Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Rianxo - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA ACTIVIDADE DE CONTROL E VERIFICACIN DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 16-07-2012 BOP N 134 -- Publicación definitiva : 19-09-2012 BOP N 179
Redacción Aplicable desde 19-09-2012

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Fundamento e natureza
 - Artigo 2. - Feito impoible
 - Artigo 3. - Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. - Responsables
 - Artigo 5. Base Impoible
 - Artigo 6. Tipo de gravame e cota tributaria
 - Artigo 7. Devengo
 - Artigo 8. Declaracin. Liquidacin e Ingreso
 - Artigo 9. - Infraccins e sancins
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. - Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local e os artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola, e de conformidade co artigo 20.2 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Rd. Lexislativo 2/2004, do 05 de marzo, este concello establece a taxa pola actividade de control e verificacin da apertura de establecementos, previo ou posterior ao inicio da actividade segundo sexa por licenza/autorizacin ou por comunicacin previa ou declaracin responsable, cuxo rxime xurdico ven recollido na presente ordenanza fiscal, aprobada en desenvolvemento do artigo 57 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

   
  Artigo 2. - Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade, salubridade e calquera outra esixencia pola normativa aplicable, como presuposto necesario e previo para presentar polo promotor da actividade a comunicacin previa ou declaracin responsable ou ben para o outorgamento polo concello da licenza de apertura segundo corresponda.

2. Para tal efecto, tern a consideracin de apertura:

a) A iniciacin por vez primeira do establecemento para dar comezo as actividades.

b) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolta no establecemento anda que contine o mesmo titular

c) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo no local e que afecte s condicins sinaladas no pargrafo 1 deste artigo, esixindo unha nova verificacin.

3. Asemade, se entender por establecemento industrial ou mercantil toda edificacin habitable, estea ou non aberta pblico, que non se destine exclusivamente a vivenda e que ademais:

3.1.- Se dedique exercicio de algunha actividade empresarial fabril, artesn da construccin, comercial e de servizos que estea suxeita ao Imposto Sobre Actividade Econmicas.

3.2.- Que anda sen desenvolver aquelas actividades sirvan de auxilio ou complemento destas, ou tean relacin con elas en forma que lles proporcione beneficios ou aproveitamento como por exemplo, sedes sociais, axencias, delegacins ou sucursais, escritores oficinas, despachos ou estudios.

   
  Artigo 3. - Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou, no seu caso, se desenvolve en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. - Responsables  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas aos que se refires os artigos 42 da Lei Xeral Tributaria.

Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades, e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o art. 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base Impoible  
 

Constite a base impoible a cota do Imposto Sobre Actividades Econmicas que corresponda ao establecemento obxecto da licenza ou comunicacin previa ou declaracin responsable.

   
  Artigo 6. Tipo de gravame e cota tributaria  
 

1. O tipo de gravame resulta da aplicacin sobre a base impoible da cota tributaria.

2. A cota tributaria pola actividade de verificacin e control da apertura de establecementos ser do 75% da cota do IAE.-

3. En calquera caso, o mnimo ser de 30, ags industrias que ser de 60.

   
  Artigo 7. Devengo  
 

1.- Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. Entenderase iniciada dita actividade na data de presentacin da solicitude de licenza de apertura ou comunicacin previa ou declaracin responsable.

2.- Cando a apertura tivera lugar sen haber obtido a oportuna licenza da Taxa ou presentada a comunicacin previa ou declaracin responsable devengarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento rene as condicins esixibles, con independencia de que o resultado do expediente sexa a autorizacin da apertura, a conformidade da comunicacin previa ou declaracin responsable coa normativa aplicable, ou a orden de peche se aquela non se pode autorizar.

3.- A obriga de contribur tampouco se ver afectada pola denegacin da licenza solicitada, pola disconformidade coa comunicacin previa ou declaracin responsable nin pola posterior renuncia ou desistimento do solicitante.

   
  Artigo 8. Declaracin. Liquidacin e Ingreso  
 

Os interesados debern especificar na solicitude de licenza ou na comunicacin previa ou declaracin responsable a actividade ou actividades a desenvolver no local acompaando a alta no Imposto Sobre Actividades Econmicas.

Practicada a liquidacin da Taxa comunicarase ao suxeito pasivo para o seu ingreso nas entidades colaboradoras, nos prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recadacin.

   
  Artigo 9. - Infraccins e sancins  
 

A cualificacin das infraccins tributarias as como as sancins que correspondan regulranse polo que establece o art. 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza entrar en vigor o da da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios