Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Vedra - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccins, instalacins e obras

Publicación provisional : 30-12-2004 BOP N 299 -- Publicación definitiva : 30-12-2004 BOP N 299
Aplicable desde 25-06-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. . Fundamento e natureza
 - Artigo 2. . Feito impoible
 - Artigo 3 . Supostos de non suxeicin
 - Artigo 4 . Exencins
 - Artigo 5. . Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte
 - Artigo 6. . Base impoible
 - Artigo 7. . Tipo de gravame e cota tributaria
 - Artigo 8. . Devengo do imposto
 - Artigo 9. . Bonificacins
 - Artigo 10. . Normas de xestin
 - Artigo 11. . Infraccins e sancins
 - Disposicin derradeira
 - ANEXO
   
  Artigo 1. . Fundamento e natureza   redacciones
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e 106 de la Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases do rxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construccins, instalacins e obras, que se rexer polo disposto na devandita lei e pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2. . Feito impoible  
 

1.-Constite o feito imponible do Imposto a realizacin no termo municipal de Vedra, de calquera construccin, instalacin ou obra para a que se esixa a obtencin da correspondente licencia de obras ou urbanstica, obtivrase ou non a devandita licencia, sempre que a sa expedicin corresponda a este Concello.

2.-Son construccins, instalacins e obras suxeitas imposto todas aquelas na que a execucin implique a realizacin do feito impoible definido no apartado anterior; i en particular as seguintes:

a) As obras da nova planta e de ampliacin de edificios, ou necesarias para a implantacin, ampliacin, modificacin ou reforma de instalacins de calquera tipo.

b) As obras de modificacin ou de reforma que afecten a estructura, o aspecto exterior ou a disposicin interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacins existentes.

c) As obras provisionais.

d) A construccin de vaos para a entrada e sada de vehculos das fincas na va pblica.

e) As construccins, instalacins e obras realizadas na va pblica por particulares ou polas empresas subministradoras de servicios pblicos, que correspondern tanto as obras necesarias para a apertura de calas e pozos, colocacin de postes de soporte, canalizacins, conexins e, en xeral, calquera remocin do pavimento ou beirarras, como as necesarias para a reposicin, reconstruccin ou amao do estragado coas calas mencionadas.

f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacins, escavacins, terraplenados, salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanizacin ou edificacin aprobado ou autorizado.

g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios e as andamiaxes de precaucin.

h) A nova implantacin, a ampliacin, a modificacin, a substitucin ou o cambio de emprazamento de todo tipo de instalacins tcnicas dos servicios pblicos, calquera que sexa seu emprazamento.

i) Os usos e instalacins de carcter provisorio.

l) A instalacin, reforma ou calquera outra modificacin dos soportes ou valados que tean publicidade ou propaganda.

ll) As instalacins subterrneas dedicadas s aparcamentos, as actividades industriais, mercants ou profesionais, s servicios pblicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.

m) A realizacin de calquera outra actuacin establecida polos plans de ordenacin ou polas ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licencia municipais, sempre que se trate de construccins, instalacins ou obras.

n) Derrubamentos.

) Aliacins e rasantes.

o) As que se realicen en cemiterios.

p) Calquera outra construccin, instalacin ou obra que precise licencia de obra o urbanstica.

3.-Quedan tamn includas no feito imponible do imposto, as construccins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal ou aquelas outras que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesin. Nestes supostos a licencia aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez dictada a orde de execucin, adoptado o acordo ou adxudicada a concesin polos rganos municipais competentes, con cumprimento da tramitacin preceptiva, e legalmente notificado o acto administrativo o interesado.

   
  Artigo 3 . Supostos de non suxeicin  
 

Non estarn suxeitas ao imposto regulado na presente ordenanza:

a) As obras, construccins e instalacins que, debendo ser entregadas ao Patrimonio Municipal, fosen executadas por outras administracins pblicas en virtude de convenio de colaboracin ou cooperacin co Concello.

b) as obras, construccins e instalacins realizadas por entidades de interese pblico ou asociacins veciais en bens de uso ou servicio pblico municipal, coa autorizacin previa do rgano correspondente.

c) as obras que consistan en construccin e reconstruccin de muros, como consecuencia da necesidade de ensanche das vas pblicas se efectouse a cesin gratuita dos terreos polos propietarios.

d) as obras, construccins e instalacins que promovan dentro do termo municipal de ..... ..... a Mancomunidade de Concellos de Compostela

e) A execucin de obras de urbanizacin realizadas polos propietarios afectados, sempre e cando se entreguen posteriormente ao Patrimonio municipal.

f) as obras realizadas nos centros pblicos e nos centros privados concertados sempre que stas se realicen nos niveis de educacin obrigatoria.

   
  Artigo 4 . Exencins   redacciones
 

Esta exenta do pagamento do imposto a realizacin de calquera construccin, instalacin ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autnomas ou as entidades locais, que estando suxeitas a ste, sexan directamente destinadas a carreteiras, ferrocarrs, portos, aeroportos, obras hidrulicas, saneamentos de poboacins e das sas augas residuais, anda que a sa xestin se leve a cabo por organismos autnomos, tanto se se trata de obras de inversin nova como de conservacin.

A concesin ou denegacin da exencin ser efectuada pola Xunta de Goberno Local, previo informe dos servicios econmicos.

   
  Artigo 5. . Suxeitos pasivos e substitutos do contribunte   redacciones
 

1.-Son suxeitos pasivos deste imposto a ttulo de contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58 / de 28 de decembro, que sexan donos das construccins, instalacins ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realicen aquelas.

Os efectos deste punto tern a consideracin de donos das construccins instalacins ou obras quen soporten os gastos ou costos que comporten a sa realizacin.

2.-Teen a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribunte, no caso de que a construccin, instalacin ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribunte, quen soliciten as correspondentes licencias ou realicen as construccins, instalacins ou obras .

Para a aplicacin deste apartado considerarase substituto de primeiro grado ao solicitante da licencia e contra este obrigado exercitarase a accin administrativa dirixida ao cobro do imposto. Cando non exista solicitude de licencia esixirase a presentacin da declaracin e o ingreso, empresa que realice a construccin, instalacin ou obra.

3.-O substituto poder esixir do contribunte o importe da cota tributaria satisfeita.

   
  Artigo 6. . Base impoible  
 

A base impoible do imposto est constituda polo custo real e efectivo da construccin, instalacin ou obra; e se entende por tal, a estes efectos, o custo de execucin material de aquela

Non formarn parte de dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos anlogos propios de rximes especiais, as taxas, prezos pblicos e demais prestacins patrimoniais de carcter pblico local relacionadas, no seu caso, coa construccin, instalacin ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre o custo de execucin material.

   
  Artigo 7. . Tipo de gravame e cota tributaria   redacciones
 

1.-A cota ntegra do imposto ser o resultado de aplicarlle base impoible os seguintes tipos de gravame:

a) Tipo xeral: 2 %.

b) Construcions, instalacins e obras en solo industrial: 2,5 %

c) Construcin de edificacins plurifamiliares, vivendas colectivas ou promocins que na solicitude de licenza contean mais dunha vivenda unifamiliar: 3%

2.-A cota lquida do Imposto ser, no seu caso, o resultado de aplicarlle cota as bonificacins que se establecen no artigo 9. desta ordenanza.

3.- A cota mnima en todo caso ser de cincuenta (#50,00#) euros

   
  Artigo 8. . Devengo do imposto   redacciones
 

1.-A obriga de contribur nace no intre de se escomeza-la construccin, instalacin ou obra, mesmo nos casos en que escomece sen ter obtido a licencia que proceda.

2.-Os efectos de este imposto, entenderanse iniciadas as construccins, instalacins ou obras, salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licencia municipal; no momento no que sexa retirada a devandita licencia polo interesado ou o seu representante, ou noutro caso, mes da data do Decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local

   
  Artigo 9. . Bonificacins   redacciones
 

1.- a) Establecese un beneficio fiscal do 90% da cota para instalacins, construccins e obras promovidas directamente por outras administracins pblicas e destinadas ao equipamento comunitario primeiro, sempre e cando non estea prevista a sa repercusin no prego de condicins que rexa para a contratacin da obra.

b) Tern unha bonificacin do 50% da cota as construccions, instalacins e obras, realizadas por asociacins sen nimo de lucro, en centros destinados a asistencia e integracin social ou desenvolvemento de actividades culturais de libre acceso e participacin. Para acceder a esta bonificacin ser necesario acompaar solicitude cos estatutos da asociacin debidamente rexistrados, as como unha memoria explicativa da actividade que se vai desenvolver no local. A inactividade por un prazo superior a 6 meses ou o cambio de actividade nos locais dentro dos cinco anos seguintes ao otorgamento do beneficio darn lugar perda da bonificacin e liquidaranse as cantidades bonificadas oca aplicacin dos xuros de demora correspondentes.

c) Establcese ademais unha bonificacin do 30% a favor doutras construccins, instalacins ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histrico-artsticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaracin. A concesin da mesma requirir informe ou memoria motivadora do especial interese ou utilidade municipal.

En todos os casos recollidos nas letras anteriores a concesin do beneficio fiscal, as como a declaracin de especial interese o utilidade municipal referida na letra c), corresponder o Pleno da Corporacin por maiora simple dos seus membros.

2.-Derrogado.

3.-Establcese unha bonificacin do 30 % a favor das construccins, instalacins ou obras referentes a actuacins protexidas en materia de vivenda, de conformidade co disposto no Decreto da Xunta de Galicia 199/2002, do 6 de xuo e demais normativa estatal i autonmica sobre a materia.

Para o goce da mesma, o suxeito pasivo deber aportar, no momento previo retirada da licencia, a cdula de cualificacin provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ou declaracin ou visado emitido polo mesmo Instituto considerando protexida a actuacin en que consiste a construccin, instalacin ou obra.

4.-Establcese unha bonificacin a favor das construccins, instalacins e obras que, en edificacins e instalacins xa existentes, favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados. A bonificacin establcese no 10% dos gastos de execucin material das obras que favorezan as condicins de acceso e habitabilidade dos discapacitados, a deducir da cota ntegra do imposto, sen que en ningn caso a deduccin poida exceder da porcentaxe do 30% da cota.

5.-As bonificacins previstas neste artigo esixirn:

a) Solicitude do interesado

b) Informe dos Servicios municipais correspondentes (Urbanismo, Cultura, Emprego, Medioambiente) e, en todo caso, informe do Servicio de xestin, recadacin e inspeccin tributaria do Concello

c) Acordo da Xunta de Goberno Local e, no seu caso, do Pleno.

6.-As solicitudes de bonificacins includas neste artigo debern presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licencias.

7.-As bonificacins aplicaranse sobre a cota ntegra do imposto e sern compatibles, salvo as recollidas no apartado 1 deste artigo que sern incompatibles entre s, e a recollida no apartado 1 a), que sera incompatible con ningunha outra. En todo caso as bonificacins aplicadas de forma acumulativa neste artigo en ningn caso podern exceder do 75% da cota ntegra.

   
  Artigo 10. . Normas de xestin   redacciones
 

1. Os suxeitos pasivos virn obrigados a presentar solicitude de licencia urbanstica, acompaada dos correspondentes presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e edificacin, tanto estatal, como autonmica e local. A solicitude de licencia urbanstica ter o valor de declaracin tributaria, por canto dos presupostos que acompaan a aquela deducirase a base imponible do imposto. De non mediar solicitude licencia antes do inicio das obras, a conducta, sen prexuizo das sas repercusins urbansticas, constituir unha infraccin tributaria, segundo o disposto no artigo 11 desta Ordenanza.

2. Concedida a licencia ou adoptado o acordo aprobatorio ou autorizacin en relacin coas construccins, instalacins e obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execucin municipal e, en todo caso, no prazo mximo dun mes contado a partir do momento no que se inicie a construccin, instalacin ou obra, incluso cando non fose solicitada, concedida ou denegada anda a devandita licencia, o suxeito pasivo estar obrigado a abona-la liquidacin pertinente nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, sen que o pagamento comporte ningn tipo de acto declarativo de dereito a prol daqueles.

A base imponible para esta liquidacin determinarase en funcin do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial corrrespondente cando elo constita un requisito preceptivo. Noutro caso, a base imponible ser determinada por la oficina tcnica municipal en funcin de los mdulos previstos na presente ordenanza, e que figuran como anexo da mesma.

3.-O pagamento da liquidacin practicada ter carcter provisorio e ser a conta da liquidacin definitiva que se practique unha vez rematadas as construccins, instalacins ou obras

4.-Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa comprobacin, poder modifica-la base impoible a que se refiren os apartados anteriores, facendo a correspondente liquidacin definitiva, e esixindo ou reintegrando suxeito pasivo a cantidade que resulte.

Para estes efectos, e no caso de que se modificara o proxecto inicial das construccins, instalacins ou obras e se incrementara o presuposto, unha vez aceptada a modificacin pola Administracin municipal os suxeitos pasivos estn obrigados a facer o ingreso da liquidacin complementaria pola diferencia entre o presuposto inicial e o modificado con suxeicin a prazos, requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

5.-No caso de que non se executen as construccins, instalacins ou obras, o interesado ter dereito devolucin do ingresado, unha vez que formule renuncia expresa licencia ou caducara a licencia.

6.-Nos supostos de licencias concedidas en virtude da aplicacin das normas sobre silencio administrativo, o pagamento do imposto deber realizarse antes de dar comezo as obras.

   
  Artigo 11. . Infraccins e sancins  
 

Para todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias e a imposicin das sancins correspondentes, rexer o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria.

   
  Disposicin derradeira  
 

A presente Ordenanza comezar a rexer a partires do da 1 de xaneiro de 2005, e continuar vixente mentres non se acorde a sa modificacin ou derogacin expresa.

   
  ANEXO   redacciones
 

1.-Obra menor:

1.1. Demolicin de muros: 14,89 euros/m2.

1.2. Demolicin de tabiques: 3,96 euros/m2.

1.3. Levantado de solainas: 7,16 euros/m2.

1.4. Picado de azulexados e revestimentos: 7,81 euros/m2.

1.5. Demolicin de forxados: 9,69 euros/m2.

1.6. Demolicin completa 9,37 euros/m2.

2.-Movemento de terras:

2.1. Escavacin de gabias: 11,16 euros/m2

2.2. Escavacin de vaciado: 4,97 euros/m2

2.3. Recheo de gabias: 12,57 euros/m2

2.4. Recheo de ceo aberto: 6,42 euros/m2

2.5. Carga e transporte de terras a vertedeiro: 5,00 euros/m3.

2.6. Tubos de canalizacin: 3,64 . euros/m2

2.7.- Arqueta rexistro de fbrica: 99,23 euros/unidade

3.-Peches:

3.1. Peche de estacas e arame: 3,64 euros/m2

3.2. Peche de tea: 19,33 euros/m2

3.3. Peche de zcalo fbrica e tea: 44,94 euros/m.

3.4. Peche de fbrica de bloque h. 1 m: 35,75 euros/m.

3.5. Peche de cachotera h. 1m: 72,40 euros/m.

3.6. Peche de cachotera e tea: 77,83 euros/m.

3.7. Peche de cachotera e reixa: 113,27 euros/m.

3.8. Colocacin de columna para contador da luz: 193,61 euros/ud.

4.-Cuberta:

4.1. Demolicin de cuberta de fibrocemento: 7,60 euros/m2.

4.2. Demolicin de cuberta de tella: 8,38 euros/m2.

4.3. Demolicin de cuberta de fibrocemento e tella: 13,71 euros/m2.

4.4. Cuberta de tella: 31,11 euros/m2.

4.5. Cuberta de lousa: 44,99 euros/m2.

4.6. Substitucin de tella por tella: 37,48 euros/m2.

4.7. Substitucin de tella por fibrocemento e tella: 53,43 euros/m2.

5.-Albanelera:

5.1. Formign en masa: 102,09 euros/m3.

5.2. Estructura completa de formign armado: 81,80 euros/m2.

5.3. Estructura completa de aceiro: 62,93 euros/m2.

5.4. Estructura naves de formign armado: 42,89 euros/m2.

5.5. Estructura naves metlica: 42,89 euros/m2

5.6. Soleira: 15,20 euros/m2.

5.7. Forxado: 48,42 euros/m2.

5.8. Muro de contencin de formign armado: 51,90 euros/m2.

5.9. Muro de cachotera: 103,74 euros/m2.

5.10. Muro de bloque: 24,20 euros/m2.

5.11. Muro de ladrillo (taboquera): 18,89 euros/m2.

5.12. Cerramento de dobre folla de ladrillo: 36,45 euros/m2.

5.13. Celosa, balaustrada: 26,24 euros/m2.

5.14. Azulexado: 27,35 euros/m2.

5.15. Solainas: 28,48 euros/m2.

5.16. Enfoscado: 13,32 euros/m2.

5.17. Rexuntado fca. de cachotera: 22,80 euros/m2

6.-Pinturas:

6.1. Pintura interior: 4,21 euros/m2.

6.2. Pintura exterior: 10,78 euros/m2.

7.-Carpintera:

7.1. Porta de entrada: 634,72 euros/m2.

7.2. Porta interior: 189,51 euros/m2.

7.3. Fiestra: 232,00 euros/m2

7.4. Fiestra en plano de tellado: 233,54 euros/m2

7.5. Peche de balcns e terrazas con galera: 168,80 euros/m2

7.6. Reixa de seguridade en portas e fiestras: 78,21 euros/m2

7.7. Frontal de portal: 117,61 euros/m2

8.- Instalacin de fontanera e saneamento:

8.1. Instalacin completa en aseo (sen aparatos sanit): 387,37 euros/ud..

8.2. Instalacin completa en bao (sen aparatos sanit): 540,45 euros/ud.

8.3. Instalacin de cocia: 477,09 euros/ud.

8.4. Lavado incluso billame: 172,89 euros/ud.

8.5. Inodoro: 186,75 euros/ud.

8.6. Bid incluso billame: 141,36 euros/ud..

8.7. Baeira incluso billame 165,98 euros m2.

9.-Instalacin de electricidade:

9.1. Instalacin de electricidade: 1245,00 euros/ud.

10.-Instalacin de calefaccin

10.1. Instalacin. Minimo ata 100m2: 3.804,15 euros/ud

11.- Pozos

11.1. Pozo de barrena: 1.314,14 euros/ud.

11.2. Pozo artesano: 1.729,13 euros/ud.

12.- Depuracin

12.1. Fosa sptica e pozo filtrante: 1.650,41 euros/ud.

13.- Piscinas

13.1. Piscina completa 8*4: 18.721 euros/ud.

14.- Pistas

14.1. Pista deportiva: 13.133,05 euros/ud

14.2. Beirarra: 17,99 euros/m2

15.- Guindastre:

15.1. Guindastre: 300,00 euros/ud.

16.-Colocacin de andamios

16.1. Colocacin de andamio: 300,00 euros/ud

Nota: no caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas aqu tipificadas, aplicarselle a tarifa que mis se aproxime por identidade de razn entre os supostos tipificados neste anexo, salvo que o suxeito pasivo aduza razns suficientes para desestimar a valoracin realizada.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios