Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Negreira - REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO PUNTO LIMPO DE NEGREIRA

Publicación provisional : 24-07-2012 BOP N 140 -- Publicación definitiva : 17-09-2012 BOP N 177
Redacción Aplicable desde 04-10-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Definicin e mbito de aplicacin.
 - Artigo 2.Obxectivos.
 - Artigo 3.Finalidade.
 - Artigo 4.Usuarios do punto limpo.
 - Artigo 5.Servizos que prestar o punto limpo.
 - Artigo 6.Residuos admitidos no punto limpo.
 - Artigo 7.Rexistro.
 - Artigo 8.Funcionamento e xestin.
 - Artigo 9.Horario.
 - Artigo 10.Proteccin do punto limpo.
 - Disposicin adicional.
 - Disposicin final nica.
   
  Artigo 1.Definicin e mbito de aplicacin.  
 

O punto limpo de Negreira un equipamento ambiental, situado no polgono industrial do Concello. Nel recbense os residuos que pola sa natureza ou volume non son obxecto habitual do servizo de recollida de residuos slidos urbanos.

Constite, polo tanto, un sistema de recollida selectiva, sendo un centro no que se reciben, almacenan e valoran os residuos domsticos que non teen sada a travs da recollida diaria.

En ningn caso se trata dun vertedoiro, senn dun lugar para almacenar temporalmente os residuos ata entregalos a xestores autorizados.

   
  Artigo 2.Obxectivos.  
 

Recoller os residuos que pola sa natureza ou volume quedan fra do servizo de recollida diaria.

Recuperar os materiais contidos nos residuos para recclalos.

Sensibilizar os cidadns respecto da separacin e recuperacin.

Proporcionarlles aos vecios un medio para eliminar os residuos que representen un perigo para o medio, como aceites, pinturas, fluorescentes, radiografas, etc., evitando as o seu vertido incontrolado.

Aproveitar os materiais contidos nos residuos que se poden reciclar directamente e conseguir con iso un aforro en enerxa e materias primas.

Buscar unha mellor solucin para cada tipo de residuos co fin de conseguir a mxima valoracin dos materiais e o custe mnimo da xestin global.

   
  Artigo 3.Finalidade.  
 

Este regulamento ten por obxecto regular as actividades relacionadas coa posta en marcha e funcionamento do punto limpo de Negreira, as sas instalacins, elementos e mobiliario.

   
  Artigo 4.Usuarios do punto limpo.  
 

Son usuarios do punto limpo todos os cidadns que residan no concello de Negreira e que queiran depositar de forma selectiva os residuos orixinados nos seus domicilios, de conformidade ao que establecen os artigos deste regulamento.

O punto limpo estar ao dispor dos cidadns que acheguen volumes de residuos que non superen os valores prefixados.

Queda terminantemente prohibido fumar nas instalacins do punto limpo.

   
  Artigo 5.Servizos que prestar o punto limpo.  
 

Recibir os residuos domsticos que previamente clasificou o usuario.

Controlar a procedencia, natureza e cantidade dos residuos que depositen os usuarios.

Enviar os residuos recollidos aos xestores autorizados, para tratalos.

   
  Artigo 6.Residuos admitidos no punto limpo.  
 

O operario do punto limpo recoller por unha banda residuos de orixe domstica sen custo para os vecios do Concello.

Os usuarios que entreguen residuos no punto limpo deben presentalos clasificados e debern axustarse seguinte tipoloxa:

Residuos comns

Cantidade mxima por domicilio

Envases de Vidro (Botellas, frascos, tarros)

50 kg/mes

Cristal e cermica (pratos, vasos, espellos, etc.)

30 kg/mes

Papel e cartn

50 kg/mes

Txtiles (roupa, calzado, etc.)

50 kg/ano

Envases de plstico, bricks (cartn aluminizado), latas (aluminio)

50 kg/mes

Mobles de madeira

3 uds/ano

Aceite usado de fogar (aceite de cociar)

10 litros/mes

Cascallos de pequenas obras

500 kg/ano

Grandes aparatos electrodomsticos sen gas clorofluorocarbono (CFC) (lavadoras, lavavaixelas, secadoras, cocias, fornos)

2 de cada clase/ano

Pequenos aparatos electrodomsticos (fornos de microondas, tostadoras, cafeteiras elctricas, calefactores porttiles, aspiradoras, mquinas de coser, maquinilla elctrica de afeitar, taladradoras, serras elctricas, consolas infants, videoxogos, radios, cadenas de alta fidelidade, vdeos, cmaras fotogrficas, videocmaras, impresoras, escneres, teclados de ordeador, ratns de ordenador, CPU, termnales de fax, telfonos inalmbricos...)

10 de cada clase/ano

Voluminosos (colchns)

3 de cada clase/ano

Voluminosos (somieres)

3 de cada clase/ano

Restos metlicos do fogar (tixolas, cascanoces, sacacorchos, perolas, potas, tazas, tarteiras, aceiteiras e vinagreiras metlicas, botes de galletas, coitelos, culleres, tenedores, cazos, espumadeiras, cucharns, moldes repostera, bandexas, cafetaras, teteiras, etc.)

50 kg/mes

Outros restos metlicos (autombiles, mobiliario, tubarias, grifara, fregadeiros, caaras, lmpadas, esculturas metlicas, maceteros, cerraxeras, cadeiras e mesas ou partes delas, lavabos, baeiras, pratos de ducha, estanteras, armarios, xaboeiras, marcos de espello, barra de ducha, toalleiros, portarollos, porta escobillas, ps de sombrillas, regadeiras de ferro, bancos

50 kg/mes

Residuos especiais

Cantidade mxima por domicilio

Electrodomsticos con gas CFC (frigorficos, conxeladores, aparatos de aire acondicionado, aparatos cun sistema de arrefriamento (desumidificadores...)

2 de cada clase/ano

Pantallas de tubos catdicos (televisores, monitores de ordenador), pantallas de LCD ou planas, ordenadores porttiles

2 de cada clase/ano

Fluorescentes e bombillas de baixo consumo

20 unidades/ano

Botes de aerosol

30 unidades/ano

Pinturas, disolventes e vernices

25 uds/ano

Pilas e bateras

10 kg/ano

Termmetros, radiografas

10 unidades/ano

Cartuchos de fotocopiadora e de impresora (tner)

50 unidades/ano

Aceites de motor

5 litros/mes

As empresas que xeran residuos na sa actividade industrial ou comercial (salvo as excepcins das mobleras) dbenllos entregar directamente s empresas xestoras autorizadas.

Existe unha excepcin cos residuos das mobleras: Neste caso asinarase un contrato entre a empresa adxudicataria da xestin do punto limpo e cada moblera interesada en baleirar naquel os seus residuos.

Non se poden depositar os seguintes materiais:

Residuos sen clasificar.

Materia orgnica.

Residuos agrcolas ou gandeiros.

Residuos que proceden da actividade industrial.

Residuos producidos por actividades mineiras ou extractivas.

Animais mortos.

Residuos sanitarios (medicamentos, infecciosos, clnicos, citolxicos...).

Residuos radioactivos (pararraios...)

Produtos que proceden de comisados.

Pneumticos.

Uralita.

Calquera outro residuo que non se poida identificar e/ou clasificar previamente na categora dos que se admiten.

Os residuos que procedan da actividade industrial ou comercial dbenllos entregar os produtores s empresas xestoras autorizadas.

   
  Artigo 7.Rexistro.  
 

1. O punto limpo de Negreira contar cun formulario de entrada diario no que o operario rexistrar obrigatoriamente, anotando a data na que se realicen, todas as operacins de depsito de residuos.

2. Nese formulario o operario deber facer constar os datos referentes ao residuo que entreguen.

   
  Artigo 8.Funcionamento e xestin.  
 

1.Cando chegue ao centro, cada usuario deber identificarse mediante o DNI. O usuario debern xustificar mediante o DNI, ou mediante un xustificante de empadroamento que residente no Concello de Negreira. Tamn deber presentar o xustificante de ter pagado o recibo do lixo do ano en curso. Soamente podern depositar residuos de particulares, pero non de empresas.

2.Antes de depositar o residuo ou residuos, cada usuario deber declarar no posto de control o contido do que quere entregar, co fin de realizar un control de orientacin do vertido. O operario do centro, segundo a carga declarada e seguindo os criterios do artigo 6., decidir aceptar ou rexeitar a entrega. Os usuarios e as usuarias do punto limpo debern seguir as indicacins do operario do centro.

3.Os usuarios e as usuarias s poden depositar no punto limpo os residuos mencionados no artigo 6.

4.Para que o servizo que presta o punto limpo sexa o correcto, necesario que os usuarios e as usuarias acheguen os residuos previamente separados e que os depositen nos colectores especficos para cada un deles, segundo as indicacins do operario do centro.

5.Nas instalacins do punto limpo estar dispoible unha copia do presente regulamento, co obxecto de posibilitar a sa consulta a calquera usuario que o solicite.

7.Os transportistas que realicen os portes de residuos tamn seguirn as indicacins dos operarios do centro.

   
  Artigo 9.Horario.  
 

O Concello dar a coecer o horario de funcionamento da instalacin mediante os medios oportunos. O horario ser de luns a venres de 9 h ata as 13 horas e os sbados de 10 a 14 horas. Os domingos e festivos a instalacin permanecer pechada.

Este horario poder cambiarse segundo as necesidades do servizo. O Concello dar a coecer os cambios mediante Bandos da Alcalda.

   
  Artigo 10.Proteccin do punto limpo.  
 

De conformidade coa lexislacin vixente en materia de residuos e proteccin dos bens municipais, o Concello sancionar o uso indebido das instalacin, os actos que causen danos s estruturas, ao mobiliario e ao equipamento, e o abandono de residuos no exterior do punto limpo.

   
  Disposicin adicional.  
 

A promulgacin futura de normas con rango superior a este regulamento e que afecten s materias determinar a sa aplicacin automtica e a posterior adaptacin do regulamento no que fora necesario.

   
  Disposicin final nica.  
 

Este regulamento entrar en vigor unha vez saia publicado o seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia e logo de que transcorra o prazo de quince das ao que se refire o artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios