Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Irixoa - ORDENANZA FISCAL N 4 DA TAXA POLA CONCESIN DE LIZENZAS URBANSTICAS

Publicación provisional : 29-11-1989 BOP N 00 -- Publicación definitiva : 29-11-1989 BOP N 00
Aplicable desde 01-01-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1-Fundamento e natureza
 - Artigo 2-Feito impoible
 - Artigo 3-Suxeito pasivo
 - Artigo 4-Responsables
 - Artigo 4-Responsables
 - Artigo 5-Base impoible
 - Artigo 6.- Cota tributaria.
 - Artigo 7-Exencins e bonificacins
 - Artigo 8-Devengo
 - Artigo 9-Normas de xestin
 - Artigo 10-Liquidacin e ingreso
 - Artigo 11-Caducidade e duracin das licenzas
 - Artigo 12-Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1-Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais,, este concello establece a taxa por licenzas urbansticas, que se rexer pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do citado texto refundido.

   
  Artigo 2-Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificacin e uso do solo a que se refire o artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenacin Urbanstica de Galicia e Proteccin do Medio Rural de Galicia, e que tean que realizarse no termo municipal, axstanse as normas urbansticas, de edificacin e polica previstas na normativa urbanstica, includo o plan xeral de ordenacin municipal deste concello.

2. Non estarn suxeitas a esta taxa as obras de mero ornato, conservacin e reparacin que se realicen no interior das vivendas,

   
  Artigo 3-Suxeito pasivo  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria, que sexan propietarios dos inmobles nos que se realicen as construccins ou instalacins ou se executen as obras,

2. En todo caso, tern a condicin de substitutos do contribunte os constructores e contratistas das obras.

   
  Artigo 4-Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das Sociedades e dos sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que se sinala no artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 4-Responsables  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das Sociedades e dos sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que se sinala no artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5-Base impoible  
 

1. Constite a base impoible da taxa: o custo real da obra, construcin ou instalacin suxeita a licenza. Fundamentalmente sern obxecto de licenza as seguintes obras ou actividades:

Actos suxeitos a licenza Base obxecto de gravame

SERVIZOS URBANSTICOS..........................................NMERO DE SERVIZOS

OBRAS DE NOVA PRANTA...........................................SUPERFICIE EXPRESADA EN M2

OBRAS DE REFORMA OU RECONSTRUCIN.................SUPERFICIE EN M2

OBRAS DE DEMOLICIN.............................................SUPERFICIE EN M2

INSTALACINS EN XERAL............................................POTENCIA DOS APARATOS OU

NMERO DOS MESMOS

OBRAS DE PARTICULARES NA VA PBLICA..................ML. M2. UDS.

PECHES DE FINCAS....................................................LONXITUDE EN ML.

POZOS PARA A CAPTACIN DE AUGA............................UD.

   
  Artigo 6.- Cota tributaria.  
 

As cotas tributarias son as seguintes:

1. Licenzas de obras ordinarias (nova planta, reforma, reconstruccin, demolicin, cerramentos, pozos, escavacin, etc.):

1. Menor con tramitacin ntegra no concello: cota fixa de 20 e ademais unha cota variable do 0,2 % do orzamento de execucin material da obra (se esta cota variable inferior a 1 non ser tida en conta).

2. Maior con presentacin inicial de proxecto de execucin e tramitacin ntegra no concello: cota fixa de 25 e ademais unha cota variable do 0,2 % do orzamento de execucin material da obra (se esta cota variable inferior a 1 non ser tida en conta).

3. Maior con presentacin inicial de proxecto bsico e tramitacin ntegra no concello: cota fixa de 30 e ademais unha cota variable do 0,2 % do orzamento de execucin material da obra (se esta cota variable inferior a 1 non ser tida en conta); a taxa cubre a tramitacin da conformidade municipal posterior ao proxecto de execucin).

4. Con trmite de informe ou autorizacin de fra do concello: cota fixa de 50 e ademais unha cota variable do 0,4 % do orzamento de execucin material da obra (se esta cota variable inferior a 2 non ser tida en conta).

2. Licenzas de primeira ocupacin: cota fixa de 10 e cota variable do 0,05 % do orzamento de execucin material da obra (proxecto ou comprobado); se esta cota variable inferior a 1 non ser tida en conta.

3. Autorizacin de segregacin de terreos:

1. Por unidade de operacin, anda que comporte varias fincas e varios actos xurdicos: 10 euros.

   
  Artigo 7-Exencins e bonificacins  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da taxa.

   
  Artigo 8-Devengo  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur cando se empece a actividade municipal que constite o seu feito impoible. A estes efectos, entenderase comezada dita actividade na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza urbanstica, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras fosen comezadas ou executadas sen obter primeiramente a oportuna licenza, a Taxa devengarase cando se comece efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestin ou non autorizbel, con independencia da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para a autorizacin desas obras ou a sa demolicin se non fosen autorizbeis.

3. A obriga de contribur, unha vez nada, non se ver afectada en modo ningn pola denegacin da licenza solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin do proxecto presentado, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

   
  Artigo 9-Normas de xestin  
 

1. DOCUMENTACIN:

1.1. As persoas interesadas na obtencin dunha licenza de obras presentarn, previamente, no rexistro xeral, a oportuna solicitude, acompaada do certificado visado polo colexio oficial respectivo, con especificacin detallada da natureza da obra e lugar de emprazamento, na que se faga constar o importe estimado da obra, medicins e o destino do edificio. Os interesados na obtencin dunha licenza de obras de nova planta destinada a usos agrcolas, gandeiros ou industriais debern acreditar con documentacin idnea, licenza fiscal, alta na Seguridade Social, o destino do uso referido, etc.

1.2. Cando se trate de licenza para aqueles actos nos que non sexa esixible a formulacin do proxecto subscrito por tcnico competente, solicitude acompaarase un presuposto das obras a realizar, as como unha descricin detallada da superficie afectada, nmero de departamentos, materiais a empregar e , en xeral, das caractersticas da obra ou acto cuxos datos permitan comprobar o custo de aqueles. En todo caso esixirase proxecto tcnico visado polo colexio oficial, cando se trate de obras de nova planta destinadas a vivenda ou a outro tipo de construcin que conleve estrutura e aumento de volume.

1.3. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o proxecto deber prse en coecemento da administracin municipal, acompaando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias de modificacin ou ampliacin.

2. TRAMITACIN:

2.1. Unha vez rexistrada a solicitude de licenza requirirase que informe o tcnico municipal e o secretario-interventor do concello.

2.2. A Xunta de Goberno adoptar a resolucin que proceda en canto ao outorgamento da licenza solicitada, e proceder a aprobar a liquidacin dos dereitos ou taxas correspondentes.

2.4. Notificarase ao interesado o outorgamento da licenza ou, no seu caso, a denegacin e a liquidacin correspondente na forma legalmente establecida; esixirase ao interesado que comunique nas oficinas municipais o reformulo da obra, as como a finalizacin da mesma.

   
  Artigo 10-Liquidacin e ingreso  
 

1. As cotas correspondentes presente ordenanza satisfaranse en efectivo na Tesourera municipal.

2. Unha vez outorgada a licenza notificarase ao interesado, quen deber satisfacer o importe dos dereitos no prazo de 15 das seguintes notificacin.

3. As cotas liquidadas e non satisfeitas dentro do perodo voluntario e a sa prrroga, faranse efectivas pola va de prema, de acordo co vixente Regulamento Xeral de Recadacin.

4. Notificaranse as liquidacins aos suxeitos pasivos con expresin dos requisitos previstos na lexislacin vixente.

   
  Artigo 11-Caducidade e duracin das licenzas  
 

1. En tanto non recaia acordo municipal sobre concesin de licenza, os interesados podern renunciar expresamente mesma.

2. Consideraranse caducadas as licenzas se despois de concedidas transcorren mis de 6 meses sen ter comezada as obras, ou cando unha vez comezadas fosen interrompidas durante o expresado prazo, salvo en casos de forza maior, na que deber ser alegada polo titular da licenza antes que expire o prazo antedito para a sa resolucin posterior polo organismo concedente.

3. Todas as obras que requiran proxecto tcnico debern especificar o prazo de execucin material das mesmos. No caso de que por causa plenamente xustificada non se comezase ou, no seu caso, rematase a obra para a cal se concedeu a licenza nos prazos establecidos, o titular da mesma, para evitar que esta caduque ou quede sen valor e efecto ningn, deber anticipadamente solicitar e obter prrroga regulamentaria. As prrrogas que se concedan levarn fixado o prazo de vixencia correspondente.

   
  Artigo 12-Infraccins e sancins  
 

I. Constiten casos especiais de infraccin, cualificados de:

a) Simple infraccin:

Non solicitar a necesaria licenza para a realizacin das obras, sen prexuzo da calificacin que proceda por defraudacin.

Non ter a disposicin do axente municipal os seguintes documentos: as licenzas ou cartas de pago ou fotocopia das anteriores, nicos xustificantes vlidos de estar en posesin da licenza de obras.

b) Omisin:

O non dar conta administracin municipal do maior valor das obras realizadas, ou das modificacins das mesmas ou do seu presuposto, ags que polas circunstancias concorrentes deba cualificarse de defraudacin.

c) Defraudacin:

A realizacin de obras sen licenza municipal.

A falsidade da declaracin en extremos esenciais para a determinacin da base do gravame.

II. En todo o relativo calificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 191-206 e concordantes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal, aprobada orixinariamente por acordo plenario do 7-9-1989, modificado por acordo do 29-10-2004, do 28-12-2007 e na presente modificacin por acordo plenario do 31-10-2012, entrar en vigor e ser de plena aplicacin, en canto a tal modificacin, con data do 1-1-2013, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios