Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cee - REGULAMENTO DE UTILIZACIN DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CEE

Publicación provisional : 22-06-2012 BOP N 118 -- Publicación definitiva : 10-08-2012 BOP N 152
Redacción Aplicable desde 29-08-2012

Redacciones Redacciones
 - DISPOSICINS XERAIS
 - COMPETENCIAS
 - DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS
 - USO DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS
 - NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE
 - INFRACCINS
 - DISPOSICINS DERRADEIRAS
 - ANEXO I
   
  DISPOSICINS XERAIS  
 

ARTIGO 1.

Constite o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento dos locais socioculturais municipais do Concello de Cee, estando a competencia municipal respecto desta materia recoecida no artigo 25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Rxime Local.

ARTIGO 2.

O Concello de Cee persegue na xestin dos locais socioculturais da sa competencia os seguintes obxectivos:

a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacins socioculturais municipais, garantindo o seu uso a toda a cidadana en condicins de igualdade.

b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoibles, tanto materiais coma humanos.

c) Fomentar a cultura e as relacins sociais entre a vecianza e procurar o desenvolvemento integral da persoa, independentemente da sa idade, buscando ademais crear hbitos de vida saudable e espazos de convivencia.

d) Coordinar os esforzos e as actividades culturais e sociais que se poidan realizar no Concello, sexan estas promovidas pola institucin municipal, polas entidades culturais, sociais, veciais ou por particulares.

ARTIGO 3.

1. As instalacins socioculturais municipais son bens de dominio pblico que se destinan servizo da cidadana.

2. As instalacins afectadas por este regulamento son os seguintes locais socioculturais:

Antigas Escolas de Gures, Ameixenda, Cabaleriza, Estorde e Lires, as como os locais disponibles no antigo Instituto de Bacharelato.

Casas de Cultura de Ameixenda e Brens.

Saln de Actos do Concello de Cee

3. En relacin s instalacins dos apartados a) e b), a sa conservacin e mantemento correr a cargo das AA.VV. ou entidades socioculturais que, rexistradas no concello, soliciten o seu uso, previa solicitude e autorizacin da Concellera de Cultura, Educacin e Deportes, de acordo co establecido na presente ordenanza. A custodia dos medios de apertura e peche dos referidos locais ser responsabilidade dunha das persoas da xunta directiva da entidade solicitante, quedando a tal efecto identificada na propia instancia de solicitude.

ARTIGO 4.

Os locais socioculturais municipais destinaranse prctica das actividades culturais, sociais e veciais que se axusten s caractersticas das sas instalacins, previa autorizacin da alcalda ou concellara coas correspondentes competencias delegadas.

   
  COMPETENCIAS  
 

ARTIGO 5.

Comptelle Pleno da Corporacin o exercicio das seguintes facultades:

1. Aprobacin, modificacin e revogacin deste regulamento.

2. Fixar as taxas pola utilizacin das instalacins, de ser necesario.

ARTIGO 6.

Comptelle Alcalda ou Concellara competente en materia de Cultura, previa delegacin:

1. Dirixir e organizar os servizos dos locais socioculturais municipais.

2. Coordinar a utilizacin dos locais socioculturais municipais e os programas de actividades que neles se desenvolvan.

3. Ditar, se fose necesario, as normas de utilizacin especficas de cada unha das instalacins socioculturais municipais consonte cos principios que se recollen no presente regulamento.

4. Outorgar as autorizacins precisas para a utilizacin dos locais socioculturais municipais.

5. Autorizar a colocacin de publicidade nos recintos dos locais socioculturais.

6. Impor as sancins que legal e regulamentariamente correspondan s infraccins que poidan cometer os usuarios/as.

7. O exercicio das demais facultades que lle sinalen as leis e as que asignadas Concello non se atriban expresamente a outro rgano.

ARTIGO 7.

Correspndelle Concellara competente en materia de Cultura:

1. A elaboracin dos informes que lle soliciten a Alcalda, a Comisin Informativa, a Comisin de Goberno ou o Pleno da Corporacin.

2. O establecemento de directrices de uso e do horario de utilizacin dos locais socioculturais.

3. O establecemento dos prazos para a realizacin das solicitudes de uso dos locais.

3. A proposta de convenios coas asociacins e entidades sociais, culturais e veciais sobre utilizacin dos locais.

4. A resolucin das incidencias ordinarias que xurdan na xestin dos locais.

5. Todas aquelas competencias que se lle asignen por delegacin da Alcalda.

   
  DEREITOS E DEBERES DOS/AS USUARIOS/AS  
 

ARTIGO 8.

1. Toda a cidadana de Cee ten dereito a acceder e a usar os locais socioculturais municipais en condicins de igualdade, con suxeicin s principios democrticos de convivencia, s normas que contn o presente regulamento e s instrucins que na sa execucin diten as autoridades municipais e quen se encargar da xestin do servizo.

2. O dereito de uso tamn se axustar s condicins da autorizacin municipal e s horarios aprobados.

3. Calquera usuario/a ten dereito a formular as reclamacins e suxestins que estime pertinentes perante os encargados municipais das instalacins socioculturais ou, por escrito, perante a Alcalda.

ARTIGO 9.

Os/as usuarios/as teen a obriga de:

1. Colaborar no mantemento en debidas condicins de limpeza e hixiene das instalacins.

2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das instalacins.

3. Acatar as normas de uso xeral contidas neste regulamento e aquelas especficas que as autoridades municipais diten para as distintas instalacins.

ARTIGO 10.

As avaras, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacins como consecuencia dunha desaxeitada ou neglixente utilizacin darn lugar responsabilidade por parte do seu autor ou autores, que lles ser esixida polo Concello de conformidade co procedemento legal e regulamentariamente establecido. Todo isto sen prexuzo da sancin administrativa que proceda.

As entidades organizadoras da actividade ou, se o caso, aquelas que efectuasen a reserva de uso das instalacins tern a consideracin de responsables subsidiarios dos danos producidos.

ARTIGO 11.

Os/as responsables das instalacins socioculturais poderanas pechar por razns climatolxicas, de seguridade ou cando se dean circunstancias que poidan ocasionar danos s persoas ou instalacins.

Cando haxa que pechar as instalacins para a realizacin de obras ou melloras, o peche deber ser debidamente comunicado s usuarios/as con autorizacins concedidas previamente, que tamn recibirn unha comunicacin sobre a previsin da nova apertura.

   
  USO DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS  
 

ARTIGO 12.

O uso dos locais socioculturais municipais estar suxeito autorizacin expresa emitida pola Alcalda ou Concellara que tea a competencia delegada.

ARTIGO 13.

O uso dos locais socioculturais municipais computarase por mdulos de 60 minutos.

ARTIGO 14.

As actividades que se desenvolvan nos locais socioculturais municipais poden ter carcter anual, mensual ou puntual.

En consideracin das actividades extraescolares promovidas polos centros escolares ou polas sas ANPAS, tamn se poden conceder autorizacins para o perodo de duracin do curso escolar.

ARTIGO 15.

O modelo de solicitude para a utilizacin das instalacins, que figura como anexo I estar a disposicin de calquera potencial usuario/a, solicitarase nas Oficinas Xerais do Concello ou se presentar debidamente cuberto polo solicitante.

ARTIGO 16.

As actividades organizadas polo Concello de Cee tern prioridade absoluta de ocupacin dos mdulos horarios dos locais socioculturais municipais. Nos espazos non utilizados polo Concello atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelacin:

1. Centros escolares pblicos do Concello de Cee, especialmente para aquelas actividades que non se poidan realizar nas sas instalacins.

2. ANPAS dos centros escolares pblicos do Concello de Cee, especialmente para aquelas actividades que non se poidan realizar nas instalacins do centro escolar.

3. Entidades ou asociacins sociais, culturais, veciais e deportivas municipais inscritas no Rexistro de Asociacins do Concello de Cee.

4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Cee.

5. Particulares empadroados no Concello de Cee.

6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular.

A prelacin aplicarase concedendo mdulo a mdulo e non o conxunto dos mdulos solicitados.

ARTIGO 17.

O uso das instalacins durante un ou mis perodos temporais non comporta ningn dereito adquirido para os seguintes.

Cando existan solicitudes de uso dos locais socioculturais para actividades de carcter puntual que sexan de interese e de relevancia para a colectividade e as datas sinaladas coincidan con mdulos previamente asignados, a autorizacin municipal non se poder conceder sen poer o feito en coecemento dos usuarios/as, s/s que ademais se lles deber ofrecer outra data para a realizacin da actividade.

ARTIGO 18.

Para a recollida e tenza de chaves tanto exteriores como interiores estabelecerase a norma xeral de recollida na Casa do Concello, no Departamento de Cultura ou en dependencias da Polica municipal.

No caso de colectivos con permiso e/ou persoas con suficiente acreditacin ao entender do Concello, nomearn un responsbel da recollida, tenza e/ou devolucin da chave. Esta persoa ser, para todos os efectos, a responsbel de que a actividade solicitada se leve a cabo nas condicins normais de funcionamento do centro cultural e ser tamn responsbel de calquera problema xurdido durante o tempo de realizacin da actividade ou de tenza da chave.

Para o uso do Saln de Actos do Concello, establcese o seguinte horario:

de luns a venres: desde as 9.00 ata as 21.45 horas

sbados: desde as 9.00 ata as 20.30 horas

domingos: desde as 17.00 ata as 20.30 horas

A apertura e peche do Saln de Actos corresponder persoal de Departamento de Cultura e/ou Polica Local, segundo a dispoibilidade.

ARTIGO 19.

Unha vez obtida a autorizacin, o non uso reiterado do mdulo concedido e reservado dar lugar, unha vez odos os afectados, anulacin da autorizacin.

Non se podern facer actividades de utilidade privada ou con fins de lucro nestes centros. Calquera actividade que signifique contrato econmico, pagamento de usuarios ou monitores, etc., deber ser solicitada ao Departamento de Cultura e aprobada expresamente polo Concello antes de que se realice. Na solicitude constarn todos os detalles organizativos, ingresos, cotas, etc.

ARTIGO 20.

A asignacin de locais no antigo instituto de bacharelato farase por orde de solicitude no rexistro xeral do Concello. Se coincidisen das solicitudes ao mesmo tempo, teranse en conta para a adxudicacin os seguintes criterios:

- antigidade da asociacin solicitante: 3 puntos

- nmero de persoas asociadas da entidade: 2 puntos

- actividades realizadas no ano anterior: 1 punto

Ademais, para poder ter acceso a un destes locais ou para poder continuar co seu uso, ser preciso presentar un proxecto de actividades anual, na primeira quincena do mes de xaneiro de cada ano.

No momento da aprobacin do presente Regulamento estn no uso de locais no antigo instituto as seguintes asociacins e clubs:

Asociacin de Empresarios de Cee

Asociacin de Jubilados e Pensionistas de Cee

Unin Club Cee

Asociacin Cultural Terra de Sena

Asociacin de Amas de Casa

Club de Baloncesto de Cee

Procederase revisin do uso por parte destas citadas entidades na primeira quincena do ano 2013.

As restantes dependencias son usadas polo Concello de Cee (aula almacn (2), aula empregada polo programa Preescolar na casa, aula de informtica, aula e despacho Mentor, e tres aulas de teora para cursios).

   
  NORMAS DE USO E DE SEGURIDADE  
 

ARTIGO 21.

Establcense as seguintes normas xerais, que perseguen fundamentalmente o fomento de hbitos hixinicos, a boa convivencia, o respecto s demais, o coidado e mantemento das instalacins e a prevencin de riscos de todo tipo:

1. Todo usuario/a estar obrigado a velar polo bo estado de conservacin das instalacins e servizos, e, polo tanto, impedir ou denunciar todos os actos que deterioren as instalacins ou os servizos e advertir s empregados ou responsables municipais cando observe anomalas nas instalacins ou no material destas.

2. As persoas que cheguen ou abandonen as instalacins socioculturais debern gardar o debido silencio para non interferirn na actividade que nese momento se estea a desenvolver. Evitarase tamn a entrada no lugar de desenvolvemento da actividade antes da hora concedida.

3. Para garantir o correcto aproveitamento das instalacins, deberase abandonar a local con puntualidade para permitir que os seguintes usuarios/as aproveiten mximo o seu tempo.

4. Nos mdulos adscritos a centros escolares, ANPAS, asociacins ou entidades para o seu uso por menores de 18 anos estes debern estar acompaados durante o desenvolvemento da actividade por un mestre, un adestrador ou unha persoa adulta responsable.

5. Cando se faga uso de material especfico, unha vez rematada a actividade este deber quedar recollido. obrigatorio que a instalacin quede nas debidas condicins para ser usada no seguinte mdulo.

6. Para a comodidade de todos os usuarios/as e para tratar de promover valores ambientais, o tempo de utilizacin da auga e da luz ser o estritamente necesario.

7. Por razns de salubridade pblica usaranse as papeleiras e os colectores para depositar o lixo.

8. Non se poder acceder s instalacins socioculturais con animais, ags que estes sexan cans-gua das persoas invidentes, sempre que vaian debidamente identificados.

9. Desaconsllase a realizacin de xogos e prcticas perigosas e, en xeral, todos aqueles actos que dificulten, obstaculicen ou impidan o desenvolvemento das actividades que se leven a cabo.

10. Todo accidente que se produza na instalacin ser comunicado antes de abandonala.

ARTIGO 22.

A autorizacin de uso dos locais socioculturais municipais levar aparellado o permiso de colocacin puntual de publicidade durante a actividade sempre que esta non atente contra os valores bsicos da convivencia e dos seres humanos.

ARTIGO 23.

1. O concello de Cee non se fai responsable dos obxectos subtrados, extraviados, cambiados ou estragados dentro das instalacins socioculturais municipais.

2. Os obxectos recollidos nos vestiarios ou en calquera outro recuncho da instalacin sern custodiados polos empregados municipais durante un prazo mximo de 15 das. Se nese prazo non son reclamados polo seu propietario ou propietaria, sern entregados polica local ou s servizos sociais do Concello.

ARTIGO 24.

O Concello de Cee non se fai responsable das lesins ou accidentes acontecidos s/s usuarios/as das instalacins socioculturais municipais que sexan consecuencia da propia actividade desenvolvida.

ARTIGO 25.

O persoal da instalacin, que estar debidamente identificado, ser o responsable de facer cumprir os/as usuarios/as as normas de uso desta, e poder, se o caso, expulsar do recinto a quen incumpra o contido deste regulamento.

   
  INFRACCINS  
 

ARTIGO 26.

1. O incumprimento do disposto neste regulamento poder dar lugar expulsin do recinto, con posterior perda, se o caso, da condicin de persoa asociada, abonada ou usuaria por un perodo que ir de un mes a un ano. Todo isto sen prexuzo da esixencia das responsabilidades civs ou doutra natureza que procedan.

2. Para a gradacin das sancins terase en conta a gravidade da infraccin, a reincidencia e os prexuzos ocasionados s persoas usuarias e/ou s instalacins.

3. Con independencia da imposicin das sancins que procedan, se algunha infraccin levase aparellada unha deterioracin, rotura ou estrago dalgn elemento da instalacin , o infractor deber aboar o importe das reparacins ou reposicins de materiais que haxan que realizar.

4. Para todos os efectos, tern a consideracin de responsables subsidiarios dos danos producidos as entidades organizadoras da actividade. As reincidencias na comisin de infraccins podern dar lugar anulacin ou suspensin temporal ou total das reservas que se puidesen conceder a estas entidades.

5. A potestade sancionadora exercerase mediante o procedemento establecido no Real Decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

   
  DISPOSICINS DERRADEIRAS  
 

Primeira.- A interpretacin das normas deste regulamento ser levada a cabo polo rgano competente do Concello de Cee, rgano que poder ditar as instrucins necesarias para a sa aplicacin.

Segunda.- O presente regulamento entrar en vigor unha vez aprobado definitivamente polo Concello e publicado o texto ntegro e o acordo no Boletn Oficial da Provincia e tea transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regulamentadora das bases de rxime local.

   
  ANEXO I  
 

MODELO DE SOLICITUDE PARA UTILIZACIN DOS LOCAIS SOCIOCULTURAIS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CEE

NOME E APELIDOS ou RAZN SOCIAL

DNI/CIF/NIE

ENDEREZO

LOCALIDADE

PROVINCIA

CDIGO POSTAL

TELFONO

ASOCIACIN A QUE PERTENCE

CARGO NA ASOCIACIN

LOCAL QUE SOLICITA

PERSOA RESPONSABLE DE APERTURA E PECHE

MOTIVOS POLOS QUE SOLICITA

DURACIN

Sinatura do solicitante ou persoa que o representa

CEE, _______ de ___________________ de 20___

Asdo.:___________________________________________________

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE CEE OU CONCELLEIRA DELEGADA DE CULTURA, EDUCACIN E DEPORTES

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios