Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rianxo - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA ACTIVIDADE DE CONTROL E VERIFICACIN DE ACTUACINS URBANSTICAS

Publicación provisional : 16-07-2012 BOP N 134 -- Publicación definitiva : 19-09-2012 BOP N 179
Redacción Aplicable desde 19-09-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Fundamento e natureza
 - Artigo 2. - Feito impoible
 - Artigo 3. - Suxeito pasivo
 - Artigo 4. - Responsables
 - Artigo 5. - Cota tributaria
 - Artigo 6.- Tarifas
 - Artigo 7. Beneficios fiscais
 - Artigo 8. Devengo
 - Artigo 9. - Declaracin.
 - Artigo 10. - Rxime de ingreso
 - Artigo 11. - Infraccins e sancins
 - DISPOSICIN FINAL
   
  Artigo 1. - Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais, e de conformidade, asemade, co establecido nos artigos 15 e seguintes, as como nos artigos 20 e seguintes, todos eles do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, regulase mediante a presente Ordenanza fiscal a Taxa pola actividade municipal de control e verificacin das actuacins urbansticas, tanto das que precisen licenza como das sometidas ao rxime de comunicacin previa ou declaracin responsable.

   
  Artigo 2. - Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire o artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenacin urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia , as como a sa normativa de desenvolvemento, e que tean que realizarse no trmino municipal, axstanse s normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na citada Lei e no Planeamento e normativa urbanstica de este concello.

   
  Artigo 3. - Suxeito pasivo  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria:

a) Solicitantes da respectiva licenza ou que presenten a comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda.

b) Executantes das instalacins, construccins e obras cando se procedera sen a preceptiva licenza ou sen presentar a comunicacin previa ou declaracin responsable cando se permita.

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte, os constructores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4. - Responsables  
 

Respondern solidaria e subsidiariamente da dbeda tributaria as persoas ou entidades s que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria deste tributo, de acordo c previsto nos mesmos

   
  Artigo 5. - Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota de tarifa corresponde tramitacin completa do expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final de concesin da licenza ou denegacin ou de conformidade ou non da verificacin posterior da comunicacin previa ou declaracin responsable, includa a sa certificacin e notificacin ao interesado.

   
  Artigo 6.- Tarifas  
 

CONCEPTO

COTA

primeira ocupacin e modificacin do uso

0,105 % sobre P.E.M. da mesma

Parcelacins e segregacins urbansticas

60

Actuacins urbansticas que non requiren proxecto tcnico

30

Actuacins urbansticas que requiren proxecto tcnico

0.31% sobre o P.E.M da mesma

En todo caso, os importes sinalados neste artigo non inclen o custo de insercin na prensa dos anuncios nos casos previstos na lei.

   
  Artigo 7. Beneficios fiscais  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin na exaccin da taxa, ags aqueles expresamente recollidos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicacin de Tratados Internacionais.

   
  Artigo 8. Devengo  
 

1. Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible. Para os efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica ou coa presentacin da comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras se iniciasen ou executasen sen ter obtido a oportuna licenza ou presentado a comunicacin previa ou declaracin responsable nos casos en que proceda, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non conforme coa normativa aplicable, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para tal efecto ou a sa demolicin se non foran conformes normativa aplicable.

3. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada en modo algn pola denegacin da licenza solicitada, nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza. Igualmente acontecera en caso de desconformidade da comunicacin previa ou declaracin responsable presentada coa normativa aplicable ou retirada da comunicacin previa ou declaracin responsable ou por ser incompletas ou inexactas.

   
  Artigo 9. - Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas na execucin de obras presentarn, previamente, no rexistro xeral a oportuna solicitude de licenza ou presentaran a comunicacin previa ou declaracin responsable cando proceda, achegando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, con especificacin detallada da natureza da obra e lugar de emprazamento, na que se far consta-lo importe estimado da obra, medicins e o destino do edificio.

2. Cando se trate de aqueles actos en que non sexa esixible a formulacin de proxecto subscrito por tcnico competente solicitude de licenza ou comunicacin previa ou declaracin responsable achegarase un orzamento das obras a realizar, as como unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a empregar e, en xeral, das caractersticas da obra ou acto, os datos da cal permitan comprobar o custo daqueles.

3. Se despois de formulada a solicitude de licenza ou presentada a comunicacin previa ou declaracin responsable cando proceda, se modificase ou ampliase o proxecto deber poerse en coecemento da Administracin Municipal, achegando o novo orzamento ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificacin ou ampliacin.

   
  Artigo 10. - Rxime de ingreso  
 

De acordo coa potestade recoecida no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establcese o rxime de autoliquidacin da taxa. Para os efectos, o solicitante presentar a declaracin-liquidacin da taxa e xustificante de ter ingresado a cota tributaria ao mesmo tempo que solicita o outorgamento da correspondente licenza urbanstica ou que presenta a comunicacin previa ou declaracin responsable.

   
  Artigo 11. - Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003 de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

   
  DISPOSICIN FINAL  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios