Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Irixoa - ORDENANZA FISCAL N 3 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 21-11-1989 BOP N 267 -- Publicación definitiva : 21-11-1989 BOP N 267
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1-Fundamento e natureza
 - Artigo 2-Feito impoible
 - Artigo 3-Suxeito pasivo
 - Artigo 4-Responsables
 - Artigo 5-Exencins subxectivas
 - Artigo 6- Cota Tributaria
 - Artigo 7- Tarifas
 - Artigo 8-Bonificacins da cota
 - Artigo 9-Devengo
 - Artigo 10-Declaracin e ingreso
 - Artigo 11-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este concello establece a taxa por expedicin de documentos administrativos que se rexer pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto no artigo 57 do citado texto refundido.

   
  Artigo 2-Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desenrolada co motivo da tramitacin, a instancia de parte, de todas clases de documentos que expida e de expedientes de que entenda a administracin ou as autoridades municipais.

2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio, anda que non mediase solicitude expresa do interesado.

3. Non estar suxeita a esta taxa a tramitacin de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, as como as consultas tributarias, os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio pblico municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se esixa un prezo pblico por este concello.

   
  Artigo 3-Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades s que se refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4-Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades ou entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5-Exencins subxectivas  
 

Gozarn de exencin aqueles contribuntes nos que concorra algunha das seguintes circunstancias:

1.- Ter sido declaradas pobres por precepto legal.

2.- Estar inscritos no padrn da beneficencia como pobres de solemnidade.

3.- Ter obtido o beneficio xudicial de pobreza, respecto aos expedientes que deben xurdir efecto precisamente, no proceso xudicial no que fosen declarados pobres.

   
  Artigo 6- Cota Tributaria  
 

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contn o artigo seguinte.

2.- A cota de tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, desde a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

3.- As cotas resultantes por aplicacin das anteriores tarifas incrementaranse nun 50% cando os solicitados solicitasen con carcter de urxencia a tramitacin dos expedientes que motivases o devengo.

   
  Artigo 7- Tarifas  
 

A tarifa a que se refire o artigo anterior estructrase nos seguintes epgrafes:

Epgrafe primeiro: poboacin e estatstica.

1. Certificados de empadroamento (individuais, colectivos, etc.): 3 euros.

2. Certificados de residencia: 3 euros.

3. Informes de convivencia: 3 euros.

4. Outros documentos certificantes ou informantes sobre o tema: 3 euros.

Epgrafe segundo: documentos de expedientes administrativos, fotocopias e compulsas.

1. Comparecencias e certificados testificais: 5 euros.

2. Fotocopia ordinaria, por pxina: 0,10 euros en A4 e 0,15 en A3.

3. Fotocopia de documento existente no arquivo histrico, por pxina: 0,15 euros.

4. Instancias que impliquen resposta administrativa a remitir por correo (e non comporten outro tipo de taxa, que anulara a deste epgrafe): 1 euro.

5. Compulsa dunha pxina ordinaria fotocopiada: 2,4 euros (ags cando a fotocopia sexa de documentacin relativa saneamento gandeiro, que queda exenta de tributacin).

6. Compulsa dunha pxina fotocopiada do arquivo histrico: 3 euros.

7. Compulsa conxunta de 2-9 pxinas: 3 euros.

8. Compulsa conxunta de 10 ou mis pxinas: 4 euros.

9. Documentos expedidos a interesados particulares, mediando tramitacin de informe tcnico ou da Alcalda: 5 .

10. Expedicin doutro tipo de documentos non especificados nos epgrafes anteriores: 3 euros

Epgrafe terceiro: concesins e licenzas.

1. Autorizacin de substitucin de vehculos de autoturismo (taxi): 10 euros

2. Permisos de festas, por da: 5 euros

3. Outros non especificados (e sen taxa especfica): 3 euros

Epgrafe cuarto: urbanismo (independente e compatible coa taxa por licenzas).

1. Por cada licenza planeada sobre o terreo: 15 euros.

2. Informe sobre rxime urbanstico de terreo, por unidade catastral: 10 euros.

3. Certificacin de antigidade de vivenda e non existencia de expedientes de infraccin urbanstica: 25 euros.

4. Expediente de runa: 50 .

5. Recoecemento de edificacin previsto na disp. Transitoria 3 da Lei 2/2010 (Instruccin 2/2011, do 12 de abril - DOG do 11-5-2011): 200 .

6. Outros informes ou certificados urbansticos: 20 .

Epgrafe quinto: documentacin catastral

1. Copia de cartografa en papel: 1 en A4 e 2 en A3.

2. Copia de informacin non grfica de expediente: 0,30 / pxina.

3. Certificacins catastrais PIC:

a)- descritiva e grfica individual inicial (acceso aplicacin): 5 ata 5 lindeiros e 8 con mis de 5 lindeiros.

b)- descritiva e grfica individual sucesiva de varios bens: 5 cada unha.

c) - certificacin agrupada de varios bens: 10 ata 10 bens e 15 mis de 10 bens

d)- literais de inmobles nicos (urbanos, rsticos ou C.E.): 3 .

4. Outros documentos expedidos no PIC: 3 .

   
  Artigo 8-Bonificacins da cota  
 

Non se conceder bonificacin algunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na tarifa desta taxa.

   
  Artigo 9-Devengo  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicia a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.

2. Nos casos aos que se refire o nmero 2, o devengo prodcese cando tean lugar as circunstancias que provexan a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado mais redunde no seu beneficio.

   
  Artigo 10-Declaracin e ingreso  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin polo procedemento de selo municipal estampado tanto no escrito de solicitude de tramitacin do documento ou expediente como nos propios documentos.

2. Os escritos recibidos polos conductos aos que fai referencia o artigo 66 da Lei de Procedemento Administrativo, que non vean debidamente reintegrados, sern admitidos provisionalmente, mais non poder drselles curso sen que se subsane a deficiencia, a cuxo fin se requirir ao interesado para que, no prazo de dez das aboe as cotas correspondentes, co apercibimento de que, transcorrido dito prazo sen efectualo, se tern os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude.

3. As certificacins ou documentos que expida a administracin municipal en virtude de oficio de xulgados ou tribunais para toda clase de preitos non se entregarn nin remitirn sen que previamente fose satisfeito a correspondente cota tributaria.

   
  Artigo 11-Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 191-206 e concordantes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada orixinariamente por acordo plenario do 7-9-1989, modificada por acordos do 29-10-2004, do 20-12-2007 e na presente modificacin por acordo plenario do 31-10-2012, entrar en vigor e ser de plena aplicacin, en canto a tal modificacin, con data do 1-1-2013, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios