportivos obxecto deste regulamento establcense as seguintes normas:

a. Deberanse respectar en todo momento os espazos reservados aos diferentes usos da instalacin deportiva.

b. Non est permitido comer nin fumar en todo o recinto, nin utilizar envases de vidro.

c. Todo usuario est obrigado a velar polo bo estado de conservacin das instalacins e, polo tanto, impedir ou denunciar todos os comportamentos que supoan un deterioro das instalacins ou dos servizos e advertir aos responsables da instalacin das anomalas observadas nas instalacins, o seu mobiliario o no material de uso destas.

d. O acceso s zonas de uso deportivo tan s estar permitido cando se utilice roupa e calzado deportivo.

e. Os e as matriculados nun cursio accedern s instalacins con unha antelacin mxima de quince minutos antes do comezo da actividade e permaneceran sen facer uso das instalacins ata a chegada do monitor, que ser quen determine o comezo da actividade.

f. Para acadar uso ptimo das instalacins e promover a prctica de condutas ambientalmente sostibles, o tempo de utilizacin das duchas ser o estritamente necesario.

g. Os usuarios estarn obrigados a utilizar as papeleiras e os colectores de lixo, comprometndose a manter limpas as instalacins.

h. Non est permitido o acceso s instalacins con animais, ags cans gua.

i. Recomndase a todos os usuarios que se sometan a un recoecemento mdico previo prctica deportiva, en especial a todos aqueles que permanecesen inactivos durante un perodo prolongado de tempo, aos que padezan algunha enfermidade de carcter crnico ou aqueles que presenten antecedentes mdicos que as o recomenden.

j. Todo accidente que se produza no interior das instalacins deber ser comunicado ao persoal responsable das mesmas antes de abandonar o recinto. O Concello de Teo ou, no seu caso, a empresa concesionaria, dispor dun seguro de responsabilidade civil derivada da sa actividade.

2. Nas piscinas debern cumprirse as seguintes normas:

a. Os usuarios/as debern facer uso obrigatorio de roupa de bao e gorro.

b. Durante a permanencia nos vestiarios, aseos, duchas e praias das piscinas, obrigatorio o uso de zapatillas de bao.

c. Antes de acceder s piscinas e obrigado someterse a unha ducha.

d. Non est permitida a realizacin de prcticas perigosas nin xogos tales como correr, apneas prolongadas, mergullarse violentamente, tirar obxectos, etc. e, en xeral todos aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o normal desenvolvemento das actividades programadas.

e. Prohbese o uso de aletas, pas, colchns, lentes de cristal ou calquera outro elemento que poida danar ou molestar aos usuarios, ags nas estaxes e nos horarios que poidan ser habilitados a tales efectos.

f. Recomndase aos usuarios, antes de acceder s piscinas, que soliciten informacin ao persoal das mesmas da profundidade do vaso da piscina antes de facer uso da mesma, coa finalidade de evitar accidentes.

g. Debern respectarse en todo momento as instrucins do socorrista da piscina. O non cumprimento desta obriga, as como o comportamento inadecuado poder supoer a expulsin do recinto do infractor.

h. A utilizacin das estaxes de nado libre estar sempre condicionada polo nivel de nado dos usuarios e, sempre que as o estimen necesario os responsables da piscina poderanse dispoer estaxes de nado rpido, nado lento, ou outros usos. En ltimo caso, as indicacins do socorrista podern condicionar a obrigatoriedade de desprazarse a unha estaxe determinada en funcin das capacidades dos usuarios.

i. obrigado nadar sempre pola dereita da estaxe que se est a utilizar.

j. Se fose preciso algn elemento de axuda na aprendizaxe da natacin, e sempre que o nivel de competencia permita o nado sen supervisin directa de monitor, poder ser solicitado ao socorrista, devolvndoos con posterioridade ao seu uso ao lugar habilitado a tal efecto.

k. Prohbese lixar a auga con prcticas antihixinicas, as como acceder piscina cuberta con maquillaxes ou cremas, aceites ou cosmticos de calquera natureza.

l. As persoas que padezan ou tean sospeita de padecer algunha enfermidade infecto contaxiosa, especialmente cutnea, non podern acceder ao uso das piscinas, ags certificado mdico que acredite que a sa doenza non supn risco de contaxio para os demais usuarios da instalacin.

3. Nas salas de exercicios cardiovascular e de actividades varias, debern gardarse as seguintes normas:

a. obrigatorio o uso de toalla, que se colocar sobre s mquinas ou aparellos coa finalidade de que non entren en contacto co suor.

b. Deberase usar calzado e roupa deportivos axeitada actividade a desenvolver. No caso do calzado, este non poder ser o mesmo que se trae dende o exterior das instalacins.

c. Deberase facer un uso correcto das mquinas, non manipulando as mesmas inadecuadamente. En caso de dbida, deberase consultar con un monitor.

d. Por motivos de sade, prohbese a entrada nas salas de exercicios de fitness, cardiovascular e musculacin, se as houbera, aos menores de 14 anos. Entre os 14 e os 16 anos, tan so podern facer uso delas en horarios nos que estea presente un monitor e sempre baixo a sa supervisin. Neste suposto debern acreditar a autorizacin dalgn dos proxenitores ou dun titor mediante a correspondente autorizacin por escrito.

e. O uso libre dos aparellos estar supervisado por un monitor, mentres que nas actividades dirixidas, ser o monitor quen lles asigne os aparellos aos usuarios e o tempo de utilizacin.

f. As salas de usos mltiples tan so podern ser usadas para a realizacin de actividades con monitor/a.

g. Finalizada a actividade, deberase abandonar a sala.

h. Non se permite a entrada s salas con mochilas, comida ou envases de vidro.

i. O tempo mximo de utilizacin das mquinas de exercicios cardiovasculares, ser de 20 minutos, debendo deixar libre a mquina transcorrido este tempo.

4. Para o uso das salas de sauna e baos de vapor, debern terse en conta as seguintes recomendacins:

a. Non e recomendable a utilizacin dos baos de vapor s persoas que padezan hipotensin, hipertensin, cardiopatas, feridas abertas, infeccins xerais con febre (vricas e bacterianas: gripe, arrefriados), doenzas infecciosas (fungos, otite),embarazo, hipertiroidismo, glaucoma, cataratas, tumores, incontinencia de esfnteres, psicopatas graves, durante a menstruacin, epilepsia grave, tuberculose e enfermidades severas da pel coma psoriase, dermatite, etc.

b. recomendable tomar a sauna ou o bao de vapor despois dun esforzo, por exemplo, despois de facer deporte. Pero deberase descansar entre 15 e 30 minutos para que o organismo presente unha mellor reaccin diante do calor.

c. Se transcorreu moito tempo dende a ltima comida, deberase inxerir un pouco de pan ou doce para evitar a hipoglucemia.

d. As persoas con pes fros, debern introducilos en auga quente durante 4-5 minutos previa a sa entrada na sauna.

e. Durante a sa estada na sauna, deberase respirar pola boca, non polo nariz, non beber nin comer, non realizar traballos musculares e evitar falar, pola incidencia que tales accins poden ter sobre a respiracin e circulacin, xa de por si aumentadas.

f. Se nota algunha molestia ou malestar, deber abandonar a sauna de inmediato, informando ao persoal da instalacin.

g. Transcorridos 8-12 minutos no interior da cabina, normal que o corpo sinta a necesidade de refrixerarse. E nese intre debese abandonar a cabina, sen tomar en consideracin se se suou o suficiente ou non.

h. Antes de abandonar a cabina, os usuarios que optaran por estar deitados na cabina deberanse sentar cos pes colgando no banco para que a circulacin se adapte de novo posicin vertical.

i. Ao sar da cabina aconsellable ducharse en auga morna, repousar durante 10 minutos e se se desexa, volver a repetir o proceso unha vez mais. Rematada esta segunda queda, recomndase sar definitivamente.

5. marxe destas recomendacins, no uso das saunas e baos de vapor, sern de observancia obrigada as seguintes normas:

a. Antes de entrar nas cabinas obrigado ducharse previamente

b. Non est permitida a entrada aos menores de 18 anos.

c. E obrigatorio ao entrar na cabina facelo con zapatillas de ducha.

d. Non esta permitida a entrada nas cabinas con algn tipo de roupa, ags a propia de bao, as como con lentes, xoias, obxectos metlicos, electrnicos ou de vidro.

e. No interior das cabinas non est permitido comer nin beber.

f. Deberase manter un comportamento decoroso en todo momento.

g. Non est permitido afeitarse, depilarse, tinguirse ou outras accins de hixiene persoal no interior das cabinas.

h. E obrigatorio o uso de toalla na cabina para secar o suor.

i. Non est permitido botar mis de dous cazos de auga simultaneamente na fonte de calor, as como ningn tipo de produto distinto auga, como ambientadores, aceites, etc.

6. Para o uso das pistas de pdel, debern ser tidas en conta as seguintes normas:

a. Tan so estar permitido o acceso s pistas usando calzado e roupa deportiva. O calzado non poder ser o mesmo co que se accede dende o exterior da instalacin.

b. O material usado para o xogo, raquetas e pelotas, ser, obrigatoriamente, o regulamentario para a prctica deste deporte.

c. Para acceder s pistas, ser preciso ter efectuada unha reserva previa. A tal efecto, existir un libro de reservas onde se anotarn todas as incidencias.

d. Para acceder s pistas ser necesario un mnimo de dous xogadores, considerndose desistida a reserva de non presentarse un mnimo de dous xogadores nos dez minutos seguintes ao comezo do seu perodo de reserva. Neste caso, a pista poder ser ocupada por quen a solicitara nese momento.

e. A non comunicacin da cancelacin dunha reserva con un mnimo de catro horas de antelacin, supor a perda do dereito a reservar no prazo dunha semana a contar dende a data do incumprimento.

f. O perodo mximo de utilizacin continuada dunha pista ser dunha hora.

g. Un mesmo usuario no poder efectuar mis de das reservas semanais, ags que houbera horas non reservadas.

h. Os menores de 12 anos tan s podern acceder s pistas acompaados dun adulto ou con ocasin de cursios ou competicins.

7. O Concello de Teo ou, no seu caso, a empresa concesionaria, poder proceder ao peche das instalacins total ou parcialmente, previa comunicacin aos usuarios, por razns de mantemento, avaras ou realizacin de competicins.

   
  Captulo 5. Inscricins, cursos e actividades  
 

Artigo 13.-

1. Toda persoa que desexe inscribirse nun curso, actividade ou abono, deber presentar a folla de inscricin debidamente cumprimentada, xunto coa documentacin nela requirida e certificado de cdigo conta cliente a efectos de domiciliacins das cotas sucesivas se fose o caso. No caso dos menores de idade, esta documentacin deber ser aportada polo pai, nai ou titor/a.

2. As condicins, modalidades de abono, importes de matricula, modos de pago e condicins de acceso, sern regulados mediante a publicacin por parte do Concello de Teo dunha ordenanza fiscal reguladora do servizo.

3. Para darse de baixa como abonado ou asistente a un cursio, ser necesario comunicalo por escrito ao Concello de Teo ou, no seu caso, empresa concesionaria antes do da 20 do mes anterior ao que se produce a baixa. Una vez cursada a baixa, para causar nova alta debern iniciarse a totalidade dos trmites, includo o pago de matrcula se fose preceptiva.

4. Calquera solicitude de cambio horario, de grupo, etc. cando se trate de actividades regradas, deber ser solicitado por escrito e non ser efectivo en tanto non sexa comunicada a aceptacin do cambio polo persoal do centro.

   
  Captulo 6. Infraccins  
 

Artigo 14.-

1. O incumprimento do disposto neste regulamento poder dar lugar expulsin do recinto.

2. O incumprimento reiterado, poder dar lugar perda da condicin de abonado ou asistente a cursios por un perodo non inferior a tres meses.

3. Cumprida esta sancin, a reiteracin nas condutas contrarias a este regulamento determinar a perda definitiva do dereito de acceso s instalacins.

4. Con independencia da imposicins das sancins a que houbera lugar, se algunha infraccin levase aparellado unha deterioracin, rotura ou estrago dalgn elemento das instalacins deportivas, o infractor deber aboar o importa das reparacins ou reposicins de materiais que se tiveran que realizar.

5. Para todos os efectos, tern a consideracin de responsables subsidiarios dos danos producidos as entidades organizadoras da actividade ou, se o caso, aquelas que efectuasen o alugueiro de uso das instalacins.

Artigo 15.-

Existirn, a disposicin do pblico, follas de reclamacins e suxestins numeradas para que poidan presentarse as queixas, reclamacins e suxestins que se estimen necesarias e remitirase copia destas ao concello cando lle fose solicitado empresa concesionaria, se a houbera.

   
  DISPOSICIONS ADICIONAIS  
 

1. O funcionamento das piscinas municipais de titularidade municipal e as sas instalacins anexas, rexeranse polas estipulacins contidas neste regulamento na restante normativa aplicable.

2. Este regulamento poder ser modificado, rectificado ou ampliado, previa aprobacin polo rgano competente do Concello de Teo, sempre que exista causa obxectiva que o xustifique.

   
  DISPOSICIONS FINAIS  
 

1. Correspndelle ao Concello de Teo a interpretacin das normas deste regulamento, que poder ditar as normas necesarias para a sa aplicacin.

2. En cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, o presente regulamento entrar en vigor unha vez publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada lei.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios