Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Laxe - ORDENANZA FISCAL N 29, REGULADORA DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACIN DE SERVIZOS NO MUSEO DO MAR DE LAXE

Publicación provisional : 27-11-2012 BOP N 226 -- Publicación definitiva : 14-02-2013 BOP N 31
Redacción Aplicable desde 15-02-2013

Redacciones Redacciones
 - ARTCULO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO.
 - ARTCULO 2. FEITO IMPONIBLE.
 - ARTCULO 3. BENEFICIOS FISCAIS.
 - ARTCULO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS.
 - ARTCULO 5. BASE IMPONIBLE.
 - ARTCULO 6. CONTA.
 - ARTGO 7. DEVENGO
 - ARTGO 8. NORMAS DE XESTIN.
 - ARTGO 9. INFRACCIONS e SANCIONS TRIBUTARIAS.
 - Disposicin Final.-
   
  ARTCULO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO.  
 

No uso das facultades concedidas polos rtgos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artgo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artgos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Laxe establece a conta por prestacin de servizos no Museo do Mar , a que se refire o artigo 20. 4 w) do propio Real Decreto Lexislativo, que se rexir pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTCULO 2. FEITO IMPONIBLE.  
 

Constite o feito imponible deste prezo pblico prestacin dos servizos seguintes: Entrada, visita e uso das instalacins do Museo do Mar.

   
  ARTCULO 3. BENEFICIOS FISCAIS.  
 

Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei e nos tratados internacionais.

   
  ARTCULO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS.  
 

1. E suxeito pasivo, en concepto de contribuinte, a persoa fsica ou xurdica e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que solicite a utilizacin das instalacins ou a prestacin dos servizos suxeitos e quen as empreguen anda sen haber obtido a preceptiva autorizacin.

2. Sern responsables solidarios da dbeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

3. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTCULO 5. BASE IMPONIBLE.  
 

A cuota tributaria determinarase mediante o sistema de cuotas fixas, conforme s tarifas fixadas no artigo seguinte.

   
  ARTCULO 6. CONTA.  
 

Entrada, visita e utilizacin das instalaciones do Museo do Mar

1. Entrada xeral: 1,50 Euros

2. Conta reducida: 1 Euros

A conta reducida a que se refire o apartado anterior ser de aplicacin nos seguintes casos:

2.1. Menores de catorce aos, titulares de carn xoven e maiores de sesenta y cinco anos.

2.2. Grupos escolares de centros que non pertezan Concello de Laxe, en visita previamente concertada.

3. Conta cero: 0 euros

3.1. Conta cero s visitas realizadas no Da dos Museos.

3.2. Conta cero para as visitas de discapacitados fsicos ou psquicos.

3.3. Conta cero para as visitas patrocinadas polo Concello previa resolucin que as o declare.

3.4. Conta cero para os guas tursticos no desenvolvemento das sas tarefas, trala presentacin do seu carn.

3.5. Pblico en xeral aqueles outros das que, en cada caso concreto, autorice o alcalde, podendo os portavoces dos distintos grupos polticos da corporacin facer propostas en tal sentido.

3.6. Visitas realizadas por estudantes.

Para a aplicacin da conta cero non se inclen aqueles eventos que se celebren temporalmente no museo e conten con acceso controlado, independientemente e suxeito pagamento dun suplemento.

Para a utilizacin singular ou excepcional das instalacions a conta fixarase pola Xunta de Goberno para cada caso concreto atendendo custo do servizo solicitado.

As visitas as instalacins por parte de grupos de escolares debern ser concertadas co Concello de Laxe efectuando a comunicacin cunha antelacin mnima de quince das sobre a data prevista. Durante a visita os alumnos debern ir acompaados por un educador cada veinticinco estudiantes, como mnimo.

   
  ARTGO 7. DEVENGO  
 

Devengase a conta e xurde a obriga de contribuir dende que se solicita a prestacin dos servizos regulados nesta Ordenanza. Nos supostos xerais de entrada Museo, entenderase solicitada no momento de persoarse no acceso manifestando verbalmente a peticin. Nos supostos en que a media solicitude expresa, devengarase a conta no momento da sa presentacin.

   
  ARTGO 8. NORMAS DE XESTIN.  
 

1. A xestin e recadacin da conta corresponde Museo do Mar que presta os servizos.

2. No suposto de entradas para visita das instalacins, o pagamento esixirase e acreditarase por medio de boleto ou ticket que se obter e expedir no acceso s edificios e abonarase antes de ingresar nas instalacins. Cando medie autorizacin previa, solicitar a sa concesin aboarase o custo estimado da conta en concepto de depsito previo. Poderase establecer a obriga de autoliquidar o custo e ingresar simultneamente a cantidade resultante. A resolucin que se dicte aprobar a liquidacin provisional ordenando a imputacin a mesma do depsito constituido ou devolucin total ou parcial do mesmo si as procede. As cuotas teen carcter irreducible.

A Xunta de Goberno Local poder autorizar a celebracin de convenios nos cales se reduza ata o cen por cen do custo da entrada a aboar polos visitantes do Museo no momento de acceder a l, quedando obrigada a entidade coa que se celebre o convenio. O Convenio que se celebre determinar a garanta que debe prestar a Entidade para garantir o pagamento.

   
  ARTGO 9. INFRACCIONS e SANCIONS TRIBUTARIAS.  
 

Para a calificacin das infracciones tributarias, as como das sancins que as mesmas corresponden en cada caso, estarase disposto nos artigo 178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin Final.-  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor a partir do da seguinte da sa publicacin no taboleiro de anuncios, na web municipal ou no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin expresa. O alcalde, Asdo, Antonio Carracedo Sacedn, O secretario, Asdo, Froiln Palln Seco.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios